Chhùi-khí ê piàn-sek

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Chhùi-khí ê piàn-sek (dental discoloration) ē-sái hun-chò gōa-pō·-sèng kap lāi-pō·-sèng 2-ê hong-bīn lâi-khòaⁿ.

Gōa-pō·-sèng piàn-sek[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Gōa-pō·-sèng piàn-sek tiāⁿ-tiāⁿ sī kio̍k-pō·-sèng--ê, hoat-seng tī chhùi-khí gōa-khàu têng khí-iū-chit ê piáu-bīn. Khí-iū-chit piáu-bīn kim-ku̍t kim-ku̍t, chiok-chió mô·-kńg-khang, m̄-koh kú--á iah-sī ē ū 1-têng po̍h-po̍h--á ê sek-sò· tîm-chek tī piáu-bīn. Gōa-pō·-sèng piàn-sek ê lâi-goân ū ē-kha chit kúi-hāng.

Lāi-pō·-sèng piàn-sek[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Lāi-pō·-sèng piàn-sek hoat-seng tī khí-iū-chit he̍k khí-pún-chit lāi-té, tiāⁿ-tiāⁿ sī choân-bīn-sèng--ê, éng-hióng tio̍h kui-ê khí-lia̍t. Lāi-pō·-sèng piàn-sek sī chhùi-khí hoat-io̍k kòe-têng siū-tio̍h éng-hióng sò· ín-khí. I-ê goân-in ū :

Fluoride[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Fluoride : chho·-kî sī pe̍h-sek ê pan-tiám he̍k tiâu-hûn, āu--lâi in-ūi gōa-lâi ní-sek pìⁿ-chiâⁿ chhián ka-pi-sek.

Tetracycline[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tetracycline: Tetracycline chū 1948 nî khai-sí sú-iōng, tāi-iok tī 1950 nî-tāi āu-kî tio̍h hoat-hiān tùi chhùi-khí ū ní-sek ê chok-iōng, só·-í FDA chá--tio̍h kéng-kò, tû-hui cho̍ah-tùi pit-iàu, mài sú-iōng tī ū-sin ê hū-jîn-lâng kiau 8 hòe í-hā ê gín-á. Tetracycline ē kah kut-thâu kiau chhùi-khí ê calcium sêng-hūn kiat-ha̍p, tui-chek tī tng-teh kài-hòa ê só·-chāi, chō-sêng kut-thâu kiau chhùi-khí ê pìⁿ-sek. In-ūi chhùi-khí bô-siūⁿ kut-thâu ē tô-thoah kū--ê, ōaⁿ-chò sin--ê, chit-chióng ní-sek ē éng-oán lâu-tī chhùi-khí. Tetracycline ní-sek chú-iàu hoat-seng tī chhùi-khí ê khí-pún-chit sêng-tióng-sòaⁿ (incremental line) só·-chāi, koh thàu-kòe sió-kóa-á thàu-bêng ê khí-iū-chit têng-hiān--chhut-lâi. In-ūi khí-iū-chit kap khí-pún-chit kâng-sî hoat-io̍k, kâng 1-pái ê tetracycline che-liōng ē tī chit 2 chióng cho·-chit lāi-té tîm-chek, ah m̄-koh khí-pun-chit ê tîm-chek pí khí-iū-chit khah-kôan 4 pōe, che-sī in-ūi khí-pún-chit ê hydroxyapatite chiⁿ-thé khah-sè, chóng-bīn-chek tio̍h pí khí-iū-chit ê hydroxyapatite chiⁿ-thé khah-tōa, só·-í khí-pún-chit khip-siu ê tetracycline tio̍h pí khí-iū-chit khah-chē. Tetracycline m̄-nā ē tī gín-á mā-ē tī tn̂g-kî sú-iōng ê tōa-lâng ê chhùi-khí chō-sêng pìⁿ-sek. Ū 1-ê case pò-kò sī, tn̂g-kî sú-iōng tetracycline tī-liâu thiâu-á-chí, chō-sêng chhùi-khí pìⁿ-sek ê lē. Che khó-lêng sī in-ūi khí-pún-chit ē it-ti̍t hêng-sêng (secondary dentin), tetracycline kah i kiat-ha̍p ê koan-hē. Tetracycline ní-sek ê têng-tō· kap mô·-iūⁿ kiau chia̍h io̍h-á ê kî-kan tn̂g-té kap chhùi-khí ê hêng-sêng kai-tōaⁿ iú-koan, kiau ta̍k-pái ho̍k-iōng-liōng, ho̍k-iōng làng-phāng he̍k chóng ho̍k-iōng-liōng mā-ū koan-hē. Àn-chiàu ho̍k-iōng io̍h-bu̍t ê chióng-lūi, piàn-sek ki-pún-siōng ē-sái hun-chò ka-pi-sek hē-lia̍t kap phú-á-sek hē-lia̍t. Ah in-ūi gín-á sî-chūn, io̍h-bu̍t ho̍k-iōng sî-kan kap éng-kiú-khí khí-koan hêng-sêng ê só·-chāi ū koan-liân, ē-tit ùi éng-kiú-khí ê piǹ-sek hoān-ûi lâi thui-chhek sī tī kúi-hōe ho̍k-iōng só·-tì. Siù tetracycline ní-sek ê chhùi-khí khí-chho· sī n̂g-sek--ê, āu--lāi khì-hō· ji̍t-thâu-kng chiò--tio̍h chiah pìⁿ-chiâⁿ ka-pi-sek he̍k phú-á-sek, só·-í kiū-khí só·-chāi ê ní-sek tiāⁿ-tiāⁿ tn̂g-kî î-chhî n̂g-sek, ah thâu-chêng-khí ê ní-sek tio̍h chiâⁿ-chá pìⁿ-chiâⁿ ka-pi-sek he̍k phú-á-sek.

Tetracycline piàn-sek
Io̍h-miâ Piàn-sek
oxytetracycline(Terramycin) chhián-n̂g (light yellow)
tetracycline(Achromycin) n̂g (yellow)
minocycline chheⁿ kàu chhim-phú-á-sek (green to dark gray)
chlortetracycline(Aureomycin) phú-á kàu ka-pi (gray-brown)
doxycycline siang-bē pìⁿ-sek (least discoloring)

Kî-thaⁿ goân-in[siu-kái | kái goân-sú-bé]

 • Amelogenesis imperfecta
 • Ricketts
 • Malnutrition
 • Metabolism disorders
 • Khí-pún-chit-hêng-sêng put-liông (dentinogenesis imperfecta)
 • Osteogenesis imperfecta
 • Hyperbilirubinemia
 • Porphyria: âng-sek
 • Secondary dentin formation
 • Thinning of enamel
 • Chippings or microfractures of enamel

Chhùi-khí piàn-sek ê chhú-lí hoat-tō·[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chhùi-khí piàn-sek ê chhú-lí hoat-tō·
Sek-chúi Goân-in Chhú-lí ê hoat-tō·
Pe̍h-sek Fluorosis Gián-boâ (micro abrasion), hûi-á-têng (porcelain veneer)
Phú-á-sek thàu-lām khóng-sek Khí-pún-chit-hêng-sêng put-liông, tetracycline, kin-kńg thiâm-that-bu̍t ê ióng-hòa-gîn (silver oxide) Hûi-á-têng
Phú-á-sek Fluorosis, nó·-hoà pìⁿ-sek (age-related discoloration), tetracycline Hûi-á-têng
Chhián n̂g-sek Nó·-hoà pìⁿ-sek, tetracycline, khí-chhóe hāi-sí (pulp necrosis) Phioh-pe̍h
Ka-pi-sek Fluorosis, tetracycline, chiù-khí Phioh-pe̍h, hûi-á-têng, ho̍k-ha̍p chhiū-chí (composite resin)
O·-sek Chiù-khí, fluorosis, gîn-hún só·-tì ê pìⁿ-sek Ho̍k-ha̍p chhiū-chí, hûi-á-têng, hûi-á-khí (porcelain crown)