Hō-ló bîn-kan im-ga̍k

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Tâi-ôan Hō-ló phài bîn-kan im-ga̍k, pau-koat Hō-ló bîn-koa kah khì-ga̍k nn̄g pō·-hūn.

Hō-ló bîn-koa[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Hō-ló bîn-koa, ki-pún-siōng sī teh kóng Tâi-ôan bîn-kan ê Hō-ló koa-iâu, iōng Bân-lâm-gí (Hō-ló-ōe) ián-chhiùⁿ, sī ùi kòe-khì 1-tāi sòa 1-tāi siong-thôan--lo̍h-lâi ê bin-kan koa-iâu.

Àn-chiàu sán-seng kah liû-thong hun-pō· hun-lūi[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tâi-ôan Hō-ló bîn-koa, àn-chiàu sán-seng kah liû-thong hun-pō· ê chōng-hóng, liōng-ki-iok ē-sái pun-chòe 3-ê khah tōa ê phìⁿ, che to̍h-sī: sai-pō· pêng-gôan, Hêng-chhun tē-khu kah pak-pō· Gî-lân tē-khu. Chit 3-ê khu-he̍k, tú-tú-hó mā-sī Bân-lâm-lâng tēng-ku khai-hoat siāng-kài chi̍p-tiong ê só·-chāi.

Àn-chiàu koa-sû biâu-siá ê chú-tê[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Àn-chiàu koa-sû biâu-siá ê hong-keh, tāi-khài pun-chòe ē-kha kok-chióng ê lūi-hêng:

  1. Ka-têng lûn-lí lūi (pí-lūn: Pēⁿ-kiáⁿ-koa)
  2. Lô-tōng lūi (pí-lūn : Gû-lê-koa)
  3. Ài-chêng lūi (pí-lūn : La̍k-ge̍h bo̍at-lī)
  4. Chè-sī lūi (祭祀類, pí-lūn : Khan-bông-koa)
  5. Káng-sū lūi (敘事類, pí-lūn : Soat-mûi su-kun)
  6. Ngô·-lo̍k lūi (娛樂類, pí-lūn Lim-chiu-koa)

Put-lī-kò, in-ūi koa-sû óng-óng khan-liân chin-chōe chióng ê ì-gī, ū-sî mā chin oh-tit kā Hō-ló bîn-koa tan-sûn--ê chòe hun-lūi. Hō-ló bîn-koa ê ián-chhiùⁿ tōa-to-sò· sio̍k-î toaⁿ-im khiok-tiāu ê ián-chhiùⁿ, mā-ū sio-po tùi-chhiùⁿ--ê, pí-lūn Thô-hoe tah-tō· kah Tō·-ún-á koa. Che í-gōa, koh-ū gîm-siōng sek--ê ián-chhiùⁿ hong-hoat, put-kò khah hán-kiàn. Hō-ló bîn-koa ê choh-sû choh-khek chin sû-phok, i ê sôan-lu̍t bí-biāu, chhiong-bóan hiong-thó·-bī, koa-sû it-poaⁿ sī 4-kù 7-jī, lâng kóng "sì-kù-liân-á".

Hō-ló bîn-kan khì-ga̍k[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Tâi-ôan Hō-ló bîn-kan khì-ga̍k, àn-chiàu im-ga̍k te̍k-sek, ē-tàng pun-chòe lâm-kóan ga̍k kah pak-kóan ga̍k 2-ê phài-pia̍t, chóng--sī khah-chē ha̍p-chàu, to̍k-chàu khah-chió. To̍k-chàu im-ga̍k ê ga̍k-khì thong-siông sī hiân-á chit-lūi--ê, chhan-chhiūⁿ tōa-kóng-hiân, jī-hiân, ah sio̍k-î phoah-hiân ga̍k-khì ê go̍eh-khîm, ū-tang-sî-á mā-ē iōng--tio̍h.

Ha̍p-chàu khì-ga̍k chhái-iōng ê ga̍k-khì, pau-koah "kim, chio̍h, thó·, phôe-kek, sī-sòaⁿ, tek, phû" (金、石、土、革、絲、竹、匏) kok-chióng lūi-hêng--ê, àn-chiàu ga̍k-khì bô-kâng ê pian-chè, koh ē-tàng pun-chò ē-kha 4-chióng lūi-hêng :

  1. lô-kó· ga̍k
  2. kó·-chhoe ga̍k
  3. sī-tek ga̍k (lâm-kóan chò tāi-piáu )
  4. hūn-hap ga̍k (chhan-chhiūⁿ teh chè-sī ah-sī khèng-tián ê sî, ián-chhut ê "13-khiuⁿ")

Sin hoat-tián[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Che-í-gōa, 1-kóa-á iû-tio̍h Tâi-ôan kīn-nî-lâi gē-kài só· chhòng-chok--ê, iu-siù ê Bân-lâm-gí chhiò-khoe-kio̍k, mā hō·-lâng khòaⁿ-chòe sī Hō-ló im-ga̍k tiōng-iàu ê chó·-sêng pō·-hūn. Chit-khóan chhiò-khe kio̍k tōa-to-sò· sī iau-chhiáⁿ gē-kài ê chhiò-khoe ián-ôan lâi lio̍k-chè--ê, i ê te̍k-tiám sī chhiong-bóan chhù-bī kah hàm-kó·, gí-giân tùi-pe̍h cha̍p-chiok chhiò-khoe, iu-kî siū-tio̍h bîn-chiòng ê hí-ài kah phâng-tiûⁿ.