Iōng-chiá thó-lūn:A-giâu/Kū-mi̍h 1

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Sysop/Admin[kái goân-sú-bé]

Hello A-giâu, you are now an administrator. If you have any problems, let me know on my talk page at en, or leave a note on m:Requests for permissions. Good luck. Angela 05:54, 8 Jun 2004 (UTC)


Beh an-choann chiann-choe sysop/admin? Goa kam oe-sai chiann-choe sysop/admin? -- Kaihsu 17:51, 10 Jul 2004 (UTC)

Holopedia kan-na ū admin, iáu bô bureaucrat. Só·-í lí ài keng-kòe Meta. A-giâu 19:45, 10 Jul 2004 (UTC)
Góa kā Iōng-chiá "A-giâu" ê koân-lī siat chò "+bureaucrat " --a. Pektiong 01:15, 11 Jul 2004 (UTC)

Tùi Wikipedia ê Holopedia lâi--ê[kái goân-sú-bé]

Kam oe-sai ka 'Lâi chū Wikipedia' kai-choe 'Tùi Wikipedia ê Holopedia lâi--ê'? -- Kaihsu 18:05, 10 Jul 2004 (UTC)

Góa ē tòa siong-koan ê thó-lūn-ia̍h thó-lūn, ló·-la̍t. Taⁿ chit-má Wikipedia ê server chin sô.... A-giâu 19:45, 10 Jul 2004 (UTC)

Interwiki-link[kái goân-sú-bé]

Si an-choann ti pat-chiong gu-gian e Wikipedia, minnan: chhut-hian ti bo cheng-siong e sou-chai?

Kiám-chhái in-ūi Names.php sī kū--ê? Kî-tha ê goân-in: tōa gí-giân tùi hiān-chōng boán-chiok, sè gí-giân bô-kàu chek-ke̍k. Lán su-iàu khah chē lâng hun-kang. A-giâu 19:45, 10 Jul 2004 (UTC)
Kam oe-sai chhiann in kai Names.php? To-sia. -- Kaihsu 19:58, 10 Jul 2004 (UTC)
Bat kiò dev kái. In bô chhap--góa! A-giâu 20:07, 10 Jul 2004 (UTC)
Kam thang pai-thok koh kio in kai 1 pai? (Bugzilla?) To-sia. -- Kaihsu 20:09, 11 Jul 2004 (UTC)

Ū lâng (ja:利用者:Tomos?) í-keng tī Bugs Tracker pò chit ê būn-tê (kám-siā!): #980963 interwiki link to minnan. Chhiáⁿ kè-siok sak. A-giâu 01:11, 12 Jul 2004 (UTC)

Sin e bun-chiunn[kái goân-sú-bé]

A-giau, li kam u ka-i goa sia e sin e bun-chiunn? -- Kaihsu 20:13, 10 Jul 2004 (UTC)

Terrific! A-giâu 00:24, 12 Jul 2004 (UTC)

KOk-ūi:pháiⁿ-sè--la , chai-hā bóng-bóng tóng-tóng se̍h-lâi-kàu chit-ê só·-chāi,iá-bōe liáu-kái beh án-chóaⁿ sú-iōng, toh tī-chia o·-pe̍h chu̍t,o·-peh siá.kā lín chō-chiâⁿ khùn-jiáu,sı̍t-chāi chin sit-lé,tī chia kā kok-ūi hōe chı̍t-siaⁿ "sit-lé"!!limkianhui 04:27, 18 Jul 2004 (UTC)

Kám-siā lín ê tiám-tuh ! mā chhiáⁿ lín kè-sio̍k kā góan khan-kà.limkianhui 04:31, 18 Jul 2004 (UTC)

Keyman ê būn-tê[kái goân-sú-bé]

A-giau hiaN li ho: Goa u an-chiau li kap a-kun--a e soat-beng an-chng keyman6-0-164-0 i-kip chiong POJV0.4 khng-tiam kang-chit-e file,su-jip-hoat e icron e-tang cheng-siong chhut-hian ti kang-chok -liat , mkoh iau-si bohoattou su-jip u tiau-ho e POJ. Goa-e tian-nau chok-giap he-thong si Win98 2.0 ,bun-su nng-the si7 Word2000 kap Wordpad. Lenggoa u7 an-chng Taiwanese Package kap HOTSYS2000.Tian-nau Harddisk hun-koah cho C kap D, C si7 chok-giap he-thong kap eng-iong nng-the, D khng chu-liau, keyman6-0-164-0 kap POJV0.4 khng-ti D. Albert-- 06:24, 27 Aug 2004 (UTC)

[kái goân-sú-bé]

Sī-m̄-sī ài lâi khì meta:Requests_for_logos iau kiû ka âng-a-phiu ōaⁿ-tiāu? Pektiong 02:20, 12 Jul 2004 (UTC)

Sin ang-á-phiau ū "anti-aliasing" ê būn-tê (1-khí-1-khí ê kîⁿ). Siōng hó seng chhiâu hō· hó khah séng mâ-hoân. A-giâu 02:40, 12 Jul 2004 (UTC)
Chhiann ka i chhiau hou ho. Goa bo-siann oe-hiau iong image processing software.... Ai pat-lang lai chhong, professionally.... -- Kaihsu 08:26, 12 Jul 2004 (UTC)
OK, góa chhì khoàⁿ-māi. (Lí iōng tó-1-ê jī-hêng?) A-giâu 15:05, 12 Jul 2004 (UTC)
Li ma ti chia! Goa iong Times.... -- Kaihsu 15:33, 12 Jul 2004 (UTC)

Khiuⁿ-kháu[kái goân-sú-bé]

Kam u sia-mih khiuⁿ-kháu e 'canonical example'? Goa tui khiuⁿ-kháu liau-kai iu-hang. Na u, chhia tit-chiam sia te goa e iah. to-sia. Pektiong 12:39, 19 Jul 2004 (UTC)


Wrong interwiki on Hái-iûⁿ[kái goân-sú-bé]

The interwiki links on Hái-iûⁿ were done by myself by hand, not by the bot. The error is thus mine, and not in the software. - Andre Engels 17:36, 10 Aug 2004 (UTC)


Sóa-ūi[kái goân-sú-bé]

ChhiaN ka ge-chiu-peN kap ge-chiu-iam soa-khi ge-chiu-peN-hak,chiu-khi soa-khi Operative dentistry, in-ui goa iau behiau, lou-lat.Albert 21:30, 30 Aug 2004 (TW)

A-giau hiaN: Goa sang chiuN bang e tou-an "Chiu-khi e si-i-tou" siuN-beh teng-sang, chhiaN pang goa thai-tiau, to-sia.--Albert 03:38, 18 Sep 2004 (UTC)

A-giau hiaN: Goa i-keng chhi-koe teng-sin upload kui-na-pai, tioh-si bo-hoat-tou ka ku-e ang-a am-kham--koe, sou-i m-chiah chhiaN li lai pang-bang. Hit tiuN ang-a to-peng kap chiaN-peng siong-hoan, sek-chui koh m-tioh. PhaiN-se--ou, chiaN ka li chak-cho.--Albert 07:50, 18 Sep 2004 (UTC)

A-giau hiaN: An-ne goa chai-iaN, to-sia lou-lat.--Albert 13:54, 19 Sep 2004 (UTC)

Logo[kái goân-sú-bé]

Hi Ah Giau,

I just made a logo for the Banlamgu Wikipedia using the proper tone marks and everything, see here.

Please tell me if you like it or if you want me to change something :)

Best wishes, Node (/talk); Closed-zh-tw("User:袧裩委哥芤伊仁"); Navajo; Français nd.

You're welcome :)
Unfortunately you can no longer edit zh-tw:, but I'm curious to see what you think of it.
best, Node
Hi again,
I actually made more changes to the logo between the version you copied and the version I uploaded here. One does not appear as transparent in Internet Explorer (only in Firefox), but the newer version appears as transparent in both.
best, node

Chhú-siau bāng-ia̍h[kái goân-sú-bé]

A-giâu, chai-ha chin-cheng sia hit-phinn "Ò-Tāi-lī-a" u teng-tann, au--lai koh teng-thau sia liau 1-phinn "Ò-tāi-lī-a". Tann beh chhiann li ka tai-seng sia--e hit-phinn "Ò-Tāi-lī-a" thai-tiau. kam-sia, ló·-la̍t !--limkianhui 13:49, 19 Sep 2004 (UTC)

Chhu-li ho-se ah, kam-sia--lin .--limkianhui 23:42, 19 Sep 2004 (UTC)

Biàn kheh-khì[kái goân-sú-bé]

Biàn kheh-khì siu-tēng Wikipedia ang-á-phiau :) --Node ue 06:08, 25 Sep 2004 (UTC)

Inactive Wikipedias[kái goân-sú-bé]

m:SWMT :)

Node ue 18:04, 21 Nov 2004 (UTC)

Oh, also, the font my browser uses for ths Wikipedia is a Traditional Chinese font, is that set in the monobook.css file?
Hê-tap to-siā, góa chai-iáⁿ lí ê gāi-gio̍h ê chhú-kéng. --Node ue 02:24, 23 Nov 2004 (UTC)

Taokara siu-tio̍h lí ê sìn-sit[kái goân-sú-bé]

Góa sī cha-po·--ê, m̄-koh m̄-bián kiò góa kah " hiaⁿ ". Bô-tiāⁿ-tio̍h góa pí lí khah siàu-liân kóng. Í-keng khòaⁿ tio̍h lí lâu hō·--góa ê sìn-sit. In-ūi góa tú lâi, chin-chē tāi-chì iáu bô siáⁿ chhin-chhó, chin su-iàu, mā chin kám-siā lí ê chí-kàu. Lí kóng gōa-gí ê pō·-hūn góa āu-kái ē chù-ì, nā kî-thaⁿ--ê tō lóng chiàu lí ê ì-sù lo̍h khì kái, góa bô ì-kiàn. Ló·-lat! Taokara

Ji̍t-kî ê liân-kiat[kái goân-sú-bé]

A-giâu, kóng chèng-keng--ê, hit-ê 11 go̍eh 21 hō ê liân-kiat sī m̄-sī góa chò--ê, góa í-keng kì bô siáⁿ ē--khí-lâi a. Chóng--sī góa kin-té bô beh kā ji̍t-kî chò liân-kiat ê ì-sù, só·-í kin-á-chá-khí góa khòaⁿ tio̍h hit-ê ji̍t-kî ū liân-kiat, chiah ē siūⁿ siūⁿ leh liáu-āu choaⁿ-á kā chhú-siau.

Góa tùi chia chin chē tāi-chì lóng bô kóng kài liáu-kái, lí nā ū beh kái góa siá ê mi̍h-kiāⁿ, chhiáⁿ m̄-bián kheh-khì, góa bē kám-kak án-chóaⁿ.

Ló·lat! 2004-12-03 13:16 UTC Taokara

Gōa-lâi-gí ê būn-tê[kái goân-sú-bé]

A-giau hiaN: Goa siuN-beh sia 1 phiN "Scouting" e bun-chiuN, in-ui scout hoa-gi hoan-ek cho 童子軍, kho-si scout peng m-si kun-tui, sou-i goa siuN-beh tit-chiap su-iong "Scouting" lai cho Ho-lo-gi e goa-lai-gi, siong-tong hoa-gi e 童子軍活動, an-ne kam tho-tong?--Albert 07:22, 6 Dec 2004 (UTC)

Albert hiaⁿ: góa chhin-chhiūⁿ bat thiaⁿ lâng kiò "scout" ê tūi hō·-chò "troop". Taⁿ góa iōng 1-su̍t-á sî-kan khì en:Scouting hia sio iáⁿ--chi̍t-ē, hoat-kak in le̍k-sú siōng hām kun-sū soah ū chi̍t-kóa-á koan-hē:
The seeds of Scouting began during the Siege of Mafeking, South Africa, where Baden Powell served as the commanding officer during the Boer War of 1899 - 1902. Baden-Powell defended the town against the Boers (Afrikaners), who outnumbered his troops eight to one. He formed the Mafeking Cadet Corps to help support the troops. The Corps consisted entirely of boy volunteers. Baden-Powell trained the boys and they acquitted themselves well, helping in the successful defence of the town (1899 - 1900).
Tùi chit ê kak-tō· lâi khoàⁿ, "Gín-á-kūn" khó-lêng bē siūⁿ hàm. M̄-koh "Scouting" biô-siá--ê kám m̄-sī in bú ê 1 khoán oa̍h-tōng? Hām 童子軍/gín-á-kun/tông-chú-kun iū-koh bô kâng?
Nā chiām-sî bô sek-tong ê hoan-e̍k, seng chioh scout/scouting mā sī hó. M̄-chai pa̍t lâng ū khah toan-tiah ê hoan-e̍k thang iōng bô?
A-giâu 08:11, 6 Dec 2004 (UTC)
Scouting ê chéng-chí sui-jiân sī tī chiàn-cheng tiong puh-íⁿ, m̄-koh in lāi-té it-tit ū hoán-séng ê siaⁿ-im, chīn-liōng phiah-bián kun-sū-hoò kap koan-liâu-hoò. "Scouting" ê jī-bīn siōng khah-bô kun-tūi ê í-hâm, a̍h Hàn-jī ê 童子軍 khiok-ū kiông-lia̍t ê kun-sū bī, che sī in-ūi Hàn-jī ū chiâⁿ kiông-lia̍t ê piáu-ì kong-lêng. Tī Tâi-oân mā-ū lâng bat thê-chhut 健士 he̍k 斥候 ê miâⁿ-chheng siūⁿ-beh lâi tāi-thè, m̄a-ū lâng tòng-bē-tiâu 中國童子軍 ê koan-liâu, kun-sū, kap chèng-tī (黨國不分) , in-chhú thè-chhut lēng-gōa sêng-līp 露營協會 he̍k 荒野保護協會 téng-téng outdoors oa̍h-tōng ê cho·-chit. Kî-sit, World Organization of Scout Movement bô hān-chè 1-ê kok-ka ū kúi-ê Association of Scouting, só·-í chiong-lâi ū khó-lêng ē koh chhut-hiān kî-thaⁿ ê Association of Scouting tī Tâi-oân. In-chhú, góa siūⁿ-kong "Scout" hô-pi̍t ài hoan-e̍k choh "童子軍", "Scouting" hô-pi̍t ài hoan-e̍k choh "童子軍活動", ti̍t-chiap sú-iōng "Scouting" hoōn-sè ē-tàng hâiⁿ "Scouting" goân-lâi ê bīn-bo̍k. Scouting is... --Albert 13:08, 6 Dec 2004 (UTC)
Ma u en:The Woodcraft Folk, en:Boys' Brigade, teng-teng; Kiu-kok-thoan?: China Youth Anti-Communist National Salvation Corps? – Kaihsu 15:05, 6 Dec 2004 (UTC)
Albert: án-ne góa ū khah liáu-kái ah. Hoān-sè Tông-chú-kun, Tiong-kok Tông-chú-kun ē-sái pó-liû thó-lūn 中國童子軍 chit ê cho·-chit, ah Scouting thó-lūn "World Organization of Scout Movement" kap chhin-chhiūⁿ ê cho·-chit (e.g. UK ê The Woodcraft Folk) ê chêng-āu le̍k-sú, hong-hoat, thoân-thóng téng-téng. (Góa m̄-chai 露營協會, 荒野保護協會 kám ū jīn-ûi in sī chit ê ūn-tōng ê 1 pō·-hūn, a̍h-sī í-keng hun-chhe ah.) Chham-ka ê lâng kiám-chhái hō·-chò Scout (?, tan-ūi hō·-chò "gín-á-cho·", "gín-á-thoân", "gín-á-tūi"??, mài iōng "kun"?). Kî-thāi tha̍k chit phiⁿ bûn-chiuⁿ! A-giâu 16:49, 6 Dec 2004 (UTC)

Kaihsu hiaⁿ: Kiu-kok-thoan sī kok-bîn-tóng khan-chè scouting ê kang-kū, kiám-chió scouting ê éng-hióng-la̍t, in-ūi scouting éng-kai chèng-tī tiong-li̍p, kok-bîn-tóng thài-kòe bêng-hián chhiau-khòng, in-chhú kāng 1-thò jîn-má 2-ê cho·-chit. Chin-chiàⁿ ê couting sī kà gin-á án-choáⁿ tiò-hî, a̍h Kiu-kok-thoan sī ti̍t-chiap thé hí-á hō· gin-á chia̍h. Oa̍h-tōng lāi-iông sūi-jiân sio-siāng, cheng-sîn bô-kâng. 露營協會, kap 荒野保護協會 ê sêng goân chin-chē sī scout, m̄-koh in bô scouting ê hêng-sek. --218.165.73.109 04:07, 7 Dec 2004 (UTC)

Góa hoat-hiān góa ū kóng liáu m̄-tio̍h ê só·-chāi, Scouting ki-pú-siōng sī 1-ê kok-ka 1-ê chóng-hōe, nā-ū 2-ê pit-su liân-bêng--khí-lâi, í liân-bêng chóng-hōe chò chham-ka WOSM ê hōe-goân, ia̍h-tio̍h-sī kóng WOSM kan-taⁿ sêng-jīm 1 kok 1-ê chóng-hōe. Only one national Scout organization can be recognized in a country. In some countries the National Scout Organization is a federation composed of more than one Scout association. In these cases the federation is listed first and its member associations are indented.National Scout Organization

--Albert 08:55, 7 Dec 2004 (UTC)

可以用漢文嗎?[kái goân-sú-bé]

抱歉,我不會拼閩南語,所以直接用漢文。只是打個招呼,另外,我看到en-wiki上頭你照的那個蚵仔煎很好吃,想問你要怎麼找到它......--虎兒

我只記得是在鹿港(附近)一帶的一家「林家蚵仔炸」。那條街沿路有不少都是做蚵仔料理。我們隨便挑一家。現在想起來真的是很好吃─不過我最好不要想,因為我今天的晚餐實在是....。
Lok-kang o-a-chian.jpg

A-giâu 22:24, 20 Dec 2004 (UTC)