Khó͘ Oán-tong

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Khó͘ Oán-tong

Khó͘ Oán-tong (許遠東, 1927 nî 5 goe̍h 22 ji̍t – 1998 nî 2 goe̍h 16 ji̍t) sī Tâi-oân ê kim-hiông-ka, chêng Tiong-hoâ Bîn-kok tiong-iong gîn-hâng ê chóng-chhâi.

I tī 1998 nî tī khong-lān tiong koè-sin.

Chhut-sin[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Khó͘ Oán-tong ê lāu-pē sī Khó͘ Kok-siông (國祥); Lāu-bú sī Ong Gio̍k-hio̍h (翁玉葉). Kok-siông sī Tek-lâm Iâm-koán-chiân (鹽館前) ê lâng. I chó͘-sian sī tùi Chiang-chiu Ke-hái (圭海) kòe Tâi-oân--ê. Ka-cho̍k goân-pún sī tī Tek-lâm tē-hng keng-êng thn̂g-gia̍p kap pò͘-liāu seng-lí ê tē-chú, m̄-koh tī Kok-siông ê lāu-pē A-mūi (阿昧) ê sî-kî tio̍h í-keng soe-jio̍k. Kok-siông 14-hòe sî pē-bú lóng kòe-sin, Tong Kok-siông 18-hòe tng teh thak Tâi-tiong Tiong-ha̍k-hāu ê sî, i-ê kong-má ia̍h Khó͘ Chheng-bûn (清文) kap Tân--sī ia̍h kòe-óng--khì. Kok-siông tio̍h lî-khui ha̍k-hāu tī chhù lāi chú-chhî ka-sán kap sū-bū. Kok-siôn chē pái keng-gêng sū-gia̍p lóng bô sáⁿ sêng-kong, liáu-āu kòe Tang-kiaⁿ.

1927 nî 5 goe̍h 22, kū-le̍k 4 goe̍h 15, tong Kok-siông tī Tang-kiaⁿ ê sî-chūn, lâu ùi Tek-lâm ê Gio̍k-hio̍h seⁿ--lo̍h-lâi Oán-tong. I sī chhù-lāi tē-3-ê gín-á, ia̍h sī tióng-lâm, tī i chìn-chêng ū nn̄g-ê a-chí. 9 goe̍h sî, kui-ke tio̍h sóa kòe Tâi-pak Báng-kah. Kàu 1934 nî, Kó͘--sī ji̍p Liông-san-sī ê o̍h-tông tha̍k Hàn-bûn; 1935 nî 4 goe̍h, ji̍p Liông-san Kong-ha̍k-hāu. I kong-ha̍k-hāu chut-gia̍p liáu-āu, tī 1941 nî khó ji̍p Tâi-pak-chiu-li̍p Tē-jī Tiong-ha̍k. Tī Tē-jī Tiong-ha̍k ê sî-kî Khó͘--sī sek-sāi pêng-iú Tân Ho̍k-seng, tiāⁿ tòe Tân--sī kap kî-tha tông-o̍h tī Tiúⁿ-ló-kàu-hōe ê Báng-kah Kàu-hōe chhut-ji̍p, chóng-sī i m̄-bat siū-sé.

Tāi-ha̍k sî-kî[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Jī-chhù Tāi-chiàn tú kiat-sok ê sî-chūn, Khó͘--sī mā tng goân-sêng tiong-o̍h, khó ji̍p tong-sî tú tùi Tâi-pak Tè-kok Tāi-ha̍k kái-chè ê Tâi-oân Tāi-ha̍k (Tâi-tāi), m̄-koh kàu tāi-ha̍k jī-nî ê sî, chhù-lâi ê keng-chè bô-hoat-tō͘ chi-chhî, i chiō siu-ha̍k kòe Liông-san Kok-bîn Ha̍k-hāu kà-chheh, bô lōa-kú koh sin-chhéng kong-hùi têng ji̍p tāi-ha̍k. Tha̍k Tâi-tāi ê sî-kî, i lēng-gōa mā tī tong-sî Iân-pêng Tāi-ha̍k o̍h hoat-lu̍t. 1949 nî ê 9 goe̍h 2 ji̍t, Khó͘--sī in-ūi koan-sia̍p tio̍h Ke-lâng-chhī Kang-chok-úi-oân-hōe àn-kiāⁿ[1], hō͘ Pó-bi̍t-kio̍k lia̍h cháu, tāi-seng tī Kun-hoat-chhù koaiⁿ 2 kò gōa goe̍h, liáu-āu hông sóa kòe Sing-seng-tūi (新生隊), siū an-pâi siōng Sam-bîn-chú-gī téng khò-têng. Khó͘-sī tī 1951 nî 3 goe̍h hông sek-hòng. Liáu-āu i kè-sio̍k tī Tâi-tāi kàu 1952 nî 6 goe̍h the̍h tio̍h hoat-ha̍k-sū chut-gia̍p.

Ha̍p-chok Kim-khò͘ sî-kî[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Khó͘ Oán-tong siū chhù-piⁿ N̂g Kim-sūi ê kài-siāu kap N̂g Bián-bián (黃免浼) kau-óng tang-gōa liáu-āu, tī 1957 nî 1 goe̍h 20 ji̍t kiat-hun.

Chham-chiàu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. 沈懷玉 (2005). "基隆市工委會案". 線上台灣歷史辭典. 遠流出版事業/智慧藏學習科技.