Lô͘ Péng-khim

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Lô͘ Péng-khim (盧鈵欽; 1912 nî- 1947 nî) chhut-sì tī Tâi-oân Ka-gī, sió-ha̍k tha̍k Ka-gī tē-2 Kong-ha̍k-hāu, pit-gia̍p āu, 13-hòe ê sî lāu-bú kòe-sin, tōa-hiaⁿ chhōa i khì Hiong-káng, ji̍p-o̍h Kńg-tang Séng-li̍p Tiong-ha̍k. 1926 nî chham-ka Kńg-tang Tâi-oân Liû-ha̍k-seng Liân-ha̍k-hōe kap Tâi-oân Kek-bēng Chheng-liân-thoân. Tâi-oân Kek-bēng Chheng-liân-thoân pī jīn-ûi sī Kiōng-sán-tóng ê gōa-ûi cho·-chit. 1927 nî 4--goe̍h Chió·ⁿ Kài-se̍k hoat-tōng chiam-tùi Kiōng-sán-tóng ê chheng-tóng ūn-tōng, tāi-seng sī kìm-chí, kàu kah āu--lâi ê kiông-chè kái-sàn, Tâi-oân Kek-bēng Chheng-liân-thoân mā put-hēng khì sàu tio̍h hong-thai-bóe. Koh-chài kóng, hit-tong-sî Ji̍t-pún lâng kāng-khóan bô ún-chún chit-ê cho·-chit chûn-chāi. 18-hōe hit-tang Lô͘ Péng-khim tńg-lâi Tâi-oân, sûi hō͘ Ji̍t-pún Tâi-oân Tong-kio̍k tāi-pó͘ phòaⁿ-hêng, chē-kaⁿ 1-tang. Chhut-ga̍k āu, in lāu-pē khióng-kiaⁿ i khì Tiong-kok koh hông lia̍h khì koaiⁿ, tio̍h kā i sàng-khì Ji̍t-pún tha̍k-chheh.

1931 nî, Lô͘ Péng-khim khó-ji̍p Tang-kiaⁿ hū-kīn Tāi-keng (大宮) ê Keng-pak Khí-kho (京北齒科), siu-gia̍p 3-tang āu chhú-tit khí-kho i-su chu-keh, sî nî 22-hòe. Sûi tńg-lâi Tâi-oân tī Ka-gī Tang-mn̂g Kong-bêng-lō·(光明路) khai-gia̍p, tiàm-miâ kiò Chiau-hô Khí-kho (昭和齒科), chiàn-āu kái-kiò Bîn-seng Khí-kho (民生齒科).

Chiàn-āu, Lô͘ Péng-khim tòng-soán Ka-gī-chhī chham-gī-goân, 1945 nî tāi-piáu Ka-gī Sam-bîn-chú-gī Chheng-liân-thoân khì Tiong-kok Lô·-san (廬山) siū-hùn. 1947 nî Jī-jī-pat sū-kiāⁿ hoat-seng, i í chham-gī-goân ê sin-hūn chham-ú hia̍p-tiâu, koh khà tiān-ōe chhiáⁿ A-lí-san Chô-cho̍k goân-chū-bîn hā-san hia̍p-chō· ûi-chhî tī-an. Sam-bîn-chú-gī Chheng-liân-thoân pī jīn-ûi sī Kiōng-sán-tóng cho·-chit, kāng nî 3 goe̍h 25 ji̍t, i pī chhèng-sat tī Ka-gī Hóe-chhia-thâu ê thiâⁿ-bóe, pha̍k-si sī-chiòng. Tek-nî 35-hòe. Chōe-miâ: 煽動原住民參與暴動.

I kòe-sin āu, ka-sio̍k the̍h-tio̍h ûi-su, ûi-su sī pī koaiⁿ kî-kan kap Lōa khí-kho koaiⁿ chò-hóe só· siá, ûi-su siá-kóng ”我在這裡向您跪,向您拜,拜託您,幫我扶養孩子成人” . Bû-nāi i ê ûi-goān bô-hoat-tō͘ oân-sêng, i sin-āu lâu-hā ke-āu kap 3-ê cha-po· gín-á 1-ê cha-bó· gín-á. 11-hōe ê tōa-àn cha-bó· gín-á tī keh-nî kòe-sin, ū lâng kóng in poaⁿ khì kok-gōa, mā-ū lâng kóng i-ê ke-āu kái-kè pa̍t-lâng.