跳至內容

Mûi-kùi si̍p-jī-hōe

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
The Temple of the Rose Cross, Teophilus Schweighardt Constantiens, 1618.

Muî-kuì si̍p-jī-huē (ing-gú: Rosicrucianism; huat-gú: Rose-Croix; tik-gú: Rosenkreuzer; latin-gú: Fraternitas Rosaceae Crucis) sī 17 sè-kí tshoo teh Au-tsiu hing-khí ê tsi̍t-tsióng lîng-sìng [en] hām bûn-huà ūn-tōng [en]. Tsìn-tsîng kui phian bûn-tsiunn ê tshut-pán kì-tshing hiòng sè-kài suan-pòo tsi̍t-tsióng kàu kin-á-ji̍t lóng m̄ tsai á ê pì-khè tsú-gī [en] kàu-thuân ê tsûn-tsāi; pīng-tshiánn sîm-kiû i-ê tì-sik tuì tsiânn-tsē lâng lóng-ū khip-ín li̍k.[1][2] Tsit ê kàu-thuân ê sîn-pì ha̍k-suat "kiàn-li̍p teh kóo-tāi tshim-ò ê tsin-lí tsi siōng", i tui phóo-thong lâng ún-muâ, the̍h-kiong tuì tsū-jiân, bu̍t-tsit ú-tiū kah tsing-sîn líng-i̍k ê tōng-tshat-li̍k". (Eng-gí)[3] Suan-giân bô siông-sè lâi tshián-su̍t tsit-ê būn-tê; m̄-kuh tshing-tshó kiat-ha̍p tuì Kabbalah [en], Hermes tsú-gī [en], liān-kim-su̍t [en], kah Ki-tok-kàu sîn-pì tsú-gī [en] ê ín-iōng.[4]

Rosicrucian suan-giân ū-sī tio̍h "jîn-luī ê phóo-phiàn kái-kik", thong-kuè tsi̍t-hāng kì-tshing pó-bi̍t kui tsa̍p nî ê kho-ha̍k, it-ti̍t-kàu tì-sik hun-tsú khì-hāu khó-lîng tsiap-siū i. Kuan-î in kám-sī phiàn-kio̍k, "muî-kuì si̍p-jī hun-tsiong" m̄-tsai jû suan-giân sóo-su̍t ê hit khuán tsûn-tsāi, í-ki̍p kui-kiānn sū-kiānn m̄ tsai kám-sī tsi̍t-ê ín-jū [en], am-khàm tsi̍t-tiûnn tsin-tsiànn tsûn-tsāi m̄-kuh hîng-sik bô kâng ê ūn-tōng, ín-huat tsing-gī.

Tī 1616-nî, Johann Valentin Andreae [en] kā i bīng-miâ tsò "ludibrium [en]". Ū tsi̍t-kuá-á sîn-pì tsú-gī ha̍k-tsiá jīn-uî, Andreae āu--lâi huat-piáu tsit-ê sing-bîng, í pó-hōo ka-kī bián-siū tong-sî tsong-kàu hām tsìng-tī ki-kòo ê hùn-nōo. Tsia--ê ki-kòo bē-tàng iông-jím giân-lūn tsū-iû kah suan-giân sóo hoo-io̍k ê "phóo-phiàn kái-kik" ê siūnn-huat.

Teh i-ê tsok-phín "Silentium Post Clamores" (1617-nî) tang-tiong, Rosicrucian Michael Maier [en] (1568-1622 nî) teh í-hā tîn-su̍t lāi-té kā Rosicrucianism biâu-su̍t uī khí-guân teh "guân-sú thuân-thóng": "Lán ê khí-guân sī Ai-ki̍p Vedi kàu [en],khí-guân teh khí-guân teh Eleusis [en] hām Samothrace [en], phosu ê Magi, Pythagoras [en] ha̍k-phài kah Alápik jîn".

Thong-kuè sîng-lo̍k teh tōng-tóng sî-kî tsìn-hîng tsing-sîn tsuán-piàn, Suan-giân íng-hióng tsiânn-tsē jîn-bu̍t siâm-kiû tshim-ò ê tì-sik. 17 sè-kí ê sîn-pì tiat-ha̍k-ka [en], tsu-jû Maier, Robert Fludd [en], kah Thomas Vaughan [en]. Tuì muî-kuì si̍p-jī-huē ê sè-kài-kuan tsiânn kám hìng-tshù.[1] Kin-kì li̍k-sú ha̍k-ka David Stevenson ê kóng-huat, muî-kuì si̍p-jī-huē tuì teh Scotland hing-khí ê Freemasonry [en] sán-sing tsi̍t-kuá íng-hióng.[5]

Teh āu--lâi ê kui-ê sek-i lāi-té, tsiânn-tsē pì-khè tsú-gī [en] ê siā-huē thuân-thé lóng sing-tshing in khí-guân teh tsuè-tshoo ê muî-kuì si̍p-jī-huē. Muî-kuì si̍p-jī-huē ê siōng-ting sī muî-kuì si̍p-jī [en] hi̍k-tsiá sī muî-kuì ê si̍p-jī. Tsia--ê siā-thuân tang-tiong siōng-ū íng-hióng-li̍k ê sī kim-sik lê-bîng pì-bi̍t kàu-thuân [en], i sī guân-tsūAnglia ê Mûi-kùi si̍p-jī-hōe [en], i-ê sîng-uân tang-tiong ū tsiânn-tsē gâu-lâng. Siōng-tuā ê sī Rosicrucian Order, AMORC [en], tse-sī tsi̍t-ê tsóng-pōo khiā-tī California tsiu San Jose ê khuà-kok tsoo-tsit.

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. Yates, Frances A. (1972), The Rosicrucian Enlightenment, London (Eng-gí)
 2. Vickers, Brian (June 1979), "Frances Yates and the Writing of History", The Journal of Modern History, 51 (2, Technology and War): 287–316, doi:10.1086/241901  (Eng-gí)
 3. Lindgren, Carl Edwin, The way of the Rose Cross; A Historical Perception, 1614–1620, goân-loē-iông tī 8 November 2012 hőng khó͘-pih . Journal of Religion and Psychical Research, Volume 18, Number 3:141–48. 1995. (Eng-gí)
 4. Martin, Pierre. Lodges, Orders and the Rosicross: Rosicrucianism in Lodges, Orders and Initiating Societies since the early 16th century. Edition Oriflamme, 2017. ISBN 9783952426258 (Eng-gí)
 5. "The Catholic Historical Review, Vol. 5, No. 2/3 (Jul. - Oct., 1919), pp. 265–270 by Joseph A. Murray; Vol. LXXXII of Studies in History, Economics and Public Law by The Faculty of Political Science; Columbia University Press (1918)". Review of New England and the Bavarian Illuminati by Vernon Stauffer. Catholic University of America Press. JSTOR 25011641.  (Eng-gí)

Tsham-khó bûn-hiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kū-ê tshut-pán-phín

Tshut-pán-phín

 • Bayard, Jean-Pierre (1986) Les Rose-Croix M. A. Éditions, Paris, ISBN 2-86676-229-0, in French
 • Bayard, Jean-Pierre (1990) La Spiritualité de la Rose-Croix: Histoire, Tradition et Valeur Initiatique Dangles, Saint-Jean-de-Braye, France, ISBN 2-7033-0353-X, in French
 • Bernard, Christian (2001) Rosicrucian Order AMORC: Questions and Answers Grand Lodge of the English Language Jurisdiction, AMORC, San Jose, California, ISBN 978-1-893971-02-8; based upon the earlier versions by Harve Spencer Lewis 1929 and following, and Heindel, Max (1910) 'The Rosicrucian philosophy in questions and answers M.A. Donohue & Company, Chicago, OCLC 67395149
 • Clymer, R. Swinburne (1916) The Rose Cross order: a short sketch of the history of the Rose Cross order in America, together with a sketch of the life of Dr. P. B. Randolph, the founder of the order Philosophical Publishing Company, Allentown, Pennsylvania, OCLC 6671066
 • Churton, Tobias (2009) The Invisible History of the Rosicrucians: The World's Most Mysterious Secret Society Inner Traditions, Rochester, Vermont, ISBN 978-1-59477-255-9
 • Dietzfelbinger, K. (2005) Rosicrucians through the ages (translation of Dietzfelbinger, K. (1998) Rozenkruisers toen en nu Rozekruis Pers, Haarlem, Netherlands, ISBN 90-6732-199-0) Rozekruis Pers, Haarlem, Netherlands, ISBN 90-6732-323-3
 • Edighoffer, Roland (1982) Rose-Croix et Société Idéale selon Johann Valentin Andreae (volume 1) Arma Artis, Neuilly-sur-Seine, OCLC 39787480, in French
 • Edighoffer, Roland (1987) Rose-Croix et Société Idéale selon Johann Valentin Andreae (volume 2) Arma Artis, Neuilly-sur-Seine, OCLC 311787409, in French
 • Frietsch, Wolfram (1999) Die Geheimnisse der Rosenkreuzer Rowohlt, Reinbeck bei Hamburg, ISBN 3-499-60495-7, in German
 • Gorceix, Bernard (1970) La Bible des Rose-Croix: traduction et commentaire des trois premiers écrits rosicruciens (1614–1615–1616) PUF, Paris, OCLC 64751560, in French
 • Hall, Manly Palmer (1929) "Chapter 19: Rosicrucian and Masonic Origins" Lectures on Ancient Philosophy: An Introduction to the Study and Application of Rational Procedure Hall Publishing Company, Los Angeles, OCLC 2028728; full text from The Mystic Light
 • Hall, Manly Palmer (1928) The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Quabbalistic and Rosictucian Symbolical PhilosophyPhilosophical Research Society, Los Angeles, OCLC 1358719; see full text from The Internet Sacred Text Archive
 • Heindel, Max (1909) The Rosicrucian Cosmo-Conception or Christian Occult Science, An Elementary Treatise Upon Man's Past Evolution, Present Constitution and Future Development Independent Book Company, Chicago, OCLC 7466633; full text of updated version entitled 'The Rosicrucian Cosmo-Conception or Mystic Christianity, An Elementary Treatise Upon Man's Past Evolution, Present Constitution and Future Development from The Rosicrucian Fellowship
 • Jennings, Hargrave (1870) The Rosicrucians: Their Rites and Mysteries John Camden Hotten, London, OCLC 301465719; reprinted in 1976 by Arno Press, New York, ISBN 0-405-07957-5
 • Lindgren, Carl Edwin as "Neophyte" (1996) Spiritual Alchemists: Rosicrucians, the Brotherhood of Light Ars Latomorum Publications, New Orleans, Louisiana, ISBN 1-885591-18-7
 • Lindgren, Carl Edwin The Rose Cross Order: A Historical and Philosophical View full text from Professor Lindgren’s web site
 • Macedo, António de (2000) Instruções Iniciáticas – Ensaios Espirituais (2nd edition) Hughin Editores, Lisbon; see partial view from Hughin Editores, in Portuguese
 • Matthews, John (1999) The Rosicrucian Enlightenment Revisited Lindisfarne Books, Hudson, New York, ISBN 0-940262-84-3
 • McIntosh, Christopher (1992) The Rose Cross and the Age of Reason: Eighteenth-century Rosicrucianism in Central Europe and its relationship to the Enlightenment, E.J. Brill, New York, ISBN 90-04-09502-0
 • Palou, Jean (1964) La franc-Maçonnerie (The French Masons) Payot, Paris, OCLC 417482551, in French
 • Pincus-Witten, Robert (1976) Occult Symbolism in France: Joséphin Péladan and the Salons de la Rose-Croix Garland Publishing, New York, ISBN 0-8240-2003-0
 • Rebisse, Christian (2005) Rosicrucian History and Mysteries (translation of Rebisse, Christian (2003) Rose-croix histoire et mysteres) Supreme Grand Lodge of AMORC, San Jose, California, ISBN 1-893971-05-8
 • Silberer, Herbert (1917) Problems of mysticism and its symbolism (translation of Silberer, Herbert (1914) Probleme der mystik und ihrer symbolik Heller, Vienna, OCLC 4943853) Moffat, Yard and Company, New York, OCLC 538149; reprinted in 1970 by S. Weiser, New York, ISBN 0-87728-038-X
 • Steiner, Rudolf (1984) Esoteric Christianity and the Mission of Christian Rosenkreutz: Thirteen lectures given in various European cities in the years 1911 and 1912 (a partial translation of Steiner, Rudolf (1962) Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit: dreiundzwanzig Vorträge, gehalten in den Jahr. 1911 und 1912 in verschiedenen Städten Verlag der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung, Dornach, Switzerland) Rudolf Steiner Press, London, OCLC 264715257; see full text from the Rudolf Steiner Archive
 • Steiner, Rudolf (1965) Rosicrucianism and Modern Initiation: Mystery Centres of the Middle Ages: Six lectures given in Dornach, 4–13 January 1924 (translation of Steiner, Rudolf (1950) Mepterienstätte des Mittelalters: Rosenkreuzertum und Modernes Einweihungsprinzip, printed as volume two of The Mission of Christian Rozenkreuz) R. Steiner, London, OCLC 7209265; see full text from the Rudolf Steiner Archive
 • Waite, Arthur Edward (1887) The Real History of the Rosicrucians G. Redway, London OCLC 7080058; reprinted in 1960 by Society of Metaphysicians, Hastings, England, ISBN 1-85228-705-5; reprinted in 2000 by Garber Communications, Blauvelt, New York, ISBN 0-89345-018-9; see full text from The Internet Sacred Text Archive
 • Waite, Arthur Edward (1916–1918) Complete Rosicrucian Initiations of the Fellowship of the Rosy Cross ; reprinted in 2005 ISBN 978-0-9735931-7-4 and 2007 ISBN 978-0-9783883-4-8 by Ishtar Publishing, Burnaby, British Columbia; renamed in 2008 Rosicrucian Rites and Ceremonies of the Fellowship of the Rosy Cross by Founder of the Holy Order of the Golden Dawn Arthur Edward Waite ISBN 978-0-9783883-4-8 book description from Ishtar Publishing
 • Westcott, William Wynn (1885) Rosicrucian Thoughts on the Ever-Burning Lamps of the Ancients (pamphlet) G. Kenning, London; reprinted in 1979 by David Medina, London, ISBN 0-9505859-2-0; see full text from The Alchemy Web Site
 • Williamson, Benedict J. (editor) (2002) The Rosicrucian Manuscripts Invisible College Press, Arlington, Virginia, ISBN 1-931468-12-5
 • Yates, Frances (1972) The Rosicrucian Enlightenment Routledge, London, ISBN 0-7100-7380-1; reprinted in 2002 by Routledge, New York, ISBN 0-415-26769-2

Lūn-bûn

Hi-kòo bûn-ha̍k tsok-phín

Im-bôo bûn-ha̍k tsok-phín

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 • Bibliotheca Philosophica Hermetica
 • University of Wisconsin–Madison
 • The Lost Symbol
 • JSTOR
 • Philosopher
 • TikTok

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Rosicrucianism