Chō͘-sêng kòe-sit

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tsōo-sîng kuè-sit (ing-gú: contributory negligence; hàn-gú: 助成過失; ū-iú kuè-sit (與有過失),hūn-ha̍p kuè-sit (混合過失), hūn-ha̍p kuè-tshò (混合過錯), kiōng-tông kuè-sit (共同過失), kià-ú kuè-sit (寄與過失), kiōng-tông soo-hut (共同疏忽), hōo-iú soo-hut (互有疏忽), kiōng-hun soo-hut (共分疏忽), hun-thn̄g soo-hut (分搪疏忽), tsū-phiah soo-hut (自避疏忽), pōo-hūn soo-hut (部分疏忽), tshiok-sîng soo-hut (促成疏忽), tshiok-sîng ê kuè-sit (促成的過失), tsōo-sîng soo-hut (助成疏忽), kuè-sit siong-té guân-tsik (過失相抵原則), khó kui-tsik î-kī ê kuè-sit (可歸責於己的過失); when the plaintiff's actions contributed to his own injury) teh îng-bí huat-hē ê su-huat kuán-hat thong-siông sī khiā tī kuè-sit (soo-hut) jî uî puê-siông tsi piān-hōo; tse iah-sī tsi̍t-tsióng tshim-kuân ê hîng-uî. Tsit-ê guân-lí kah khak-tīng tsik-jīm iú-kuan, pīng-tshiánn tong-sî guân-kò [en] tsik-sī "sok-puê hong" (索賠方), iû-î in ê soo-hut tsō-sîng in ka-kī tso-siū sún-hāi ê sî-tsūn sik-iōng.[1] Teh bóo-mih su-huat kuán-hat lāi-té, tuì tuì-tio̍h tsōo-sîng kuè-sit, huat-īnn ē-sái khuànn-tsò tshim-kuân hîng-uî jî-lâi sik-iōng, bô-lūn sī--bô hông tshíng-kiû tsò-uî piān-hōo ê lí-iû.[2]

Tsōo-sîng kuè-sit ê piān-hōo ū khó-lîng siau-tû pī-kò siū-sún ê guân-kò tsi-hù sún-hāi puê-siông ê tsik-jīm. Pí-jû, tsi̍t-ê kuè-lōo-lâng in-uī bô tsim-tsiok tsù-ì lōo-siōng siang-pîng lâi ê tshia-lióng jî-lâi tshǹg-kuè tsi̍t-tiâu bé-lōo, suah hōo tsi̍t-ê mā sī bô tsim-tsiok tsù-ì teh tshǹg-kuè tshia-lōo kuè-lōo-lâng ê kà-sú sóo-lâi lòng-tio̍h Iû-î tshǹg-kuè tshia-tō ê kuè-lōo-lâng mā sī tsōo-sîng tsit-ê sū-kòo, sóo-í kuè-lōo-lâng khó-lîng bô-huat-tōo ē-tàng uì tsit-ê sū-kòo ê kà-sú (hi̍k-tsiá pó-hiám kong-si) tit-tio̍h tsuân-bīn hue-ho̍k guân-tsōng ê sún-hāi puê-siông-kim. In-uī in (kà-sú hām kuè-lōo-lâng) jû-kó nā ē-tàng pó-tshî sik-tòng lâi tsù-ì tō-lōo ê kau-thong tsîng-hóng. sū-kòo tō bô-i-siann ū khó-lîng ē huat-sing Līng-guā tsi̍t-ê tsōo-sîng kuè-sit ê àn-lē tō-sī: ,teh bóo tsi̍t-ê ua̍h-tāng tang-tiong, guân-kò pún-lâng ing-kai tsù-ì tsiâm-tsāi ê huî-hiám suah bô-i tsha̍p kíng-kò, hi̍k-tsiá bô-lâi uī ka-kī ê an-tsuân tshái-tshú ha̍p-lí ê hông-huān pōo-sòo; tsū-án-ne teh i ka-kī tsiap lo̍h-lâi ê ua̍h-tāng lāi-té, guân-kòtō pit-su sîng-tam it-tīng thîng-tōo ê hong-hiám. Pí-jû, siūnn-kóng teh tshián-tsuí lāi-té tshàng-tsuí-bī, tō ē-tàng bô sū-sian thàm-tshâ tsuí-tshim, í-ki̍p tsuí-té ê kî-thann tsîng-hóng.

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. "Contributory Negligence". Wex. Cornell Law School. Goân-pún bāng-ia̍h Pó-chûn tī 2021-11-19. 28 June 2017 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
  2. "Douglas v. Harris, 35 N.J. 270, 281, 173 A.2d 1 (1961)". Google Scholar. Google. 28 June 2017 khòaⁿ--ê.  "[T]he rule requiring a defendant to so affirmatively plead [contributory negligence] is mandatory. However, the court may relax that rule when its enforcement would be inconsistent with substantial justice." (Eng-gí)

Tsham-khó bûn-hiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • 中華民國最高法院民事判決『最高法院107年度台上字第773號判決』[1] Archived 2018-11-07 at the Wayback Machine.。 (Hàn-gí)

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

template:Tort law [en]