Tank

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Thiàu khì: Se̍h chāmchhiau-chhoē
98-sek Chú-le̍k Chiàn-chhia

Thán-kek (Eng-gí:Tank, Hàn-jī:坦克) sī chi̍t-chióng chiàn-chhia, Tī Tiong-kok kó·-tāi ê chiàn-cheng tang-tiong, chiàn-chhia to̍h hō·-lâng tòng-chòe 1-chiòng tiōng-iàu ê tu̍t-kì (Hàn-jī : 突击) chong-pī, siū-tio̍h kó·-chá lâng ê tiōng-sī. Tī hiān-tāi ê chiàn-cheng tong-tiong, chiàn-chhia choh-ûi lio̍k-kun kiàn-siat ê ki-chhó· chong-pī, koh-khah sī siū-tio̍h kun-hong ê phó·-piàn tiōng-sī. Kî-tiong, Thán-khek kū-pī kong-kek kah hong-siú ê lêng-le̍k, tī chiàn-tiûⁿ téng lú lâi lú béng, tit-tio̍h kun-chèng tong-kio̍k, iû-kî sī lio̍k-kun ê kah-ì, só·-í, thán-kek chong-pī mā tit-tio̍h chin-tōa ê hoat-tián.

Thán-kek ê hāu-lêng tī-leh i ê kong-kek lêng-le̍k, hông-siú lêng-le̍k kah ki-tòng lêng-le̍k.

  • Hông-hō· lêng-le̍k : chhái-iōng hok-ha̍p chong-kah, hō· phó·-thong ê phàu-tôaⁿ chin oh-tit kā phah thàng-kòe; chhái-iōng chú-tōng chong-kah, tí-khòng choan-iōng chhoan-kah-tôaⁿ ê kong-kek; chhái-iōng hun-chhng ê ki-su̍t, thê-kôan chéng-thé seng-chûn lêng-le̍k, che-í-gōa, iá-koh kū-pī khah ôan-siān ê hông to̍k-khì ê kong-lêng.
  • Ki-tōng lêng-le̍k : than-kek kū-iú tāi-iok 1500 bé-la̍t ê hoat-tōng-ki, siong-tòng î hóe-chhia a̍h-sī ki-tōng-chhia ê tōng-le̍k; liān-tōa (履帶) he̍k-chiá to-lûn-sek ê hêng-sú hē-thóng, chìn-1-pō· thê-kôan thán-kek pôaⁿ-soaⁿ kòe-niá ê lêng-le̍k; âng-gōa-sòaⁿ chiàm-bōng-kiàⁿ hē-thóng ē-tàng pó-chèng thán-kek-chhia liông-hó ê thong-sī lêng-le̍k; lēng-gōa, gâu liâu-chúi kah iu-siù ê chúi-bīn hêng-sú lêng-le̍k hō· thán-kek-chhia kū-pī chúi-lio̍k chok-chiàn ê hāu-lêng. Chit-chūn, tōa-to-sò· ê thán-kek, lóng ū 70 kong-lí í-siōng ê o̍at-iá sok-tō·, 60-tō· ê peh-kiā lêng-le̍k, ē-tàng lòng-kòe 1 kong-chhioh kāu ê piah-chhiûⁿ, chia̍h-chúi chhim-tō· ta̍t-kàu 2 kong-chhioh, tiàm chúi-bīn hâng-hêng 10 kong-lí bô būn-tôe. Kū-pī chiah-nī chōe iu-liông ê sèng-lêng, ē-tàng khòaⁿ-chhut thán-kek ê ki-tòng sèng sī kî-thaⁿ ê khì-chhia éng-góan bô hoat-tō· thang pí-phēng--ê.

Thán-kek-chhia ê lūi-pia̍t[siu-kái]

Thán-kek-chhia ē-tàng hun-chòe 4-chióng ê lūi-hêng : chú-chiàn thán-kek, tiong-hêng thán-kek, khin-hêng thán-kek kah te̍k-chéng thán-kek.

chú-chiàn thán-kek chú-iàu sī iōng-lâi kah te̍k-jîn ê thán-kek chok-chiàn; tiong-hêng thán-kek chú-iàu sī phòe-ha̍p pō·-peng chok-chiàn; khin-hêng thán-kek ē-tàng iōng kun-lām ūn-sàng a̍h-sī khong-ūn kàu chok-chiàn ê só·-chāi, iōng-lâi phòe-ha̍p khong-kàng-peng a̍i-sī hái-kun lio̍k-chiàn-tūi ê chok-chiàn; te̍k-chióng thán-kek it-poaⁿ sī bô-lâng kà-sái ê khin-hêng thán-kek, ē-sái tī chiàn-tiûⁿ téng chò chin-chhat, mā ē-sái iōng-lâi chài-móa hóe-io̍h chhiong-ji̍p te̍k-kun ê tiōng-iàu kun-sū siat-si, liáu-āu kā i chà-tiāu.

Phêng-lūn[siu-kái]

Thán-kek ê chok-iōng tong-jiân chin tiōng-iàu, put-lī-kò nā-sī bô kî-thaⁿ peng-chióng ê phòe-ha̍p kah chi-chhî, mā-ē chiâⁿ-chòe hóan thán-kek pō·-peng kah bú-chong ti̍t-seng hui-ki ê bah-tiam, ho· i bô hoat-tō· hoat-hui kong-hāu. Ōe koh kóng tò-tńg, ká-sú te̍k-jîn ê pō·-peng nā bô phòe-pī tùi-hū thán-kek ê tàng-bú-khì, tng-tong i cho-siū thán-kek kong-kek ê sî-chūn, kióng-kiaⁿ mā-ē chin put-hēng, hōan-sè chún-sǹg Sun-bú chāi-sè mā bô i hoat, chí-hó khòaⁿ-phòa kin-liâu, khah-bōe tú-tio̍h pa̍t-tiâu .

sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf sdfisDFIBaöicbfaasbasdffc amdasfASkfb ADAUFsDIUFbASSFIUhfiass assjbASf