Bí-kok kok chiu ê phiau-gí lia̍t-toaⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Pún bûn-chiong khai-lia̍t Bí-kok kok chiu, kok léng-thó͘, kap Washington D.C. ê phiau-gí (motto).

Phiau-gí[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chiu Phiau-gí Hoan-e̍k Giân-gí Chè-tēng ji̍t-chí Chham-khó
 Alabama Audemus jura nostra defendere Lán siú-hō͘ lán-ê khoân-lī! La-teng-gí 1923 nî [1]
 Alaska North to the future Pak hiòng bī-lâi Eng-gí 1967 nî [2]
 American Samoa Samoa, Muamua Le Atua Samoa, hō͘ Sîn chò thâu Samoa-gí 1973 nî [3]
 Arizona Ditat Deus Sîn tio̍h chō͘-hù La-teng-gí 1863 nî [4][5]
 Arkansas Regnat populus Jîn-bîn tī-lí La-teng-gí 1907 nî [6][N 1]
 California Eureka (Εὕρηκα) Góa chhōe--tio̍h-ah Hi-lia̍p-gí 1849 nî [7][N 2]
 Colorado Nil sine numine Bô siáⁿ-mi̍h m̄-sī thian-ì La-teng-gí 1861 nî 11 goe̍h 6 ji̍t [8]
 Connecticut Qui transtulit sustinet Chai-chèng ê lâng thang chhî-kiú La-teng-gí 1662 nî 10 goe̍h 9 ji̍t [9]
 Delaware Liberty and Independence Chū-iû kap To̍k-li̍p Eng-gí 1847 nî [10]
 District of Columbia Justitia Omnibus Kong-gī ūi Choân La-teng-gí 1871 nî 8 goe̍h 3 ji̍t [11]
 Florida In God We Trust Chāi Sîn Gún Sìn Eng-gí 1868 nî [12][N 3]
 Georgia Wisdom, Justice, Moderation Tì-hūi, Kong-gī, Chún-chat Eng-gí 1798 nî [14][15]
 Guam [16]
 Hawaii Ua mau ke ea o ka ʻāina i ka pono Che thó͘-tē ê sèⁿ-miā tī chèng-tong ni̍h toân éng-sè Hawaii-gí 1843 nî 7 goe̍h 31 ji̍t [17][18][N 4]
 Idaho Esto perpetua Hō͘ i thoân éng-sè La-teng-gí 1890 nî [19]
 Illinois State sovereignty, national union Chiu ê chú-khoân, kok-ka ê liân-bêng Eng-gí 1819 nî [20]
 Indiana The Crossroads of America Bí-kok ê Si̍p-jī-lō͘-kháu Eng-gí 1937 nî [21]
 Iowa Our liberties we prize and our rights we will maintain Lán ê chū-iû lán pó-sioh jî-chiá lán-ê khoân-lī lán ē î-chhî Eng-gí 1847 nî [22]
 Kansas Ad astra per aspera To the stars through difficulties La-teng-gí 1861 nî [23]
 Kentucky United we stand, divided we fall
Deo gratiam habeamus
Liân-ha̍p lán khiā chāi, hun-poah lán poa̍h-tó
Lán lâi kám-un Sîn
Eng-gí
La-teng-gí
1942 nî
2002 nî
[24]
 Louisiana Union, justice, confidence Liân-ha̍p, kong-gī, sìn-sim Eng-gí 1902 nî [25]
 Maine Dirigo Góa chhōa-thâu La-teng-gí 1820 nî [26]
 Maryland Fatti maschii, parole femine Cha-po͘-khoán ê sit-hêng, cha-bó͘-khoán ê ōe Italia-gí 1874 nî [27][28]
 Massachusetts Ense petit placidam sub libertate quietem Chioh to-kiàm gún sûn hô-pêng, m̄-koh taⁿ chū-iû ē-té ê hô-pêng La-teng-gí 1775 nî [29]
 Michigan Si quaeris peninsulam amoenam circumspice Lí nā beh sûn khùiⁿ-oa̍h ê poàn-tó, chiō chhōe lí (ka-tī) La-teng-gí 1835 nî 6 goe̍h 2 ji̍t [30][31]
 Minnesota L'étoile du Nord Pak-hong chi chheⁿ Hoat-gí 1861 nî [32][N 5]
 Mississippi Virtute et armis Í bú-ióng kap chhiú-pì La-teng-gí 1894 nî 2 goe̍h 7 ji̍t [33]
 Missouri Salus populi suprema lex esto Hō͘ jîn-bîn ê hok-chí chò chì-tōa lu̍t-hoat La-teng-gí 1822 nî 1 goe̍h 11 ji̍t [34]
 Montana Oro y plata N̂g-kim kap pe̍h-gîn Se-pan-gâ-gí 1865 nî 2 goe̍h 9 ji̍t [35]
 Nebraska Equality before the law Chāi hoat-lu̍t chêng pêng-téng Eng-gí 1867 nî [36]
 Nevada All For Our Country Lóng Ūi Lán-ê Kok-ka Eng-gí 1866 nî 2 goe̍h 24 ji̍t [37][N 6]
 New Hampshire Live Free or Die Chū-iû óa bô chiō sí Eng-gí 1945 nî [38]
 New Jersey Liberty and prosperity Chū-iû kap hoat-ta̍t Eng-gí 1928 nî 3 goe̍h 26 ji̍t [39]
 New Mexico Crescit eundo Sûi-sî hoat-tián La-teng-gí 1887 nî [40][N 7]
 New York Excelsior Éng-oán hiòng téng-bīn La-teng-gí 1778 nî [41]
 North Carolina Esse quam videri Khí chò, m̄-ná sī khí kám-kak La-teng-gí 1893 nî [42]
 North Dakota Liberty and union, now and forever, one and inseparable
Strength from the Soil
Serit ut alteri saeclo prositOne sows for the benefit of another age
Eng-gí
Eng-gí
La-teng-gí
1863 nî 1 goe̍h 3 ji̍t
1957 nî 6 goe̍h 16 ji̍t
2011 nî 3 goe̍h 11 ji̍t
[43][44]
[45]
[46]
 Northern Mariana Islands [47]
 Ohio With God, all things are possible Ū Sîn, só͘-ū tāi-chì lóng sī khó-lêng--ê. Eng-gí 1959 nî 10 goe̍h 1 ji̍t [48][N 8]
 Oklahoma Labor omnia vincit Lô-tōng cheng-ho̍k só͘-ū mi̍h-kiāⁿ La-teng-gí 1893 nî 3 goe̍h 10 ji̍t [50][N 9]
 Oregon Alis volat propriis I (She) ēng i ka-tī ê si̍t-á lâi poe La-teng-gí 1854 nî [53][N 10]
 Pennsylvania Virtue, liberty, and independence Tek-hēng, chū-iû, kap to̍k-li̍p Eng-gí 1875 nî [54]
 Puerto Rico Joannes Est Nomen Eius Iok-hān sī i ê miâ La-teng-gí 1511 nî [55][56][N 11]
 Rhode Island Hope Ǹg-bāng Eng-gí 1664 nî 5 goe̍h 4 ji̍t [57]
 South Carolina Dum spiro spero
Animis opibusque parati
Tong-góa chhoán-khùi, góa tio̍h ǹg-bāng
Tī lêng-hûn kap chu-goân chún-pī hó-sè
La-teng-gí 1777 nî 5 goe̍h 22 ji̍t [58]
 South Dakota Under God the people rule Chāi Sîn chi hā jîn-bîn tī-lí Eng-gí 1885 nî [59]
 Tennessee Agriculture and Commerce Lông-gia̍p kap Siong-gia̍p Eng-gí 1802 nî 5 goe̍h 24 ji̍t [60][N 12]
 Texas Friendship Iú-ài Eng-gí 1930 nî [61]
 Utah Industry Ké-soeh: ti̍t-chiap hoan-e̍k sī "sán-gia̍p", ū "khûn-lô" ê ì-sù Eng-gí 1896 nî 5 goe̍h 3 ji̍t [62][N 13]
 Vermont Freedom and Unity
Stella quarta decima fulgeat
Chū-iû kap Kui-it
Bāng che tē cha̍p-sì lia̍p cheⁿ kng-hiáⁿ
Eng-gí
La-teng-gí
1779 nî 2 goe̍h 20 ji̍t
2015 nî 4 goe̍h 10 ji̍t
[64][65][66]
 Virginia Sic semper tyrannis Po̍k-kun ê lóng-sī an-ni (sit-sè) La-teng-gí 1776 nî [67]
 Virgin Islands United in Pride and Hope Tī Kiau-ngō͘ kap Ǹg-bāng lāi liân-ha̍p Eng-gí 1991 nî 1 goe̍h 1 ji̍t [68]
 Washington Al-ki Bān-á-sī (By and by) Chinook Jargon [69][N 14]
 West Virginia Montani semper liberi Khiā-soaⁿ-lâng tēng sī chū-iû--ê. La-teng-gí 1863 nî 9 goe̍h 26 ji̍t [70]
 Wisconsin Forward Chiân-chìn Eng-gí 1851 nî [71]
 Wyoming Equal Rights Pêng-téng ê Khoân-lī Eng-gí 1893 nî [72]

Chù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. The motto was originally designated as Regnant populi in 1864. It was changed to Regnat populus in 1907.[6]
 2. Eureka siāng chá tī 1849 nî chiō ēng tī chiu-chiong (seal) téng. 1963 nî ê sî chèng-sek hông chhái-ēng chò phiau-gí.[7]
 3. "In God We Trust" siāng chá chhut-hiān tī 1869 nî ê chiu-chiong téng. 2006 nî ê sî hông chí-tēng chò koaⁿ-hong phiau-gí.[12][13]
 4. The motto of Hawaii was first used by King Kamehameha III in 1843, after his restoration. In May 1845 it first appeared on the coat of arms of the Kingdom of Hawaii. It was made the official motto of the State of Hawaii on May 1, 1959.[18]
 5. Minnesota Léng-thó͘ sî-kî ê hui-koan-hong piáu-gí sī Quae sursum volo videre, "góa phàn-bōng khòaⁿ tio̍h chhiau-jiân--ê", 1849 nî chhái-ēng.[32]
 6. The unofficial motto of the Nevada Territory was Volens et Potens, Willing and Able, which was on the territorial seal approved on November 29, 1861. This was changed to the current motto after statehood.[37]
 7. Crescit eundo was added to the territorial seal in 1882. Ths change was officially adopted by the legislature in 1887.[40]
 8. From 1866 to 1868, the motto Imperium in Imperio (Latin for "Empire within an Empire") appeared on the state seal.[49]
 9. Labor omnia vincit was on the territorial seal of 1893.[51] It was specified as a feature of the seal in the 1907 State Constitution.[52]
 10. The motto of Oregon was "The Union" from 1957 until 1987, when the original 1854 motto of Alis volat propriis was restored.[53]
 11. The Spanish Crown gave Puerto Rico its coat of arms in 1511. The Commonwealth of Puerto Rico officially adopted it on March 9, 1905.[55]
 12. The words "Agriculture" and "Commerce" appeared on the first state seal of 1802. "Agriculture and Commerce" was made the official state motto in 1987.[60]
 13. "Industry" siāng chá tī 1896 nî chhái-ēng tī chiu-chiong téng-bīn. 1959 nî 3 goe̍h 4 ji̍t chí-tēng chò koan-hong piau-gí.[63]
 14. Washington ê piau-gí sī î-it goân-chông hui-koan-hong--ê. Bô ēng tī chiu-chiong, mā bô keng-kòe chiu li̍p-hoat-hōe chí-tēng.

Chham-khó[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. "Official Alabama Motto". Alabama Emblems, Symbols and Honors. Alabama Department of Archives & History. February 13, 2008. 2009-02-06 khòaⁿ--ê. 
 2. "State Symbols". State of Alaska. goân-loē-iông tī July 18, 2008 hőng khó͘-pih. 2009-02-07 khòaⁿ--ê. 
 3. Sorensen, Stan; Theroux, Joseph. "The Samoan Historical Calendar, 1607-2007" (PDF). American Samoa Government. p. 57. 2009-03-07 khòaⁿ--ê. 
 4. "Arizona State Seal". State of Arizona. 2009-02-07 khòaⁿ--ê. 
 5. "History of the Arizona State Seal". Arizona Secretary of State. 2009-02-10 khòaⁿ--ê. 
 6. 6.0 6.1 "The Great Seal of Arkansas" (PDF). State of Arkansas. 2009-02-14 khòaⁿ--ê. 
 7. 7.0 7.1 "History and Culture - State Symbols". State of California. 2009-02-07 khòaⁿ--ê. 
 8. "Colorado State Archives Symbols & Emblems". State of Colorado. 2009-02-07 khòaⁿ--ê. 
 9. "Sites, Seals & Symbols". State of Connecticut. June 9, 2008. 2009-02-14 khòaⁿ--ê. 
 10. "Delaware Facts and Symbols". State of Delaware. 14 August 2008. 2009-02-07 khòaⁿ--ê. 
 11. "About DC". District of Columbia. 2009-02-07 khòaⁿ--ê. 
 12. 12.0 12.1 Shearer 30
 13. "What is the state motto of Florida?". State of Florida. 2009-02-07 khòaⁿ--ê. 
 14. "State Seal". State of Georgia. 2009-02-14 khòaⁿ--ê. 
 15. "Georgia State Symbols". State of Georgia. 2009-04-10 khòaⁿ--ê. 
 16. Shearer 24
 17. "Hawaii, the Aloha State". State of Hawaii. 2009-01-14. 2009-03-02 khòaⁿ--ê. 
 18. 18.0 18.1 "Hawaii State Motto". NETSTATE.COM. 2009-02-15 khòaⁿ--ê. 
 19. "Idaho's State Motto" (PDF). Idaho State Historical Society. March 1970. 2009-02-07 khòaⁿ--ê. 
 20. "Seal of the State of Illinois". State of Illinois. 2009-02-15 khòaⁿ--ê. 
 21. "Emblems" (PDF). State of Indiana. 2009-02-07 khòaⁿ--ê. 
 22. "Iowa State Symbols". State of Iowa. 2009-02-07 khòaⁿ--ê. 
 23. "Kansas Seal". State of Kansas. goân-loē-iông tī January 29, 2009 hőng khó͘-pih. 2009-02-07 khòaⁿ--ê. 
 24. "Kentucky's State Symbols". Commonwealth of Kentucky. 2008-01-29. goân-loē-iông tī 2008-12-22 hőng khó͘-pih. 2009-02-07 khòaⁿ--ê.  The Latin motto was adopted by HB 857 Archived 2017-05-25 at the Wayback Machine. and is defined by KRS 2.105 Archived 2013-06-05 at the Wayback Machine..
 25. "Kids' Page". State of Louisiana. 2009-02-07 khòaⁿ--ê. 
 26. "Emblems". State of Maine. 2009-02-07 khòaⁿ--ê. 
 27. "Maryland State Seal - Great Seal of Maryland (reverse)". Maryland State Archives. State of Maryland. April 21, 2005. 2009-02-14 khòaⁿ--ê. 
 28. "Maryland State Seal - Great Seal of Maryland". Maryland State Archives. State of Maryland. June 17, 2004. 2009-02-14 khòaⁿ--ê. 
 29. "Massachusetts Facts". Commonwealth of Massachusetts. 2009-02-10 khòaⁿ--ê. 
 30. "History of the Great Seal". State of Michigan. 2009-02-14 khòaⁿ--ê. 
 31. "State Motto". State of Michigan. 22 August 2010 khòaⁿ--ê. 
 32. 32.0 32.1 "Minnesota State Symbols". State of Minnesota. 2009-03-02 khòaⁿ--ê. 
 33. "State of Mississippi Symbols". State of Mississippi. goân-loē-iông tī April 29, 2009 hőng khó͘-pih. 2009-02-10 khòaⁿ--ê. 
 34. "The Great Seal of Missouri". State of Missouri. 2009-02-10 khòaⁿ--ê. 
 35. "About the State Seal". State of Montana. 2009-02-10 khòaⁿ--ê. 
 36. "State Seal". State of Nebraska. 2009-02-10 khòaⁿ--ê. 
 37. 37.0 37.1 "Nevada Information". State of Nevada. goân-loē-iông (PDF) tī 2009-01-30 hőng khó͘-pih. 2009-02-10 khòaⁿ--ê. 
 38. "State Emblem". New Hampshire Almanac. State of New Hampshire. 2009-02-10 khòaⁿ--ê. 
 39. "The Great Seal of the State of New Jersey". State of New Jersey. goân-loē-iông tī 2009-01-15 hőng khó͘-pih. 2009-02-10 khòaⁿ--ê. 
 40. 40.0 40.1 "Great Seal of New Mexico". State of New Mexico. 2009-02-10 khòaⁿ--ê. 
 41. "New York State Flag and Great Seal of the State of New York". State of New York. March 31, 2008. 2009-02-10 khòaⁿ--ê. 
 42. "The State Symbols". State Library of North Carolina. State of North Carolina. 2009-01-22. 2009-02-07 khòaⁿ--ê. 
 43. "State Motto". State of North Dakota. 2009-02-10 khòaⁿ--ê. 
 44. Kingsbury, George. History of Dakota Territory (1915). Retrieved from the Internet Archive 12 May 2014.
 45. "State Coat of Arms". State of North Dakota. 2016-10-02 khòaⁿ--ê. 
 46. "House Bill No. 1346". State of North Dakota. 2013-02-27 khòaⁿ--ê. 
 47. Shearer 23
 48. "5.06 State motto". LAW Writer Ohio Laws and Rules. State of Ohio. 2009-02-10 khòaⁿ--ê. 
 49. "Great Seal of Ohio". Ohio History. Ohio Historical Society. 2011-04-10 khòaⁿ--ê. 
 50. Everett, Diana. "State Emblems". Encyclopedia of Oklahoma History and Culture. Oklahoma Historical Society. 2009-06-05 khòaⁿ--ê. 
 51. "Grand Seal of the Territory of Oklahoma" (PDF). Chronicles of Oklahoma. Oklahoma State University. 2009-06-05 khòaⁿ--ê. 
 52. "History of Oklahoma Emblems" (PDF). Chronicles of Oklahoma. Oklahoma State University. 2009-06-05 khòaⁿ--ê. 
 53. 53.0 53.1 "State Motto Timeline". State of Oregon. 2009-02-10 khòaⁿ--ê. 
 54. "Symbols". Pennsylvania Historical and Museum Commission. Commonwealth of Pennsylvania. goân-loē-iông tī 2009-01-22 hőng khó͘-pih. 2009-02-10 khòaⁿ--ê. 
 55. 55.0 55.1 "Escudo de Puerto Rico". Government of Puerto Rico. 2011-04-10 khòaⁿ--ê. 
 56. "Description". Welcome to Puerto Rico. March 16, 2009. 2009-04-10 khòaⁿ--ê. 
 57. "State Symbols". State of Rhode Island. 2009-02-10 khòaⁿ--ê. 
 58. "Seals, Flags, House & Senate Emblems". State of South Carolina. 2009-04-10 khòaⁿ--ê. 
 59. "Signs and Symbols of South Dakota". State of South Dakota. 2009-02-10 khòaⁿ--ê. 
 60. 60.0 60.1 "Tennessee Symbols And Honors" (PDF). Tennessee Blue Book. State of Tennessee. 2009-02-10 khòaⁿ--ê. 
 61. "Texas State Symbols". Texas State Library. 2009-02-10 khòaⁿ--ê. 
 62. "Great Seal of the State of Utah". State of Utah. goân-loē-iông tī 2009-03-31 hőng khó͘-pih. 2009-04-05 khòaⁿ--ê. 
 63. "Utah State Motto and Emblem". State of Utah. 2009-02-07 khòaⁿ--ê. 
 64. "491. Coat of arms; crest; motto and badge". The Vermont Statutes Online. State of Vermont. 2015-04-10 khòaⁿ--ê. 
 65. "S.2" (PDF). Vermont Legislature. 
 66. Thurston, Jack (10 April 2015). "After Confusion and Controversy, Vermont Gets New Latin Motto". NECN. 11 April 2015 khòaⁿ--ê. 
 67. "State Symbols, Seals and Emblems". Commonwealth of Virginia. November 12, 2008. 2009-02-10 khòaⁿ--ê. 
 68. "Legislative Seal". Legislature of the Virgin Islands. goân-loē-iông tī 2008-12-16 hőng khó͘-pih. 2009-02-15 khòaⁿ--ê. 
 69. "Symbols of Washington State". Washington State Legislature. goân-loē-iông tī 2007-03-05 hőng khó͘-pih. 2007-03-11 khòaⁿ--ê. 
 70. "State Seal of West Virginia". State of West Virginia. 2009-02-14 khòaⁿ--ê. 
 71. "Wisconsin State Symbols" (PDF). Wisconsin Blue Book. State of Wisconsin. 2009-02-14 khòaⁿ--ê. 
 72. "Great Seal". Wyoming Secretary of State's Office. 2009-02-14 khòaⁿ--ê. 

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]