Hōng-hông Ōe-sī Tiong-bûn-tâi

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Hōng-hông Ōe-sī (凤凰卫视) sī chi̍t-keng kok-chè sèng-chit ê Hôa-gí tiān-sī-tâi, chóng-pō· siat-tī Hiang-káng, i ê chôan-cheng kiò-chòe "Hōng-hông Ōe-sī Tiong-bûn-tâi".

Siāu-kài[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hōng-hông Ōe-sī, nā beh kóng i ê chiân-sin a̍h-sī kóng téng-pòaⁿ-sì-lâng, kî-si̍t to̍h-sī StarTV kî-hā ê "Ōe-sī Tiong-bûn-tâi", kong-gôan 1991 nî khai-sí hòng-sàng tiān-sī chiat-bo̍k. Āu--lâi, StarTV khì hō· Rupert Murdoch chit-ê sin-bûn chi̍p-thôan siu-kó· liáu-āu, gia̍p-chú khai-sí tùi tiān-sī-tâi gôan-té ê ki-kó· kah chiat-bo̍k chìn-hêng kái-cho·. Tang-tiong koh ū 2-ê tâu-chú-jîn ka-ji̍p, chò-hóe keng-êng, chit-2-ê lâng sī Lâu Tiông-lo̍k kah Tân Éng-kî. Kái-kek liáu-āu, tī 1996 nî 3 go̍eh 31 hō, sin--ê tiân-sī-tâi sêng-li̍p, chèng-sek hō·-miâ kiò-chòe Hōng-hông Ōe-sī Tiong-bûn-tâi. Chhú-khì, sū-gia̍p ná chò ná tōa, iū-koh lio̍k-sio̍k khai-thong Tiān-iáⁿ-tâi, Chu-sìn-tâi, Au-chiu-tâi kah Bí-chiu-tâi.

Hōng-hông Ōe-sī Tiong-bûn-tâi ê chú-chhî-jîn kah chiat-bo̍k phian-chi̍p-jîn thàu-té lâi-chū Tiong-kok Tāi-lio̍k, Hiong-káng kah Tâi-ôan. It-poaⁿ lâi-kóng, kàu-taⁿ, tī Tiong-kok Tāi-lio̍k, ū tit-tio̍h lok-tē-kôan, pī ún-chún tī Tāi-lio̍k chò soan-thôan ê kéng-gōa mûi-thé si̍t-chāi bô kúi ke, ah Hōng-hông Ōe-sī óan-á sǹg 1-ê.

Ta̍t-tit chú-ì--ê sī, lō·-bóe chiah ka-ji̍p Hōng-hông Ōe-sī ê 2-ūi tōa kó·-tong Lâu Tiông-lo̍k sian-siⁿ kah Tân Éng-kî sian-siⁿ, in 2-ê lâng chêng 2000 nî to̍h khai-sí tâu-chu Hiong-káng chú-iàu ê múi-thé A-chiu Tiān-sī, kàu-taⁿ, in 2-ê lâng óan-á sī A-chiu Tiān-sī kong-si siōng tōa ê kó·-tong.

Gōa-kài ê khòaⁿ-hoat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chin chōe lâng jīn-ûi Hōng-hông Ōe-sī ê koan-tiám khah áⁿ Tiong-kok Tāi-lio̍k, só·-í bōe-chió chiat-bo̍k pit-su ài têng-sin chè-chok liáu-āu chiah ū-hoat-tō· tiàm Tâi-ôan hòng-sàng. Put-jī-kò, mā ū lâng hoat-tùi téng-bīn ê kóng-hoat, jīn-ûi Hōng-hông Ōe-sī ê koan-tiám khah tiong-li̍p, khah kheh-koan, ki-pún bô siū-tio̍h Tāi-lio̍k a̍h-sī Tâi-ôan koaⁿ-hong ê éng-hiáng.

Hōng-hông Ōe-sī tī-leh pò-tō hià-ê kok-chè tu̍t-hoat sū-kiāⁿ ê sî, m̄-nā siông-sè, jî-chhiáⁿ chiâⁿ kín. Tiàm sè-kài siōng ê chin chōe só·-chāi, lóng ū Hōng-hông Ōe-sī ê tēng-tiám kì-chiá-chām. Tó-ūi-á hoat-seng tōa tāi-chì, sūi ē-tàng khòaⁿ-tio̍h Hōng-hông Ōe-sī kì-chiá ê hêng-iáⁿ. In-ūi án-ne ê koan-hē, Hōng-hông Ōe-sī tī Tāi-lio̍k ū chin chōe sí-tiong ê koan-chiòng.

Put-jī-kò, mā ū lâng teh phoe-phêng Hōng-hông Ōe-sī, kóng in tùi-tio̍h Tiong-kok Tāi-lio̍k lōe-pō· ê sin-bûn tháu-té iōng khah pó-siú ê chok-hong lâi chhú-lí, m̄-kóaⁿ khiat-lō· Tai-lio̍k Tong-kio̍k chi̍t-kóa-á bô bîn-chú ê hêng-ûi.

Hōng-hông Ōe-sī tú-tú sêng-li̍p ê sî-chūn, tiàm Hiong-káng ôan-á m̄-sī chin hiáⁿ-ba̍k, hit-sî Hiang-káng-lâng thàu-té jīn-ûi chit-keng tiān-sī-tâi sī hiàⁿ Tiong-kok Tāi-lio̍k ê mûi-thé, hô-hóng i lóng-sī iōng Phó·-thong-ōe hòng-sàng, chú-iàu ê koan-chiòng sī Tāi-lio̍k-lâng. M̄-koh, chòe-kīn chit kúi ni lâi, Hiang-káng-lâng tùi Hōng-hông Ōe-sī ê khòaⁿ-hoat iú-só· kái-piàn, jî-chhiáⁿ tùi i ná-lâi-ná koan-chu kah tì-ì, siu-sī-lu̍t mā ke-chiok kôan--ê.

Siu-sī chōng-hóng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Hōng-hông Ōe-sī Tiong-bûn-tâi chiat-bo̍k hok-khàm--tio̍h ê kok-ka kah tē-khu pau-koah:

阿富汗,亚美尼亚,Ò-tāi-lī-a阿塞拜疆,巴林,孟加拉,不丹,文莱,柬埔寨,Tiong-kok,塞浦路斯,格鲁吉亚,关岛,Hiang-káng,Ìn-tō·Ìn-nîIran,I-lak,Í-sek-lia̍tJi̍t-pún,约旦,哈萨克斯坦,pak-hânLâm-hân,科威特,吉尔吉斯,老挝,黎巴嫩,Ò-mn̂g,Má-lâi-se-a,马尔代夫,Bông-kó·,缅甸,尼泊尔,新西兰,阿曼,Pa-ki-su-thán,巴布亚新几内亚,Hui-lu̍t-pin,卡塔尔,Lō·-se-a,沙特阿拉伯,锡金,Sin-ka-pho,斯里兰卡,叙利亚,Tâi-ôan,塔吉克斯坦,Thài-kok,土库曼斯坦,阿拉伯联合酋长国,乌兹别克斯坦,Oa̍t-lâm,也门

Chu-sìn-tâi thong-kòe A-ōe-3-hō ōe-chheⁿ hoat-siā, taⁿ hok-khàm 50-gōa-ê kok-ka kah tē-khu; iu-kok thong-kòe Hiang-káng iú-sòaⁿ tiān-sī tē-79 pîn-tō, NOW koan-pîn tiān-sī tē-66 pîn-tō kah Ò-mn̂g iú-sòaⁿ tiān-sī tē-19 pîn-tō teh chò hòng-sàng, chóng siu-sī-hō· chhiau-kòe 60-bān.

Tiān-iáⁿ-tâi thong-kòe iú-sòaⁿ bāng-lo̍k kah chiú-tiàm chiap-siu, taⁿ í-keng hok-khàm chéng-kô Tiong-kok Tāi-lio̍k.

Au-bí-tâi ê hok-khàm chêng-hóng:

Au-chiu
thong-kòe Eurobird ōe-chheⁿ, hiòng 45-ê kok-ka pò·-chhut, tang-tiong pau-koah Eng-kok, Hoat-kok, Tek-kok, Hô-lân.
Bí-chiu
thong-kòe Bí-kok 2-tiâu siōng-tōa ê ōe-chheⁿ bāng-lo̍k "DIRECTV" kah "ECHOSTAR", tn̂g-kî ūi chāi-tē Tn̂g-lâng ka-têng thê-kiong Hôa-gí chiat-bo̍k. Tī chia ê siu-sī-lu̍t ko-ta̍t 1,700-bān lâng, liōng-kî-iok ū chiâⁿ-pah-bān hō· Tn̂g-lâng ka-têng teh khòaⁿ Hōng-hông Ōe-sī ê chiat-bo̍k.

Khah chhut-miâ ê chú-chhî-jîn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chú-iàu ê (kheh-chō) phêng-lūn-ôan[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]