跳至內容

Chhiáⁿ-mn̄g Lí Kin-á-ji̍t Ài Tiám Thò͘-á Bô?

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Chhiáⁿ-mn̄g Lí Kin-á-ji̍t Ài Tiám Thò͘-á--Bô? (Ji̍t-gí:ご注文はうさぎですか?, Hùn-lēng-sek: Gotyûmon wa Usagi Desu ka?, ì-sū: Lí Chù-bûn--ê Kám Sī Thò͘-á?), kán-lio̍k sī Tiám-thò͘ ia̍h-sī Gotiusa (ごちうさ), sī Ji̍t-pún bān-oē-ka Koi chhòng-chok, tī Hong-bûn-siā (芳文社) Manga Time Kirara MAX khan--ê 4 keh bàng-gah. Tī Tâi-oân kah Hiong-kang iû Chiam-toan Chhut-pán (尖端-) tāi-lí hoat-hêng. Tōng-oē pán bo̍k-chêng û 2 kî (期): tē 1 kî tī 2014 nî 4 goe̍h kàu 6 goa̍h hòng-sàng; tē 2 kùi (hō-chò: Chhiáⁿ-mn̄g Lí Kin-á-ji̍t Ài Tiám Thò͘-á--Bô??, Ji̍t-gí: ご注文はうさぎですか??) ùi 2015 nî 10 goe̍h khai-sí hòng-sàng.

Kio̍k-chêng

[siu-kái | kái goân-sí-bé]
Hoat-kok--ê Colmar sī poē-kéng--ê chham-khó

Pó-teng Sim-ài (保登心愛) lâi kah 1 ê ū chio̍h-pang lō͘ kap Au-chiu pang-á-chhù--ê ke-á (si̍t-chè-siōng chham-khó Colmar, Strasbourg téng Au-chiu siâⁿ-tìn) tha̍k ko-tiong. Bô-ì-tiong (無意中) i lâi kàu ka-pi-koán "Rabbit House" (Thó͘-á-chhù) tú-tio̍h thâu-ke--ê cha-bó͘-sun Hiong-hong Tì-nái (香風智乃) kap tī chia chò soàⁿ-kang--ê Thian-thian-chō Lí-sè (天々座理世). Āu lâi i hā-siok (下宿) tī chia, mā se̍k-sāi tī Kam-thò͘-am (甘兎庵)--ê tông-o̍h Ú-tī-siông Chhian-iā (宇治松千夜) kap Chhian-iā--ê chhù-pīⁿ Tông-kan Syaro (桐間シャロ), í 5-ê siàu-lú ûi-chú--ê hí-kio̍k chiū án-ne khai-sí.

Chú-iāu jîn-bu̍t--ê goân-miâ sī tùi ím-liāu hō--ê. Chú-iàu kak-sek sī Pó-teng Sim-ài, Thian-thian-chō Lí-sè, Thian-thian-chō Lí-sè, Ú-tī-siông Chhian-iā kap Tông-kan Syaro.

 • Pó-teng Sim-ài (保登心愛 (ほと ここあ), Hoto Kokoa), siaⁿ: Chò-chhong Lêng-im (佐倉綾音)
Chú-kak. Hā-siok Rabbit House--ê Ko-tiong-seng. Sǹg-sò͘ kap chò pháng (パン) chin gâu, m̄-koh be-hiáu jīn-lō͘ kap bûn-kho. Hō͘-lâng lia̍h-chò moē-khóng (妹コン).
Miā tùi Eng-gí--ê "Sio Kho͘-khó͘-ah" (Hot Cocoa) lâi--ê.
 • Hiong-hong Tì-nái (香風智乃 (かふう ちの), Kahû Tino), siaⁿ: Súi-nāi Inori (水瀬いのり)
Rabbit House thâu-ke--ê cha-bó͘-sun. Han-bān kap lâng kau-poê, bô kah-ì khai-káng.
Miā tùi "Cappuccino" ka-pi lâi--ê.
 • Thian-thian-chō Lí-sè (天々座理世 (てでざ りぜ), Tedeza Lize), siaⁿ: Chióng-tiân Lî-sa (種田梨沙)
Tì Rabbit House chò soàⁿ-kang, sī kun-jîn ka-cho̍k--ê toā-sió-chiá, la̍t-thâu chin toā.
Miā tùi Hoat-gí--ê "Thé des Alizés" (ì-sù: Bō͘-e̍k-hong (貿易風)--ê tê), 1 khoán Au-chiu hoe-kó (花果) le̍k-tê lâi--ê.
Pún-miâ sī Tippî Gôruden Hurawarî Orenzi Peko (ティッピーゴールデンフラワリーオレンジペコ). Rabbit House--ê tiàm-tiúⁿ, sī Angora thò͘. Mā-sī Tì-nái--ê a-kong.
Miâ tùi "Tippy Golden Flowery Orange Pekoe" âng-tê lâi--ê.

Kam-thò͘-am

[siu-kái | kái goân-sí-bé]
 • Ú-tī-siông Chhian-iā (宇治松千夜 (うじまつ ちや), Uzimatu Tiya), siaⁿ: Chó-têng Chhong-bí (佐藤聡美)
Kam-thò͘-am thâu-ke--ê cha-bó͘-kiáⁿ, gâu thè só͘-chò--ê Hô-koé-chí (和菓子) hō bûn-ngá--ê miâ. Sī Sim-ài--ê tông-o̍h, ài khui Syaro sńg-chhiò.
Miâ tùi Ú-tī Boat-tê (宇治抹茶, Uzi Mattya) lâi--ê.
 • Tông-kan Sa-lō͘ (桐間紗路 (きりま しゃろ), Kirima Syaro), siaⁿ: Loē-tiân Chin-lé (内田真礼)
Lí-sè--ê āu-pòe (後輩). Gâu tha̍k-chu, só͘-í siū pó͘-chō͘, kap Lí-sè ji̍t kâng 1 keng kùi-cho̍k ha̍k-hāu. M̄-koh chin sàn-chhiah, toà tī Kam-thò͘-am piⁿ-á--ê phoà-chhù, mā kàu "Fleur de Lapin" (Hoat-gí: Thò͘-á-hoe (-花)) tê-koán téng thàn goā-lō͘. Tú khai-sí ké chhian-kim sió-chiá.
Miâ tùi Kilimanjaro ka-pi lâi--ê.
 • Tiâu-hô Mâ-iâ (条河麻耶 (じょうが まや), Zyôga Maya), siaⁿ: Tek-chéng Chheng-khong (徳井青空)
Tì-nái--ê tông-o̍h, ū ti-ko-gê (豬哥牙, Ji̍t-gí 八重歯, kak-khí tn̂g).
Miâ tùi Jogmaya âng-tê lâi--ê.
 • Nāi-chin Hūi (奈津恵 (なつ めぐみ), Natu Megumi), siaⁿ: Chhun-chhoan Lî-i (村川梨衣)
Tì-nái--ê tông-o̍h.
Miā tùi Jio̍k-tāu-khò͘ (肉豆蔻, ha̍k-miâ Myristica fragrans)--ê Eng-gí "Nutmeg" lâi--ê.
Goân-bûn lóng iû Hong-bûn-sia chhut-pán.

Tan-hêng-pún

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiān-sī Tōng-oē

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tī 2014 nî 4 goe̍h 10 ji̍t kàu 2014 nî 6 goe̍h 26 ji̍t, iû TOKYO MX tāi-seng hòng-sàng. SUN Tiān-sī-tâi, Kiaⁿ-to Hòng-sàng (京都-), Aì-ti Tiān-sī-tâi (愛知-), AT-X kap BS11 téng tiān-sī-tâi kap Niconico bāng-chām téng mā ū hòng-sàng. Ū 12 chi̍p.

Chú-tê khek

[siu-kái | kái goân-sí-bé]
 • Phìⁿ-thâu (OP): Daydream Café (Pe̍h-ji̍t-bāng Ka-pi-koán)
  • Sû: Hata A-kùi (畑亜貴)
  • Khek: Tāi-kiú-pó Hun (大久保薫)
  • Koa: Petit Rabbit's (5-ê chú-iāu kak-sek--ê siaⁿ-iu (聲優): Chò-chhong Lêng-im, Súi-nāi Inori, Chióng-tiân Lî-sa, Chó-têng Chhong-bí kap Loē-tiân Chin-lé)
 • Phìⁿ-bé (ED), tē 1-11 chi̍p: Poppin' Jump♪ (ぽっぴんジャンプ♪)
  • Sû: Uran (うらん)
  • Chok-khek: Bo̍k-chhoan Iú-hi (木村有希)
  • Pian-khek: Yashikin (やしきん)
  • Koa: Timame Tūi (隊) (Tì-nái, Mâ-iâ kap Hūi--ê saⁿ-lâng-cho͘ (三人組), sî-chè iû in ê siaⁿ-iu (聲優): Súi-nāi Inori, Tek-chéng Chheng-khong kap Chhun-chhoan Lî-i chhiùⁿ)
 • Phìⁿ-bé (ED), tē 12 chi̍p: Ji̍t-siông Decoration (日常デコレーション, Ji̍t-siông chng-pān (裝扮))
  • Sû: Uran (うらん)
  • Chok-khek: Tâi-gû Ti-ú (大隅知宇)
  • Pian-khek: Tāi-kiú-pó Hun
  • Koa: Petit Rabbit's

Liû-hêng oē

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

In-ūi phìⁿ-thâu-khek goân-khí-thâu sī "心ぴょんぴょん" (Sim phut-phut-thiàu), Ji̍t-pún koan-chiòng tiō chòng-chok-chhut "あぁ^~心がぴょんぴょんするんじゃぁ^~" (Ah! Sim-koaⁿ tī-leh phut-phut-thiàu!) chit kù oē, chit nn̄g kù he̍k-soán chò "Tōng-oē Liû-hêng-gí Tāi-chióng (Ji̍t-gí: アニメ流行語大賞) 2014"--ê tē 4 miâ.[1]

2014 nî 10 goe̍h 10 ji̍t khí, iû AT-X tāi-seng hòng-sàng TOKYO MX, SUN Tiān-sī-tâi, Kiaⁿ-to Hòng-sàng, BS11 kap téng tiān-sī-tâi kap Niconico bāng-chām téng mā ū hòng-sàng.

Chú-tê khek

[siu-kái | kái goân-sí-bé]
 • Phìⁿ-thâu (OP): Nô Poi! (ノーポイッ!, Mài Pang-sak!)
  • Sû: Hata A-kùi
  • Khek: Tāi-kiú-pó Hun
  • Koa: Petit Rabbit's
 • Phìⁿ-boé (ED): Tokimeki Poporon♪ (ときめきポポロン♪, Pho̍k-pho̍k-thiàu--ê Poporon)
  • Sû: Uran
  • Chok-khek: Tâi-gû Ti-ú
  • Pian-khek: Chhian-ia̍p "naotyu-" Ti̍t-sū (千葉"naotyu-"直樹)
  • Koa: Timame Tūi
 1. non (2014-12-01). "『アニメ流行語大賞2014』投票結果はこうなった! 大人気『妖怪ウォッチ』を抑え金賞に輝いたのは"ジョジョ"". 東京産業新聞社 (Tang-kiaⁿ Sán-gia̍p Sin-bûn-siā). 2015-10-24 khòaⁿ--ê. (Ji̍t-pún-gí)

Goā-pō͘ liân-kia̍t

[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Is the Order a Rabbit?