Iōng-chiá thó-lūn:Albert

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Chin hoaⁿ-hí lí lâi Holopedia kap Wikipedia! Chhiáⁿ siá khah-chōe bûn-chiuⁿ, iā-sī kā bûn-chiuⁿ kái kah khah hó--leh! -- Kaihsu 15:41, 4 Aug 2004 (UTC)

Albert, khoàⁿ tio̍h lí ê miâ chhut-hiān hō· goá siūⁿ tio̍h í-chá khai-sí siá ê hit phiⁿ "Chiù-khí". Che tùi NIH ê pek-kho-choân-su hoan-siá lâi ê. (Bí-kok chèng-hú ê chu-liāu chin chē bô pán-koân.) Nā ū-êng chhiáⁿ chí-kàu. A-giâu 12:08, 5 Aug 2004 (UTC)

Phah-jī ê ke-si[kái goân-sí-bé]

Albert hiaⁿ: Wikipedia iōng Bān-kok-bé, só·-í su-iàu iōng hā-su ê su-jip8-hoat phah-jī. Chhiáⁿ chham-khó Help:Án-chóaⁿ-phah-jī. Nā su-iàu goá tàu-saⁿ-kāng--ê, chīn-liōng hoan-hù :) (Goá kò-jîn ê "thó-lūn" page tī chia: User talk:A-giâu) A-giâu 17:59, 26 Aug 2004 (UTC)

Chiann2 ti7 WORD lai7-te2 phah koann3 mai7. Na e7-sai3, an3 WORD copy/paste kau3 IE/MOZILLA. Pektiong 09:50, 27 Aug 2004 (UTC)
Thiaⁿ--khí-lâi èng-kai sī lí ê PC khiàm ha̍h-su ê jī-hêng. TP ê jī-hêng ū 1-koá jī kah Unicode it-tì, m̄-koh chhun--ê sī TP ka-kī hoat-bêng ê pian-bé, bô sek-ha̍p iōng. Chhiáⁿ chham-khó Help:Án-chóaⁿ-tha̍k koan-hē jī-hêng ê pō·-hūn. Lia̍h Doulos SIL, Gentium chit 2 thò jī-hêng (kî-tiong 1 ê mā hó). A-giâu 19:07, 27 Aug 2004 (UTC)

Kám ū iōng koè Keyman 0.5 pán?[kái goân-sí-bé]

Keyman ū tē 0.5 pán hō· lâng chhì-iōng [1]. Lēng-gōa, beh phah phīⁿ-im, chhi̍h ALT kah n. A-giâu 20:58, 1 Sep 2004 (UTC)

Bûn-chiuⁿ piau-tê kah loē-iông ê koan-hē[kái goân-sí-bé]

Pháiⁿ-sè, goá pó·-chhiong--chi̍t-ē: àn-chiàu Wikipedia ê thoân-thóng lâi kóng, 1 phiⁿ bûn-chiuⁿ ê loē-iông siōng ki-pún ài hoan-èng piau-tê ("title"). Khó-pí kóng, siá 1 phiⁿ koan-hē Ko-hiông ê bûn-chiuⁿ ē-sái thê-khí Hōng-soaⁿ, Bí-lông, Táⁿ-káu, 228 téng-téng, m̄-koh siōng-kài ki-pún ê loē-iông tiāⁿ-tio̍h sī "Ko-hiông" pún-sin (i ê koè-khì, hiān-chāi, i ê jîn-bûn, tē-lí, tē-hng chèng-tī, keng-chè). Tī Wikipedia, bûn-chiuⁿ ê piau-tê m̄ sī kan-na sī chéng-lí kî-thaⁿ tê-bo̍k ê kang-khu niā-niā. Goá m̄-chiah ke-pô kā gê-chiu-iām ê bûn-jī toāⁿ-lo̍h tùi gê-i-ha̍k soá khì to̍k-li̍p ê khong-kan. In ū koan-hē, m̄-koh m̄-sī ti̍t-chiap ū koan-hē, khí-kho chiah sī hit phiⁿ ê tiong-sim. A-giâu 20:52, 30 Aug 2004 (UTC)

Goá bô siáⁿ chheng-chhó lí kóng--ê "piau-te pian2-peng5-hoa3" sī siáⁿ-mih ì-sù. Goá taⁿ liáu-kái lí kóng--ê chiù-khì sio̍k-î OD ê goân-in. Lí ē-sái tī OD hit phiⁿ thê-khí chit-ê koan-hē, koh chò 1 ê link khì kàu chiù-khí, chóng--sī bô it-tēng kóng ài hē tòa kāng ê bûn-chiuⁿ ê khong-kan. Tong-jiân, nā sī 1 ê oē-tê/tê-bo̍k (topic) bô to̍k-li̍p 1 phiⁿ ê kè-ta̍t, án-ne mā m̄-bián bián-kióng kā i pun--chhut-lâi. M̄-chai án-ne kám ū hoê-ta̍p lí ê gî-būn? Nā bô, chiah chhiáⁿ lí têng-sin soat-bêng.

A-giâu 04:27, 31 Aug 2004 (UTC)

To-siā, án-ne goá liáu-kái ah. Wikipedia ê bûn-chiuⁿ bô 1 thò phiau-chún ê hun-lūi hē-thóng; lí-lūn-siōng ē-sái ū chin chē thò (chhiáⁿ khoàⁿ en:Wikipedia:Category_schemes). Ah-m̄-koh khak-si̍t siōng ki-pún--ê kiat-kò· sī thàu-koè liân-kiat kiàn-li̍p ê bāng-lō· (en:Network). Chit khoán bāng-lō· bô siáⁿ en:hierarchy. Che sī kah thoân-thóng ê chheh siōng bô siâng ê só·-chāi. A-giâu 16:58, 31 Aug 2004 (UTC)

上顎 kap 下顎[kái goân-sí-bé]

Albert hiaⁿ, góa péng sû-tián ū khoàⁿ tio̍h chiūⁿ-kiuⁿ, téng-kiuⁿ, téng-ham, téng-go̍k, téng-táu. Kî-tiong "téng/ē-táu" khó-lêng khah hó liáu-kái, m̄-koh "ē-táu" (en:chin) chhin-chhiūⁿ hām "mandible" bô oân-choân sio-siâng. "Téng/ē-go̍k" tùi siū kòe Hôa-gí kàu-io̍k ê lâng lâi kóng kiám-chhái khah hó liáu-kái. Kî-thaⁿ góa kám-kak lóng ē-iōng-tit, m̄-koh góa sêng-jīm góa chit hong-bīn ê chai-bat iú-hān. Khó-sioh góa chia bô 1 pún Lāi-gōa-kho Khan-hō·-ha̍k thang chham-khó. A-giâu 08:14, 17 1g 2005 (UTC)

Chin to-siā A-giâu hiaⁿ ê chí-tō, hō· góa ke chai-iáⁿ chiok-chē iú-koan ê miâ-chheng.--Albert 12:25, 19 1g 2005 (UTC)

from limkianhui[kái goân-sí-bé]

Albert hiaⁿ, chiâⁿ pháiⁿ-sè lah... Góa taⁿ tú-tú tha̍k-tio̍h lí siá--ê hit-tiâu "hoat-hiān gâm-chèng" ê sin phiat-pō·. Lí ê pó-tō chiâⁿ hó, siá liáu mā kài chán, góa khòaⁿ liáu ke bat chiâⁿ-chē tì-sek. Put-jî-kò, che lāi-té lí siá kóng "hùn-sái".... sī-kóng, lí kám chin-chiàⁿ ū leh kóng chit-khóan khiuⁿ-kháu? Taⁿ góa sī seng kā "hùn-sái" kái chò "tāi-piān" lah, "tāi-piān" ôan-á sī lán-lâng-ōe ê chi̍t-chióng kóng-hoat, sû ê sèng-chit kah iōng-hoat kap Hôa-gí bô cheng-chha, ū-ê lâng lia̍h-chún "tāi-piān", "siáu-piān" kan-na Hôa-gí chiah ū leh kóng, pau-koah góa í-chá mā án-ne siūⁿ, sū-si̍t m̄-sī án-ne. Tùi lán-lâng-ōe lâi kóng, he sǹg khah ngá-khì ê kóng-hoat. Nā-chún chin-chiàⁿ ū "hùn-sái" chit-chióng khiuⁿ-kháu, lí chiah kóng hō· góa chai, góa chiah lâi-khí kā kái--kòe-lâi, lí khòaⁿ án-ne hó--bô? Limkianhui 2005 nî 2 go̍eh 16 22:42.

Albert hiaⁿ, góa tông-ì lí ê koan-tiám, ǹg-bāng Bân-lâm-gú-bûn ē-tàng liōng-chá sî-kiâⁿ--khí-lâi, án-ne lán ta̍k-ê lâng to̍h lóng-chóng sóng-sîn ah!! Chit-chūn lán ta̍k-ê ùi bô-kâng ê só·-chāi lâi kàu chia, chòe-hóe tiàm chia phah-piàⁿ, si̍t-chāi kóng chiâⁿ bô kán-tan tī--leh! Lí khòaⁿ, lán chia lâng-khí ôan-á koh m̄-sī kài ōng... Lán beh kiâⁿ ê lō· iáu-koh chin hn̄g, lō· mā m̄-sī chin hó kiâⁿ, góa sī án-ne siūⁿ....pêng-an. Limkianhui 2005 nî 2 go̍eh 17 0:15

Tô·[kái goân-sí-bé]

Albert hiaⁿ, lí ē-sái khó-lū kā khah ū lō·-iōng ê gê-i-ha̍k iáⁿ-siōng upload khí-lih Commons: hit ê khong-kan, thèng-hó hō· só·-ū ê Wikipedia, Wiktionary, téng-téng lóng ū-thang kong-ke iōng (pa̍t-ūi ê phian-chi̍p-chiá mā ē kā lí o-ló). Pán-koân siōng hó sī GFDL a̍h-sī Public Domain. A-giâu 03:08, 15 4g 2005 (UTC)

To-sia A-giau hiaN, goa ikeng khi Commons chuchhe, koh ka kakkhi baihokkhi hit tiuN tou chiuNbang--a.--Albert 06:29, 15 4g 2005 (UTC)

lai khi gi lan[kái goân-sí-bé]

Li ho! Gua si mingwangx(zh, zh-min-nan).
Pai se, in ui gua tui POJ bo sik, so i gua siah e bo siaⁿ tiao koh u chin che chho goⁿ, chhiaⁿ guan liong.
U it kiaⁿ tai chi beh ka Albert hiaⁿ chham siong. Gua siu chhing tai thong sik tiong sim e iao chhiaⁿ, 2 gueh 11 kao 12 ho beh khi gi lan e tai wan tai pik kho pian chuan gian sip iaⁿ lai te kong ui ki pik kho e king giam. M chaiⁿ Albert hiaⁿ hit kang kam u ing e tang tao tin lai khi, it hong min hun song lan e king giam, it hong min ma si thui kong e ki hue. Gua e email si mingwangx@gmail. Na si Albert hiaⁿ u hing chhu, chiaⁿ sia phue lai tho lun.
如果我寫得太差,Albert兄看不懂,請到我的對話頁留言,我用漢字再來寫一次。 --Mingwangx 14:11, 27 Chiaⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Mingwangx hiaⁿ, lí hó. Kám-siā lí ê iau-chhiáⁿ, m̄-koh góa bē-tàng khì, chiâⁿ sit-lé. kî-si̍t lí ê Tâi-gí siá liáu bē-bái, kan-taⁿ ū tām-po̍h-á só·-chāi koh chù-ì tio̍h hó, hoan-gêng lí lâi tàu siá.--Albert 15:26, 27 Chiaⁿ-goe̍h 2006 (UTC)
To-siā A-giâu hiaⁿ kah Albert hiaⁿ â huî yìng. Nn̄g uī chiân-puē lóng buē-tàng kàu Gî-lân chham-ka, m̄ chaiⁿ kám ē-tàng kài-siāo kî-ta chiân-puē, hi̍k-ciá-sī hō guá chi̍t-hūn kân-tan ê bûn-kiāⁿ the̍h-kí chò suan-thuân. Yin-wèi chi̍t-tiûⁿ giân-sip iâⁿ ê chham-ka-ciá lóng-sī túi Tâi-wân ê bûn-huà ù hìng-chhù ê lâng, kā yin kóng Holopedia, guá siong-sìn ē u chin-tuā ê hāo-kó. (Tâo-chi̍t-pái sái POJ ê siaⁿ-tiāo, nā u chin-chē chhó-gōⁿ chhiáⁿ guân-liōng.) --Mingwangx 00:31, 28 Chiaⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Choán-oāⁿ kū-sek ê chu-liāu ín-iōng gí-hoat[kái goân-sí-bé]

Albert hiaⁿ, góa àn-sǹg chhì-iōng lâng siá piān ê thêng-sek, thang chū-tōng kā kū-sek ê chu-liāu ín-iōng gí-hoat kái chò sin khoán ê. Thêng-sek sī ūi Eng-gí Wikipedia siá--ê, só·-í tio̍h seng test chi̍t-ē. A-giâu 10:09, 21 Sì-goe̍h 2006 (UTC)</ref>

95% kái hó-sè ah. Chhiáⁿ khoàⁿ Talk:Chhùi-khí ê hoat-io̍k hit-pêng ê pit-kì. A-giâu 11:33, 21 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Kám-siā a-giâu ê pang-bâng, góa chit-chūn bô sî-kan, lēng-kang chiah koh lâi chhōe tó-ūi teng-tâⁿ--khì.--59.113.104.84 13:36, 21 Sì-goe̍h 2006 (UTC)
A-giâu hiaⁿ, góa hoan-e̍k ê sî ū kúi-ê pō·-hūn bô hoan (ū-ê sī goá kám-kak tiông-ho̍k bô tiōng-iàu--ê, ū 1-toāⁿ góa khak-si̍t khòaⁿ-bô), m̄-koh chù-kái ê pō·-hūn bô thâi-tiāu, khó-lêng sī án-ne ê iân-kò·, choán-ōaⁿ chiah chhut būn-tê. M̄-chai lí ê khòaⁿ-hoat jû-hô? Sī-m̄-sī kā bûn-chiuⁿ hôe-ho̍k tńg-khí, hō· góa chhoe-chhut-lâi tó-ūi ê chù-kái ài seng thâi-tiāu, he̍k-chiá-sī chhiáⁿ lí tàu hoan-e̍k.--Albert 01:28, 22 Sì-goe̍h 2006 (UTC)
Albert hiaⁿ, hit-kóa bē-tàng chhú-lí ê chù-kái lóng sī bûn-chiuⁿ lāi-bīn bô iōng--tio̍h ê. Góa khoàⁿ, tán lí ū iōng chiah sûi-ê kā khǹg tńg khì. Lí ē-sái tùi bûn-chiuⁿ ê le̍k-sú kéng kū-pán lâi chham-khó. A-giâu 05:32, 22 Sì-goe̍h 2006 (UTC)
A-giâu lí-hó, án-ne góa liáu-kái, chí-iàu ū-ēng--tio̍h ê chù-kái ū liân-kiat hó-sè tio̍h-hó, hia bô-ēng--tio̍h-ê to̍h bián chhap--i. Ló·-la̍t.--Albert 14:11, 22 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Piau-tê ê chân-chhù/téng-ki̍p[kái goân-sí-bé]

Albert hiaⁿ:

Goá kā lí siá--ê 1 phiⁿ bûn-chiuⁿ lāi-bīn ê piau-tê "kàng-ki̍p" [2], goân-in sī án-ne: Wikipedia ê bûn-chiuⁿ ê toā piau-tê (tiâu-ba̍k) téng-î =toā piau-tê=, só͘-í jīn-hô ē-kha ê piau-tê tiāⁿ-tio̍h sī khah sè-hō--ê, chhin-chhiūⁿ ==ē-piau-tê==. Che ún-chún lán sán-sêng chit-khoán kiat-kò͘:

=Tiâu-ba̍k=
==A==
==B==
===B-1===
===B-2===
==C==

Bóng chham-khó.

A-giâu 15:50, 15 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)

A-giâu hiaⁿ, kám-siā lí, sī góa siuⁿ-kú bô siá, chhòng m̄-tio̍h--khì. Ló·-la̍t.--Albert 10:39, 19 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)

"tù-hiān"[kái goân-sí-bé]

Albert hiaⁿ, to-siā lí tàu kái bûn-chiuⁿ. Koan-he "tù-hiān", Tâi-Ji̍t Toā Sû-tián Bāng-lō͘ Pán ū [3], goá mā m̄-chai siá tio̍h ia̍h m̄ tio̍h, bóng chham-khó. A-giâu 10:00, 20 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)

Goân-lâi sī 著現, goá lia̍h-chún sī 顯著 ê tian-tó kóng. Pháiⁿ-sè kái m̄-tio̍h--khì--ā.--Albert 10:50, 20 Cha̍p-goe̍h 2006 (UTC)