Kah bō͘-e̍k iú-koan ê tih-ui châi-sán-koân hia̍p-tēng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Kah bōo-i̍k iú-kuan ê tì-huī tsâi-sán-kuân hia̍p-tīng
(TRIPS hia̍p-gī)
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights

  WTO sîng-guân (sik-iōng TRIPS hia̍p-gī ê sóo-tsai)
  Au-bîng sîng-guân tsu-keh mā sik-iōng ê hia̍p-tīng tì-io̍k hong
  WTO ê kuan-tshat-guân
Type Kiàn-li̍p sè-kài bōo-i̍k tsoo-tsit hia̍p-tīng [en] ê hù-kiānn
Signed 1994 4-gue̍h 15[1]
Location Morocco Marrakesh[1]
Effective 1995 1-gue̍h 1[2]
Parties 164 (Sóo-ū ê WTO sîng-guân)[3]
Languages Ing-gú, Huat-gú, Sepangâ-gú
Full text
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights at Wikisource

Kah bōo-i̍k iú-kuan ê tì-huī tsâi-sán-kuân hia̍p-tīng (ing-gú: The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS); TRIPS hia̍p-gī) sī sè-kài bōo-i̍k tsoo-tsit (WTO) sóo-iú sîng-guân-kok tsi-kan ê kok-tsè huat-lu̍t hia̍p-gī. TRIPS uī koh-kok tsìng-hú sik-iōng teh kî-thann WTO sîng-guân kok kok-bîn ê bô kâng hîng-sik ê tì-tsâi sán-kuân (IP) ê kàm-kuán tsè-tīng siōng-kē ê piau-tsún.[4] TRIPS hia̍p-gī sī tī 1989 -nî tsì 1990-nî kuan-suè ki̍p bōo-i̍k hia̍p-tīng [en] (GATT) Uruguay huê-ha̍p [en] kiat-sok ê sî-tsūn tâm-phuànn [en] ta̍t-sîng ê[5], iû WTO kuán-lí.

TRIPS hia̍p-gī siú-tshú kā tì-sik tsâi-sán-kuân ín-ji̍p to-pian bōo-i̍k thé-hē, sī tsîng-kàu-tann uî-tsí siōng tsuân-bīn ê tì-sik sán-kuân to-pian hia̍p-gī. Tī 2001-nî, huat-tián tiong kok-ka tam-sim huat-ta̍t kok-ka kian-tshî tuì TRIPS ê kái-to̍k siunn-kuè e̍-sè, huat-khí tsi̍t-lûn huē-tâm, tsuè-tsiong ta̍t-sîng "Doha suan-giân [en]". Doha suan-giân sī tsi̍t-hūn WTO sing-bîng, tshián-bîng TRIPS ê huān-uî; pí-jû sing-bîng ē-sái lî-tshiánn ìng-kai kin-kì "tshiok-tsìn sóo-ū ê lâng hi̍k-tik io̍h-bu̍t" ê bo̍k-piau lâi kái-sueh TRIPS.

Kū-thé lâi-kóng, TRIPS iau-kiû WTO sîng-guân the̍h-kiong tù-tsok-kuân [en], hâm-kàitsok-tsiá kah kî-thann pán-kuân tshî-iú jîn; í-ki̍p siong-kuan tshî-iú jîn, tio̍h-sī piáu-ián-tsiá, lo̍k-im tsè-tsok-tsiá kah kóng-pò tsoo-tsit; sán-phín tē-lí piau-tsì [en]; kang-gia̍p siat-kè kuân [en]; tsi̍p-sîng tiān-lōo pòo-tôo siat-kè pó-hōo [en]; tsuan-lī [en]; si̍t-bu̍t io̍k-tsióng-tsiá ê kuân-lī [en]; siong-piau; siong-hō [en] kah bī-kong-khai hi̍k-tsiá ki-bi̍t sìn-sit [en]. TRIPS iah-koh kui-tīng tsip-huat [en] tîng-sū, póo-kiù tshòo-si kah tsing-gīn kái-kuat [en] tîng-sū. Sóo-ū tì-sik sán-kuân ê pó-hōo kah tsip-huat ing-kai hû-ha̍p tshiok-tsìn ki-su̍t tshòng-sin, ki-su̍t tsuán-jiōng hām thuân-pò, ki-su̍t tì-sik sing-san-tsiá kah sú-iōng-tsiá hōo-huī hōo-lī í-ki̍p iú-lī teh siā-huē hām king-tsè hok-lī ê bo̍k-piau; í-ki̍p kuân-lī hām gī-bū ê pîng-hîng.

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. 1.0 1.1 "TRIPS Agreement (as amended on 23 January 2017)". Wto.org. goân-loē-iông tī 18 October 2020 hőng khó͘-pih. 12 February 2021 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 2. "WTO – intellectual property – overview of TRIPS Agreement". Wto.org. goân-loē-iông tī 25 February 2019 hőng khó͘-pih. 8 March 2019 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 3. "WTO TRIPS implementation". International Intellectual Property Alliance. goân-loē-iông tī 1 June 2012 hőng khó͘-pih. 22 May 2012 khòaⁿ--ê.  (Eng-gí)
 4. See TRIPS Art. 1(3) (Eng-gí).
 5. Gervais, Daniel (2012). The TRIPS Agreement: Negotiating History. London: Sweet & Maxwell. pp. Part I.  (Eng-gí)

Tsham-khó bûn-hiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Braithwaite and Drahos, Global Business Regulation, Cambridge University Press, 2000 (Eng-gí)
 • Westkamp, 'TRIPS Principles, Reciprocity and the Creation of Sui-Generis-Type Intellectual Property Rights for New Forms of Technology' [2003] 6(6) The Journal of World Intellectual Property 827–859, ISSN| 422-2213 (Eng-gí)
 • Banerjee and Nayak, 'Effects of trade related intellectual property rights on the research and development expenditure of Indian pharmaceutical industry' [2014] 5 Journal of Pharmaceutical Health Services Research 89–94. (Eng-gí)
 • Azam, M. (2016). Intellectual Property and Public Health in the Developing World. Open Book Publishers. doi:10.11647/OBP.0093. ISBN 978-1-78374-228-8.  A free textbook for download. (Eng-gí)

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • List of parties to the TRIPS Agreement

Related treaties and laws

 • Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)
 • EU Directive on the enforcement of intellectual property rights (IPRED)
 • Patent Law Treaty (PLT)
 • Substantive Patent Law Treaty (SPLT)
 • Uruguay Round Agreement Act of the United States (URAA)

Related organizations

 • Intellectual Property Committee
 • World Trade Organization

Other

 • Confusing similarity
 • Geographical indication
 • Intellectual property in the People's Republic of China
 • Japanese Sound Recording Trade Disputes
 • List of international trade topics
 • List of parties to international copyright agreements
 • World Trade Organization Dispute 160
 • Chhòng-iōng CC siū-koân tiâu-khoán

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Intellectual property laws of the European Union [en]
template:World Trade Organization [en]