跳至內容

It-kok-lióng-chè

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

It-kok-lióng-chè (一國兩制) ê pe̍h-ōe ì-sù sī chi̍t ê kok-ka, nn̄g chióng chè-tō͘ (Eng-bûn: one country, two systems), sī Tiong-kok tē-jī tāi léng-tō-jîn Tēng Siáu-pêng tī 1980 nî-tāi, ūi-tio̍h beh si̍t-hiān Tiong-kok thóng-it ê bo̍k-phiau, só͘ thê-chhut ê hiàn-hoat goân-chek. Goân-chāi sī ūi-tio̍h beh kái-koat Tiong-hoâ Bîn-kok chèng-hú choán-chìn kàu Tâi-oân liáu-āu ê lióng-hoāⁿ koan-hē, Chiúⁿ Keng-kok ēng it-kok-liông-chè hôe-èng Tēng Siáu-pêng. Chit-ê kháu-hō lo̍h-bóe tī Hiong-káng kap Ò-mn̂g te̍k-pia̍t hêng-chèng-khu chin-chiàⁿ si̍t-si. Kî-tiong, Tēng Siáu-pêng chú-tiuⁿ tī si̍t-hiān Tiong-kok hô-pêng thóng-it ê sî, kan-na ū Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ē-tàng tāi-piáu chi̍t ê Tiong-kok, pēng-chhiáⁿ sī ûi-it ha̍p-hoat ê Tiong-kok chèng-hú. Tiong-kok mā chē-chē pái tùi-goā piáu-ta̍t chū-sin tùi Hiong-káng kap Ò-mn̂g ê chú-koân chèng-chhek ê chú-tiuⁿ, pēng-chhiáⁿ iau-kiû hām chit nn̄g ê tē-khu ū goā-kau hō͘-tōng ê kok-ka èng-kai ài thé-jīn tio̍h it-kok-lióng-chè chèng-chhek ê chûn-chāi. Tī it-kok-lióng-chè ê hong-chiam tiong, pau-hâm Hiong-káng kap Ò-mn̂g lóng ē-sái pó-liû chu-pún-chú-gī keng-chè kap siā-hōe chèng-tī chè-tō͘, ah Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê kî-thaⁿ só͘-chāi ē kè-sio̍k si̍t-hêng Tiong-kok-sek siā-hōe-chú-gī chè-tō͘.

Kin-kì chit-hāng goân-chek, Hiong-káng kap Ò-mn̂g ē-tàng kè-sio̍k ióng-iú ka-kī ê chèng-tī chè-tō͘, hoat-lu̍t thé-hē, keng-chè chèng-chhek, kim-iông sū-bū í-ki̍p tùi-goā koan-hē 50 tang.