Hoat-lân-se Tē-saⁿ Kiōng-hô-kok

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Hoat-lân-se Kiōng-hô-kok
République française
1870 nî–1940 nî
Hoat-lân-se kî-á
kî-á
Hoat-lân-se kok-hui
kok-hui
Chu-kù: "Liberté, égalité, fraternité" (Hoat-gí)
"Chū-iû, pêng-téng, phok-ài"
Kok-koa: "La Marseillaise"
1939 nî ê Hoat-lân-se Kiōng-hô-kok *   Hoat-kok *   Hoat-kok si̍t-bîn-tē
1939 nî ê Hoat-lân-se Kiōng-hô-kok
  •   Hoat-kok
  •   Hoat-kok si̍t-bîn-tē
1939 nî bóe ê Hoat-lân-se Kiōng-hô-kok ê léng-thó͘ khóng-sek: Hoat-kok chúi-sek: Hoat-kok si̍t-bîn-tē
1939 nî bóe ê Hoat-lân-se Kiōng-hô-kok ê léng-thó͘
khóng-sek: Hoat-kok
chúi-sek: Hoat-kok si̍t-bîn-tē
Siú-to͘ Paris
Thong-iōng gí-giân Hoat-gí kap chi̍t-kóa kî-thaⁿ gí-giân
Chèng-hú Tan-it-chèGī-hōe Kiōng-hô-chè
Hoat-kok chóng-thóng  
• 1871–1873 (Thâu)
Adolphe Thiers
• 1932–1940 (Bóe)
Albert Lebrun
Hoat-kok chóng-lí  
• 1870–1871 (Thâu)
Louis Jules Trochu
• 1940 (Bóe)
Philippe Pétain
Li̍p-hoat ki-kò͘ Hoat-kok Gī-hōe
Chham-gī-īⁿ
Chiòng-gī-īⁿ
Le̍k-sú  
• Léon Gambetta soan-pò͘ kiàn-kok
1870 nî 9 goe̍h chhe-4
• Vichy Hoat-kok sêng-li̍p
1940 nî 7 goe̍h chhe-10
Bīn-chek
1938 13,500,000 km2 (5,200,000 sq mi)
Jîn-kháu
• 1938
150,000,000
Hoè-pè Hoat-kok franc
í-chêng kok-ka
í-āu kok-ka
Hoat-lân-se Tē-jī Tè-kok
Vichy Hoat-kok
Chū-iû Hoat-kok
Tek-kok kun-sū chiàm-niá
Ì-tāi-lī kun-sū chiàm-niá
Taⁿ siok-tī  Hoat-kok
 Algeria

Hoat-lân-se Tē-saⁿ Kiōng-hô-kok (Hàn-jī: 法蘭西第三共和國; Hoat-gí: La Troisième République) sī Hoat-kok kòe-khì ê chi̍t ê ê chèng-khoân. 1870 nî, Hoat-lân-se Tē-jī Tè-kokPhó͘-Hoat Chiàn-cheng tiong óa-kái, Tē-saⁿ Kiōng-hô-kok sêng-li̍p, kàu 1940 nî, Hoat-kok tī Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn tiong lûn-hām, Tē-saⁿ Kiōng-hô-kok bia̍t-bông.

Chèng-tī[siu-kái | kái goân-sí-bé]

1870 nî 9-goe̍h chhe-1, Phó͘-Hoat Chiàn-cheng ê Sedan Chiàn-tò͘ tiong, Hoat-kok chiàn-pāi, hông-tè Napoléon 3-sè hō͘ Tek-kun hu-ló͘, Hoat-lân-se Tē-jī Tè-kok mā sûi hŏng thui-hoan. Kok-bîn Gī-hōe ê gī-goân Léon Gambetta léng-tō Paris tāi-piáu tī 9-goe̍h chhe-4 kiàn-li̍p lîm-sî chèng-hú, kiò-chò Kok-hông Chèng-hú. Hia-ê tāi-piáu thui-phài Louis-Jules Trochu chiong-kun chò chóng-thóng. Kok-hông Chèng-hú chiâⁿ-chò Kiōng-hô-kok ê tē it kài chèng-hú, i koh kè-sio̍k kah Tek-kun sio-chiàn, jî-chhiáⁿ tī sì kò goe̍h ê Paris Pau-ûi-chiàn kî-kan thóng-tī Hoat-kok.

1871 nî 1-goe̍h 28, tī Tek-kok phàu-kek ê ui-hia̍p chi-hā, Hoat-kok Kok-hông Chèng-hú khai-sí beh kah tú sêng-li̍p ê Tek-ì-chì Tè-kok tâm-phòaⁿ, hia̍p-gī beh thêng-chiàn, Tek-kok siú-siòng Otto von Bismark hō͘ in ê tiâu-kiāⁿ sī kái-sàn bo̍k-chêng ê lîm-sî chèng-hú, kí-pān soán-kí, soán-chhut ū ha̍p-hoat-sèng ê chèng-hú, chiah-koh lâi tâm-phòaⁿ. 2-goe̍h 18 ê Kok-bîn Gī-hōe soán-kí tang-tiong, chú-tiuⁿ hô-pêng pó-siú-phài tit-tio̍h to-sò͘ se̍k-chhù. Kok-bîn Gī-hōe soán-chhut un-hô-phài ê kiōng-hô chú-gī-chiá Jules Grévy chò gī-tiúⁿ, koh soán-chhut Louis-Philippe 1-sè sî-tāi ê Lāi-chèng-pō͘ pō͘-tiúⁿ Adolphe Thiers chò "Hoat-lân-se Kiōng-hô-kok hêng-chèng siú-tiúⁿ" (Hoat-gí: chef du pouvoir exécutif de la République française). Hit-tong-sî, Paris chhī-bîn tī chiàn-cheng tang-tiong í-keng lī-keng chiàn-pāi ê thí-jio̍k kah ki-hân kau-pek ê kam-khó͘, só͘-tì in chhiong-móa kek-bēng kah chó-e̍k ê hun-ûi, iū-e̍k ê sin chèng-hú chŏaⁿ soán-te̍k Versailles-kiong chò-ûi chèng-hú chóng-pō͘.

3-goe̍h 18, Paris chhī-bîn ê bú-chong pō͘-tūi Kok-bîn Kéng-ūi-tùi hoat-tōng khí-gī, thâi-sí nn̄g-ê chiong-kun, kā chèng-hú-kun kóaⁿ-chhut Paris, koh sêng-li̍p Paris Kong-siā, in tī sòa--lo̍h-lâi nn̄g kò-goe̍h ê sî-kan lóng leh tùi-khòng Thiers chèng-hú ê chèng-kui-kun. 5-goe̍h 21 kàu 28, chèng-hú-kun tōa-kui-bô͘ tìn-ap Kong-siā ê lâng, chhèng-sat beh 20000 lâng, hòng-tio̍k 7000-gōa lâng, sú-chheng Lâu-hoeh ê Lé-pài.[1]

Kāng-sî, tī 5-goe̍h chhe-10, sin chèng-hú kah Tek-kok chhiam-tēng Frankfurt Tiâu-iok.

Gōa-kau[siu-kái | kái goân-sí-bé]

19 sè-kí tiong-kî, Hoat-kok khai-sí ji̍p-chhim Chheng-kok ê sio̍k-kok Oa̍t-lâm. 1883 nî kàu 1885 nî, Hoat-kok kah Chheng-kok po̍k-hoat Chheng-hoat Chiàn-cheng, kiat-kó Chheng-kok Hok-kiàn Chúi-sai hŏng bia̍t-choa̍t; Chheng, Hoat tī Thian-chin chhiam-tēng Tiong-hoat Sin-iok, Chheng-kok sêng-jīn Oa̍t-lâm piàn-chò Hoat-kok ê pó-hō͘-kok.

Siā-hōe[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Comparison of Africa in the years 1880 and 1913

Tē-it-chhù Sè-kài Tāi-chiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Bia̍t-bông[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Chham-khó chu-liāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. In Benedict Anderson (July–August 2004). "In the World-Shadow of Bismarck and Nobel". New Left Review. goân-loē-iông tī 2006-10-10 hőng khó͘-pih. 2007-10-05 khòaⁿ--ê. :

    "In March 1871 the Commune took power in the abandoned city and held it for two months. Then Versailles seized the moment to attack and, in one horrifying week, executed roughly 20,000 Communards or suspected sympathizers, a number higher than those killed in the recent war or during Robespierre’s‘Terror’of 1793–94. More than 7,500 were jailed or deported to places like New Caledonia. Thousands of others fled to Belgium, England, Italy, Spain and the United States. In 1872, stringent laws were passed that ruled out all possibilities of organizing on the left. Not till 1880 was there a general amnesty for exiled and imprisoned Communards. Meantime, the Third Republic found itself strong enough to renew and reinforce Louis Napoleon’s imperialist expansion—in Indochina, Africa, and Oceania. Many of France's leading intellectuals and artists had participated in the Commune(Courbet was its quasi-minister of culture, Rimbaud and Pissarro were active propagandists)or were sympathetic to it. The ferocious repression of 1871 and after was probably the key factor in alienating these milieux from the Third Republic and stirring their sympathy for its victims at home and abroad."