Iōng-chiá thó-lūn:Kaihsu

頁面內容不支援其他語言。
Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Tiâu-sián / Chosŏn[kái goân-sí-bé]

Kaihsu hiaⁿ,

Góa kám-kak 'Tiâu-sián' ê siá-hoat kap goân-bûn ê pún-im chha siuⁿ chōe. Kó͘-chá-sî pe̍h-ōe-jī sī siá 'Tiâu-sián' bô-m̄-tio̍h. Chit-ê siá-hoat chin bêng-hián sī ti̍t-chiap iōng pe̍h-ōe-im thak hàn-jī. Tān-sī chit-chióng thak-hoat ē-sái kóng sī thak m̄-tio̍h.

'조선' hàn-jī '朝鮮', lô-má-jī siá chòe 'Chosŏn'. Góa m̄-pat o̍h kòe Hân-kok-bûn, só͘-í góa má chham-khó Ji̍t-gú hoat-im: thak ちょうせん.

Khòaⁿ--khí-lâi, '朝' m̄-sī thak pe̍h-ōe-im 'tiâu', eng-kai sī iōng tha̍k-chheh-im, tān-sī eng-kai án-chóaⁿ thak, góa má m̄-chai, khó-lêng sī 'Châu', he̍k-chiá sī 'chiau', bô-tiāⁿ sī 'chiâu'. Khong-hi jī-tián siá 陟遙切,音昭, 朝鮮,國名。

Chū-kó͘ í-lâi siá 'Tiâu-sián', chin oh kái. Chóng-sī nā-beh chun-tiōng tùi-hong ê miâ, eng-kai ài chiàu in ka-kī ê im lâi siá-chòe 'Cho-sián', 'Chio-sián' he̍k-chiá-sī 'chiau-sián' chiah-tio̍h. Góa jīn-ûi, siá 'Tiâu-sián', bô-lūn án-chóaⁿ khòaⁿ lóng-sī ngō-thak.

Kok-chè chheng-ho͘ Hân-kok chòe Korea, góa jīn-ûi siá chòe 'Korea' mā chin sek-tong.

(Hiān-tāi phó͘-thong-ōe thak 'Chhâu-siàn', nā-beh chiàu Khong-hi jī-tián khòaⁿ mā-sī tha̍k m̄-tio̍h, eng-kai thak 'Chau-siàn'. Bô-lūn 'Chhâu-siàn', 'Chau-siàn', chóng-sī pí 'Tiâu-sián' khah chiap-kūn pún-im)

Í-siōng. Bóng khai-káng.


Yoxem hiaⁿ tī góa ê thó-lūn tah chi̍t-tōaⁿ iú-koan Tiâu-sián ê hun-sek, chin ū tō-lí. Góa kah choán--kòe-lâi chòe hun-hióng.

I-hā sī Yoxem hiaⁿ só͘-siá[kái goân-sí-bé]

Phái-sè, tī chia chhap-chhuì. Put-châi jīm uî Tiâu-sián m̄-bián kái. (from user talk:Kaihsu#Tiâu-sián / Chosŏn).

 1. "朝" jī bô pe̍h-oē-im, chí ū bûn-giân-im. Kam Jī-tián kap Kàu-io̍k-pō͘ Sû-tián kan-ta ū "tiau" kap "tiâu", ì-sù hun-pia̍t kah koaⁿ-oē--ê ㄓㄠ kap ㄔㄠˊ kâng, bô bûn-pe̍k hun-tha̍k.
  1. "朝"--ê Tiong-kó͘ Hàn-gí seng-bó m̄-sī "ch", sêng "t" á-sī "d" (ref. 1, Ūn-tián-bāng 2). Ji̍t-pún-oē le̍k-sú khá-nah-khián (-遣) (piáu-sī kó͘-im) iā sī テウセン ("d"eusen, ref. http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/144515/m0u/%E6%9C%9D%E9%AE%AE/). "陟" tha̍k-chò "thek" Kam Jī-tián.
  2. "朝" (tiâu) sī têng-bó (zh:澄母) 3 téng, "tiau" sī ti-bó (zh:知母 (音韻)) 3 téng, pún-té tha̍k "t-"(ᄃ) chín-tāi chiah chò ch-(j-)(see also zh:朝鮮漢字音). "Tiâu" tian-tó sio-siâng í-chá Tiâu-sián-gú--ê im.
 2. "朝鮮" tī Tâi-li̍t Tāi-sû-tián (台日大辭典) hoat-im tio̍h sī "Tiâu-sián" (ref. http://taigi.fhl.net/dict/search.php?DETAIL=1&LIMIT=id=62355&dbname=dic&graph=2).
 3. Kin-kù 1., 2., Tiau-sián/Tiâu-sián mā chun-tiōng Tiâu-sián-gí (kó͘-im). "T-" khí-thaû sī chiàⁿ-im. Ēng "Chosŏn"/"Joseon" chò piau-tê, khióng-kiaⁿ pí Hôa-gú--ê chao2xian3 (ㄔㄠˊ ㄒㄧㄢˇ)/ "zhao1xian3" (ㄓㄠ ㄒㄧㄢˇ) chió lâng chai.
 4. Nā-sī "Tiau-sián" (Hoâ-gí "ㄓㄠ ㄒㄧㄢˇ") têng choán kah Tiâu-sián, put-châi chi-chhî.--Yoxem討論) 2013-nî 12-goe̍h 31-ji̍t (Pài 2) 16:01 (UTC)

Andô Rikiti[kái goân-sí-bé]

Khái-sū hiaⁿ , sin-khó͘ lí. 安藤 利吉 ê Ji̍t-pún Lô-má-jī siá-hoat sī 'Andō Rikichi' , kám-ū siáⁿ-mih te̍k-pia̍t ê goan-in, iōng 'ti' chhú-tāi 'chi' ? Góa ēng 'Li' chhú-tāi 'Ri' , góa ka-kī mah kám-kak m̄-sī chin thò-tòng. Siūⁿ-lâi-siūⁿ-khì, mah m̄-chai beh án-chóaⁿ. Chin-kám-siā lí kap góa tàu siūⁿ, góa bô kian-chhî it-tēng ài án-chóaⁿ hoan, chí-sī hòⁿ-hiân, 'ti' chhú-tāi 'chi', chit-ê choán-im sī-m̄-sī ū siáⁿ-mih kò͘-sū tī lāi-tóe? Kám-siā lín tī chia piàⁿ-sè, pêng-an!

Góa siūⁿ tio̍h goân-in a , lí khó-lêng kap ちim tòng chóe 'Ti' im. ち ê Ji̍t-pún im m̄-sī 'Ti' , sui-jiân tī 50-im-pió, ち khǹg tī ' たTa' hâng , tān-sī ち ài thak chòe CHI .

Che-sī eng-bûn pán ê : https://en.wikipedia.org/wiki/Rikichi_And%C5%8D

Góa tū-chià khì khòaⁿ Ji̍t-pún Lô-má-jī ê wiki , khòaⁿ liáu chiah chai , Ji̍t-pún Lô-má-jī mah chin loān , ち im ū saⁿ-chióng phiau-im-hoat : ti (Ji̍t-pún-sek), chi (Pêng-bûn-sek), ci (Hùn-lēng-sek) .

Chiàu án-ne , 'Rikiti' mah sī tio̍h .

Tān-sī , sī-m̄-sī ē-tàng thóng-it ēng chi̍t-chióng Ji̍t-pún Lô-má-jī ?

Góa lóng ēng Pêng-bûn-sek , bô siáⁿ-mih lí-iû , in-ūi ēng koàn-sì .

Wikipedia:Siá-chok ê kui-hoān: Wikipedia:Choán Lô-má-jīKaihsu (talk) 2013-nî 10-goe̍h 17-ji̍t (Pài 4) 19:01 (UTC)

Liáu-kái! To-siā!

'Chhiáⁿ-mn̄g ūi-siáⁿ-mi̍h O lóng ài phiau tē-5 siaⁿ ?'

http://www.age.ne.jp/x/nrs/iso3602/iso3602_unicode.html §5.5 – Kaihsu (talk) 2013-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài 6) 18:36 (UTC)

Goân-lâi jû-chhú, koh o̍h tioh, kám-siā!

You can Help me with the country name because i don't know this language i'm from Colombia of Latinoamérica i only know Spanish and English

Request for translation. Yanka Kupala and Yakub Kolas[kái goân-sí-bé]

Warm greeting from Belarusian Wikipedia! This year we celebrate 130. birthday of Belarusian great poets en:Yanka Kupala and en:Yakub Kolas Could you help us to translate articles into your unique and honourable language? Thank you in advance! --Rymchonak 2012-nî 1-goe̍h 14-jἰt (Pài 6) 17:11 (UTC)


Ló·-la̍t[kái goân-sí-bé]

Ū khoàⁿ-tio̍h lí khai-sí ê bûn-chiuⁿ -- chiâⁿ ló·-la̍t--lí. A-giâu 21:51, 10 Jul 2004 (UTC)

Administrator[kái goân-sí-bé]

Hello Kaihsu, you are now an administrator.

Please read the relevant policies before carrying out tasks like deletion, protection, banning users, and editing protected pages, if these policies exist yet on your Wikipedia.

If you have any problems, let me know on my talk page at en, or leave a note on m:Requests for permissions. Good luck. Angela 22:13, 10 Jul 2004 (UTC)

Ang-á-phiau[kái goân-sí-bé]

Sin ê ang-á-phiau ū "anti-aliasing" ê būn-tê (1-khí-1-khí ê kîⁿ). Kám ē-tàng siu-kái? Lán ē-sái khì m:Requests for logos iau-kiû sú-iōng. A-giâu 02:52, 12 Jul 2004 (UTC)

Goa chhong 1 e idea, m-koh ai pat-lang implement professionally.... -- Kaihsu 08:23, 12 Jul 2004 (UTC)

Kám-siā lí ê kó·-lē kah o-ló."wikipedia"chit-chióng mı̍h-kiāⁿ tùi chāi-hā lâi kóng,ôan-ná sī chôan-sin ê khài-liām.chāi-hā pún-jiân toh chin ham-bān,chho·-chho· lâi-kàu chia,sı̍t-chāi iū-koh bô siáⁿ-mı̍h keng-giām,m̄ chiah-ē bú-kah kha-lōan chhiú-lōan.ǹg-bāng jı̍t-āu ē-tàng tı̍t-tio̍h koh-ūi sian-chìn koh-khah chōe ê pang-chō·. hùi-sîn、ló·-la̍t !!Limkianhui05:06, 19 Jul 2004 (UTC)


Kám-siā Kaihsu sian-siⁿ ê hó-ì, put-lī-kò, gōa chiām-sî iá-koh bô lêng-le̍k chò " kóan-lí-ôan " , kóng--khí-lâi si̍t-chāi mā chiok kiàn-siàu--ê. Che sī in-ūi gōa ê tiān-náu ki-su̍t it-hiòng chin bái, Eng-gí chúi-pêⁿ mā chin kē. Hōan-sè tùi gōa lâi-kóng, chò 1-ê pho·-thong ê iōng-chiá ē khah hó. Chóng--sī, Tú-liáu sam-put-gō·-sî kòe-lâi o·-pe̍h siá, o·-pe̍h chu̍t í-gōa, gōa mā-ē chīn gōa ê lêng-le̍k, kā lán chit-ê bāng-chām tàu thui-siau kah soan-thôan, ǹg-bāng lèng-kang ē-tàng ū koh-khah chōe ê pêng-iú lâi chia chò-hóe phah-piàⁿ. Sūn-sòa chū-Ngó· kài-siāu--chi̍t-ē, góa sī 1-ê cha-po·-kiáⁿ. Limkianhui01:19, 13 Aug 2004 (UTC)

Tah liâm kàu minnan ê interlanguage link[kái goân-sí-bé]

Goā-pō· ê wiki nā bô iōng UTF-8, tio̍h su-iàu seng kā POJ ê "te̍k-sû" jī-bó oân-choân choán khì HTML numeric entities, bô ē têng-tâⁿ. Chhiáⁿ khoàⁿ Wikipedia:MediaWiki, bug#1004227. A-giâu 20:41, 22 Aug 2004 (UTC)

Chin bô thong. -- Kaihsu 20:34, 23 Aug 2004 (UTC)

Tâi-oân Ko-sok-thih-lÅ[kái goân-sí-bé]

chóaⁿ-iūⁿ siat chit ê choán-ia̍h? A-giâu 16:41, 2 Nov 2004 (UTC)

thanks for explain the meaning. --Kerry7374 01:30, 2 1g 2005 (UTC)

Tiô-chiu-oē[kái goân-sí-bé]

chia → Talk:Tiô-chiu-oē

Hi, Kaihsu, 你好,我是虎兒,抱歉不太會打白話字。我們6/25要舉辦台灣維基百科人的聚會,希望您能一起來參加。--Theodoranian 14:05, 22 5g 2005 (UTC)

hello. I`m from Poland and I`ve got one request for you. I collect words in various languages and now I`m looking for word "sugar" in different languages. At the momment I have got 228 counterparts of this word. But I can`t find "sugar" in Taiwanese language, so, can you send me what`s called "sugar" in Taiwanese language?

Please don`t answer here because I`m not User here. Please answer here or send me e-mail (szoltys@o2.pl)

It`s very important for me!

Thank you very much!

--83.30.117.89 18:53, 9 Cha̍p-it-goe̍h 2005 (UTC) - Szoltys1990 from Polsh Wikipedia

"Thâu-ia̍h"[kái goân-sí-bé]

"Thâu-ia̍h" kám m̄-sī 1-ê oân-chéng ê kài-liām, choáⁿ-iūⁿ beh thiah chò 2 im-chiat ne? A-giâu 15:09, 10 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

您好,今天第一次練習寫 wiki[kái goân-sí-bé]

您好,今天第一次練習寫 wiki,不過遇上一些問題不太懂,想請教一下。

事情是這樣的,我今天第一次寫,挑了一個沒人寫過的新題目"Opera",先寫了一點試試看。存檔之後想了一下,想把它條目標題改成"Koa-kio̍k",可是不知道怎麼改,只好按了上面的"sóa-ūi";這麼一來,網路存放位址跟條目標題都變成了"Koa-kio̍k"。

後來又繼續編輯,但過了幾分鐘後發現,竟然此條目突然不見了,仔細一找發現被移回"Opera"去了,但是條目標題仍然是"Koa-kio̍k"。但是再查查這個條目的歷史(le̍k-sú)發現我起初編輯的紀錄也不見了,變成我不是這個條目的創始人。

所以想請問一下,是不是重新定向(移位)之後,先前的人的編輯紀錄都會不見呀?這樣不是很奇怪 @@"

還有就是關於翻譯的問題,因為雖然目前閩南語維基遇到外來語基本上是使用原文來寫,但是因為「歌劇」我在字典上面有查到"Koa-kio̍k"(其實也有查到"Koa-ke̍k"),於是才決定改標題(一開始寫之所以用"Opera"標題,是因為我是去 Wanted 區裡面挑題目來寫,而裡面的人要求的是"Opera")不知道這樣改有沒有問題呢?還是閩南語維基現在對於外來語彙的翻譯有一些其他的想法,因為之後自己打算寫一些科學方面的條目,可能是想用這種方法(字典上查得到就用字典的,查不到就直接用原文),不知道這樣對不對?

因為是新手,很多問題可能不太會,希望您能夠幫忙 <(_ _)> 謝謝 :)

編輯記錄不見了是因為你執筆的Guoa-kio̍k(不幸)被刪除。正確的程序應該是先把Guoa-kio̍k移到Koa-kio̍k(「koa」是「guoa」正確的拼音),然後把Opera redirect到koa-kio̍k,最後才把Guoa-kio̍k刪掉。A-giâu 17:46, 12 Jī-goe̍h 2006 (UTC)
Wikipedia:Teng-kiû bûn-chiuⁿ裡頭並沒有發現有人徵求寫opera這條目,所以無法確定「opera」是指「歌劇」還是Opera (liû-lám-khì)(網路瀏覽器)。「Opera」也是日文外來語「オペラ」的羅馬拼音,意思也是「歌劇」。台灣老一輩的一些人是使用日語發音稱呼「歌劇」。無論是「opera」(英文)或「opera」(日文)都是外來語。「歌劇」大概也是經由華語(或日語?)漢字借來的外來語(不確定)。A-giâu 18:00, 12 Jī-goe̍h 2006 (UTC)


啊......原來是這樣,果然是還不太熟悉呀,我會再繼續嘗試的,謝謝 :)

Goá m̄-sī Cymru-lâng, sī goá kok-[t]iōng ê si̍t-chūn lâng pang goá hò chhit-ê miâⁿ. :) – User:Taffy

Jimmy wales Beh lâi Tâi-ôan[kái goân-sí-bé]

Jimmy Wales與維基人的見面會,管理員可以優先報名,優先報名時間是3月26日(星期日)止,請記得前往報名,參加的費用是200元。--KaurJmeb 02:46, 22 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Tâi-wân Wikipedians Siā-tuân ê miâⁿ[kái goân-sí-bé]

Guá tī Meta-Wiki kui chi̍t-lê tâu-pió-iah, m:Wikimedia Taiwan/命名投票, beh-lâi suàn Tâi-wân Wikipedians Siā-tuân ê miâⁿ, chiàⁿ táo-tīn lâi chham-ka thò-lūn kà tâu-pió. --Mingwangx 14:31, 22 Saⁿ-goe̍h 2006 (UTC)

Kaihsu 先生您好[kái goân-sí-bé]

Kaihsu 先生您好,許久未來留言,來打聲招呼 :)

最近對 "Help" 有些想法。由於 "Help" 應該要是一份由淺入深的完整說明文件,最近正在思考從最淺的部份開始寫,期待能夠增加 Holopedia 的貢獻者,以及幫助所有曾經望 POJ 興嘆的潛在有興趣者。

因此,最近正在試寫一篇給會說台語的POJ初學者教學頁(華文版)。如果我寫完,大家試讀覺得不錯,是不是可以放到 Help 區去?放在我的 User 頁底下感覺比較奇怪。此外,寫完這一版我也打算再把它翻譯成英文版。

而我想做的計畫如下:首先把上述文章寫完;接著,修改 Help:目錄,添加一類最基本的分類(類似 "Getting started")。裡面最上頭用流程圖分成三區──

 1. 不會說台語?→連結的文章裡面敎他怎麼使用巴別,以告訴其他使用者:他是 nan-0、母語為何。也方便我們了解情況,或許這些人可以幫上許多別的忙呢 :P
 2. 會說台語但不會讀寫?→連結到給會說台語的POJ初學者教學頁(華文版)(看到時候有哪幾種語言版本)。
 3. 能夠讀寫台文了?→置放原本既有的「如何讀」、「如何打字」的連結。

接著,底下繼續放置其他的 Getting Started 類的文章,比如說維基百科簡介、怎麼創建新帳戶...等等。

不知您對我的想法有沒有什麼建議?Wikisource 正在連署中,我想這些基礎的介紹文章,尤其是 POJ 教學,對於啟用後的 Wikisource 會相當有幫助。

另外,如果我的教學頁裡面有寫錯的地方,能夠來討論頁幫我指正嗎?或是等我寫完之後幫忙修改?謝謝您 :)

Astroviolin 18:57, Mar. 29th, 2006 (UTC+8)

Kaihsu sian-siⁿ lí hó[kái goân-sí-bé]

Góa ū hôe tap lí ê būn-tê, góa siūⁿ mā chóan kòe-lâi chia, hó bô?


Kok-ka miâ nā bô thôan-thóng ê hoan-e̍k (chhin-chhiuⁿ "Hoat-kok"), èng-kai iōng thong-iōng ê Latin-jī pún-miâ! Chhiáⁿ m̄-thang o·-pe̍h sóa-ūi. Chhiáⁿ lí kā lí o·-pe̍h sóa-ūi--ê sóa-tó-tńg--khì. – Kaihsu 14:57, 3 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Kaihsu sin seⁿ lí hó! Góa hi-bāng lí m̄-thang ngō·-kái ah. In-ūi góa ê hoan-e̍k chin-chiàⁿ m̄-sī "o·-pe̍h-lâi" -- góa ê múi chi̍t-ê hoan-e̍k, lóng-sī seng khì chhâ: 1. Gôan-pún ê miâ, 2. Nā-sī góa bōe-hiáu thak (ná-chhiūⁿ Arabia), góa lóng ū chhâ im-piau, kap International Phonetic Alphabet (IPA), khoat-tēng liáu āu chiah siá ê.
Tâi-gí bo̍k-chêng sī bô kò·-teng ê hoan-hoat bô-m̄-tio̍h, m̄-koh góa-sī kám-kak nā-sī chi̍t-sî bô sit-kòan, ē-tàng khǹg chi̍t-phiⁿ tùi-chiāu pió tī-leh kok-ka hun-lūi í-hā, jî-chhiáⁿ ū kok-chióng kî-thaⁿ pán-pún ê liân-kiat, jî-chhiáⁿ koh-ū Wiktionary choan-bûn tī-leh chò chit-hāng khang-khòe, góa kám-kak án-ne ê phòe-hap sī chin-hó ê tāi-chì.
Khó-lêng ū lâng kám-kak chò che chin bô-liâu, m̄-koh góa kám-kak ū chi̍t-ê lâng choan-bûn chò chit-ê khang-khòe sī chiok tiōng-iàu ê tāi-chì. Chhiūⁿ Holland hoan-chò Kē-tē-kok, Iceland hoan chò Peng-tē góa kam kak chiaⁿ hó. Jî-chiaⁿ in mā-m̄-sī i̍t-poan ê La-teng jī bó hoan-e̍k. I̍t-poaⁿ lâng hiông-hiông khòaⁿ mā khó-lêng ài siuⁿ chi̍t-ē. M̄-koh bōe-sái kóng án-ne chia-ê tio̍h lóng-sī "o·-pe̍h hoan". Jî-chhiaⁿ góa kám-kak thóng-it chò chit-hang tāi-chì sī pit-iàu ê, bô, cha̍p-phiⁿ bûn-chiuⁿ lāi lóng ū "Holland", ū-ê siá "Niederland", ū-ê siá "Holland", ū-ê siá "Dutch", ū-ê siá "Kē-tē-kok". Góa kám-kak, án-ne chiah kiò-chò "lōan". Góa siuⁿ: nā-sī ū lâng thóng-it kóan e̍k-miâ -- beh sóa-ūi chò-hóe sóa, beh kái chò-hóe kái -- án-ne, khó-lêng hē-thóng lāi khòaⁿ-kí-lâi chiok lōan, m̄-koh tha̍k ê lâng tio̍h bōe lōan. Nā-sī bô án-ne, hē-thóng khó-lêng bô hia lōan, m̄-koh tha̍k ê lâng tio̍h lōan.
Góa siōng siūⁿ beh chò ê tāi-chì tio̍h sī che. Chin-chiàⁿ chiok siū beh chò. Gōan-í choaⁿ-bûn hū-chek chit-ê pō-hūn án-ne mā hó.
Kî-si̍t tī-leh Wiktionary mā-sī ū lâng mn̄g, góa ê hôe-tap sī án-ne --

Góa ê khòaⁿ-hoat: Būn-tê sī, siáⁿ-mih sī "pún-miâ" leh? It-poaⁿ kóng "pún-miâ" lóng chiong Eng-bûn tòng-chò sī "gôan-bûn". Chheh-tiàm lāi-bīn ê "gōa-bûn chheh khu", "gōa-bûn chheh", tio̍h tāi-piáu "Eng-bûn chheh". Góa kam-kak án-ne mā-sī chin kî-kòai.
Kú chi̍t-lē, góa kin-á-ji̍t nā-sī beh hoan Italia, góa sī ái kā Italia-gí lāi ê "Italia" tòng-chò "gôan-bûn", ia̍h-sī kā Eng-bûn lāi ê "Italy" tòng-chò "gôan-bûn"? Nā-chún iōng Eng-bûn miâ hó ah, nā-sī chhiùⁿ Eng-bûn "Spain" leh, ia̍h-sī iōng "España" leh? Ná-chhiùⁿ Hôa-gí ê "西班牙", góa siūⁿ èng-kai bô khó-lêng sī úi "Spain" hoan kòe-lâi ê.
Góa jīn-ûi, ē án-ne siūⁿ sī chèng-siông ê. M̄-koh án-ne góa jīn-ûi chí-sī túi "gôan-bûn" bô se̍k niâ. Góa mā-sī bōe-hiáu Arabia, mā-sī bōe hiáu Polish...téng-téng. M̄-koh góa chit-má ê chò-hoat sī, khì kā gôan-pún ê liām-hoat chhâ chhut lâi (góa chit-má ū chò ê lóng-sī chin-chiáⁿ ū khì chhâ). Tong-jiân góa bōe khì kái-piàn ta̍k-ke iōng si̍t-kòan ê "ná-chhiùⁿ Bí-kok, Tek-kok, Hoat-kok". M̄-koh iáu-bōe tēng miâ ê góa siuⁿ ē-ēng án-ne lâi chò. Khó-lêng ū chi̍t-kang kî-tiong chit-kóa-á kok-ka miâ tak ê ia̍h-sī ē si̍t-koan tò-tǹg-lâi iōng Eng-bûn miâ, nā-sī ū, sî-kàu chiah kái mā-sī ē-sái. ^^
M̄-chai góa án-ne siūⁿ hó-m̄-hó. Nā-sī ū bô hó ê só·-chāi chiah-koh hôe-tap góa, hó-bô? Kám-siā lí!

Lēng-gōa, góa bô chin-chiàⁿ kian-chhî ê hoan-hoat. Ū koh khah hó ê hoan-hoat mā-sī chin-hó -- chí-iàu chò-hóe kái tio̍h hó... Góa ûi-it khah kian-chhî ê chí-ū -- ài ū thóng-it hū-chek hoan-e̍k ê pō·-mn̂g. Góa chin gōan-í hū-chek gián-kiù che. In-ūi góa kám-kak i̍t-poaⁿ lâng ê bo̍k-piau lóng-sī: siá bûn chiuⁿ, siá bûn chiuⁿ, koh siá bûn chiuⁿ, khó-lêng mā bô-lâng ū sî-kan lâi chhap che... Góa gōan-í kā sî-kan lóng khai tī chia mā bô iàu-kín. Góa án-ne ê siuⁿ-hoat, hó-m̄-hó leh? Chin kám-siā lí lâi koan-sim. :)

--Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 16:53, 3 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Góa chit-kúi-kang-á kā chìn-chêng ê būn-tê siūⁿ chi̍t-piàn... Góa siūⁿ būn-tê èng-kai sī: góa sui-jiân ū kò-jîn ê siūⁿ-hoat, m̄-koh iáu m̄-sī chit hong-bīn ê choan-gia̍p jîn-sū. Nā-sī góa ka-tī chi̍t-ê lâng hoan-e̍k, khióng-kiaⁿ-á ē kái-lâi-kái-khì. M̄-koh nā-chún ta̍k-ke tàu-tīn lâi thó-lūn che, mā-sī chin mâ-hôan.

Chit kúi-kang-á kap pêng-iú thó-lūn ê sî i kài-siāu góa tī Tâi-pak Kong-kóan ū chi̍t-keng "Tâi-ôan ê Tiàm", góa kin-á-ji̍t khì hia chóng-sǹg chhōe-tio̍h Tâi-gí Im Gōa-lâi-gí Sû-tián ah! Góa kā hian chi̍t-ē hoat-hian chin ôan-chéng... M̄-koh... Ài 2,200 Tâi-phiò... Góa siūⁿ che èng-kai sī bo̍k-chêng ûi-chí siōng ôan-chéng ê gōa-lâi gí sû-tián ah, góa siūⁿ góa khì kā i bé tǹg-lâi, im-e̍k ê pō·-hun tio̍h chiàu i hoan-e̍k, nā-sī ta̍k-ke ū koh-khah hó ê ì-e̍k hoat (chhin-chhiùⁿ Niederlands = Kē-tē-kok) tio̍h chiàu ì-e̍k lâi hoan-e̍k. Jû-chhú chò tio̍h ē ū kun-kù, bōe "o·-pe̍h-lâi"; mā bōe ta̍k-ke lóng-ài lâi thó-lūn hoan-e̍k būn-tê, Holopedia téng-kôan ê gōa-lâi iōng-gí ē-ēng ū thóng-ha̍p chéng-lí ê ki-hōe loh. Án-ne góa mā ē-ēng ti̍t-chiap khai-sí siá tiâu-bo̍k ah! Án-ne hó-bô? Chin to-siā :)

--Astroviolin: lâi chhōe góa lim ka-pi! 07:48, 10 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

Hó! Tō-siā. – Kaihsu 09:54, 10 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

社團章程草案修訂與台中維基聚會[kái goân-sí-bé]

現在命名投票正在轟轟烈烈的進行中。在此同時,請各位也來關心一下章程草案的制定。命名投票將在4月30日結束,在那一天開始,我們要開始章程草案的投票。請各位在那之前,多多把意見表達出來。到4月30日,章程草案的頁面就停止編輯,進行投票,為期10天的投票如果贊成多於反對,我們就用該版本向內政部提出申請,並同時譯為英文向維基媒體基金會提報。
以下是章程草案制定的時程表:

 1. 即日起至4月29日:請幫助修訂章程草案(可以直接在章程草案上修改,也可以在討論頁中表達意見)。
 2. 4月30日至5月10日:章程草案暫停修訂,投票決定是否採用該版本。
 3. 5月11日起:
  1. 如果草案通過,即以此版本向內政部提出申請,並譯為英文向維基媒體基金會提報。
  2. 如果草案沒有通過,開放編輯15天後,重新舉行第2次投票。

此外,台中第一次維基聚會即將在2006年4月22日舉辦。這一次聚會將與批踢踢BBS出版板的「出版/編輯讀書會」合辦,因此除了讓中部維基人終於有一個見面的機會外,也讓維基人和出版人交流交流。請一起來討論。--Mingwangx 00:15, 17 Sì-goe̍h 2006 (UTC)

夏聚的同時同地舉辦發起人會議及其他公告[kái goân-sí-bé]

 • Wikimedia Taiwan的中文名稱已經由投票決定為「中華民國維基媒體協會」。
 • 章程草案於前次投票未能通過,請繼續修訂
 • 臺灣維基人即將在6月24日(星期六)下午舉行2006年夏聚,中華民國維基媒體協會發起人將同時舉辦第一次發起人會議,屆時將針對章程草案做最後討論,請至中文維基百科相關頁面報名。
 • 請參加中華民國維基媒體協會第一次發起人會議的伙伴,於當日準備一份身份證影本,並於影本上註明「本證僅供中華民國維基媒體協會發起人名冊使用」。--Mingwangx 09:30, 30 Gō·-goe̍h 2006 (UTC)

收集身份證影本西部幹線之旅暨台灣維基人西部幹線聚會[kái goân-sí-bé]

親愛的台灣維基人:
如果您已經在中華民國維基媒體協會發起人名冊填寫資料並簽章,也已經繳交身份證影本,在此向您致上謝意,感謝您對協會籌備的支持。如果您想要加入中華民國維基媒體協會的發起人但是尚未填寫名冊及繳交影本,請注意以下訊息:
我將於7月22日至23日展開收集身份證影本西部幹線之旅。請有意願加入維基媒體協會發起人而尚未繳交身份證影本的維基人,請至該頁面簽名;西部幹線各站,只要有1個維基人以上簽名,我就會下車收身份證並提供名冊表格以填寫、簽章。
如果您不在台灣,或者當日無法至臺鐵西部幹線沿線車站,請寫電子郵件與我聯繫,下載發起人名冊填寫,再將名冊及身份證郵寄給我。
如果您對協會的籌備並沒有興趣,也邀請您參加環島列車聚會,歡迎您於該頁面簽名,參與路段隨意,可長可短,和其他維基人一起乘坐火車觀賞台灣西部平原和海岸的風光。--Mingwangx 10:37, 12 Chhit-goe̍h 2006 (UTC)

Hi there, I have a favor to ask :-) I'm translating an article about my home town to as many languages as possible, but since I don't know anyone, who speaks Min-nan, I've just created a one-sentence stub and placed it under Mošovce. Would you please be so kind and help me by translating this one sentence from English to Min-nan?

Thank you very much, Peter (Slovakia)

To-siā lí ê pang-chō͘[kái goân-sí-bé]

Thankyou very much Kaihsu for helping me proofread this article.

May Taiwanese Wikipedia prosper! --Per Angusta 21:58, 18 La̍k-goe̍h 2007 (UTC)

Chin to-siā lí ê pang-chō͘! Gōan Siōng-tè chiok-hok lí --Jose77 10:40, 15 Káu-goe̍h 2007 (UTC)

Tī Tâi-oân kap Tiong-kok lâm-hng, "God" sī kóng "Siōng-tè" khah choē; khah bô lâng kóng "Sîn". – Kaihsu 19:29, 16 Káu-goe̍h 2007 (UTC)

Bián kheh-khì. – Kaihsu 09:32, 18 Káu-goe̍h 2007 (UTC)

Bălţi (Moldovan city) translation[kái goân-sí-bé]

Dear Kaihsu, could you please help to translate at least couple of sentences on Bălţi, city in Moldova. I have posted an intial page in English hoping that you will at least write how Bălţi is spelled, but you have deleted it. I am sure it is just a misunderstanding. Thank you for your professionalism. You can always e-mail me should you have any questions. Vistanevista

robot, add, subtract, change[kái goân-sí-bé]

Kaihsu, What are the various Peh Oe Ji for robot, add, subtract and change? Thanks. User:Hillgentleman----2007年10月30號(Tue)16時48分26秒 16:48, 30 Cha̍p-goe̍h 2007 (UTC)

Hi Kaishu! :)[kái goân-sí-bé]

Dear Kaishu, how are you? I am wondering if somebody would be so kind to help me translate a short-stub version of two or three sentences of this Japanese-language article for the Bân-lâm-gú wikipedia? Thank you very much for any advice or help you could offer :) BeautifulTaiwan 2008-nî 1-goe̍h 16-jἰt (Saⁿ) 06:41 (UTC)

Re: interwiki links[kái goân-sí-bé]

Bô-lūn sin ia̍h-sī kū ê bûn-chiuⁿ, goá lóng ē koh sûn 1 piàn. To siā thê-chhéⁿ. Sin-nî pêng-an. --Chùn-hiàn 2008-nî 1-goe̍h 18-jἰt (Gō·) 12:14 (UTC)

Support needed[kái goân-sí-bé]

We need your support here. Thanks. --118.93.167.138 2008-nî 6-goe̍h 3-jἰt (Jī) 07:54 (UTC)


Tiô-chiu-oē Wikipedia[kái goân-sí-bé]

請看. --Jose77 2008-nî 7-goe̍h 12-jἰt (La̍k) 06:07 (UTC)

Thank you for your support for the future Teochew Wikipedia

--Jose77 2008-nî 7-goe̍h 26-jἰt (La̍k) 04:43 (UTC)

Hi Kaihsu,
The outcome of the ISO application for Teochew can be found here. Your opinion regarding this classification proposal of all the Minnan varieties would be appreciated very much, Thankyou. --Jose77 2009-nî 1-goe̍h 27-jἰt (Pài 2) 05:13 (UTC)

Hi, Kaihsu:

kám-ē-sái hō͘ góa ê ke-khì-tháng "user:Luuvabot" siat bot flag, góa í-keng chòe chi̍t-kóa chhì-giām, góa ê iōng chit-ê bot lâi chhòng-kiàn stub chham ka-thiam interwiki link. (chhéng-kiû siá tī Wikipedia:Chhiū-á-kha).

phái-sè kiáu-liáu, to-siā. :) Luuva 2008-nî 10-goe̍h 21-jἰt (Jī) 08:29 (UTC)

Pháiⁿ-sè; bô hoat-tō͘, in-ūi goá m̄-sī koaⁿ-liâu (bureaucrat). ☹ – Kaihsu 2008-nî 10-goe̍h 21-jἰt (Jī) 10:18 (UTC)
án-ne tán bureaucrat ū êng khah kóng, thanks. Luuva 2008-nî 10-goe̍h 23-jἰt (Sì) 01:34 (UTC)

Taⁿ Luuvabot sī bot ah. – Kaihsu 2008-nî 10-goe̍h 31-jἰt (Gō·) 11:17 (UTC)

Bureaucrat flag[kái goân-sí-bé]

Khai-su, li tann si bucreaucat ah. A-giâu 2008-nî 10-goe̍h 30-jἰt (Sì) 16:40 (UTC)

A-giâu, to-siā! – Kaihsu 2008-nî 10-goe̍h 31-jἰt (Gō·) 11:11 (UTC)

維基甘有限定白話字?閩南語用白話字拼音字甘是好的選擇?[kái goân-sí-bé]

講實在話白話字無學過嘛無想欲寫,故鄉大村鄉的寫法自我出世就是寫做大村鄉,予你改做Tāi-chhoan-hiong, 維基閩南語嘛寫做Bân-lâm-gú ,想著姓涂參姓凃的人,別人只是寫錯差一點就不得了,寫白話字?猶有閩南語潮州音的人欲按怎寫?一堆無仝腔口的人我手寫我音,用白話字拼音字甘是好的選擇?--Ianbu 2009-nî 2-goe̍h 23-jἰt (Pài 1) 02:19 (UTC)

潮州話大概是無法度佇這讀寫,另外開一个版本潮州話試驗版,無潮州話的參與,閩南語維基就欠一塊,失去了潮州人的知識,照這個趨勢行落去,會失去其它閩南語方言的參與,閩南語維基會變做漳泉話維基。--Ianbu 2009-nî 2-goe̍h 23-jἰt (Pài 1) 06:03 (UTC)

Tiô-chiu-ōe kap Tâi-oân/Ē-mn̂g ê Bān-lâm-gú pún-lâi tō bô kâng (chhin-chhiūⁿ Se-pan-gâ-gú kap Portugal-gú), só͘-í chiàu-lí hun-khui. M̄-sī Wikipedia ngē kā hun--ê. (Chhiáⁿ mn̄g 寫錯 beh án-choáⁿ tha̍k? Kám m̄-sī ài siá Hàn-jī hō͘ Pak-kiaⁿ-oē éng-hióng?) – Kaihsu 2009-nî 3-goe̍h 19-jἰt (Pài 4) 23:45 (UTC)

有受著北京話影響是自然發生的代誌,這就親像我爸母彼代受日本話影響仝款,教育環境、生活環境攏會加減有,親像今日我咧翻白話字 É-he̍k-chheⁿ,原來he̍k的音,看了另外一篇he̍k-chheⁿ的討論頁,才知影是看日本尪仔書學來的,漢字寫"惑",而且我揣台日大辭典,這無寫,是毋是以前人無按呢講?猶有我面頂寫的環境這兩字,嘛無佇台日大辭典,但是"環境"用法佇臺灣應該會通,其實猶有真濟是仝款,語言親像人會食會放,這嘛是新的台語字典愈寫愈大本的原因,舊話先收,閣收新話,不管按怎來的?好用會用就會大家用,歹用無用自然會退化,另外"寫錯",我嘛叫是伊北京話來的,因為以前看過文章內底嘛有講著,但是今日咧翻Sio-ián的內底有用著台日大辭典,順紲查這本日本時代字典,竟然有收"寫錯",毋管按怎,我是承認我有受著北京話影響,用伊的漢字唸台語音,但這是語言自然的代誌。--Ianbu 2009-nî 3-goe̍h 21-jἰt (Pài 6) 17:53 (UTC)

關於標點[kái goân-sí-bé]

感謝兄台的提醒,您所推薦的書寫規範我已讀過了。以後一定儘量照辦。因為我母語是北方話,平常很少寫台語,所以如有詞語、標點用錯,還請多多包涵。--Biŋhai 2009-nî 7-goe̍h 22-jἰt (Pài 3) 03:28 (UTC)

2011年台灣春聚邀請[kái goân-sí-bé]

台灣維基社群將會舉行 2011年台灣春聚 。 萬分誠意來邀請您參與此次聚會同樂,衷心期盼能繼續將經驗傳承給下一代的台灣維基人,對將來要推廣維基百科,會有很大的助益。關於聚會,我寫了一張大致的活動資訊給您參考。 本次聚會以號召有「老維基人」以作為吸引人氣,但其實與2010年秋聚西部幹線形態類似,沒有所謂麥克風講台形式,而且另外一個主題是「2011世界書香日在台中」作為參訪活動,不妨當成是春天出遊同樂,與眾人參與書香慶典。不過一開始可能要由您講述熱場,然後再引導焦點至所有參與者身上,並藉由雙方聊天互動,達到經驗傳承與情感交誼之效果。 雖然我曾舉辦台中地方聚會,但僅只於4人以下的小型,而這種大型聚會我則是第一次籌備,如果有您願意出席,相信能像2010年冬聚吸引眾多人氣,而且若您肯以過去經驗來到場指導一番,必可彌補敝人經驗之不足,並讓台灣社群復興計劃的夢想得以實現!
因此誠摯邀請您參與並至2011年台灣春聚討論 表達出席意願,如有未能盡善之處,還請能多多指正。祝編安!--Wasami007 2011-nî 3-goe̍h 22-jἰt (Pài 2) 07:52 (UTC)(zh:user:wasami007)

除管理員以外bô儂tē寫台文Wiki[kái goân-sí-bé]

請重視限定用POJ造成ê問題。全羅ê文章bô人查bô看,台文wiki恐驚tio̍h安nē死去ah。

Hello. I'm sorry if this is not the right place to request it, but I request renaming my following accounts:

 • محمد الجداوي → Avocato
 • GedawyBot → AvocatoBot
 • Confirmation link: [1]
 • Reason: Privacy reasons

Please, delete all my userpages and talk pages of these accounts before renaming and I will create them later .Thanks in advance.--M.Gedawy 2012-nî 7-goe̍h 16-jἰt (Pài 1) 01:19 (UTC)


Hello. I'm sorry if this is not the right place to request it, but I request renaming my following accounts:

 • محمد الجداوي → Avocato
 • GedawyBot → AvocatoBot
 • Confirmation link: [2]
 • Reason: Privacy reasons

Thanks in advance.--M.Gedawy 2012-nî 8-goe̍h 2-jἰt (Pài 4) 02:52 (UTC)

Ǹg-bāng lí thang kā Mediawiki ia̍h Metawiki liân-lo̍k, kiò in ke POJ choán Tâi-lô--ê kong-lêng[kái goân-sí-bé]

Tè--Sin-seⁿ lí hó, ūi-tio̍h hong-piān eng TL (hiān-taⁿ--ê Tâi-oân Hô-ló-oē ê koaⁿ-hong pheng-im piau-chún)--ê iōng-chiá, goá í-keng kah POJ kap TL--ê pián-oāⁿ-pió (變換表) chéng-lí--ah: User:Yoxem/sandbox#POJ-TL piàn-ōaⁿ-pió. M̄-koh goá bô-êng chiàu https://meta.wikimedia.org/wiki/Wikipedias_in_multiple_writing_systems téng hong-hoat liân-lo̍k Mediawiki--ê khai-hoat chiá, kiò in ke POJ<-> TL--ê kong-lêng. Hi-bāng lí ē-tàng tàu liân-lo̍k.--Yoxem (talk) 2013-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Pài 4) 08:28 (UTC)

meta:Wikipedias_in_multiple_writing_systems#Minnan_Wikipedia_.28Latin.E2.80.93Latin.29Kaihsu (talk) 2013-nî 11-goe̍h 8-ji̍t (Pài 5) 21:57 (UTC)
Chin lô-la̍t lí, m̄-koh kiaⁿ khai-hoat Mediawiki--ê thoân-tūi m̄-chai. Kam ài siá phe hō͘ in?--Yoxem (talk) 2013-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài 1) 02:03 (UTC)

Request for username change : Hosiryuhosi -> Rxy[kái goân-sí-bé]

Hello. Could you please change my username?

 • Current username: Hosiryuhosi
 • Target username: Rxy
 • Reason: I want to change my current username to short username at WMF wikis globally. Note: Global account "Rxy" is my account (confirm). I'm sorry for request to here. I can't find request page. Thanks. --Hosiryuhosi討論) 2014-nî 3-goe̍h 12-ji̍t (Pài 3) 06:55 (UTC)

An important message about renaming users[kái goân-sí-bé]

Dear Kaihsu, My aplogies for writing in English. Please translate or have this translated for you if it will help. I am cross-posting this message to many places to make sure everyone who is a Wikimedia Foundation project bureaucrat receives a copy. If you are a bureaucrat on more than one wiki, you will receive this message on each wiki where you are a bureaucrat.

As you may have seen, work to perform the Wikimedia cluster-wide single-user login finalisation (SUL finalisation) is taking place. This may potentially effect your work as a local bureaucrat, so please read this message carefully.

Why is this happening? As currently stated at the global rename policy, a global account is a name linked to a single user across all Wikimedia wikis, with local accounts unified into a global collection. Previously, the only way to rename a unified user was to individually rename every local account. This was an extremely difficult and time-consuming task, both for stewards and for the users who had to initiate discussions with local bureaucrats (who perform local renames to date) on every wiki with available bureaucrats. The process took a very long time, since it's difficult to coordinate crosswiki renames among the projects and bureaucrats involved in individual projects.

The SUL finalisation will be taking place in stages, and one of the first stages will be to turn off Special:RenameUser locally. This needs to be done as soon as possible, on advice and input from Stewards and engineers for the project, so that no more accounts that are unified globally are broken by a local rename to usurp the global account name. Once this is done, the process of global name unification can begin. The date that has been chosen to turn off local renaming and shift over to entirely global renaming is 15 September 2014, or three weeks time from now. In place of local renames is a new tool, hosted on Meta, that allows for global renames on all wikis where the name is not registered will be deployed.

Your help is greatly needed during this process and going forward in the future if, as a bureaucrat, renaming users is something that you do or have an interest in participating in. The Wikimedia Stewards have set up, and are in charge of, a new community usergroup on Meta in order to share knowledge and work together on renaming accounts globally, called Global renamers. Stewards are in the process of creating documentation to help global renamers to get used to and learn more about global accounts and tools and Meta in general as well as the application format. As transparency is a valuable thing in our movement, the Stewards would like to have at least a brief public application period. If you are an experienced renamer as a local bureaucrat, the process of becoming a part of this group could take as little as 24 hours to complete. You, as a bureaucrat, should be able to apply for the global renamer right on Meta by the requests for global permissions page on 1 September, a week from now.

In the meantime please update your local page where users request renames to reflect this move to global renaming, and if there is a rename request and the user has edited more than one wiki with the name, please send them to the request page for a global rename.

Stewards greatly appreciate the trust local communities have in you and want to make this transition as easy as possible so that the two groups can start working together to ensure everyone has a unique login identity across Wikimedia projects. Completing this project will allow for long-desired universal tools like a global watchlist, global notifications and many, many more features to make work easier.

If you have any questions, comments or concerns about the SUL finalisation, read over the Help:Unified login page on Meta and leave a note on the talk page there, or on the talk page for global renamers. You can also contact me on my talk page on meta if you would like. I'm working as a bridge between Wikimedia Foundation Engineering and Product Development, Wikimedia Stewards, and you to assure that SUL finalisation goes as smoothly as possible; this is a community-driven process and I encourage you to work with the Stewards for our communities.

Thank you for your time. -- Keegan (WMF) talk 2014-nî 8-goe̍h 25-ji̍t (Pài 1) 18:24 (UTC)

--This message was sent using MassMessage. Was there an error? Report it!

Miâ-chheng ê būn-tê[kái goân-sí-bé]

Chioh-mn̄g chi̍t-ē, Wikipedia ê gí-giân miâ-chheng kám ē-ēng kái-piàn? In-ūi "Bân-lâm-gú" chit ê miâ, chāi gōa khòaⁿ m̄-sī siōng-kài thò-tòng ê miâ. Tē-it, chia kî-si̍t m̄-sī en:Southern Min, sī en:Hokkien chiah-tio̍h. Lēng-gōa Hokkien (bāng-he̍k kán-siá ē-ēng iōng hok) sī chit ê kok-chè-hòa ê miâ-chheng, chit khòaⁿ tiō chai-iáⁿ sī lâi-chū Hok-kiàn ê gí-giân, kám-m̄-sī? Hi-bāng lín ē-tàng chim-chiok khòaⁿ-māi leh.--S205643 (對話) 2015-nî 3-goe̍h 18-ji̍t (Pài 3) 10:51 (UTC)

Chiàu lí án-ne kóng, góa khòaⁿ Hok-kiàn-ōe sī Bân-lâm-gú ê 1 chióng. Lí thang seng khì sin-chhéng ISO 639-3 kì-hō “hok”. – Kaihsu (對話) 2015-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài 4) 18:01 (UTC)

請予我頭頁亓編輯權力,多謝汝!--S205643 (對話) 2015-nî 5-goe̍h 13-ji̍t (Pài 3) 12:11 (UTC)

Lí hó, góa tī chia liû-giân í-keng kúi-nā kang ah. Góa sī kám-kak lán Holopedia ê thâu-ia̍h kah pa̍t-chióng gí-giân pán-pún ê pâi-pán (排版) bô-siáⁿ kâng-khóan, ke-chhut chin chōe bô pit-iàu ê bûn-jī, chin-chiàⁿ pit-iàu ê lōe-iông soah chhōe-bô. Chāi góa khòaⁿ, thâu-ia̍h pēng-bô su-iàu kā Bân-lâm-gí kài-siāu kah hiah-nī siông-sè (o̍at-tho̍k-chiá nā beh liáu-kái Bân-lâm-gí, ē-tàng chhōe tiâu-ba̍k lâi khòaⁿ tō hó); chhin-chhiūⁿ chōe-chōe gōa-bûn ê pán-pún, chí-iàu 1 kù hoan-gêng ê ōe tō hó-sè ah. Só͘-í, chhiáⁿ hō͘ góa pian-chip-kôan, góa siūⁿ-beh chò chi̍t-kóa kái-piàn, kā lán ê thâu-ia̍h siat-kè sêng khah it-poaⁿ ê hêng-sek. To-siā lí.--S205643 (對話) 2015-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Pài 1) 11:50 (UTC)

Thâu-ia̍h sī koán-lí-oân thang pian-chi̍p. Chhiáⁿ khì Wikipedia:Hêng-chèng jîn-oân sin-chhéng. Nā tâu-phiò thong-kòe iah-sī bô-lâng hoán-tùi, koaⁿ-liâu ōe hō͘ lí koán-lí-oân ê koân-le̍k. – Kaihsu (對話) 2015-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Pài 1) 17:38 (UTC)

Chioh-mn̄g soán-kí ài gōa-kú?--S205643 (對話) 2015-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài 2) 12:40 (UTC)

Góa m̄-chai. Khòaⁿ ta̍k-ke kám-kak ài gōa-kú. – Kaihsu (對話) 2015-nî 6-goe̍h 4-ji̍t (Pài 4) 17:38 (UTC)

Iú-koan Choè-kīn Hàn-jī Phài--ê Bûn-chiūⁿ[kái goân-sí-bé]

Choè-kīn kúi-nî sûi-tio̍h ēng Choân-lô--ê iōng-chiá lī-khui, khai-sí ū chi̍t-koá Hàn-jī-phài (漢字派)--ê ka-ji̍p, jî-chhiáⁿ khai-sí kā-ki khui Hàn-jī tiâu-bo̍k () , bô-ha̍h í-chá choân-lô--ê chèng-chhe̍k. chóng--sī hô-ló--ê bûn-jī chiàn-cheng koh thoàⁿ kah chia lâi--ah. Goá kò͘-jîn jīm-ûi bô-chha, chí-sī an-ne khó-lêng--ê cho̍k-sêng thé-lē--ê bô chiâu-ûn, tùi Holopedia--ê hoat-tián ū éng-hióng, m̄ chai lí an-choáⁿ khoàⁿ? Put-châi í-ûi, ū khó lêng ài chio le̍k-nî só͘-ū--ê Holopedia iōng-chiá, chìn-hêng koat-toàn sú-iōng bûn-jī--ê hān-kî (限期) tâu-phiò, jî-chhiáⁿ it-tēng nî lāi boē-tàng ū ī-gī (異議), a̍h bô oan-ke tio̍h bô-tè-chí.--Yoxem (對話) 2015-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài 3) 13:56 (UTC)

RE: Koàn-chúi kám hó?[kái goân-sí-bé]

Kóng si̍t-chāi ōe, koàn-chúi bô hó; put-kò, Bân-lâm-gú Wikipedia nā beh sêng-tióng, tan-tan óa-khò jîn-kang choa̍t-tùi bô hoat-tō͘. Góa-ê siūⁿ-hoat sī seng kā bûn-chiuⁿ kiàn-li̍p hō͘ hó, sui-jiân chit tōaⁿ kî-kan sī koàn-chúi, tān-sī í-āu nā-sī ū lâng siū-tio̍h kó͘-bú ka-ji̍p Holopedia, chia--ê bûn-chiuⁿ chin ū khó-lêng tiông-sin pī siu-kái. Tong-jiân, tī bot ūn-chok kàu chi̍t-ê tōaⁿ-lo̍h liáu-āu, góa pún-sin mā ē hoan-thâu khì pian-chip (bo̍k-chêng lán-ê pian-chip sò͘-liōng ū tām-po̍h-á chió). Jî-chhiáⁿ, pōo-hūn gōa-bûn pán-pún mā ē án-ne iōng bot tāi-liōng kiàn-li̍p bô si̍t-chè lōe-iông ê bûn-chiuⁿ.[3]--S205643 (對話) 2015-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài) 01:59 (UTC)

Special:Upload[kái goân-sí-bé]

Special:Upload it-poaⁿ iōng-chiá kám ē-ēng sú-iōng?--S205643 (對話) 2015-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài 1) 15:45 (UTC)

Che góa bô-siáⁿ khak-tēng. Lí ài mn̄g pa̍t-lâng. – Kaihsu (對話) 2015-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài 1) 17:33 (UTC)

Èng-kai sī bô khui-hòng hō͘ chū-tōng khak-jīn ê iōng-chiá upload: [4], [5]Kaihsu (對話) 2015-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài 2) 19:46 (UTC)

Kaihsu Hiaⁿ, lí-hó.

Góa siūⁿ-beh chhiáⁿ lí lâi-khì Kheh-gí ê Wikipedia chi-chhî góa chò koán-lí-goân! To-siā!

--Chrysolophus pictus (對話) 2015-nî 9-goe̍h 29-ji̍t (Pài 2) 20:49 (UTC)

Kaihsu hiaⁿ, chhiáⁿ lí lâi-khì Bân-tang-gí ê Wikipedia chi-chhî góa chòe koán-lí-goân! To-siā!--el caballero de los Leones (對話) 2015-nî 10-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài) 17:03 (UTC)

Logo ê kái-piàn[kái goân-sí-bé]

Kaihsu lí hó, bo̍k-chêng Holopedia ê bûn-chiuⁿ íkeng chhiau-kòe 100,000 phiⁿ ah. Luuva ū siat-kè chhut ē-kha chit ê sin ê logo. M̄-koh lán lóng bōe-hiáu ōaⁿ, chioh-mn̄g lí kám ē-hiáu?--S205643 (對話) 2015-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Pài 4) 08:17 (UTC)

https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:FAQ#How_do_I_change_the_logo.3F Iōng-chiá_thó-lūn:S205643#100.2C000 --Kaihsu (對話) 2015-nî 12-goe̍h 25-ji̍t (Pài 5) 21:28 (UTC)

Participate in the Ibero-American Culture Challenge![kái goân-sí-bé]

Hi!

Iberocoop has launched a translating contest to improve the content in other Wikipedia related to Ibero-American Culture.

We would love to have you on board :)

Please find the contest here: https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Translating_Ibero_-_America/Participants_2016

Hugs!--Anna Torres (WMAR) (對話) 2016-nî 5-goe̍h 10-ji̍t (Pài 2) 14:01 (UTC)

Phoe-chhù thâi-tû tōa-liōng bûn-chiuⁿ[kái goân-sí-bé]

Kaihsu hiaⁿ, sin-nî kiong-hí! Chi̍t ê būn-tê kā lí chhéng-kàu, kám ū hoat-tō͘ phoe-chhù thâi-tû tōa-liōng bûn-chiuⁿ? In-ūi khah-chá góa tú khai-sí teh bú ke-khì-lâng ê sî-chūn iáu bô-siáⁿ bat, Tek-kok ê hêng-chèng-khu chhòng liáu bô-kài hó-sè, siūⁿ kóng kui-ê thâi tiāu têng siá. M̄ chai kam ē-tàng kā kui-ê lūi-pia̍t lāi ê só͘-ū bûn-chiuⁿ chi̍t kái thâi tiāu ê kong-lêng bô? (Nuke in-ūi sî-kan kòe siuⁿ kú ah, bô-hoat-tō͘ chò.)--Lamchuhan (thó-lūn) 2020-nî 2-goe̍h 5-ji̍t (Pài 3) 06:03 (UTC)

Pháiⁿ-sè, góa bô liáu-kái chit hong-bīn ê tāi-chì. – Khái-sū (Iōng-chiá:Kaihsu) (thó-lūn) 2020-nî 2-goe̍h 14-ji̍t (Pài 5) 15:11 (UTC)

Liáu-kái, A-lú-mih hiaⁿ ū kà góa ah, to-siā. Chhiáⁿ-mn̄g góa kám ē-tàng chò koaⁿ-liâu? Góa siūⁿ beh ke chi̍t chiah ke-khì-lâng (Iōng-chiá:Lamchuhan-hcbot, chò chi̍t-kóa hêng-chèng ê tāi-chì, pí-lūn chhòng lūi-pia̍t kap sóa ia̍h, thâi ia̍h; hām goân-té hit chiah hun-kang chi̍t-ē), siūⁿ kóng sūn-sòa mn̄g chi̍t-ē.--Lamchuhan (thó-lūn) 2020-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài 6) 02:04 (UTC)

Che m̄-sī góa teh koat-tēng--ê. Chhiáⁿ ka-kī thê-miâ: Wikipedia:Hêng-chèng jîn-oân. Pêng-an! – Kaihsu (thó-lūn) 2020-nî 2-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài) 17:42 (UTC)

How we will see unregistered users[kái goân-sí-bé]

Hi!

You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

Thank you. /Johan (WMF)

2022-nî 1-goe̍h 4-ji̍t (Pài 2) 18:20 (UTC)

呈交 Kaihsu 白話字版 和 台羅字版 分語處理 提議[kái goân-sí-bé]

對不起,因為我不大會寫漢羅;寫全羅又怕誤會意思。所以直接寫全漢中文。有一位“user唐吉訶德的侍從”最近常來改我的文章,沒完沒了的!從台羅改成 白話字,不曉得他(她)有何用意?

可否閩南語維基百科,像中文維基百科一樣分成各地區語言慣用版。比如 閩南語維基百科可以分成 「白話字 版」,及「台羅 字版」,各自創作。也可以互相支援,而不是互相干擾!不知可否採納這個意見!敬祝事祺。Andrei Tshuà 敬啟。

ps: 在下基本上是用這個帳號「 iōng-tsiá:Andteitshua」
因爲個人對閩南語維基的管理員不熟,故本篇呈已經呈給Asd1346

Andrei是我的護照名字之一,Tshuà 是我的本姓。目前大學老師退休。所以有辦法幾乎每天編譯一篇文章。請指教。

Andrei Tshuà (thó-lūn) 2022-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài 4) 09:33 (UTC)

底下個人附加一篇回答【Iōng-chiá:唐吉訶德的侍從】 的信件文字:

請參閲一封 白話字版 和 台羅字版 分語處理 提議[kái goân-sí-bé]

在台灣常常看報紙,語言學家說,臺語(閩南語)再過20-30年 大概就會在口語上完全滅亡!台灣當局對臺語的推行看似努力,實際上我的看法是態度消極!當局推展的是台羅台灣方音;閩南語用字在小學三年級之後的鄉土語言教材是用台羅(第一代使用台羅教科書的人已經超過20歲,可是成效不佳!),可是又有許多人有意見。你知道在民主社會,有時是各行其是的!大陸方面使用的是閩南語拼音法俗稱 普閩典(林寳卿、周長揖 等老師的著作使用)。或許是大陸和台灣應該差不多20-30年後臺語或閩南語口音都會滅亡先!會使用閩南語的大夥兒應該是相輔相成、互相合作才是吧!我常用閩南語的地方是和我老媽講臺語,和在部隊我是少尉排長的時候,阿兵哥們幾乎都講臺語;2015年我老媽過世後,我就只和理髮店的老闆娘講臺語!我想再過一些年沒有人會再講臺語;我12歲以後才慢慢會講中文(國語,普通話),12歲之前只會勉强聼而已!我到現在數鈔票都用臺語(閩南語)念,這是自然反映。我很早就注意到在中文維基百科你的編輯,中文維基百科管理員常常要我回答讀者的回應;我當大學老師爲了升等產學教學研究服務,都已經去掉半條命了,能夠寫中文維基百科就已經很累了,沒時間再回答讀者了!現在目前完全沒有在中文,英文(前後在美國芝加哥待過20年以上),或俄語(以前在俄羅斯科學院研究以及國立莫斯科大學博士班),日文(日語教科書讀到小學三年級)等百科。只有在閩南語維基百科,先救閩南語!白話字或台羅應該是互相支援,而不是干擾;你説是嗎!

呈交 Asd1346 白話字版 和 台羅字版 分語處理 提議
對不起,因為我不大會寫漢羅;寫全羅又怕誤會意思。所以直接寫全漢中文。有一位“user唐吉訶德的侍從”最近常來改我的文章,沒完沒了的!從台羅改成 白話字,不曉得他(她)有何用意?
可否閩南語維基百科,像中文維基百科一樣分成各地區語言慣用版。比如 閩南語維基百科可以分成 「白話字 版」,及「台羅 字版」,各自創作。也可以互相支援,而不是互相干擾!不知可否採納這個意見!敬祝事祺。Andrei Tshuà 敬啟。
ps: 在下基本上是用這個帳號「 iōng-tsiá:Andreitshua」
Andrei是我的護照名字之一,Tshuà 是我的本姓。目前大學老師退休。所以有辦法幾乎每天編譯一篇文章。請指教。
Andrei Tshuà (thó-lūn) 2022-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài 4) 09:33 (UTC)

閩南語維基百科[kái goân-sí-bé]

我貼這個的用意是閩南語維基百科是允許白話字和台羅共存的;也就是Andreitshua不能隨意把其他人的文章從白話字改爲台羅;這是違反規約的!(可以指正用法錯誤,萬一指正用到白話字或台羅,這少部分指正的文字,我認爲可以共存在一篇文章的;倒也無妨!)不過,我個人主張還是把白話字和台羅分開;和中文維基百科一樣。我想或許這是一個比較好的辦法。--Andrei Tshuà (thó-lūn) 2022-nî 9-goe̍h 23-ji̍t (Pài 5) 00:40 (UTC)
依照進前的討論,主要條目空間是會當寫臺羅抑是白話字,所以毋免開時間去改變變特定版本。
這馬閩東語維基百科是允準𪜶白話字佮漢字的版本,佇Wikidata遮靠永久重復項連結。所以台語若是有臺羅、白話字、漢羅濫、漢字四種書寫方式,理論上會當有四的Wikidata項目,閣佇Wikidata靠永久重複項連結。若是堅持一定特定版本,嘛是會當開出來,閣來佇Wikidata遐用永久重複項處理。Supaplex (thó-lūn) 2022-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài 3) 03:32 (UTC)

請求合併條目[kái goân-sí-bé]

抱歉使用華語留言,下面幾個條目需要合併:Tâi-pak-chhī tē-jī soán-kí-khuTâi-pak-chhī Tē-jī Soán-kí-khuTâi-pak-chhī tē-saⁿ soán-kí-khuTâi-pak-chhī Tē-saⁿ Soán-kí-khu,請求幫忙,謝謝。 迴廊彼端 (thó-lūn) 2022-nî 10-goe̍h 8-ji̍t (Pài 6) 03:10 (UTC)

還有Bangui ChiuBanguiVernier (Sūi-se)Vernier這個列表裡可能還有更多。--迴廊彼端 (thó-lūn) 2022-nî 10-goe̍h 8-ji̍t (Pài 6) 05:53 (UTC)

Hi, could you please take a look at these deletion requests? Rschen7754 2022-nî 10-goe̍h 17-ji̍t (Pài 1) 04:23 (UTC)


Hoan-gêng Ka-ji̍p Pún Wikipedia--ê Telegram kûn-cho͘[kái goân-sí-bé]

Lí hó, góa iā sī chit ê Wikipedia--ê koán-lí-oân. Góa hām iú-chì ū chi̍t ê Telegram Kûn-cho͘, thó͘-lūn Wikipedia kap Wikimedia Tâi-gí/Bân-lâm-gí. Siūⁿ-kóng nā sī beh lī-piān koán-lí-goân ê tāi-lí téng kau-liû thó-lūn, kap siā-lí (siā-kūn)--ê ū-hāu ūn-chok, sêng-khún hoan-gêng lí ka-ji̍p. Beh kā-ji̍p chhiáⁿ kā góa ìn (he̍k-chiá kià kah yoxemwiki@kianting.info), tō-siā!--Yoxem (thó-lūn) 2023-nî 8-goe̍h 12-ji̍t (Pài 6) 17:02 (UTC)

台灣分會2024年2月對話時間[kái goân-sí-bé]

台灣維基媒體協會2024年2月的對話時間
訂於台灣時間2/29 (四) 19:00舉行,
參與連結為 https://meet.google.com/qiv-ctih-sse

想跟更多台灣維基人互動嗎?不知道台灣有個維基協會,或知道協會但不知道他們平常都在幹嘛嗎?對今年第一線資訊有興趣嗎?首次對話時間歡迎一起來聊聊!

--NHC、才不是NPC呢哼!。:.゚(*`・ω・)ゞ:。 2024-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài) 18:05 (UTC)