2004 nî 12 goe̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...


2004 nî

1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h


2004 nî 12 goe̍h 26 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Kīn Ìn-nî Sumatra-tó sai-hoāⁿ ê hái-té hoat-seng 9.0-kip ê tōa tē-tāng. Siông-sè sî-kan 00:58:49 UTC, tē-hng sî-kan chái-sî 7:58:49. Che sī 40 nî lâi siāng-kài kiông ê tē-tāng. (USGS)

2004 nî 12 goe̍h 15 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Eng-kok 1 tīn kho-ha̍k-ka kóng in í-kēng hoat-hiān ín-khí vCJD ê nn̄g-pe̍h-chit sī án-chóaⁿ ē-tàng siám-phiah jîn-thé ê hông-ūi ki-chè lâi chìn-ji̍p heh-e̍k sûn-khoân hē-thóng. In hoat-hiān bô siū khòng-chè ê prion ē tah tiàm pa̍t-ê nn̄g-pe̍h-chit sin-khu lâi thong-kòe tn̂g-á ê pîn-chiàng, tn̂g-á pîn-chiàng goân-pún ē chó·-tòng chiâm-chāi ê to̍k-sò·. Chit-ê pī lī-iōng ê nn̄g-pe̍h-chit sī ferritin. Prion sī ín-khí siáu-gû-pēⁿ ê 1 chióng piàn-sèng nn̄g-pe̍h-chit, pheng-tiāu kap siau-hòa lóng bô-hoat-tō· siau-bia̍t i. Kho-ha̍k-ka siūⁿ-beh hoat-tián chhut chó·-chí prion kap ferritin kiat-ha̍p ê hoat-tō·, án-ne tio̍h ē-tàng ī-hông tōng-bu̍t keng-kòe chhī-iúⁿ ê koán-tō tit-tio̍h siáu-gû-pēⁿ, chó·-chí i thoân-jiám hō· jîn-lūi. BBC

2004 nî 12 goe̍h 13 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Chile 1-ūi hoat-koaⁿ khí-sò· chêng to̍k-chhâi-chiá Augusto Pinochet, khòng-kò i tī 1973 nî kàu 1990 nî chit toāⁿ kî-kan pa̍k cháu 9-ūi īⁿ-gī hūn-chú koh thâi-sí in kî-tiong 1 ê. Chìn-chêng bat ū Chile kap pa̍t-kok ê hoat-koaⁿ khòng-kò--i, chóng--sī in-ūi Pinochet hit-pêng siōng-sò· sêng-kong, kóng i tiòng-hong liáu-āu sin-thé bē kham-tit chhut-se̍k, chiong-kui-bóe choaⁿ-á lóng chún soah. Chit piàn ê chèng-tī khoân-kéng hām í-chá bô siâng: Chile ê Chòe-ko-hoat-īⁿ tī 8-goe̍h chiōng i lo̍h-tâi chêng siat ê bián-chek-koân tû-tiāu, ah chèng-hú mā tī téng-kó-goe̍h thâu-1-pái hoat-piáu koaⁿ-hong ê jîn-koân tiau-cha pò-kò, lōe-iông oân-ná tùi i put-lī. Koh ū lâng chí-khòng Pinochet thau khǹg tōa pit kok-ka ê chîⁿ tī Bí-kok 1 ê su-jîn kháu-chō; che tùi i tī Chile ê miâ-siaⁿ sī 1 ê táⁿ-kek. (The Scotsman, BBC)

2004 nî 12 goe̍h 4 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Ukraina ê kok-hōe kín-kip chū-hōe thó-lūn siu-kái soán-kí hoat ê tāi-chì, m̄-koh bô ta̍t-sêng kiōng-sek. Tiong-iong Soán-kí Úi-oân-hōe thong-kòe tī 12-goe̍h 26 têng pān soán-kí (New York Sî-pò)

2004 nî 12 goe̍h 3 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Hui-li̍p-pin Luzon-tó sio-liân-sòa tn̄g-tio̍h 4 pái hong-thai. Bo̍k-chêng sí-bông jîn-sò· siāng chió 500, iū-koh ū sò·-pah-ê lâng sit-chong, ko·-kè hoān-sè chheng lâng kòe-óng, 80-bān lâng siū éng-hióng. Ū hun-sek-ka jīn-ûi kòe-thâu chhò chhiū sī im tōa-chúi ê goân-in chi it. Chòe-kīn ê Nanmadol Hong-thai sī Hui-li̍p-pin kin-nî tú--tio̍h tē-26-ê. (Reuters AlertNet)
  • Keng-kòe 5 kang ê gī-lūn, Ukraina ê Chòe-ko Hoat-īⁿ chò chhut chú-koat, m̄-nā jīm-tông sóan-kí ū chò-khang chit ê hoán-tùi-phài li̍p-tiûⁿ, ah soán-kí kiat-kó bô-hāu, koh piáu-sī ē-sái tan-tan pān tē-2-kai-toāⁿ ê soat-kí. Hoat-īⁿ phoe-phêng Tiong-iong Soán-kí Úi-oân-hōe bô koán-thāi chò-khang chit chân tāi-chì ū hoat-seng, hêng-ûi ûi-hoat. Yanukovych ê tīn-iâⁿ chí-khòng Hoat-īⁿ "chèng-tī-hòa". (BBC)

2004 nî 12 goe̍h 2 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • In-ūi kok-hōe kap chòe-ko-hoat-īⁿ ti̍t-ti̍t piàⁿ-sè beh kái-koat ū cheng-gī ê chóng-thóng tāi-sóan só· chō-chiâⁿ chit 11 kang ê gûi-ki. Ukraina chin ū khó-lêng têng koh pān 1 kái sóan-kí. Hóan-tùi-phài chit-pêng ê thâu-lâng Viktor Yushchenko í-keng kā i ê chi-chhî-chiá kóng i pān-phoe chit-lé-pài hoat-īⁿ tō ē tùi sóan-kí chò-khang chit-kiāⁿ tāi-chì chò chhut chú-koat, hō· sóan-kí têng pān.

    Kin-kì Bí-kok Liân-ha̍p Sin-bûn-siā (AP) ê pò-tō, hoat-īⁿ siōng-kín tī pài-sì tō ē tùi 11 go̍eh 21 hō sóan-kí ū ha̍p-hoat--bô chò chhut chú-koat. In-ūi kok-chè siōng ū lâng chò kong-chhin teh chek-tok, chit 2 ê tùi-thâu tī pài-saⁿ bīn-hōe, jî-chhiáⁿ saⁿ tháu-thoah, Yanukovych kap Yushchenko chē chò-hóe, chham-siông 3 tiám-cheng kú, chit-ê hōe-tâm sī teh beh sià-jīm ê chóng-thóng Leonid Kuchma kap Europa Liân-bêng gōa-kau chèng-chhek ê thâu-lâng Javier Solana, hām Polska chham Lietuva ê chóng-thóng saⁿ-kap tńg-tāi-chì chiah ū--ê. Solana kóng i pān-phoe koh lâi chit kúi kang bē-bián-tit chhit-khí-peh-lo̍h, m̄-koh i tùi 2 pêng sio-chéng-hōe kám-kak chin lo̍k-koan. I kā kì-chiá kóng: " Gún chiâⁿ khak-tēng gún ē-tàng kā Ukraina ê gûi-ki kái-koat--khí-lâi." (CNN)

2004 nî 12 goe̍h 1 hō[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Sui-bóng 2 ê chin tōa ê hong-thai chiah tú sàu--kòe, Hui-lu̍t-pin koh lâi chit-kúi-kang ê thiⁿ-khì iû-gôan ē chiâⁿ bái. Chìn-chêng ê chai-hāi, í-keng hāi 412 ê lâng kòe-sin, 177 ê lâng chhōe-bô. Nā tng teh pek-óa--lâi ê Nanmadol hong-thai, kāng-khóan sī hong-thàu-chúi-thàu, hong-sok siōng-kín ū kah ta̍k-tiám-cheng 220 kong-lí ( 140 eng-lí ), pān-phoe tī 48 tiám-cheng lāi tō ē tùi Hui-lu̍t-pin ê tang-pêng khí-soaⁿ. Tú-chiah keng-kòe 2 ê tōa hong-thai, tī tang-pêng ê chit 3 ê tē-khu ū-iáⁿ teh giâ siang-liân-kê. Koaⁿ-ôan kóng téng-lé-pài kap pài-jī ê hong-thai hō· chiah-ê tē-khu kún-kau-lêng, chò tōa-chúi, sún-sit put-chí-á chhám-tiōng. (CNN)