跳至內容

Bán-bīn

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Bán-bīn sī 1-khóan chū kó·-chá tō ū ê bí-iông-su̍t. Bán-bīn tō sī ēng ìu mî-soàⁿ kap pe̍h-hún kā bīn--ni̍h ê mn̂g, thiâu-á-chí kap tēng-phôe kháu--lo̍h-lâi, hō· bīn pìⁿ kah kng-ku̍t koh iù-phôe. Tī Tiong-tang, Lâm-a, Tang-a lóng ū bán-bīn ê thoân-thóng.

Bán-bīn ê thôan-thóng

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Éng-chá pēng m̄-sī lóng-chóng ê cha-bó·-lâng lóng ē-sái bán-bīn--ê, nā chiàu thôan-thóng ê hong-sio̍k, iáu-bē chhut-kè ê siàu-liân cha-bó·-gín-á tō bē-sái bán--tit. In tio̍h tán kah beh chhut-kè chìn-chêng, chó·-sian pài-liáu, chiah hō· chhin-chiâⁿ lāi-té ū-hòe koh ū hok-khì ê cha-bó· sī-tōa thè sin-niû-á chò thâu-chi̍t-kái ê bán-bīn, soah liáu-āu cha-po· chit-pêng chiah pau âng-pau hō· bán-bīn ê sī-tōa chò lé.

Khah-chá hū-jîn-lâng tû-khì chiàu sî-kan kò·-tēng bán-bīn, koh ū kúi-ê-á te̍k-pia̍t ê ji̍t-chí mā ē bán-bīn. Pí-lūn sin-chiaⁿ ê sî, 24 sàn-sîn liáu-āu, keh-tńg-kang ài bán-bīn, piáu-sī kái-thâu-ōaⁿ-bīn, nā gō·-go̍eh-cheh, tiong-gôan-cheh téng-téng ê cheh-ji̍t mā ē thiau-kang khì bán-bīn.

In-ūi khah-chá ê lâng jīn-ûi bán-bīn ē-tàng kā pháiⁿ-ūn tàn-hìⁿ-sak, só·-í nî-á-cheh-á tō khah ē khì bán-bīn.

Bán-bīn ê pō·-sò·

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Bán-bīn ê ke-si chin kán-tan, kan-taⁿ 1-khûn iù mî-sòaⁿ kap 1-a̍p hō-chò phòng-hún ê pe̍h-hún niā-tiāⁿ.

Chit-khí-khiàn ē seng kā phòng-hún boah tī bīn--ni̍h, thang khip-siu bīn , hō· mî-sòaⁿ khah hó thang kā mn̂g khau--khí-lâi. Koh lâi tō ēng 1-tiâu mî-sòaⁿ sio-chhé, ēng chhùi tùi sòaⁿ tiong-ng kā--leh, chiah siang-chhiú lia̍h siang-thâu, chì-la̍t lâi khau bīn, kā mn̂g, thiâu-á-chí kap tēng-phôe khau--khí-lâi. Gâu bán-bīn ê lâng bán-liáu chin chheng-khì koh bē thiàⁿ, mê-kak ū 3-tiám, tē-it sī ài ē-hiáu chì-la̍t, tē-jī sī mî-sòaⁿ ài peⁿ-ân óa hō· bā, koh ka-siōng kha-chhiú mé-lia̍h, án-ne tō ē khah-sūn-sī.

Goā-pō͘ liân-kiat

[siu-kái | kái goân-sí-bé]