Tâi-oân ê Hiong Tìn Chhī Khu lia̍t-toaⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi Chiu-hat-chhī choán--lâi)

Hiong Tìn Chhī Khu sī sio̍k Ti̍t-hat-chhī, Séng-hat-chhī kap Koān koán-lí ê hêng-chèng-khu tang-ūi.

Tiong-hoâ Bîn-kok Tâi-oân hiān-sî ū 157 ê khu, 17 ê Koān-hat-chhī, 41 ê Tìn, kap 153 ê Hiong.

Tâi-oân lâm-pō͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Koān-chhī Ko-hiông-chhī Tâi-lâm-chhī Tâi-oân-séng Koān-chhī
Ka-gī-chhī Ka-gī-koān Pîn-tong-koān Phêⁿ-ô͘-koān
Khu A-lian-khu
Bi-long-khu
Bō͘-lîm-khu
Chhân-liâu-khu
Chiân-kim-khu
Chiân-tìn-khu
Chiáu-chhêng-khu
Chó-iâⁿ-khu
Chú-koaⁿ-khu
Éng-an-khu
Hōng-soaⁿ-khu
Iâm-tiâⁿ-khu
Iàn-châu-khu
Jîn-bú-khu
Ka-tiāⁿ-khu
Kah-sian-khu
Kî-san-khu
Kiô-thâu-khu
Kî-tin-khu
Kó͘-san-khu
Kong-san-khu
Lāi-mn̂g-khu
La̍k-ku-khu
Lâm-chú-khu
Lîm-hn̂g-khu
Lō͘-tek-khu
Lêng-ngá-khu
Mî-tô-khu
Namasia-khu
Ô͘-lāi-khu
Sam-bîn-khu
Sam-nâ-khu
Sin-heng-khu
Sió-káng-khu
Thô-goân-khu
Toā-chhiū-khu
Toā-liâu-khu
Toā-siā-khu
An-lâm-khu
An-pêng-khu
An-tēng-khu
Āu-piah-khu
Chhit-kó͘-khu
Chiong-kun-khu
Chó-tìn-khu
Ē-iâⁿ-khu
Éng-khong-khu
Ha̍k-kah-khu
Gio̍k-chéⁿ-khu
Jîn-tek-khu
Ka-lí-khu
Koan-biō-khu
Koaⁿ-tiān-khu
Kui-jîn-khu
Kiâm-chúi-khu
La̍k-kah-khu
Lâm-hoà-khu
Lâm-khu
Lâm-se-khu
Liông-kiā-khu
Liú-iâⁿ-khu
Moâ-tāu-khu
Pak-khu
Pak-mn̂g-khu
Pe̍h-hô-khu
Sai-káng-khu
San-siōng-khu
Siān-hoà-khu
Sin-chhī-khu
Sin-hoà-khu
Sin-iâⁿ-khu
Tang-khu
Tiong-se-khu
Toā-lāi-khu
Tong-san-khu
Se-khu
Tang-khu
Phò-chú-chhī
Thài-pó-chhī
Pîn-tong-chhī Má-keng-chhī Koān-
hat-chhī
Pò͘-tē-tìn
Tōa-nâ-tìn
Hêng-chhun-tìn
Tang-káng-tìn
Tiô-chiu-tìn
Tìn
A-lí-san-hiong
Bîn-hiông-hiong
Bôe-san-hiong
Chhúi-siāng-hiong
Gī-tek-hiong
Hoan-lō͘-hiong
Khe-kháu-hiong
La̍k-kha-hiong
Lok-chháu-hiong
Sin-káng-hiong
Tang-chio̍h-hiong
Tek-kiā-hiong
Tiong-po·-hiong
Tōa-po͘-hiong
Bān-loân-hiong
Bān-tan-hiong
Bó͘-tan-hiong
Bóan-chiu-hiong
Bū-tâi-hiong
Chhia-siâⁿ-hiong
Chhun-ji̍t-hiong
Iâm-po͘-hiong
Ka-tang-hiong
Khàm-téng-hiong
Kíu-jû-hiong
Ko-chhiū-hiong
Lâi-gī-hiong
Lāi-po͘-hiong
Lâm-chiu-hiong
Lí-káng-hiong
Lîn-lo̍k-hiong
Liû-khiû-hiong
Má-ka-hiong
Nâ-piⁿ-hiong
Pang-liâu-hiong
Pang-soaⁿ-hiong
Sai-chú-hiong
Sin-hn̂g-hiong
Sin-pi-hiong
Soaⁿ-tē-mn̂g-hiong
Tek-chhân-hiong
Thài-bú-hiong
Tióng-tī-hiong
Bāng-oaⁿ-hiong
Chhit-bí-hiong
Ô͘-sai-hiong
Pe̍h-soa-hiong
Sai-sū-hiong
Hiong
Chóng-sò͘ 38 Khu 37 Khu 2 Khu 2 Chhī 2 Tìn
14 Hiong
1 Chhī 3 Tìn
29 Hiong
1 Chhī
5 Hiong
Chóng-sò͘

Tâi-oân pak-pō͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Koān-chhī Sin-pak-chhī Tâi-pak-chhī Tâi-oân-séng Koān-chhī
Ke-lâng-chhī Sin-tek-chhī Gî-lân-koān Sin-tek-koān Thô-hn̂g-koān
Khu Bān-lí-khu
Chhim-kheⁿ-khu
Chhiū-nâ-khu
Chio̍h-mn̂g-khu
Chio̍h-tēng-khu
Éng-hô-khu
Eng-ko-khu
Gō͘-kó͘-khu
Kim-san-khu
Kòng-liâu-khu
Lô͘-chiu-khu
Nâ-kháu-khu
Pang-kiô-khu
Pat-lí-khu
Pêng-khe-khu
Pêⁿ-nâ-khu
Sam-chi-khu
Sam-kiap-khu
Sam-tiông-khu
Se̍k-chí-khu
Siang-khe-khu
Sin-chng-khu
Sin-tiàm-khu
Sūi-hong-khu
Tām-chúi-khu
Thài-san-khu
Thô͘-siâⁿ-khu
Tiong-hô-khu
U-lai-khu
Báng-kah-khu
Bûn-san-khu
Lāi-ô͘-khu
Lâm-káng-khu
Pak-tâu-khu
Sìn-gī-khu
Siông-san-khu
Sū-lîm-khu
Tāi-an-khu
Tāi-tông-khu
Tiong-chèng-khu
Tiong-san-khu
An-lo̍k-khu
Chhit-tó͘-khu
Jîn-ài-khu
Lóan-lóan-khu
Sìn-gī-khu
Tiong-chèng-khu
Tiong-san-khu
Hiong-san-khu
Pak-khu
Tang-khu
Gî-lân-chhī Tek-pak-chhī Iûⁿ-mûi-chhī
Pat-tek-chhī
Pêng-tìn-chhī
Thô-hn̂g-chhī
Tiong-le̍k-chhī
Koān-
hat-chhī
Lô-tong-tìn
So·-ò-tìn
Thâu-siâⁿ-tìn
Koan-se-tìn
Sin-po͘-tìn
Tek-tang-tìn
Tāi-khe-tìn Tìn
Chòng-ûi-hiong
Gō·-kiat-hiong
Îⁿ-soaⁿ-hiong
Lâm-ò-hiong
Sam-seng-hiong
Ta-khe-hiong
Tāi-tông-hiong
Tang-soaⁿ-hiong
Chiam-chio̍h-hiong
Gô-bî-hiong
Hôaiⁿ-san-hiong
Khiông-nâ-hiong
Ngó͘-hong-hiong
Ô͘-kháu-hiong
Pak-po͘-hiong
Pó-san-hiong
Sin-hong-hiong
Hok-heng-hiong
Koan-im-hiong
Ku-soaⁿ-hiong
Liông-thâm-hiong
Lô͘-tek-hiong
Sin-ok-hiong
Toā-Hn̂g-hiong
Hiong
Chóng-sò͘ 29 Khu 12 Khu 7 Khu 3 Khu 1 Chhī 3 Tìn
8 Hiong
1 Chhī 3 Tìn
9 Hiong
5 Chhī 1 Tìn
7 Hiong
Chóng-sò͘

Tâi-oân tang-pō͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Koān-chhī Tâi-oân-séng
Hoa-liân-koān Liân-kang-koān
Koān-
hat-chhī
Hoa-liân-chhī Tâi-tang-chhī
Tìn Gio̍k-lí-tìn
Hōng-lîm-tìn
Koan-san-tìn
Sêng-kong-tìn
Hiong Bān-êng-hiong
Hong-pin-hiong
Hù-lí-hiong
Kiat-an-hiong
Kong-ho̍k-hiong
Sin-siâⁿ-hiong
Siū-hong-hiong
Siù-lîm-hiong
Sūi-sūi-hiong
Toh-khe-hiong
Hái-toaⁿ-hiong
Iân-pêng-hiong
Kim-hong-hiong
Lân-sū-hiong
Le̍k-tó-hiong
Lo̍k-iá-hiong
Pi-lâm-hiong
Tāi-bú-hiong
Ta̍t-jîn-hiong
Thài-mâ-lí-hiong
Tî-siōng-hiong
Tn̂g-pin-hiong
Tong-hô-hiong
Chóng-sò͘ 1 Chhī 2 Tìn
10 Hiong
1 Chhī 2 Tìn
13 Hiong

Tâi-oân tiong-pō͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Koān-chhī Tâi-tiong-chhī Tâi-oân-séng Koān-chhī
Biâu-le̍k-koān Chiong-hoà-koān Hûn-lîm-koān Lâm-tâu-koān
Khu Aū-lí-khu
Bū-hong-khu
Chheng-chúi-khu
Chio̍h-kng-khu
Goā-po͘-khu
Gô͘-chhe-khu
Hong-goân-khu
Hô-pêng-khu
Lâm-khu
Lâm-tūn-khu
Liông-chéⁿ-khu
O͘-ji̍t-khu
Pak-khu
Pak-tūn-khu
Sai-tūn-khu
Se-khu
Sin-kóng-khu
Sin-siā-khu
Soa-la̍k-khu
Tāi-an-khu
Tāi-kah-khu
Tāi-lí-khu
Tāi-ngé-khu
Tang-khu
Tang-sì-khu
Thài-pêng-khu
Thâm-chú-khu
Tiong-khu
Toā-tō͘-khu
Biâu-le̍k-chhī Chiong-hòa-chhī Táu-la̍k-chhī Lâm-tâu-chhī Koān-
hat-chhī
Āu-lâng-tìn
Oán-lí-tìn
Tah-lân-tìn
Tek-lâm-tìn
Thâu-hūn-tìn
Thong-siau-tìn
Hô-bí-tìn
Jī-lîm-tìn
Khe-ô·-tìn
Lo̍k-káng-tìn
Oân-lîm-tìn
Pó-táu-tìn
Tiân-tiong-tìn
Hó͘-bóe-tìn
Pak-káng-tìn
Sai-lê-tìn
Táu-lâm-tìn
Thô͘-khò͘-tìn
Chháu-tūn-tìn
Chi̍p-chi̍p-tìn
Po͘-lí-tìn
Tek-san-tìn
Tìn
Chō-kiô-hiong
Kong-koán-hiong
Lâm-chng-hiong
Sai-thâm-hiong
Sam-gī-hiong
Sam-oan-hiong
Se-ô͘-hiong
Tâng-lô-hiong
Thài-an-hiong
Thâu-ok-hiong
Tōa-ô͘-hiong
Chhân-bóe-hiong
Éng-chēng-hiong
Hoe-toâⁿ-hiong
Hok-hin-hiong
Hong-oán-hiong
Hun-hn̂g-hiong
Jī-chúi-hiong
Khe-chiu-hiong
Pi-thâu-hiong
Po·-iâm-hiong
Po·-sim-hiong
Siā-thâu-hiong
Sin-káng-hiong
Siù-chúi-hiong
Sòaⁿ-sai-hiong
Tāi-chhoan-hiong
Tek-tn̂g-hiong
Tōa-siâⁿ-hiong
Be̍h-liâu-hiong
Chhì-tông-hiong
Chúi-nâ-hiong
Goân-chiáng-hiong
Jī-lūn-hiong
Kháu-ô͘-hiong
Kó͘-kheⁿ-hiong
Lūn-pòe-hiong
Nâ-lāi-hiong
Po-tiong-hiong
Sì-ô͘-hiong
Tâi-se-hiong
Tang-sì-hiong
Tōa-pi-hiong
Bêng-kan-hiong
Chúi-lí-hiong
Hî-tî-hiong
Jîn-ài-hiong
Kok-sèng-hiong
Lo̍k-kok-hiong
Tiong-liâu-hiong
Sìn-gī-hiong
Hiong
Chóng-sò͘ 29 Khu 1 Chhī 5 Tìn
11 Hiong
1 Chhī 7 Tìn
18 Hiongu
1 Chhī 5 Tìn
14 Hiongu
1 Chhī 4 Tìn
8 Hiong
Chóng-sò͘

Kim-mn̂g Má-chó͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Koān-chhī Hok-kiàn-séng
Kim-mn̂g-koān Liân-kang-koān
Tìn Kim-ô·-tìn
Kim-siâⁿ-tìn
Kim-soaⁿ-tìn
Hiong Kim-lêng-hiong
Lia̍t-sū-hiong
O·-kiu-hiong
Kí-kong-hiong
Lâm-kan-hiong
Pak-kan-hiong
Tang-ín-hiong
Chóng-sò͘ 3 Tìn
3 Hiong
4 Hiong