Ko-hiông Chia̍t-ūn Âng-sòaⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋
Ko-hiông Chia̍t-ūn Âng-sòaⁿ
高雄捷運紅線
Red Line (KMRT)
Red line platform in KMRT Zuoying Station.JPG
Ki-pún chu-liāu
Êng-ūn tē-khu  Tiong-hoâ Bîn-kok (Tâi-oân)
Ko-hiông-chhī
Ho̍k-bū lūi-hêng Ko-ūn-liōng chia̍t-ūn
Tiong-ūn-liōng chia̍t-ūn
ki-tiûⁿ liân-lo̍k khúi-tō hē-thóng
Só͘-sio̍k hē-thóng Ko-hiông Chia̍t-ūn
Chōng-hóng Chú-soàⁿ êng-ūn-tiong; sì-tiâu iân-chhun-soàⁿ kui-ōe-tiong
Chhia-chām 24
Khí-tiám
Chiong-tiám
Lâm-kong-san - Sió-káng
Chú-iàu lō͘-soàⁿ Chú-soàⁿ
Chhù-iàu lō͘-soàⁿ Kî-bí Iân-chhun-soàⁿ
Kong-san Lō͘-tek Iân-chhun-soàⁿ
Sió-káng Lîm-hn̂g Soàⁿ
Lîm-hn̂g Tang-káng Soàⁿ
Lō͘-soàⁿ téng-kip to̍k-li̍p lō͘-koân
Lō͘-soàⁿ lūi-hêng tē-hā, tē-bīn, ko-kè
Kiàn-siat tan-ūi Ko-hiông-chhī chèng-hú Chia̍p-ūn kang-têng-kio̍k
Ki-su̍t sò͘-kì
Lō͘-soàⁿ tn̂g-tō͘ 31.1 kong-lí
Kúi-tō sò͘-liōng 複線
Kúi-tō piau-chún 1 435 mm (phiau-chún-khúi)
Tiān-khì-hòa tē-saⁿ-khúi, 750V DC
Chhia-lióng ki-tē Pak-ki-chhiúⁿ, Lâm-ki-chhiúⁿ
Sú-iōng chhia-lióng ko-ūn-liāng tiān-liân-chhia
Lia̍t-chhia pian-cho͘ Saⁿ-chat āu-tò͘ chi̍t-cho͘,
nn̄g-cho͘ kāng la̍k-chat āu-tò͘ chi̍t-lia̍t
Êng-ūn chu-sìn
Êng-ūn sî-kî 2008 nî 3 go̍eh 9 ji̍t kàu taⁿ
Êng-ūn tan-ūi Ko-hiông Chia̍t-ūn Kó͘-hūn Iú-hān Kong-si

Ko-hiông Chia̍t-ūn Âng-sòaⁿ (kán-chheng Âng-sòaⁿ) sī Tâi-oân Ko-hiông-chhī Ko-hiông Chia̍t-ūn chhiú-kî nn̄g-tiâu lō͘-soàⁿ tiong ê lâm-pak hiàng lō͘-soàⁿ, mā sī Tâi-oân tē-it tiâu liân kàu ki-tiûⁿ ê chia̍t-ūn hē-thóng, lēng-gōa chi̍t-tiâu sī tang-sai hiàng ê Ko-hiông Chia̍t-ūn Kiat-sòaⁿ, nn̄g-tiâu sòaⁿ tī chhī-tiong-sim Tiong-san kap Tiong-chèng Lō͘ kau-hōe só͘-chai tē-ē--ê Bí-lē-tó Chām saⁿ-kau, lú-kheh ē-tàng tī chia lâi pôaⁿ-chhia.

Êng-ūn Chōng-hóng[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Bo̍k-chêng teh êng-ūn ê Ko-hiông Chia̍t-ūn chho͘-kî lō͘-sòaⁿ lāi-bīn, Âng-sòaⁿ pak-pêng tùi Pak-ki-chhiúⁿ (北機廠) piⁿ-a--ê Lâm Kong-san Chām khai-sí, iân-tô͘ keng-kòe Kiô-á-thâu Hóe-chhia-chām, Kiô-á-thâu Thn̂g-chhiúⁿ, Ko-hiông Sin Chhī-tìn, Lâm-á-kheⁿ Hóe-chhia-chām, Ko-hiông To͘-hōe Kong-hn̂g, Lâm-á-kheⁿ Ka-kang-khu, Sè-ūn Chú Tiûⁿ-koán. Chhng-kòe Poàn-pêng-soaⁿ liáu-āu pìⁿ-chò tē-hā chhia-chām, kàu Sió-káng Chām iân-tô͘ keng-kòe Tâi-oân Ko-thih (Chó-iâⁿ Chām), Ko-hiông Kū-tān Siong-khoan (Kū-tān Chām), Ài-hô Chi Sim, Ko-hiông Chhia-chām, Tōa-káng-po͘ Îⁿ-khoân (Bí-lē-tó Chām), Sin-kut-kang (新崛江)/Ngó͘-hok Siong-khoan (Tiong-iong Kong-hn̂g Chām), Sam-to Siong-khoan (Sam-to Chām), Bāng-sî-tāi Siong-khoan, Chiân-tìn Hô, Lâm Ki-chhiúⁿ (Chháu-gê Chām), Ko-hiông Kok-chè Ki-tiûⁿ, siōng bóe-á kàu tī Sió-káng-khu siong-gia̍p tiong-sim ê lâm-toan chiong-tiám Sió-káng Chām. Kiô-á-thâu Hóe-chhia-chām kàu Sió-káng Chām ê lō͘-sòaⁿ tī 2008 nî 3 goe̍h 9 ji̍t thong-chhia, Lâm Kong-san Chām in-ūi sī tī Âng-sòaⁿ khai-kang liáu-āu chiah khak-tēng beh ke-siat, só͘-í tī sì tang liáu-āu ê 2012 nî 12 goe̍h 23 ji̍t chiah khai-sí lâi êng-ūn.

Bī-lâi Kè-ōe[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tû-liáu êng-ūn tiong ê lō͘-sòaⁿ chi-gōa, Ko-hiông Chia̍t-ūn ia̍h-ū kui-ōe tùi siōng-pak--ê Lâm Kong-san Chām óng pak-pêng iân-sin kàu Ô͘-lāi-khu ê Kong-san Lō͘-tek Iân-sin-sòaⁿ kap iân-sin kàu Tâi-lâm ê Soa-lūn Iân-sin Sòaⁿ (M̄-koh Soa-lūn-sòaⁿ hō͘ jīn-ûi chiām-sî bô hù-ha̍p keng-chè hāu-ek), í-kip túi lâm-toan iân-sin kàu Lîm-hn̂g-khu kap Pîn-tong-koān Tang-káng-tìn ê Sió-káng Lîm-hn̂g Sòaⁿ kap Lîm-hn̂g Tang-káng Sòaⁿ. Kong-san Lō͘-tek Iân-sin-sòaⁿ iân-tô͘ ē keng-kòe Lō͘-tek ê tiong-sim, Lâm-pō͘ Kho-ha̍k Kang-gia̍p-hn̂g-khu (Lō͘-tek Kho-ha̍k-hn̂g-khu), í-ki̍p Kong-san chhī-khu kap A-kong-tiàm-khe. Chit-ê iân-sin-sòaⁿ kè-ōe í ko-kè (高架) ê hong-sek lâi khí, jî-chhiáⁿ chhái-ēng kap pún-sòaⁿ kâng-khoán--ê ko-ūn-liōng hē-thóng. 2013 nî 5 goe̍h, Hêng-chèng-īⁿ he̍k-tēng (核定) iu-sian thui-tōng Lâm Kong-san Chām kàu Tâi-thih Kong-san Chām ê tē-it-kai-tōaⁿ iân-sin-sòaⁿ[1], bī-lâi khòaⁿ châi-chèng (財政) kap ūn-liōng lâi ta̍uh-ta̍uh-á thui-tōng. Sió-káng Lîm-hn̂g Sòaⁿ kap Lîm-hn̂g Tang-káng Soàn in-ūi ūn-liōng kap sêng-pún būn-tê, sio̍k-î oán-kî (遠期) kè-ōe, chho͘-pō͘ koat-tēng hun-pia̍t chhái-ēng kap chú-sòaⁿ (主線) bô-kâng, sêng-pún khah kē--ê khin-kúi kap kong-chhia chia̍t-ūn hē-thóng.

Kui-keh[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Âng-sòaⁿ choân sòaⁿ lóng-sī ēng ko-ūn-liōng kiàn-siat, m̄-koh khó-lū--tio̍h êng-ūn chho͘-kî ūn-liōng bô koân, bo̍k-chêng sī chiām-sî ēng tiong-ūn-liōng chi̍t-chó saⁿ-cheh-chhia lâi kiâⁿ, tán-kàu Âng, Kiat-sòaⁿ ê ji̍t-ūn-liōng (日運量) ta̍t-kàu 45 bān jîn-chhù ê piau-chún, chiah-ē thê-seng kàu ko-ūn-liōng nn̄g-chó͘ 6 cheh chhia--ê mô͘-sek lâi êng-ūn[2].

Chhia-chām[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Ko-hiông Chia̍t-ūn Âng-soàⁿ

Lō͘-soàⁿ Phian-hō Chhia-chām miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hôa-gí Eng-gí
Âng Soàⁿ
Kong-san
Lō͘-tek Soàⁿ
RK8 Tōa-ô͘ 大湖 Dahu Ô͘-lāi-khu Ko-hiông-chhī
RK7 Lō͘-tek 路竹 Lujhu Lō͘-tek-khu
RK6 Lâm-lō͘-tek 南路竹 Lujhu South
RK5 Ko-oán Kho-ki Tāi-ha̍k 高苑科技大學 Kao Yuan University
RK4 Ko-hiông Kho-ha̍k Hn̂g-khu 高雄科學園區 Kaohsiung Science District
RK3 Pún-chiu Sán-gia̍p Hn̂g-khu 本洲產業園區 Benjhou Industrial Park Kong-san-khu
RK2 Kong-san Lông-kang 岡山農工 National Kangshan Agricultural & Industrial Vocational Senior High School
RK1 Kong-san 岡山 Gangshan AB-Kreuz.svg ROC Taiwan Railways Administration Logo.svg Tâi-thih Chhiòng-koàn-soàⁿ
Chú-soàⁿ R24 Lâm-kong-san 南岡山 Gangshan South
R23 Kiô-á-thâu Hóe-chhia-chām 橋頭火車站 Ciaotou Station AB-Kreuz.svg ROC Taiwan Railways Administration Logo.svg Tâi-thih Chhiòng-koàn-soàⁿ Kiô-thâu-khu
R22A Kiô-á-thâu Thn̂g-chhiúⁿ 橋頭糖廠 Ciaotou Sugar Refinery AB-Kreuz.svg Tâi-oân Thn̂g-gia̍p Thih-lō͘ Kiô-thâu Soàⁿ
R22 Chheⁿ-po͘
(Ko-kho-tāi)
青埔
(高科大)
Cingpu
(NKFUST)
AB-Kreuz.svg  Chí Soàⁿ
R21 To͘-hōe Kong-hn̂g 都會公園 Metropolitan Park Lâm-chú-khu
R20 Āu-ngē
(Hái-kho-tāi)
後勁
(海科大)
Houjing
(NKMU)
AB-Kreuz.svg  Le̍k Soàⁿ
R19 Lâm-á-kheⁿ Ka-kang-khu 楠梓加工區 Nanzih Export Processing Zone
R18 Iû-chhiúⁿ Kok-sió
(Tiong-san Tāi-ha̍k Hù-tiong)
油廠國小
(中山大學附中)
Oil Refinery Elementary School
(Guoguang Laboratory School , NSYSU)
R17 Sè-ūn/Kok-ka Thé-io̍k Hn̂g-khu 世運/國家體育園區 World Games/National Sports Complex
R16 Chó-iâⁿ/Ko-thih 左營/高鐵 Zuoying/THSR AB-Kreuz.svg ROC Taiwan Railways Administration Logo.svg Tâi-thih Chhiòng-koàn-soàⁿ
AB-Kreuz.svg tóng-àn:THSR no text.svg Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘
AB-Kreuz.svg  Iū-chhiong Ko-thih Soàⁿ
AB-Kreuz.svg  Chheⁿ-soàⁿ
Chó-iâⁿ-khu
R15 Seng-thài Hn̂g-khu 生態園區 Ecological District
R14 Kū-tàn
(Sam-bîn Ka-siong)
巨蛋
(三民家商)
Kaohsiung Arena
(Sanmin Household & Commercial High School)
Chó-iâⁿ-khu
Kó͘-san-khu
R13 Lap-á-té 凹子底 Aozihdi AB-Kreuz.svg  Khoân-chōng Khin-khúi: Sin Chhī-chèng Tiong-sim
R12 Āu-ia̍h
(Ko-i-tāi)
後驛
(高醫大)
Houyi
(KMU)
Sam-bîn-khu
R11 Ko-hiông Chhia-chām 高雄車站 Kaohsiung Main Station AB-Kreuz.svg ROC Taiwan Railways Administration Logo.svg Tâi-thih Chhiòng-koàn-soàⁿ
AB-Kreuz.svg tóng-àn:THSR no text.svg Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘
R10/O5 Bí-lē-tó 美麗島 Formosa Boulevard AB-Kreuz.svg  Kiat-soàⁿ Sin-heng-khu
R9 Tiong-iong Kong-hn̂g 中央公園 Central Park Sin-heng-khu
Chiân-kim-khu
R8 Sam-to 三多商圈 Sanduo Shopping District AB-Kreuz.svg  N̂g-soàⁿ Lêng-ngá-khu
Chiân-kim-khu
R7 Sai-kah
(Lô-kang Kong-hn̂g)
獅甲
(勞工公園)
Shihjia
(Labor Park)
Chiân-kim-khu
R6 Khái-soân 凱旋 Kaisyuan AB-Kreuz.svg  Khoân-chōng Kheng-kúi: Chiân-tìn chi Seng
R5 Chiân-tìn Ko-tiong 前鎮高中 Cianjhen Senior High School AB-Kreuz.svg  N̂g-soàⁿ
R4A Chháu-gê
(Ko-hiông Chia̍t-ūn Kong-si)
草衙
(高雄捷運公司)
Caoya
(KRTC)
R4/XL01 Ko-hiông Kok-chè Ki-tiûⁿ 高雄國際機場 Kaohsiung International Airport AB-Kreuz.svg  ko-ūn-liāng hē-thóng ↔ Khin-khúi Sió-káng-khu
R3 Sió-káng
(Sió-káng Pēⁿ-īⁿ)
小港
(小港醫院)
Siaogang
(Hsiaokang Hospital)
Sió-káng Lîm-hn̂g Soàⁿ XL02 Tōa-lêng 大苓 Daling
XL03 Kim-hú 金府 Jinfu
XL04 Chē-lâm 濟南 Jinan
XL05 Ko-siông 高松 Gaosung
XL06 Thài-pêng Kok-sió 太平國小 Taiping Elementary School
XL07 Chhan-lú Tāi-ha̍k 餐旅大學 National Kaohsiung University of Hospitality and Tourism
XL08 Siông-jîn 松仁 Songren
XL09 Tiong-kǹg Tang-mn̂g
(Lîm-hái Kang-gia̍p-khu)
中鋼東門
(臨海工業區)
China Steel East Portal
(Linhai Industrial Park)
XL10 Lô-kang Hùn-liān Tiong-sim 勞工訓練中心 Labor Training Center
XL11 Tiong-nâ 中林 Zhonglin
XL12 Tōa-nâ-pô͘ 大林蒲 Dalinpu
XL13 Hōng-nâ 鳳林 Fenglin
XL14 Lâm-seng 南星 Nanxing
XL15 Hōng-phīⁿ-thâu 鳳鼻頭 Fongbitou
XL16 Káng-á-po͘ Kok-sió
(Káng-á-po͘)
港埔國小
(港子埔)
Gangpu Elementary School
(Gangzihpu)
Lîm-hn̂g-khu
XL17/OT10 Lîm-hn̂g 林園 Linyuan
XL18/LD1 Lîm-hn̂g Kang-gia̍p-khu 林園工業區 Linyuan Industrial Park
  1. 高雄市政府5月22日向行政院江院長簡報說明高雄捷運岡山路竹延伸線建設計畫案
  2. "〈南部〉加掛車廂? 高捷︰不如增班". 自由時報. 2009-01-07. 2018-06-12 khòaⁿ--ê.