Hái-kiap Se-hoāⁿ Keng-chè-khu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Hái-kiap Se-hoāⁿ Keng-chè-khu (海峽西岸經濟區), kán-chheng Hái-se Keng-chè-khu ia̍h Hái-se, sī Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Hok-kiàn-séng Jîn-bîn Chèng-hú tī 2004 nî thê-chhut ê chiàn-lio̍k kò͘-sióng. 2009 nî 5 goe̍h 4 hō chiau-khai ê Kok-bū-īⁿ Siông-bū Hōe-gī thó-lūn pēng goân-chek thong-kòe Koan-î Chi-chhî Hok-kiàn-séng Ka-khoài Kiàn-siat Hái-kiap Se-hoāⁿ Keng-chè-khu tek Jio̍k-kan Ì-kiàn, keng-kòe chìn-chi̍t-pō͘ siu-kái liáu-āu, iû Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Kok-bū-īⁿ hoat-pò͘.

2009 nî 5 goe̍h 14 hō, Tiong-kok Chèng-hú Bāng choân-bûn khan-teng Koan-î Chi-chhî Hok-kiàn-séng Ka-khoài Kiàn-siat Hái-kiap Se-hoāⁿ Keng-chè-khu tek Jio̍k-kan Ì-kiàn.

2011 nî 3 goe̍h, Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok Kok-bū-īⁿ chèng-sek phe-chún Hái-kiap Se-hoāⁿ Keng-chè-khu Hoat-tián Kui-ōe (海峽西岸經濟區發展規劃). 2011 nî 4 goe̍h 8 hō, Kok-ka Hoat-tián hām Kái-kek Úi-oân-hōe choân-bûn hoat-pò͘ Hái-kiap Se-hoāⁿ Keng-chè-khu Hoat-tián Kui-ōe.

Kui-ōe chí-chhut, beh kā se-hoāⁿ kiàn-siat chiâⁿ-chò kho-ha̍k hoat-tián chi khu, kái-kek khai-hòng chi khu, bûn-bêng siông-hô chi khu, seng-thài iu-bí chi khu, chiâⁿ-chò Tiong-kok sin ê keng-chè cheng-tióng khu.

Hok-chiu, Choân-chiu, Ē-mn̂g, Un-chiu, Soàⁿ-thâu sî Hái-kiap Se-hoāⁿ Keng-chè-khu ê 5-toā tiong-sim siâⁿ-chhī.

2011 nî 7 goe̍h 29 hō siōng-lō͘ ê Hok-kiàn-séng lāi ê 9 ê siâⁿ-chhī ki-bîn chiân-óng Kim-mn̂g, Má-chó͘ kap Phêⁿ-ô͘ kò-jîn-iû, put-tek tiong-choán chì Tâi-oân pún-tó. 2012 nî 8 goe̍h 28 hō, koh khai-hòng Hái-se tē-khu ê 11 ê siâⁿ-chhī ê ki-bîn chiân-óng Kim Má Phêⁿ chū-iû-hêng chèng-chhek. Kàu-taⁿ khai-hòng liáu 20 ê siâⁿ-chhī. Tiong-hoâ Bîn-kok Lio̍k-úi-hōe piáu-sī, keng-iû Lōe-chèng-pō͘ Ji̍t-chhut-kok kap Î-bîn-sú ê phêng-kó͘, ùi 2015 nî 1 goe̍h 1 hō khí, ùi Tiong-kok kàu Kim-mn̂g, Má-chó͘ kap Phêⁿ-ô͘ ē-tàng pān-lí lo̍h-tē-chhiam ji̍p-kèng.