Chhiòng-koàn-sòaⁿ (pak-tōaⁿ)

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Chhiòng-koàn-soàⁿ pak-toāⁿ

Chhiòng-koàn-soàⁿ pak-toāⁿ (縱貫線北段) sī Chhiòng-koàn-soàⁿ ùi Ke-lâng kàu Tek-lâm tiong-kan ê lō͘-toāⁿ, iû Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k keng-êng ê thih-lō͘ kàn-soàⁿ. Pak-toāⁿ keng-kòe Tâi-oân jîn-kháu siōng-chē ê Tâi-pak to͘-hōe-khu, só͘-í i-ê liû-liōng sī Chhiòng-koàn-soàⁿ só͘-ū lō͘-toāⁿ tiong siōng-koân ê. Tī Chhit-tó͘ kàu Chhiū-nâ tiong-kan sī lia̍t-chhia chhia-chhù siōng-kài bi̍t-chi̍p ê khu-kan, ta̍k-kang tan-hiòng tāi-iok ū 150 chì 160 chhia-chhù thong-kòe.

Chhia-chām[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Phian-hō Chhia-thâu miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Chhiòng-koàn-soàⁿ
092 Ke-lâng 基隆 Keelung Jîn-ài-khu
Tiong-san-khu
Ke-lâng-chhī
224 Saⁿ-kheⁿ 三坑 Sankeng
093 Peh-tó͘ 八堵 Badu  Gî-lân Soàⁿ Loán-loán-khu
094 Chhit-tó͘ 七堵 Qidu  Gō͘-tó͘ Hòe-tiûⁿ Choan-iōng Soàⁿ Chhit-tó͘-khu
261 Pah-hok 百福 Baifu
095 Gō͘-tó͘ 五堵 Wudu Se̍k-chí-khu Sin-pak-chhī
096 Se̍k-chí 汐止 Xizhi
262 Se̍k-kho 汐科 Xike
097 Lâm-káng 南港 Nangang  Pak-gî Sin-soàⁿ
Tâi-pak Chia̍t-ūn Pang-lâm Soàⁿ
Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘
Lâm-káng-khu Tâi-pak-chhī
098 Siông-san 松山 Songshan  Tâi-pak Chia̍t-ūn Siông-san Sin-tiàm Sòaⁿ Sìn-gī-khu
Siông-san-khu
100 Tâi-pak 臺北 Taipei  Tâi-pak Chia̍t-ūn Tām-chúi Sìn-gī Sòaⁿ
 Tâi-pak Chia̍t-ūn Pang-lâm Soàⁿ
 Thô-hn̂g Chia̍t-ūn Ki-tiûⁿ Sòaⁿ
Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘
Tiong-chèng-khu
101 Bān-hôa 萬華 Wanhua Bān-hôa-khu
102 Pang-kiô 板橋 Banqiao  Tâi-pak Chia̍t-ūn Pang-lâm Soàⁿ
  Tâi-pak Chia̍t-ūn   Khoân-chōng Sòaⁿ
Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘
Pang-kiô-khu Sin-pak-chhī
264 Phû-chiu 浮洲 Fuzhou
103 Chhiū-nâ 樹林 Shulin Chhiū-nâ-khu
265 Lâm-chhiū-nâ 南樹林 South Shulin
104 Soaⁿ-á-kha 山佳 Shanjia
105 Eng-ko 鶯歌 Yingge  Tâi-pak Chia̍t-ūn   Sam-eng Sòaⁿ Eng-ko-khu
--- Hōng-bêng 鳳鳴 Fengming
106 Thô-hn̂g 桃園 Taoyuan  Thô-hn̂g Chia̍t-ūn   Chang-soàⁿ
 Thô-hn̂g Chia̍t-ūn   Le̍k-soàⁿ
Thô-hn̂g-khu Thô-hn̂g-chhī
--- Tiong-lō͘ 中路 Zounglu
--- Éng-hong 永豐 Yongfeng Pat-tek-khu
107 Lāi-le̍k 內壢 Neili Tiong-le̍k-khu
--- Tiong-goân 中原 Chungyuan
108 Tiong-le̍k 中壢 Zhongli  Thô-hn̂g Chia̍t-ūn Ki-tiûⁿ Sòaⁿ
--- Pêng-tìn 平鎮 Pingzhen Pêng-tìn-khu
109 Po͘-sim 埔心 Puxin Iûⁿ-mûi-khu
110 Iûⁿ-mûi 楊梅 Yangmei
111 Hù-kong 富岡 Fugang   Lo̍k-tô Mī-hún-chhiúⁿ Chhek-soàⁿ
--- Sin-hù 新富 Xinfu
271 Pak-ô͘ 北湖 Beihu   Tâi-thih Hù-kong Chhia-lióng Ki-tē-soàⁿ Ô͘-kháu-hiong Sin-tek-koān
112 Ô͘-kháu 湖口 Hukou
113 Sin-hong 新豐 Xinfeng   Tâi-oân Chhia-lióng Chhek-soàⁿ Sin-hong-hiong
114 Tek-pak 竹北 Zhubei Tek-pak-chhī
237 Pak-sin-tek 北新竹 North Hsinchu   Lāi-oan Soàⁿ Tang-khu Sin-tek-chhī
115 Sin-tek 新竹 Hsinchu   Lāi-oan Soàⁿ
273 Saⁿ-sèⁿ-kiô 三姓橋 Sanxingqiao Hiong-san-khu
116 Hiong-san 香山 Xiangshan
117 Kiā-téng 崎頂 Qiding Tek-lâm-tìn Biâu-le̍k-koān
118 Tek-lâm 竹南 Zhunan   Tâi-tiong Soàⁿ (Soaⁿ-soàⁿ)
  Hái-hoāⁿ-soàⁿ (Hái-sòaⁿ)