Lysistrata

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

LysistrataHi-lia̍p ê hí-chhut chok-ka Aristophanes siá ê hoán-chiàn chhiò-kio̍k. Siá-chok ê nî-tāi tī kong-goân-chêng 411-nî.

Chit-chhut hì ê chú-kak sī Lysistrata chhoā-thâu ê 1-tīn cha-bó·-lâng. In chò-hoé kā hē kong-ke chîⁿ-hāng ê chhù-the̍h chiàm--tiâu-leh, koh sûi-lâng lóng m̄ hām in ê ang-sài khùn, thàu-koè chiah-ê chhiú-lō·, choaⁿ-á kā Peloponnesos Chiàn-cheng tòng-tiām, khoe-ho̍k hô-pêng.

Lysistrata kó·-chhui Sparta, Boeotia kap Corinth ê hū-jîn-lâng lâi tàu chi-chhî, chiah-ê hū-jîn-lâng chi̍t-khí-khiàn lóng tùi Lysistrata ê kiàn-gī: mài kap ang-sài khùn (mài kiâⁿ-pâng) kám-kak gông-gia̍h, m̄-koh boé--ah lóng tông-ì koh chiù-choā beh tàu-saⁿ-kāng.

Hì-bûn mā khan-sia̍p-tio̍h cha-bó·-lâng kám ē-ēng-tit chham-ka tī siā-hoē kap chèng-chhek chè-tēng lāi-té, chiah-ê tāi-chì hit-tang-chūn sī cha-po·-lâng chiah ū ê koân, lán ē-sái tī Lysistrata hām lâi háⁿ-heh--in ê koaⁿ-oân ê tùi-oē lāi-té, khoàⁿ-tio̍h chit-khoán thó-lūn.

Hì lāi-té siōng-kài khoe-hâi ê só·-chāi, sī chú-iàu ê cha-po· ián-oân chhēng lān-chiáu-hêng ê hì-saⁿ, lâi piáu-hiān lâm-sèng ê kò·-sèng.

Chit-chhut hì aū--lâi tī 1953-nî, hō· Hoat-kok ê kàm-tok Christian Jaque phah-chò tiān-iáⁿ.