跳至內容

Hái-kiap Lióng-gān Ho̍k-bū Bō͘-e̍k Hia̍p-gī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Tiong-hoâ Bîn-kok Keng-chè-pō͘ kap Hêng-chèng-īⁿ Tāi-lio̍k Úi-oân-hōe ìn-chè ê Hái-kiap Lióng-gān Ho̍k-bū Bō͘-e̍k Hia̍p-gī soan-thoân chu-liāu

Hái-kiap Lióng-gān Ho̍k-bū Bō͘-e̍k Hia̍p-gī (Hàn: 海峽兩岸服務貿易協議; pe̍h-ōe: Hái-kiap Lióng-hoāⁿ Ho̍k-bū Bō͘-e̍k Hia̍p-gī; kán-siá: CSSTA) sī Tiong-kok Tâi-oân lióng-hoāⁿ kin-kì Hái-kiap Lióng-gān Keng-chè Ha̍p-chok Kà-kò͘ Hia̍p-gī (ECFA) tē-4 tiâu só͘ chhiam-sú ê ho̍k-bū bō͘-e̍k hia̍p-tēng. 2011 nî 3 goe̍h, lióng-hoāⁿ ê keng-bō͘ gia̍p-bū chú-koán pō͘-bûn khai-sí chìn-hêng ho̍k-bū bō͘-e̍k chham-siông, pēng-chhiáⁿ ta̍t-sêng kiōng-sek. Lo̍h-bóe tī 2012 nî 8 goe̍h 9 hō kí-hêng ê lióng-gān lióng-hōe ko-chân hōe-tâm téng, siang-hong tông-ì tī ta̍t-sêng koan-î hia̍p-gī bûn-pún kap chhī-tiûⁿ khai-hòng hāng-bo̍k ê kiōng-sek liáu-āu lâi chèng-sek chhiam-sú. 2013 nî 6 goe̍h 21 hō, lióng-gān lióng-hōe tī Tiong-kok Siōng-hái-chhī kí-hêng ê tē-káu-chhù ko-chân hōe-tâm chhiam-sú chit-hāng hia̍p-gī; iā hiòng goā-pō͘ kong-pò͘ khai-hòng chheng-toaⁿ.

Tī Tâi-oân, in-ūi pō͘-hūn jîn-sū tam-iu chit-hāng hia̍p-gī ê si̍t-hêng ē tì-sú Tâi-oân put-koán tī keng-chè ia̍h-sī chèng-tī hong-bīn khì-hō͘ siong-tùi khoat-hoa̍t chū-iû ê Tiong-kok ê éng-hióng, koh ka-siōng Tâi-oân koaⁿ-hong teh thong-kòe chit-hāng hia̍p-gī ê sî-chūn, sím-lí thêng-sū siū-tio̍h chit-gî, tì-sú Thài-iông-hoe Ha̍k-ūn ê po̍k-hoat.