Lō͘-se-a-jī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Das Buch der Schrift, Carl Faulmann.

Lō͘-se-a-gí ê jī-bó sī chi̍t-khóan kái-phian kòe ê Kyril jī-bó, sī hīan-tāi Lō͘-se-a-gí ê su-siá hē-thóng. Chit-khóan jī-bó, sī tī Vladimir 1-sè kái-hiòng sìn-gióng Ki-tok-kàu ê sî-chūn thôan-ji̍p Kiev Rus' (hit-tong-sî ê kok-ka).

Jī-bó lia̍t-toaⁿ[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Lō͘-se-a-gí ê jī-bó lia̍t-toaⁿ (pau-hâm chi̍t-kóa í-keng hō hòe-khì ê):

Tōa-siá Sió-siá Miâ Kó͘-chá miâ1 IPA Piáu-sī ê sò͘-jī19 Unicode (cha̍p-la̍k-chìn)
А а а
[a]
азъ
[as]
/a/ 1 U+0410 / U+0430
Б б бэ
[bɛ]
буки
[ˈbu.kʲɪ]
/b/ or /bʲ/ - U+0411 / U+0431
В в вэ
[vɛ]
вѣди
['vʲe.dʲɪ]
/v/ or /vʲ/ 2 U+0412 / U+0432
Г г гэ
[gɛ]
глаголь
[glɐˈgolʲ]
/g/ 3 U+0413 / U+0433
Д д дэ
[dɛ]
добро
[dɐˈbro]
/d/ or /dʲ/ 4 U+0414 / U+0434
Е е4 е
[jɛ]
есть
[jesʲtʲ]
/je/ or / ʲe/ 5 U+0415 / U+0435
Ё ё4,7 ё
[jo]
- /jo/ or / ʲo/ - U+0401 / U+0451
Ж ж жэ
[ʐɛ]
живѣте
[ʐɨˈvʲe.tʲɪ][1]
/ʐ/[2] - U+0416 / U+0436
З з зэ
[zɛ]
земля
[zʲɪˈmlʲa]
/z/ or /zʲ/ 7 U+0417 / U+0437
И и4 и
[i]
иже
[ˈi.ʐɨ]
/i/ or / ʲi/ 8 U+0418 / U+0438
Й й и краткое
[i ˈkra.tkə.ɪ]
и съ краткой
[ɪ s ˈkra.tkəj]
/j/ - U+0419 / U+0439
К к ка
[ka]
како
[ˈka.kə]
/k/ or /kʲ/ 20 U+041A / U+043A
Л л эл or эль
[el] or [elʲ]
люди
[ˈlʲʉ.dʲɪ]
/l/ or /lʲ/ 30 U+041B / U+043B
М м эм
[ɛm]
мыслѣте
[mɨ.ˈsʲlʲe.tʲɪ][3]
/m/ or /mʲ/ 40 U+041C / U+043C
Н н эн
[ɛn]
нашъ
[naʂ]
/n/ or /nʲ/ 50 U+041D / U+043D
О о o
[o]
онъ
[on]
/o/ 70 U+041E / U+043E
П п пэ
[pɛ]
покой
[pɐˈkoj]
/p/ or /pʲ/ 80 U+041F / U+043F
Р р эр
[ɛr]
рцы
[rtsɨ]
/r/ or /rʲ/ 100 U+0420 / U+0440
С с эс
[ɛs]
слово
[ˈslo.və]
/s/ or /sʲ/ 200 U+0421 / U+0441
Т т тэ
[tɛ]
твердо
[ˈtvʲɛ.rdə]
/t/ or /tʲ/ 300 U+0422 / U+0442
У у у
[u]
укъ
[uk]
/u/ 400 U+0423 / U+0443
Ф ф эф
[ɛf]
фертъ
[fʲɛrt]
/f/ or /fʲ/ 500 U+0424 / U+0444
Х х ха
[xa]
хѣръ
[xʲɛr]
/x/ 600 U+0425 / U+0445
Ц ц це
[tsɛ]
цы
[tsɨ]
/ts/ 900 U+0426 / U+0446
Ч ч че
[tɕɛ]
червь
[tɕɛrfʲ]
/tɕ/ 90 U+0427 / U+0447
Ш ш ша
[ʂa]
ша
[ʂa]
/ʂ/ - U+0428 / U+0448
Щ щ ща
[ɕɕa]
ща
[ɕtɕa]
/ɕɕ/ - U+0429 / U+0449
Ъ ъ твёрдый знак
[ˈtvʲо.rdɨj znak]
еръ
[jɛr]
Note2 - U+042A / U+044A
Ы ы ы
[ɨ]
еры
[jɪˈrɨ]
[ɨ]5 - U+042B / U+044B
Ь ь мягкий знак
[ˈmʲækʲɪj znak]
ерь
[jerʲ]
/ ʲ/3 - U+042C / U+044C
Э э6 э
[ɛ]
э оборотное
[ˈɛ ə.bɐˈro.tnə.ɪ]
/e/ - U+042D / U+044D
Ю ю ю4
[ju]
ю
[ju]
/ju/ or / ʲu/ - U+042E / U+044E
Я я4,16,17 я
[ja]
я
[ja]
/ja/ or / ʲa/ - U+042F / U+044F
1918 nî hòe-khì ê jī-bó
І і8 - і десятеричное
[i]
/i/ or / ʲi/ 10
Ѳ ѳ9 - ѳита
[fʲɪˈta]
/f/ or /fʲ/ 9
Ѣ ѣ10 - ять
[jætʲ]
/je/ or / ʲe/ -
Ѵ ѵ11 - ижица
[ˈi.ʐɨ.tsə]
/i/ or / ʲi/ -
18 sè-kí hòe-khì ê jī-bó 18
Ѕ ѕ14 - зѣло
[ˈzʲɛ.lə]
/dz/, /z/ or /zʲ/ 6
Ѯ ѯ12 - кси
[ksʲi]
/ks/ or /ksʲ/ 60
Ѱ ѱ12 - пси
[psʲi]
/ps/ or /psʲ/ 700
Ѡ ѡ13 - омега
[ɐˈmʲɛ.gə]
/o/ 800
Ѫ ѫ - юсъ большой
[jus bɐlʲˈʂoj]
/u/,/ju/ or / ʲu/15 -
Ѧ15 ѧ15 - юсъ малый
[jus ˈmɑ.lɨj]
/ja/ or / ʲa/16 -
Ѭ ѭ - юсъ большой іотированный
[jus bɐlʲˈʂoj jɪˈtʲi.rə.vən.nɨj]
/ju/ or / ʲu/15 -
Ѩ ѩ - юсъ малый іотированный
[jus ˈmɑ.lɨj jɪˈtʲi.rə.vən.nɨj]
/ja/ or / ʲa/15 -

Peng-im ê cho͘-ha̍p[siu-kái | kái goân-sí-bé]

а о у ы э я ё ю и е
б ба бо бу бы бэ бя бё бю би бе
п па по пу пы пэ пя пё пю пи пе
д да до ду ды дэ дя дё дю ди де
т та то ту ты тэ тя тё тю ти те
в ва во ву вы вэ вя вё вю ви ве
ф фа фо фу фы фэ фя фё фю фи фе
з за зо зу зы зэ зя зё зю зи зе
с са со су сы сэ ся сё сю си се
м ма мо му мы мэ мя мё мю ми ме
л ла ло лу лы лэ ля лё лю ли ле
н на но ну ны нэ ня нё ню ни не
р ра ро ру ры рэ ря рё рю ри ре
г га го гу - - - - - ги ге
к ка ко ку - - - - - ки ке
х ха хо ху - - - - - хи хе
ж жа жо жу - - - жё - жи же
ш ша шо шу - - - шё - ши ше
щ ща що щу - - - щё - щи ще
ч ча чо чу - - - чё - чи че
ц ца цо цу цы - - - - ци це
  • Tû-liáu gōa-lâi-gí, tī ж, ч, ш, щ, г, к, х āu-piah bē-sái chham bó-im jī-bó ы, э, ю, я sio-chiap, pit-su su-iōng и thè-ōaⁿ ы, е thè-ōaⁿ э, у thè-ōaⁿ ю, а thè-ōaⁿ я.

Kiàn-pôaⁿ téng-bīn ê pâi-lia̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Microsoft Windows hē-thóng ê Lō͘-se-a-gí "QWERTY" kiàn-pôaⁿ phòe-lia̍t:

Russian keyboard layout

Chu-liāu lâi-gôan[siu-kái | kái goân-sí-bé]

  1. Article живете Archived 2012-07-22 at Archive.is from “Толковый словарь русского языка Ушакова” (“Ushakov's Explanatory Dictionary of the Russian Language”; the dictionary makes difference between е and ё, cf.: ёлка Archived 2012-07-22 at Archive.is).
  2. Russian phonology#Consonants
  3. Article мыслете Archived 2012-07-16 at Archive.is from “Толковый словарь русского языка Ушакова” (“Ushakov's Explanatory Dictionary of the Russian Language”).

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Lō͘-se-a-gí ê jī-bó