Thó-lūn:Tâi-oân

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 臺灣 choán--lâi)
跳至導覽 跳至搜尋

臺灣[kái goân-sí-bé]

LocationTaiwan.png

臺灣是倚太平洋西岸的島嶼,佮中國大陸隔一條烏水溝(澎湖溝;臺灣海峽),伊閣號做Formosa,彼是按葡萄牙語 (Ilha) Formosa來的, 意思是"美麗 (島)",傳說佇16世紀地理大發現的時陣,葡萄牙儂坐船經過臺灣,看見遐爾美麗的島嶼,擋未牢就講出Formosa。

臺灣的四季無像高緯度的國家遐爾分明,伊的溫度差不多佇攝氏6度到攝氏36度中間,會使講是四季如春,真適合人蹛的所在。有人就共臺灣叫做"寶島"。

臺灣自古是臺灣原住民的,十七世紀了後才有別位的儂走來遮蹛。

地號名[kái goân-sí-bé]

台灣佇1944年予’人空襲時佇澳洲个新聞

Formosa真長時間是西洋對台灣此所在主要个號名日本時代開始定用日語个羅馬字Taiwan,毋閣到戰後初期西洋个文章原仔閣慣勢用Formosa

佇生物學名內面,若佇台灣發見个生物定用"formosanus"抑是"formosana"做種小名。若是"formosa"(美麗)做種小名,就無一定是對地號名所號个。

Formosa抑台灣以外,其他標示台灣个字詞閣有大員 (Tāi-oân)高砂 (Takasago), Taccasanga, 等等。

台灣嘛有人稱呼是"寶島"。

歷史[kái goân-sí-bé]

日本時代[kái goân-sí-bé]

Siông-sè: 台灣日本時代

戰後[kái goân-sí-bé]

經過日本時代50冬个現代化基礎建設了後,台灣个經濟佮社會自1960年代開始發展起來,創造台灣奇蹟,成做亞洲四小龍之一。然後猶原佇1990年代正式成做已開發國家个成員; 無論是人均所得抑是人類發展指數,攏是先進國家个水準。[1] 台灣現子時有真澎湃个製作業高科技產業,佇半導體資訊科技, 通訊, 電子精密製造等等方面攏領先世界。貿易方面,台灣主要透過高科技產品來賺外匯,另外猶有文化產業觀光業个發展。[2]

綴着解嚴以來政治上个自由化佮民主化,以泛藍泛綠為首个正統政治統一獨立議題,以及公民社會个形成,台灣沓沓仔脫離過住在戒嚴時代形塑个大中國史觀,發展出以台灣做中心个多元文化主義,予台灣文化重現多元並立佮兼容並蓄个面貌。

地理[kái goân-sí-bé]

NASA Terra 衛星(MODIS)


臺灣是由歐亞大陸个板塊、琉球板塊和菲律賓海板塊擠壓而隆懸个島嶼,北迴歸線橫跨中南部。全島山勢高陡,地形的海拔變化真大,山脈大部分係北北東-南南西行向,平原較狹,嘟臺灣西部佮東部地區縱谷內底有一寡平原,定定有地震,溫泉火山嘛真濟。氣候屬高溫、多雨,春末夏初定定因滯留鋒影響有梅雨季,夏季及秋季初期常有風颱侵襲,冬天有東北季風勒吹。最冷月月均溫攏佇14℃以上,年雨量會達2,510毫米以上。北部全年有雨,南部集中佇熱天落雨。地處熱帶及亞熱帶氣候區个臺灣,自然景觀與生態系資源相當豐富而澎湃。

範圍[kái goân-sí-bé]

台灣一字較普通个意思是台灣島佮附近小島,兼澎湖群島,總是也有別款定義。

台灣島佮附屬个小島,兼澎湖群島作夥,是二次大戰進前以來个一款台灣个範圍。另外實際予佇台灣个中華民國政府管个金門馬祖,有時也算闊囥意思"台灣"範圍。

自然地理[kái goân-sí-bé]

臺灣西與西北臨黑水溝,距歐亞大陸(主要係佮福建)的海岸平均差大約200公里,臺灣黑水溝上狹之處為新竹縣到大陸福建省平潭島,直直算差打約130公里;北邊隔東海與朝鮮半島對看;東北隔海與琉球群島對看;西南邊為南海,距中國大陸廣東省海岸直算大約差300公里;東邊為太平洋,佮日本沖繩縣與那國島相鄰約110公里;南邊隔巴士海峽佮菲律賓群島相鄰。佇西太平洋千島群島日本琉球群島臺灣菲律賓的一瓜島嶼所形成的島弧花綵列島中,咱臺灣嘟好佇勒中心的位置。由地緣政治理論上來看,臺灣係東北亞與東南亞交會的所在,係亞太經貿運輸佮戰略的重要地區。 今仔臺灣所使用的時區係東經120度的UTC+8時區。

相關文章[kái goân-sí-bé]

臺灣的討論[kái goân-sí-bé]

Tē-jī-tōaⁿ góa hoat-kak ū chı̍t-kóa-á būn-tê:


「Tâi-oân ê sù-kùi chhun-hā-chhiu-tang kám-kak mā-sī hun-bêng...Ē-sái-kóng sī sù-kùi-jû-chhun...」

Kì-jiân sù-kùi hun-bêng, án-chóaⁿ koh-ē sù-kùi jû-chhun ne?


「...bô-chhiūⁿ ūi-tō· khah kôan ê kok-tō·, nā m-si sionn-kuan to-sī sionn-ke, hiah-ni-a kiông-lia̍t ê khu-hun. ...」

sionn sī-m̄-sī siuⁿ ê ì-sù? Nā-chún-kóng-sī, téng-bīn chit-kù-ōe sī-m̄-sī aì siá-chò:「bô-chhiūⁿ ūi-tō· khah kôan ê kok-tō·, nā m̄-sī siuⁿ-kôan tio̍h-sī siuⁿ-kē, hiah-nī-a kiông-lia̍t ê khu-hun.」

Put-jî-kò án-ne ì-sù mā-sī kòai-kòai, tàu-té siáⁿ-mı̍h mı̍h-kiāⁿ 「nā m-si siuⁿ-kôan tio̍h-sī siuⁿ-kē」? Chún-kóng-sī āu-bīn kóng-tio̍h-ê "un-tō·", ko-ūi-tō·(high latitude) ê só·-chāi, khì-un kám-ē siuⁿ-kôan?


Chòe-āu chı̍t-ê sī 「攝氏」 ê hoan-e̍k, 攝氏 pún-sin sī àn "Celsius" hoan-sêng Hôa-gí ê hoat-im, lán sī-án- chóaⁿ bô tı̍t-chiap ùi Eng-gí ê hoat-im lâi hoan-e̍k, soah ēng-攝氏 lâi chìn-hêng jī-chhiú ê hoan-e̍k leh?


Lô-hôan ta̍k-ke chí-tō, ló·-la̍t!!

--A-kun--a 12:28, 19 Jun 2004 (UTC)

Lí kóng--ê góa kám-kak lóng ū tō-lí. It-poaⁿ lâi kóng, ti̍t-chiap kái--lo̍h-khì bô iàu-kín (che sī wiki ê cheng-sîn), hui-tit kái m̄-tio̍h ē-sái koh kái--tńg-lâi :). "-oⁿ" si Lâm-pō· ê 1-chióng khiuⁿ-kháu. A-giâu 13:12, 19 Jun 2004 (UTC)

你們都從哪來?

  1. "我國HDI、GII分別排名全球第23位及第2位" (PDF) (ēng Hôa-gí). 行政院主計總處. 2013-12-26 khòaⁿ--ê. 
  2. "臺灣產業發展願景與策略" (PDF) (ēng Hôa-gí). 中華民國經濟部技術處. 2007-02. 2011-03-24 khòaⁿ--ê.