跳至內容

Choán-hêng chèng-gī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Ông Chài-thoân(ta-po͘, chiàu phòaⁿ-koat-su kì-chài, phòaⁿ-koat ê sî sī 27 hè, Tâi-oân-séng Tâi-pak-chhī lâng, tòa tī Tâi-pak-chhī Siông-san-khu, Tiong-hôa-bîn-kok 44 nî Chiaⁿ-goe̍h 31 hō chip-hêng sí-hêng.)Lîm Bō͘-siông(ta-po͘, chiàu phòaⁿ-koat-su kì-chài, phòaⁿ-koat ê sî sī 27 hè, Tâi-oân-séng Gî-lân-koān lâng, tòa Gî-lân-koān Lô-tong-tìn, 44 nî Chiaⁿ-goe̍h 31 hō chip-hêng sí-hêng.)

Choán-hêng Chèng-gīEng-gí: Transitional justice)sī chū-iû bîn-chú kok-ka tùi kè-khì ê choan-chè to̍k-chhâi chèng-hú si̍t-si ûi-hoat kap put-gī hêng-ûi ê mî-pó͘, pí-jû tī Tâi-oân, Tâi-oân jîn-bîn tùi Tiong-kok Kok-bîn-tóng tn̂g-kî chi̍t-tóng to̍k-chhâi ê chèng-koân tùi Tâi-oân-lâng chō-sêng ê kok-chióng pek-hāi kap ûi-hoat sū-si̍t só͘ chìn-hêng ê tui-thó, li̍p-hoat kap tiau-cha.。

Choán-hêng chèng-gī sī iû bîn-chú chèng-hú tiau-cha kè-khì in-ūi to̍k-chhâi chèng-hú á-sī chiàn-cheng chōe-hêng só͘ ín-khí ê kok-chióng ûi-hoán Kok-chè-hoat kap pek-hāi lîn-koân ê hêng-ûi, tui-kiù to̍k-chhâi chèng-koân ê hoān-chōe hêng-ûi, chhú-hôe hoān-chōe hêng-ûi só͘ tit-tio̍h ê châi-sán koân-lī. Choán-hêng chèng-gī ê lē ū Nürnberg Sím-phoàⁿ, Tang-kiaⁿ Sìm-phòaⁿ, chhiok-chìn choán-hêng chèng-gī úi-oân-hōe, put-tòng tóng-sán úi-oân-hōe, khì la̍p-chhùi-hòa téng-téng.

Choán-hêng chèng-gī ê bo̍k-tek sī lo̍h-si̍t bîn-chú chū-iû kap kian-kò͘, pó-chiòng ki-pún lîn-koân ê phó͘-sè kè-ta̍t, lâi tok-chhiok chèng-hú thêng-chí, tiau-cha, chhú-tì, kiú-chèng kap ū-hông bī-lâi chèng-hú tùi lîn-koân ê chhim-hoān. [1]

Hong-hoat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Choán-hêng chèng-gī chú-iàu ê hong-hoat pau-koat tui-thó, sìm-phòaⁿ, li̍p-hoat, tiau-cha chin-siòng, kì-liām téng-téng, lî-chhiáⁿ choán-hêng chèng-gī sī bîn-chú chèng-hú chhú-lí kè-khì to̍k-chhâi chèng-hú kap koan-hē bi̍t-chhiat ê lī-ek thoân-thé, in-chhú su-iàu siông-sè tiau-cha kap li̍p-hoat, choân-sè-kài ê bîn-chú kok-ka lóng àn-chiàu chit-ê goân-chek si̍t-si choán-hêng chèng-gī.。

Bu̍t-siu châi-sán[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Sìm-phòaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tiau-cha chin-siòng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Keng-iû kok-lāi-gōa ê si̍t-chè hóng-cha, kap siong-koan ki-bi̍t tóng-àn kái-bi̍t, kong-khai hō͘ sè-kài chai-iáⁿ kè-khì hoān-chōe hêng-ûi ê sú-si̍t. [6][7]

Kì-liām[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Khoe-ho̍k bêng-gū[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Pôe-siông[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  • Tùi siū-hāi-chiá thê-kiong pau-koat: Kim-chîⁿ pôe-siông, bêng-ū khoe-ho̍k, têng-sin an-tì, á-sī hō͘ siōng-teng ê pó͘-siông.

Hē-thóng kái-kek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Cho͘-chit[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kok-ka ki-kò͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kok-ka tián-lám-koán[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kok-chè ki-kò͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-khó bûn-hiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. Ín-iōng chhò-gō͘: Bû-hāu ê <ref> tag; chhōe bô chí-miâ ê ref bûn-jī #1