Chi̍p-sêng khai-hoat khoân-kéng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Anjuta, un entorno de desarrollo integrado de C y C++ para el ambiente GNOME.
ІСР мови Python
Part of a series on
Nńg-thé huat-tián [en]

Tsi̍p-sîng khai-huat khuân-kíng (ing-gú: integrated development environment (IDE)[1]; tsíng-ha̍p khai-huat khuân-kíng) sī tsi̍t-tsióng nńg-thé ìng-iōng tîng-sū, ē-tàng uī tiān-náu tîng-sū-su thê-kiong tsuân-bīn ê nńg-thé khai-huat siat-si. IDE thong-siông tsì-tsió pau-kuat tsi̍t-ê guân-tāi-bé pian-tsi̍p-khì, kiàn-kòo tsū-tōng-huà kang-kū kah tsi̍t-ê tû-tshò-khì [en]. Tsi̍t-kuá IDE, pí-jû NetBeans kah Eclipse, pau-kuat pit-iàu ê pian-tsi̍p-khì, ti̍t-i̍k-khì, hi̍k-tsiá nn̄g-tsióng lóng-ū; kî-thann ê IDE, pí-jû SharpDevelop [en] hām Lazarus [en], tio̍h m̄ sī tsit-khuán hîng.

IDE kah koh-khah kóng-huàn ê nńg-thé khai-huat khuân-kíng ê kî-thann pōo-hūn tsi-kan ê pian-kài bô bîng-khak ê tīng-gī; ū-tang-sî-á ē tsíng-ha̍p pán-pún khòng-tsè hē-thóng hi̍k-tsiá kok-tsióng kang-kū lâi kán-huà tôo-hîng iōng-hōo kài-bīn (GUI) ê kòo-kiàn. Tsiânn-tsē hiān-tāi IDE iah-koh kū-iú luī-pia̍t liû-lám-khì [en], tuì-siōng liû-lám-khì [en] kah luī tsân-tshù-tôo (class hierarchy diagram), iōng teh bīn-hiòng tuì-siōng ê nńg-thé khai-huat.

Khài-su̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Vim with integrated auto-completion and linting through an external plugin

Tsíng-ha̍p khai-huat khuân-kíng tsú-iàu teh thong-kuè thê-kiong kū-iú sio-siâng iōng-hōo kài-bīn ê kín-bi̍t tsoo-kiānn lâi siōng-tuā hān-tōo teh thê-ko tîng-sū-guân ê sing-sán-li̍k. IDE thê-kiong tsi̍t-ê ē-tàng uân-sîng sóo-ū khai-huat ê tîng-sū. Tsit-ê tîng-sū thong-siông uī tshòng-tsok, siu-kái, pian-i̍k, pōo-sú kah tû-tshònńg-thé thê-kiong tsiann-tsē kong-lîng.Tse kah sú-iōng bô siong-kuan kang-kū (pí-jû vi, GDB, GCC hi̍k-tsiá make) tsìn-hîng nńg-thé khai-huat hîng-sîng sian-bîng tuì-pí.

IDE ê tsi̍t-ê bo̍k-tik sī kiám-tsió khîng-tàu tsē-ê khai-huat si̍t-iōng tîng-sū sóo su-iàu ê phuè-tì. Sio-tùi-hoán, IDE thê-kiong kah tsi̍t-ê lāi-tsū tan-guân sio-kâng ê tsi̍t-tsoo kong-lîng. Kiám-tsió siat-tì sî-kan ē-tàng thê-ko khai-huat jîn-guân ê kang-tsok hāu-lu̍t, iû-kî sī teh ha̍k-si̍p sú-iōng IDE pí tshiú-tōng tsíng-ha̍p hām ha̍k-si̍p sóo-ū tan-it kang-kū ê tsîng-hóng tsi-hā. Sóo-ū khai-huat jīm-bū ê koh-khah kín-bi̍t ê tsíng-ha̍p ū khó-lîng thê-ko tsíng-thé sing-sán-li̍k, lî-tshiánn m̄ sī kan-na pang-tsōo uân-sîng siat-tì jīm-bū. Pí-jû, ē-tàng teh pian-tsi̍p tāi-bé ê sî-tsūn liân-suà kái-sik tāi-bé; teh ín-ji̍p gú-huat tshò-gōo ê sî-tsūn thê-kiong tsik-sî huê-kuī, tsiū-án-ni ún-tsún khai-huat jîn-guân sú-iōng IDE koh-khah kín, koh-khah khin-sang lâi tû-tshò tāi-bé.

Ū tsi̍t-kuá-á IDE tsuan-iōng teh ti̍k-tīng ê pian-tîng gú-giân. Ún-tsún kah tsit-ê gú-giân ê pian-tîng huān-sik siong sì-thīn ê kong-lîng-tsi̍p. M̄-kù, ū tsiann-tsē tiān-náu gú-giân ê IDE.

Sui-jiân tuā-to-sòo hiān-tāi IDE lóng-sī tôo-hîng-huà ê, m̄-kù teh Microsoft Windows hām X Window System [en] (X11) tíng-tíng ê tshong-kháu hē-thóng tshut-hiān tsi-tsîng, Turbo Pascal [en] tíng-tíng khiā-tī bûn-pún ê IDE tō í-king liû-hîng khí-lâi. Ta̍k-ke thong-siông sú-iōng kong-lîng-kiàn hi̍k-tsiá jiat-á-kiàn lâi tsip-hîng tiān-tiān iōng ê khòng-tsè tsí-līng hi̍k-tsiá kū-tsi̍p tsí-līng.

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. ing: integrated development environment (Eng-gí)

Tsham-khó bûn-hiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Rehman, Christopher Paul, Christopher R. Paul. «The Linux Development Platform: Configuring, Using and Maintaining a Complete Programming Environment». 2002. ISBN 0-13-009115-4 (Eng-gí)

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]