Thó-lūn:Hâng-khong-ki

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi 飛行機 choán--lâi)
跳至導覽 跳至搜尋

Atmosphere/大氣層[kái goân-sí-bé]

大氣 ê hoan-e̍k, m̄-chai án-chhóaⁿ hoan chiah hó??

 • tāi-khì-chân
 • tāi-khì-chàn
 • tāi-khì-têng

--A-kun--a 01:18, 28 Jul 2004 (UTC)

Tāi-khì-têng ká-ná khah chū-jiân. Sūn-sòa chioh-mn̄g: chia kóng ê hui-ki/hui-hêng-ki kám ū pau-koat "khì-kiû" tt ē-poe ê jîn-chō-bu̍t? A-giâu 14:21, 29 Jul 2004 (UTC)

Ū-lí, kî-si̍t góa chi̍t-khai-sí siá ê sî, mā-sī siūⁿ-beh siá "têng"...

Chia kóng ê hui-ki/hui-hêng-ki bô pau-koat "pí khong-khì khah khin--ê", góa ū chò 1-ê "hui-hêng-khì (飛行器)" ê ia̍h, àn-sǹg chit-ia̍h ē ū jia̍t-khì-kiû chit-lūi--ê mi̍h-kiāⁿ, in-ūi hui-hêng-khì hōan-ûi khah tōa.

Eng-gí lāi-té ê "aircraft" ū pau-koat khì-kiû kap hui-chûn, tān-sī lán teh kóng ê hui-ki, chhin-chiūⁿ kap Eng-gí ê ì-gī bô siáⁿ kâng.

Bô koh ū 1-pō·, àn-chiàu Eng-gí ê si̍p-kòan, chiong hui-ki tòng-chò hui-hêng-khì? A-kun--a 15:10, 29 Jul 2004 (UTC)

Ló·-la̍t. Hui-hêng-khì (aircraft) chit ê sû ū khah chheⁿ-so·, m̄-koh ū tō-lí (koan-liām siōng). A-giâu 00:31, 30 Jul 2004 (UTC)
Chim-chiok liáu-kái hoat-kiàn, Eng-bûn pán Aircraft hit phiⁿ chiōng "airplane" tòng-chò "aircraft" ê 1 chióng. Góa lia̍h-chún "hui-hêng-khì" tō sī chí "aircraft", ah "hui-lêng-ki" chí it-poaⁿ ê phùn-siā-ki. M̄-koh tha̍k chit phiⁿ ê oē-thâu koh hoat-hiān kah góa siūⁿ--ê bô kāng-khoán, lio̍h-á hoe-hoe. A-giâu 07:36, 23 Sep 2004 (UTC)

Hit-ê "大氣層" góa hiān-chú-sî koat-tēng seng iōng "tāi-khì-chân". Tī Sòaⁿ-téng sû-tián hia ka chhâ--1-ê, chhin-chhiūⁿ "chân" khah ū siōng-koan ê ì-gī.--A-kun--a 10:37, 11 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

Glide/滑翔[kái goân-sí-bé]

Góa kā "glide (滑翔)" chiām-sî hoan-e̍k chò "phiau-hêng (飄行)". In-ūi glide sī sûi hong kap khì-liû teh "phiau-liû", sī tī khong-khì lāi-bīn "phiau-liû". Só͘-í siūⁿ-tio̍h án-ne ê hoan-e̍k. Nā ū khah hó ê hoan-e̍k, ah sī kóng í-keng ū siong-koan ê kóng-hoat, chiah lô-hoân ta̍k-ê pang-bâng kái--1-ē.--A-kun--a 05:40, 14 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

Góa tùi "glide" bô liáu-kái. "Phiau-hêng-ki" kám-kak sī "bô-hoat-tō· khòng-chè hong-hiòng" ê hui-hêng-ki. A-giâu 06:52, 14 Jī-goe̍h 2006 (UTC)
1-ê khah "kó·-chui" ê hoan-e̍k: "hong-chhoe-ki" (te̍k-pia̍t sī en:Hang glider?). A-giâu 06:57, 14 Jī-goe̍h 2006 (UTC)
Glider sī ē-tàng khòng-chè hong-hiòng, m̄-koh bô "oân-choân". In-ūi glider bô "iân-jín", bô hoat-tō͘ sán-seng thui-le̍k. Chit-khóan tiâu-kiāⁿ chi-hā, bô hoat-tō͘ hoah beh peh-koân to̍h ē-sái peh-koân. Ah nā hong-chhoe, to̍h oân-choân bô khòng-chè-bīn (control surface), só͘-í glider khòng-chè-sèng pí hong-chhoe khah hó, pí it-poaⁿ hui-ki khah bái.--A-kun--a 08:01, 14 Jī-goe̍h 2006 (UTC)
Goá kám-kak phiau-hêng bē-bái--ah. Chóng--sī goá kiàn-pái nā chhoē bô siūⁿ bô sû thang ēng ê sî, lóng ē khì khoàⁿ Ji̍t-gí án-choáⁿ chò, chhâ Ji̍t-gí jī-tián ê kiat-kó, thang kap goá chi̍t-koá siūⁿ-hoat chò-hoé hō· ta̍k-ke chham-khó.
Glide nā-sī kóng tī thiⁿ-téng poe ê tōng-chok lâi kóng, Ji̍t-gí sī hoan-chò: "かっくう/滑空", nā the̍h chit-ê koan-liām lâi Hō-ló, kiám-chhái mā thang kóng " chhu-thiⁿ ". Chhin-chhiūⁿ skate lán kóng " chhu-peng " kāng ì-sù. Ta̍k-ke bóng chham-khó. Taokara 09:21 14 Jī-goe̍h, 2006 (UTC)
Phiau-hêng-ki, chhu-thiⁿ-ki kám-kak lóng ū tō-lí. A-giâu 11:28, 14 Jī-goe̍h 2006 (UTC)
Fairey Swordfish on Airfield.jpg

飛行機抑是飛機是會當利用空氣佇大氣層範圍來飛行的飛行機

按照定義,飛行機有各種的形式,包括:

 • 比空氣輕的:熱氣球、 飛船... 等等。
 • 比空氣重的:直升機、旋翼機,一般上捷看著的固定翼飛機...等等 。

發展歷史[kái goân-sí-bé]


學鳥仔擛翼[kái goân-sí-bé]

人類自古早開始,就用真濟辦法來欲學飛,觀察動物檢采是上蓋直接的方法,尤其是鳥仔的形體,不斷刺激人類去模仿,傳說佮故事內底,會曉飛的人、神明抑是鬼怪,真濟攏有一雙親像鳥仔抑是夜婆的翼仔。

這款模仿鳥仔擛翼的動作,後來hông轉變做擛翼機 (英語: ornithopter),也就是利用機械設計來捒動兩片翼仔做頂下的擛動,毋過這款概念無蓋實際,這牽涉著彼當時人類對鳥仔飛行動作觀察的精差佮一寡仔空氣動力學的問題。

歷史上真有名的李奧納多‧達文西(Leonardo da Vinci),對飛行有真大的興趣,現此時保存落來的伊的手稿當中,關係飛行的內容超過35,000字,相關的圖樣有500幾幅,針對擛翼機伊嘛畫了袂少的設計圖,不而過伊是毋是有試驗抑是實行遮的設計。

比空氣輕的方式[kái goân-sí-bé]

Luftschiff Montgolfier.jpg
根據文獻的記載,人類第一擺"飛"上天,是利用熱氣球,1783年 11月21,Pilatre de Rozier佮Marquis d'Arlandes二人,坐熱氣球飛過巴黎有五英哩遠。

熱氣球是由Joseph Montgolfier佮Etienne Montgolfier兄弟仔二人所設計佮製作的,(人因)發現熱空氣會使予物件飛起去,就開始進行實驗,過程中先用熱氣球載羊仔、雞角仔,啊閣有鴨仔等等的動物做試驗。

嚴格講起來,這猶無算是真正的飛行,這干焦是利用熱空氣密度較細,所以會當佇空氣內底"浮起來",毋過熱氣球的成功,確實代表人類離開地面的一大步。

現代飛行機的基礎[kái goân-sí-bé]

喬治‧凱萊(George Cayley)

現此時的飛行機佮過去一般人的擛翼概念無仝,這馬人所看著的飛行機,差不多翼仔攏是固定的,這个概念是英國喬治‧凱萊(George Cayley;1773-1857)佇1799年所設計出來的。

伊的設計概念是:

 • 固定的翼仔提供向頂面的升力
 • 一个機器用來提供向頭前的推力
 • 一組徛直佮坦橫的尾翼負責穩定

喬治‧凱萊的概念,會使講是後來人類成功做出飛行機的重要基礎,過去的想法是學鳥仔的擛翼,希望利用翼仔的擛動, 做伙提供推力佮升力,佇實際上,載人的飛行機器真僫用這款方式來達成飛行的目的。

喬治‧凱萊毋但提出新觀念,伊閣設計實驗機構來試驗翼舖面的升力,伊也設計模型(英語:model)的手射飄行機(英語:hand launched glider),伊的模型已經有現代飛行機的初步形體,包括固定的主翼水平尾翼徛直尾翼

除了模型試驗,喬治‧凱萊嘛進行載人飄行機的飛行實驗。

動力飛行的試驗[kái goân-sí-bé]

凱萊雖罔拍下真重要的基礎,毋過伊的成就佇彼當時無受著重視,一寡仔後來的飛行器設計者,有參考著凱萊的理論, 煞無一定知影遮的理論是凱萊所研究出來的。

佮凱萊仝時代的亨森(William Samuel Henson;1812-1888),佇1843年設計了一款利用蒸氣機帶動兩个phiat仔的固定翼飛行機,這个設計號做空中蒸氣車(aerial steam carriage),主要是以凱萊的研究做基礎來設計的,雖然名聲袂小,毋過這个物件嘛干焦設計,並無實際製作成品,當然也無進行任何的試飛。

亨森的朋友John Stringfellow,製造小型的蒸氣iân-jín鬥佇模型頂面,雖罔伊的試驗嘛無成功,毋過伊的物件對後來的人有袂小的影響。

法國嘛有相關的實驗佮發展,1857年到1858年,有一位名叫田普(Félix Du Temple)的海軍軍官(也是工程師),成功試飛第一者有動力的單翼模型機,這隻飛行機的動力是使用時鐘的機械發條,1874年的時,伊進一步成功試飛利用某一款熱氣iân-jín的載人飛行機,這隻由一位少年行船人所駕駛的飛行機,干焦起飛一下仔,並無維持飛行的勢面。

第二件類似的飛行記錄,是佇1884年的露西亞,由莫紮伊斯基(Alexander F. Mozhaiski)(ru: Александр Фёдорович Можайский) 佇列寧格勒(Leningrad)(ru: Ленинград) 所進行的,伊的設計主要是按照亨生的空中蒸氣車,佮田普仝款, 伊的飛行器嘛干焦離開地面一時仔,無法度維持進一步的飛行。

飄行機的成功[kái goân-sí-bé]

奧圖‧李連泰(Otto Lilienthal),第一位成功創作飄行機飛上天的人。

1848年出世佇普魯士(Prussia;德國)的奧圖‧李連泰(Otto Lilienthal),是歷史上第一位成功駕駛飄行機的人,伊的飄行機是會當操作的,會使控制方向。

Lilienthal in flight.jpg

佇1896年伊失事過身進前,李連泰總共成功進行過2,500改以上的飄行。

伊有一本冊,冊名號做以鳥仔的飛行為航空的基礎 (德語: Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst),內底毋但研究鳥仔翼仔的構造佮形體, 閣共遮的空氣動力智識,用佇機器的飛行設計,這本冊有一寡仔彼當陣上蓋詳細的空氣動力數據,後來真出名的萊特兄弟(Wright brothers)捌讀著一部份的翻譯內容,也以這做基礎,進行飄行機的設計。

李連泰對航空科技發展的看法是"愛家己蹽落去",咱一定著愛親身體驗飛行,才會當佇實際的飛行過程中得著關係飛行的經驗,簡單講,伊感覺人類欲會當進一步發展航空,實際的行動佮試驗是真重要的。

LilienthalsTodesflug.jpg
1896年8月初9,李連泰佇咧試飛的時,一港風造成伊的飄行機失速, 煞來栽落塗跤,雖罔干焦主翼歹去,毋過伊本身煞受著重傷,連龍骨也摔斷去,隔轉工李連泰著不幸來過身。

飛行原理[kái goân-sí-bé]


除了熱氣球,大部份飛行機的飛行,攏會當參考下面的原理。

飛機的飛行,牽涉著真濟物理學的原理,尤其是空氣動力學

佇咧飛行的時,作用佇飛行機本體的力量有四項,包括推力阻力升力重力,推力一般由發動機(iân-jín)來提供,用來克服阻力予飛行機會當前進,阻力是因為飛行機佮空氣有相對的運動才產生的,升力嘛是按呢,這兩種力攏是屬於空氣動力,重力也就是飛行機本身的重量,因為地球重力場所引起的。

簡單來講,飛行機欲會當飛起來,推力愛比阻力較大,升力愛比重力較大,In的關係會當寫做:

其中T是推力,D是阻力,L是升力,W是重力。

種類[kái goân-sí-bé]


按照產生升力的方式區分[kái goân-sí-bé]

 • 比空氣輕的
  • 熱氣球
  • 飛船
 • 比空氣重的

按照用途區分[kái goân-sí-bé]

外部連結[kái goân-sí-bé]

Commons-logo.svg

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: :Category:Aircraft