Choân-kiû-hòa

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Globalization. Top-left: showing early migration patterns of humans across the globe as part of the history of globalization. Top-right: the Namban ship carrying Europeans to trade with Japan. Middle-left: the headquarters of the United Nations in international territory within Midtown Manhattan, New York City. Middle-right: a branch of the American superstore Walmart, the largest company in the world by revenue as of 2021, in Richmond Hill, Ontario, Canada. Bottom: a map of undersea cable connections around the African continent to and from Europe, Asia, and across the Atlantic Ocean.

Choân-kiû-hòa ki-pún-tek sī chí tiàm tī bô-kāng só͘-chāi, lī hn̄g-hn̄g ê lâng, hiān-chhú-sī beh hō͘-siong liân-hê piàn khah kán-tan--a. Chit-ê sû mā chí taⁿ lâng khah iông-īⁿ chò tn̂g-tô͘ lú-hêng--a. Thâu-chêng chiah-ê hiān-siōng ē sán-seng, tio̍h kám-siā chhin-chhiūⁿ chhiú-ki-á, bāng-lō͘, hui-hêng-ki kap jîn-chō oē-chhiⁿ ê hoat-bêng.

Pēng m̄-sī sûi-lâng lóng kah-ì choân-kiû-hòa, hoán-tùi ê lâng jīn-ûi choân-kiû-hòa ē kā ta̍k só͘-chāi lóng piàn-chò kāng 1 ê khoán-sek, koh ē kā chāi-tē ê jīn-tông phah-chhat-siau, in lia̍h-kóng tō sī choân-kiû-hòa ún-chún toā keng kong-si, chhin-chhiūⁿ Coca-Cola t.t. lâi tit-tio̍h koh-khah toā ê koân-le̍k, chiah ē chè-chō chē-chē pún-té bô ê chai-e̍h kap būn-tê.

Nā chi-chhî choân-kiû-hòa ê lâng, in thê-chhut: choân-kiû-hòa hō͘ jîn-lūi koh-khah thoân-kat chò-hoé, koh-khah sio-oá, koh choân-kiû-hòa ū khó-lêng ē-thang pang-chān khah sàn-chia̍h ê kok-ka tit-tio̍h keng-chè-siōng ê kái-siān. Lēng-goā bô-kâng kok-ka ê lâng ē khah ū ki-hoē liáu-kái pa̍t kok-ka ê bûn-hòa kap jîn-bîn, thàu-koè hō͘-siong jīn-bat lâi hoat-kiàn jîn-lūi tiong-kan ê chē-chē kiōng-tông-tiám, hoān-sè tùi sè-kài hô-pêng ū lī-e̍k iā bô-tek-khak.

Chéng-kô lâi kóng, chō-sêng choân-kiû-hòa ê kau-thong, thong-sìn, kap chu-sìn kho-ki ê chìn-pō͘, m̄-nā hō͘ lâng hām tē-he̍k tiong-kan ê chih-chiap cheng-ka, mā hō͘ ta̍k khu-he̍k ê chèng-tī, keng-chè kap bûn-hòa sio lo̍h-láu.