Khai-hòng Chu-liāu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Linking Open Data project in September 2007

Khai-hòng Chu-liāuEng-gí: open data)sī chi̍t-chióng keng-kòe kéng-soán kap hú-khó ê chu-liāu. Chit-khoán bô siū tù-chok-khoân kap choan-lī-khoân, í-kip kî-thaⁿ koán-lí ki-chè só͘ hān-chè, ē-tàng khai-hòng hō͘ siā-hōe bîn-chiòng, jīm-hô lâng lóng ē-tàng chū-iû chhut-pán sú-iōng, bô-lūn sī beh the̍h-lâi chhut-pán iah-sī chòe kî-thaⁿ ê ūn-iōng lóng bô hān-chè.

Open data ūn-tōng hi-bāng ta̍t-sêng ê bo̍k-phiau kap khai-hòng goân-sí-má, lōe-iông khai-hòng, khai-hòng tit-tio̍h téng kî-thaⁿ "Khai-hòng" ūn-tōng lūi-sū. Open data pōe-āu ê he̍k-sim su-sióng í-keng chin-kú chi̍t-tōaⁿ sî-kan(phì-jū sī Mertonian tradition of science),m̄-ku Open data chit-ê bêng-sû kàu kūn-tāi chiah chhut-hiān,in-ūi Internet ê chhut-thâu soah thong-lâng-chai,tek-pia̍t sī Data.gov téng Open data chèng-hú chō͘-chit ê siat-li̍p.

Khài-lūn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Open data m̄-sī chi̍t-ê sin-ē khài-liām;sui-bóng lán lú-lâi-lú chia̍p iōng-tio̍h Open Data chit-ê sû,m̄-ku bo̍k-chiân pèng-bô chi̍t-ê tāi-ke phó͘-phiàn jīm-tông ê tēng-gī (kap kî-thaⁿ lūi-sū ūn-tōng bô-kâng,pí-jū tī Khai-hòng Tit-tio̍h,lán í-keng khòaⁿ-tio̍h chōe-chōe siū-tio̍h tāi-chiòng jīm-tông koh chèng-sek kong-pò͘ ê soan-kò).

It-poaⁿ kóng--khí-lâi,Open Data ê èng-iōng chú-iàu sī chòe hui-bûn-jī ê chu-liāu sò͘-châi,chhin-chhiūⁿ Tē-tô͘Ûi-thoân-thé、Liân-kiat-thé、Hòa-ha̍k hun-chú、sò͘-ha̍k í-kip kho-ha̍k kong-sek, i-ha̍k chu-liāu kap èng-iōng,sìⁿ-miā kho-ha̍k í-kip seng-bu̍t to-iuⁿ-sèng. Khai-hòng chit-kóa chu-liāu tiāⁿ-tiāⁿ ē in-ūi chit-kóa chu-liāu pún-sin só͘-ū--ê siong-gia̍p kè-ta̍t,iah-sī keng-kòe chéng-lí liáu-āu ē-tàng chiâⁿ-chòe ū kè-ta̍t ê sán-phín,āu-sio̍k sán-seng Chu-liāu keng-chè,soah ín-hoat chhut bô-kâng siaⁿ-im ê ì-kiàn. Tha̍k chu-liāu,koh-chài sú-iōng téng,it-poaⁿ lóng iû te̍k-tēng chō͘-chit só͘ kàm-koán,chit-kóa chō͘-chit khó-lêng sī su-jîn iah-sī kong-ka ki-koan. Tha̍k chu-liāu kap koh-chài sú-iōng ê kàm-koán hong-hoat khó-lêng sī tha̍k chu-liāu ê hān-chè,thàu-kòe pán-koân kap siū-koân,choan-lī ê sin-chhéng,iah-sī hù-hùi iau-kiû téng. Open Data ê chhiòng-gī-chiá jīm-ûi,chit-kóa hān-chè lóng ûi-hoán kong-chiòng ê lī-ek, tông-sî chit-kóa chu-liāu lóng eng-kai ē-tàng chū-iû chhú-tit,bô hān-chè iā put-eng-kai siu-hùi. Chhú-gōa,chu-liāu koh-chài sú-iōng iā put-kai su-iàu kî-thaⁿ ê hú-khó,sui-jiân chiàu koh-chài sú-iōng ê bô-kâng sèng-chit(pí-jî iân-sin-sèng ê chhòng-chok)ē-tàng thong-kòe siū-koân lâi khòng-koán.

Tâi-oân Khai-hòng Chu-liāu ê thui-sak[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2010 nî iû Chheng-pîⁿ-tâi khai-sí thui-sak「Tâi-oân Khai-hòng Chu-liāu Kè-ōe」,koh chù-chheh opendata.tw / opendata.org.tw nn̄g-ê bāng-chí.

2011 nî Tâi-pak-chhī Hok Liông-pin chhī-hú sêng-li̍p Tâi-oân tē-it-ê chèng-hú ê khai-hòng chu-liāu pîⁿ-tâi.

2015 nî 4 goe̍h,Mô͘ Tī-kok lōe-koh soan-pò͘ chè-tēng「Chèng-hú Chu-liāu Khai-hòng Chu-sûn sió-cho͘ siat-tī iàu-tiám」,tōa-tōa iau-chhiáⁿ bîn-kan kong(hia̍p)hōe、siā-hōe thoân-thé tāi-piáu、ha̍k-chiá choan-ka kap kok ki-koan tāi-piáu téng chham-ú,tī chèng-īⁿ chân-kip iû sî-jīm Hêng-chèng-īⁿ hù-īⁿ-tiúⁿ Tiuⁿ Siān-chèng tam-jīm tiàu-chi̍p-jîn,tī kâng-nî 6 goe̍h chhoe-it tiàu-khui thâu-pái hōe-gī,kok tiong-iong jī-kip ki-koan iā hun-pia̍t siat-tī chu-sûn sió-cho͘,thui-sak khai-hòng chu-liāu kang-chok.