Koan-chōng tōng-me̍h sim-chōng-pēⁿ

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Koan-chōng tōng-me̍h sim-chōng-pēⁿ iā-sī koan-sim-chèng tio̍h-sī lán pō͘-pêng leh kóng ê sim-chōng-pēⁿ. Koan-sim-chèng ê khí-lí sī kiong-èng sim-chōng hiat-liû ê koan-chōng tōng-me̍h lāi-té-piah koân-téng sán-seng io̍k-chōng ngē-hoà pan-khoài, hiat-kńg choâⁿ-á ta̍uh-ta̍uh-á khì-hō͘ that-tiâu--leh, soah--lo̍h-lâi kiong-èng sim-ki ê hiat-e̍k kiám-chió, tì-sú sim-ki khiàm sng-sò͘ choâⁿ-á lâi sán-seng phō-sim-soa . Nā-sī kiong-èng sim-chōng bó͘-chi̍t-ê só͘-chāi ê hiat-liû chiâu-chn̂g thêng-chí, hit-tah ê sim-ki in-ūi bô-hoat-tō͘ tit-tio̍h sng-sò͘ kap êng-ióng-hun, ē chō-sêng bô-hoat-tō͘ mî-pó͘ ê siong-hāi, nā-án-ne kiò-chò kip-sèng sim-ki kéⁿ-that, kiâm-tiōng ê sî ē sí.