Chhùi-khiuⁿ oē-seng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Chhùi-khiuⁿ ōe-seng (oral hygiene) kán-tan kóng tio̍h-sī chhùi-lāi pó-chhî chheng-khì. Khí-khiuⁿ ōe-seng hun-chò kò-jîn ta̍k-kang kap khí-kho tēng-kî 2 hong-bīn. Kò-jîn ta̍k-kang chò-hó chhùi-khiuⁿ ōe-seng sī ī-hông chiù-khí, khí-hōaⁿ-iām, khí-chiu-iām, kap kî-thaⁿ chhùi-khí chit-pēⁿ siāng-hó ê mê-kak. I mā ē-tàng ī-hông chhùi-chhàu (halitosis). Chhùi-khiuⁿ ōe-seng sī ta̍k-ê-lâng ta̍k-kang ài-chò ê khang-khòe. Ū hāu-lu̍t ê chhùi-khiuⁿ ōe-seng khì-tû chhùi-khí piáu-bīn ê khí-khún-pan hō· lán ū kiàn-khong ê chhùi-khí kap khí-hōaⁿ.

Kò-jîn ê khang-khòe[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siāng-tiōng-iáu ê ke-si:

  • Khí-bín kap khí-sòaⁿ: Hó-liâu-á ū khí-bín lù-chhùi-khí kap ū khí-sòaⁿ chheng chhùi-khí-phāng phang-chān khì-tû khí-khún-pan kap ī-hông khí-tái ê seⁿ-sêng. Phó-thong lâi-kóng, ta̍k-ê-lâng ta̍k-kang ài sé 1-kái chhùi-khí, kap sú-iōng 1-kái khí-sòaⁿ. Te̍k-sû ê chêng-hêng pí-jû chò chhùi-khí kiáu-chèng ê lâng ta̍k-kái chia̍h mi̍h-kiāⁿ tio̍h-ài liâm-mi sé-chhùi kap sú-iōng khí-sòaⁿ. Ká-sú m̄-chāi án-chóaⁿ sé-chhùi kap sú-iōng khí-sòaⁿ, tio̍h-ài chhéng-kàu gê-i-su.

Kî-thaⁿ hú-chō· ê ke-si:

Lēng-gōa ài chù-ì ê tāi-chì: Oa̍h-chô ké-chhùikhí, khí-lia̍t kiáu-chèng ê oa̍h-tōng chong-tī (removable appliance) mā-ài ta̍k-kang iōng khí-bín kah chheng-chúi (m̄-bián khí-ko) lù hō· chheng-khí, kú-kú-á iōng chheng-kiat-chē chheng-kiat 1--ê.

Khí-kho ê chiàu-kò·[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kò-jîn ê ōe-seng khang-khòe chò-liáu ū làu-kau ê só·-chāi, kú-á tio̍h-ē seⁿ-chhut khí-tái, sīm-chí chiù-khí kap khí-chiu-pēⁿ. Tēng-kî khì gê-i-su hia chò kiám-cha, ē-tàng thê-chá chhōe-chhut kap kái-koat būn-tê. Choan-gia̍p ê khí-kho siāng ki-pún pau-koah ū chhiau-im-pho sé-khí-ki khe-tû khí-tái, [chiù-khí thiⁿ-pó·]], kin-kńg tī-liâu, chiù-khí bán-tû téng-téng.

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]