Gû-chhia

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Tâi-oân khoân-pó jîn-sū iōng gû-chhia soan-thoân seng-thài-chú-gī.

Gû-chhia sī iōng iah-sī chúi-gû chiâⁿ-chò tōng-le̍k ê kau-thong kang-kū.

Gû-chhia thèng-hó chài lâng kap chài hòe-bu̍t, tī lông-gia̍p siā-hōe te̍k-pia̍t tiōng-iàu.


Phîⁿ-ô͘ choh-sit-lâng ēng-kè--ê chi̍t-tiuⁿ gû-chhia.

Gû-chhia tī bô-kâng ê khoân-kéng oē hoat-tián bô-kâng ê hêng-thé. Chit-chióng nn̄g-lián--ê gû-chhia tī soaⁿ-lō͘ bô-pîⁿ ê lō͘-bīn bô-būn-tôe. Chài-tāng chiūⁿ-kiā, lán tī gû-chhia-pîⁿ ji̍h(chhi̍h) hō͘ gû-chhia-taⁿ tah gû-keng, hiàm-gû lâi tìⁿ, khah-kiā ê kiā to tìⁿ oē khiú. Chit-chióng gû-chhia tī chhia-pîⁿ thuh-koân, tháⁿ-koân hō͘ chhia-bé tah-toē, oē-tàng ti̍t-chiap ti chhia-táu lāi ê soa, han-chû téng-téng mi̍h-kiāⁿ, sià kah chheng-khì-lian-lian, m̄-bián chō͘-chhiú, m̄-bián chhia-téng chhia-kha put-thêng lâi peh-khí-peh-lo̍h. Tī chiok-sòe ê khong-kan tī chhia-pîⁿ thuh-koân, tháⁿ-koân hō͘ chhia-bé tah-toē, chhia-lián-á goân-tē tēng-tiám tńg-se̍h tō oē-tàng chò 360-tō͘ jīm-hô hong-hiòng ê tńg-se̍h u̍t-thâu. Che-sī kap sì-lián pîⁿ-lō͘ ēng-ê gû-chhia bô-kâng-ê só͘-chāi.

Boh chài mi̍h-kiāⁿ chêng-āu chhia-cha̍h ài chhēng tiàm khiā-thiāu lāi-toé. Chhia-khi̍t téng-koân thóng chhut-lâi hit-chat sī chún-pī boh ka-toā chhia-táu khong-kan koh ke chhēng chi̍t-phìⁿ chhia-pîn ēng--ê, ē-toé thóng chhut-lâi hit-chat sī hō͘ chhia-liāu-soh tiau mi̍h-kiāⁿ kò͘-tēng ēng--ê. Chhia-lián pau thih-phê. Chhia-sim boah tiám-á-ka, lâi pó-chhî chhia-lián kap chhia-sim chiap-chhiok hit-tah ê ku̍t-liu, phiah-bián chiap-chhiok hit-ūi in-ūi chài-tāng tńg-se̍h siuⁿ-kín--ê̂ boâ-sńg, u̍ih-khì.

Gû-chhia-taⁿ ài ke chi̍t-tîau khan-heng-soh lâi hō͘ chhia-taⁿ tah gû-keng. Chāi-goân-chá gû-chhia-taⁿ ham chhia-pîⁿ-thâu liân-chiap sī ēng moâ-soh lia̍h chi̍t-gê-kho͘, kho͘ choān hō͘-i chòe “8”-jī-hêng. “8”-jī-hêng ê moâ-soh chi̍t-pêng thò-ji̍p chhia-taⁿ, lēng-goā chi̍t-pêng thò-ji̍p chhia-pîⁿ-thâu. Chit-má ēng lô͘-si kap thih-kho͘, sī lēng-goā chi̍t-chióng kang-gē ki-su̍t kah tì-hūi.

Hiān-chú-sî gû-chhia mā-ū koan-kong ê lō·-iōng.

Siong-koan ê bûn-chiuⁿ: Thih-gû