跳至內容

Chio̍h-sai-chhī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Chio̍h-sai-chhī (Hàn-jī: 石獅市), tòa leh Tiong-kok Hok-kiàn-séng tang-lâm iân-hái, sī Hok-kiàn-séng Choân-chiu-chhī ê kōan-kip-chhī.

Chio̍h-sai-chhī ê phiau-chì

Tē-lí[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chio̍h-sai-chhī tiàm tī le̍k-sú bûn-hòa bêng-siâⁿ Chôan-chiu kah keng-chè te̍k-khu Ē-mn̂g tiong-kan, chhām Chìn-kang-chhī liâm-sio-óa, tang-lâm-sì se̍k-kè Ûi-thâu-oan (圍頭灣) to̍h-sī Kim-mn̂g. Chio̍h-sai-chhī ê thó·-tōe bīn-chek sī 160 km², hái-hōaⁿ tn̂g--ta̍t 67.7 km, sio̍k-î lâm-a-jia̍t-tài hái-iû-hêng kùi-hong khì-hāu.

Chio̍h-sai-chhī chit-tah í-chá sio̍k-î Chìn-kang-kōan ê kóan-ha̍t hōan-ûi, sī "hái-siōng si-tiû chi-lō͘" ê khí-tiám. Tī Tng-tōe ū chi̍t-keng biō-am (hō͘-chòe Hōng-lí-am (鳯里庵)), biō-am piⁿ--thâu chhāi chi̍t-sian chio̍h-sai, thiaⁿ-í-kóng chit-sian chio̍h-sai chiâⁿ thong-lêng, kè-lō͘-lâng kah gōa-lâi ê seng-lí-lāng lóng kā i tòng-chòe sī lō͘-piau, āu--lâi chāi-tōe-lâng ūi-tio̍h beh piáu-sī tùi i ê chūn-kèng, chôan kā chit-tè hiuⁿ-thó· hō-miâ kiò-chòe "Chio̍h-sai".

Le̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chio̍h-sai-chhī kè-khì sī Chìn-kang-chhī ê chi̍t-pō͘-hūn. Se-gôan 1987 nî 12 ge̍h, Tiong-kok Kok-bū-īⁿ phoe-chún, chiong gôan-tóe Chìn-kang-kōan ha̍t-khu lāi ê 4-ê hiuⁿ-tìn poah--chhut-lâi, tan-to̍k chó·-chiâⁿ chi̍t-ê sin--ê séng ti̍t-ha̍t-chhī, hō-miâ "Chio̍h-sāi-chhī". Chio̍h-sai chá-chêng ê hiong-thó· le̍k-sú chhiáⁿ chham-khó Chìn-kang-chhī kah Chôan-chiu-chhī ê le̍k-sú.

Jîn-bûn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chio̍h-sai-chhī sī tú-miâ ê kiâu-hiong, chó͘-ke tī chia ê Hôa-kiâu kah Káng-Ò hiong-chhin beh óa 30 bān lâng, Tâi-ôan hiong-chhin khah-ke 30 bān lâng. Hôa-kiâu chú-iàu tòa tī Hui-lu̍t-pin, Ìn-nî kah Má-lâi-se-a chiah-ê kok-ka.

Chio̍h-sai ê tōe-hng bûn-hòa sio̍k-î Bân-lâm bûn-hòa tang-tiong ê Chôan-chiu-phài.

Hêng-chèng khu-e̍k[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hiān-chú-sî, Chio̍h-sai-chhī lóng-chóng pun-chòe 7-ê tìn kah 2-ê koe-tō pān-sū-chhù ( kán-chheng "koe-tō-pān" ).

Jîn-kháu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2002 nî jîn-kháu phó·-cha hián-sī, Chio̍h-sai-chhī ê hō͘-che̍k jîn-kháu beh óa 30 bān lâng, gōa lâi jîn-kháu liōng-kî-iok 20 bān lâng.

Keng-chè[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ùi 1993 nî khí, Chio̍h-sai-chhī ê keng-chè chong-ha̍p si̍t-la̍t, liân-sòa kúi-nā-nî pâi tī chôan-kok 100 kiông chi-lāi, 2002 nî chhèng-kàu tē-6 miâ. Sòa--lo̍h-lâi sī 2002 nî, kî-thaⁿ hong-bīn ê thóng-kè sò͘-jī: GDP chóng-gia̍h chhiau-kè 107 eh kho· (Jîn-bîn-pē); kang-gia̍p kah lông-gia̍p chóng sán-ti̍t ta̍t-kàu 178 ek kho͘, châi-chèng siu-ji̍p 7.1 ek kho͘; lâng pêng-kun GDP chóng-gia̍h kah lâng pêng-kun châi-chèng siu-ji̍p tī chôan-kok kōan-kip tan-ūi tang-tiong hun-pia̍t pâi tē-6 miâ kah tē-8 miâ.

Chio̍h-sai-chhī ê kang-gia̍p keng-chè tī Tiong-kok Tāi-lio̍k ôan-á chiâⁿ hiáⁿ-bo̍k, chiâⁿ pâi-chí (chhèng-kōa-kōa) tī--leh. Keng-chè sêng-hūn chú-iàu sī hiuⁿ-tìn khì-gia̍p kah sam-chu khí-gia̍p chiàm chú-thé tē-ūi. Kî-tiong siōng-kài tiōng-iàu ê hâng-gia̍p sī pháng-chit ho̍k-chong, phê-ôe chè-chō, thé-io̍k iōng-phín ka-kang, si̍t-phín ka-kang, tiān-chú ki-hâi kah sok-ka ngó͘-kim gia̍p (塑料五金), chit-5-chióng hâng-gia̍p í-keng chiâⁿ-chòe Chio̍h-sai-chhī ê chi-thiāu sán-gia̍p.

Lú-iû[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chio̍h-sai-chhī sī lú-iû kah bóe mn̍gh-kiāⁿ ê hó só͘-chāi, 2002 nî chôan-nî lóng-chóng chiap-thāi kok-lāi-gōa ê iû-kheh chhiau-kè 260 bān jîn-chhù, lú-iû chóng siu-ji̍p chhiau-kè 13 ek kho· Jîn-bîn-pē.

Chio̍h-sai ê lú-iû-gia̍p hoat-tián ū-kàu kín, taⁿ í-keng hêng-sêng kài kiān-chôan ê lú-iû thé-hē, chú-iàu pau-koah 4-chióng hong-keh kah te̍k-sek:

  • kò͘-bu̍t lú-iû. Chio̍h-sai-chhī sī chôan-kok kài chhut-miâ ê ho̍k-chong ê phoe-hoat chhī-tiûⁿ, múi kang lâi chit-tah kau-koan ê seng-lí-lâng sī chōe kah that-tó-koe, che í-gōa, kok-tōe ê iû-kheh mā thàu-té ē sóan-te̍k tiàm chia chhái-kò· kah-ì ê siong-phín. Che sī Chio̍h-sai-chhī ê lú-iû-gia̍p tang-tiong tē-it ū te̍k-sek--ê.
  • Bêng-sèng kó͘-chek lú-iû. Chio̍h-sai-chhī ē kó͘-chek chin-chiàⁿ chōe, kài chhut-miâ ū: Ko͘-só-thah (姑嫂塔), Lio̍k-sèng-thah (六勝塔), Tìn-hái-chio̍h, Kó͘-bé-thâu, che í-gōa kah chong-kàu iú-koan--ê koh ū: Hó͘-siū-sī (虎岫寺), Tiâu-thian-sī, Sêng-hông-biō, Lo̍k-ka-sī (洛伽寺) téng-téng chōe-chōe sī-biō. Chit hong-bīn siōng-kài ē-tit thé-hiān chāi-tōe chhim-hō͘ ê le̍k-sú bûn-hòa lōe-hâm.
  • Pin-hái lú-iû. Chio̍h-sai-chhī tang, lâm, pak 3 bīn khó-hái, kim-sih-sih ê hái-soa-pho tùi lâm sòa kàu pak; gōa-hái ê tó-sū kah ta-chio̍h sī chi̍t-ê sòa chi̍t-ê chhan-chhiūⁿ nā kî-jí; bī-lē koh hù-jū ê hî-chhan sī thó-hái-lâng kut-la̍t phah-piàⁿ ê kiàn-chèng. Chóng-tâu-chu 3 ek 2000 bān ê "Bân-lâm N̂g-kim Hái-hōaⁿ" sī kok-lāi kok-gōa kài chhut-miâ ê hó só͘-chāi.
  • Hiu-hân lú-iû, chú-iàu sī iû-siúⁿ soaⁿ-chúi téng-tì, chham-koan hiān-tāi lông-gia̍p kó-hn̂g.

Siā-hōe kong-kiōng sū-gia̍p[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hiān-chú-sî, Chio̍h-sai-chhī ê kàu-io̍k, kho-ki, bûn-hòa, i-liâu, ōe-seng, thé-io̍k téng kok-hāng siā-hōe kong-e̍k sū-gia̍p chiâu-chn̂g, jî-chhiáⁿ koh put-tōan leh hoat-tián kah kái-siàn.

Ki-chhó͘ siat-si[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chio̍h-sai-chhī ê kok-hāng ki-chhó· siat-si kiàn-siat lóng kiâⁿ tī kî-thaⁿ siâⁿ-chhī ê thâu-chêng, siâⁿ-chhī ê kui-ōa chòe kah chin chán, chin sù-sī. Ha̍t-khu lāi ū 2-ê 22-bān hok (Volt) kah 3-ê 11-bān hok ê piàn-tiān-chām; ji̍t kiong-chúi-liōng chhiau-kè 20-bān tan (Ton) kah 7-bān tan ê chúi-tō-chúi chhiúⁿ (chhiáng) kok 1 chō; 3-bān-tan kip ê bé-thâu 1 chō; it-kip kong-lō͘ chiâⁿ-pah km; chhī-khu thiâⁿ-khòng tiān-ōe ta̍t-kàu 19.5-bān hō͘, chhiú-ki-á iōng-chiá chhiau-kè 15 bān hō͘, bāng-lō͘ iōng-hō͘ chhiau-kè 2 bān hō͘.

Gōa-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]