Lê-thâu ūn-tōng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Lê-thâu ūn-tōng (Eng-gí: Ploughshares, Bí-kok phèng-im: Plowshares) sī 1-ê Ki-tok-tô· ûi-chú ê kok-chè hô-pêng ūn-tōng. 1980 nî hit tang tùi Bí-kok tang-pak khai-sí. Chêng-kah-taⁿ lóng-chóng hoat-khí 70-gōa pái ê hêng-tōng, bo̍k-phiau sī Pak Bí-chiu, Au-chiu, kap Ò-chiu hiah-ê hām kun-hong, kun-kang-gia̍p ū tī-tāi ê kun-sū chu-sán. Chit-ê ūn-tōng kiông-tiāu hui-po̍k-le̍k, chham-ú-chiá iōng sió-hêng ke-si-thâu-á (te̍k-pia̍t sī kòng-thûi-á) ti̍t-chia̍p koh siōng-teng-sèng chiong kun-sū bú-khì "kái-tû bú-chong". Chham-ú-chiá kong-khai koh oân-choân ūi in ê hêng-tōng hū-chek, tì-tio̍h ūn-tōng jîn-sū tiāⁿ-tiāⁿ ji̍p kaⁿ-lô.

Lê-thâu ūn-tōng ín-iōng Sèng-keng ê 1-chiat oē chò ūn-tōng ê miâ kap in ê sîn-ha̍k ki-chhó· ê 1 pō·-hūn. Í-sài-a 2:4 siá kóng:

I (Iâ-hô-hoa) beh tī lia̍t-kok-tiong lâi sím-phòaⁿ, ūi-tio̍h chōe-chōe peh-sìⁿ lâi kái-koat; in beh chiong in ê to phah-chòe lôe-thâu, chiong in ê chhiuⁿ phah-chòe liâm-á; chit kok bô kia̍h-to kong-kek hit-kok, in ia̍h bô koh ha̍k-si̍p kau-chiàn.

Thian-chú-kàu Iâ-so·-hōe sîn-hū Philip Berrigan (1923 nî - 2002 nî) sī chit-ê ūn-tōng ê hoat-khí-jîn chi-it. I hām i ê hiaⁿ-tī Daniel í-ki̍p kî-thaⁿ 6-ê lâng tī 1980 nî 9-goe̍h 9 ji̍p-khì General Electric (GE, Kî-īⁿ Tiān-khì) tī Bí-kok Pennsylvania-chiu (King of Prussia hit-tah-á) ê he̍k-chú hui-tôaⁿ pō·-mn̂g. In the̍h kòng-thûi-á kòng 2-cho· Mark 12A-hêng ê tôaⁿ-thâu, koh kā chhoân piān--ê hoeh phoah tòa pān-kong bûn-kiāⁿ téng-bīn, sòa--lo̍h-lâi kî-tó kiû hô-pêng. In siū lia̍h liáu-āu, tú khai-sí hō· chèng-hú khòng-kò 10-gōa-hāng khin-tāng chōe-miâ. Chit-ê àn tī su-hoat hē-thóng lāi-té thoa-bôa 10 tang kú. Tī chit-ê kî-kan, kî-tiong 4-ê tò-tńg khì GE, tùi hia khòng-gī hoat-īⁿ m̄-chún in chiam-tùi Bí-kok ê he̍k-bú cheng-chhek thê-chhut soat-bêng. In 4-ê tē-2-pái siū lia̍h, hông sàng tńg khì hoat-īⁿ, kiat-kó phòaⁿ in 5 tang chì 10 tang ê kaⁿ-lô. Siang-hong keng-kòe kúi-nā-pái kau-kiat (Liân-pang Chòe-ko-hoat-īⁿ oân-ná ū chhap--tio̍h), kàu kah 1990 nî iû tē-hng ê Common Pleas Hoat-īⁿ têng phòaⁿ-hêng. In-ūi chit 8-ê í-keng chē kòe kaⁿ, lō·-bóe phòaⁿ in ká-sek 23-kó-goe̍h-pòaⁿ.

Chū 1980 kàu 2003 nî sio-liân-sòa ū 70-kúi-kiāⁿ lūi-sū ê hêng-tōng hoat-seng. Tû-liáu Bí-kok í-gōa, iū-koh ū Australia, Liân-ha̍p Ông-kok, Tek-kok, Kē-tē-kok, Sverige, Canada téng-kok ê jîn-sū tī in kok-lāi hoat-khí hêng-tōng a̍h-sī ha̍p-chok chìn-hêng. Chiah-ê lâng pau-koah siu-lú, bo̍k-su, kàu-su, ki-hâi kang-lâng, ba̍k-chhiūⁿ, gē-su̍t-ka, thòe-ngó· kun-jîn, téng-téng. Lê-thâu ūn-tōng bô tiong-iong cho·-chit a̍h-sī chóng-pō·.

Gōa-pō· liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]