Thâu-ia̍h

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
(Tùi Main Page choán--lâi)
跳至導覽 跳至搜尋
Incubator-logo.svg Kóaⁿ-kín lâi-khì Wikimedia Incubator pang-bâng siá Bân-lâm-gú pán-pún ê Wikinews. Wikinews-logo.svg
Súi-khùi ê bûn-chiuⁿ Sin-bûn kì-sū
Xingang Writing.jpg
Sin-káng-bûn-su sī ùi kin-á-ji̍t Tâi-oân Tâi-lâm hit tah ê Pêⁿ-po͘-cho̍k siā-lí lâu--lo̍h-lâi ê thó͘-tē sòe--lâng, bé-bē, chioh-chîⁿ téng hong-bīn ê khè-iok bûn-su, khah-chá tī Tâi-oân-ōe ū hō͘-chò hoan-á-khè. Tùi bûn-su só͘ sú-iōng ê giân-gí lâi khoàⁿ, ū kan-na iōng Lô-má-jī ê Pêⁿ-po͘-oē tan-giân-gí bûn-su, oân-ná ū Hàn-bûn, Pêⁿ-po͘-oē tùi-chiò ê siang-giân-gí bûn-su. Taⁿ iok-lio̍k ū 140-gōa-kiāⁿ ū pó-chûn. Sui-jiân sī gián-kiù Pêⁿ-po͘ bûn-hòa, Tâi-oân chá-chêng le̍k-sú ê tin-kùi châi-liāu, put-jî-kò in-ūi Sin-káng-gí sit-thoân, taⁿ bián-kióng ū châi-tiāu kái-tha̍k ê ha̍k-chiá bô kúi-ê-á. (Tha̍k choân-phiⁿ...)
Hsinta Power Plant.jpg
Lí kám chai-iáⁿ... Tong-nî ê 9 goe̍h 25 ji̍t
Doty.jpg
Te̍k-sek siá-chin Se̍k-sāi Wikipedia kap Holopedia


Beijing China Hall-of-Prayer-for-Good-Harvests-01.jpg
Tiong-kok Pak-kiaⁿ Thian-tân--ê Kî-liân-tiān

Hip-siòng: CEphoto, Uwe Aranas

Commons téng ê ko-phín-chit siòng-phìⁿ
Wikipedia-logo-v2-bw.svg

Wikipedia sī 1-ê chū-iû lōe-iông ê bāng-lō· pek-kho-choân-su. I ê bo̍k-tek sī beh kiàn-li̍p 1 thò "chū-iû", bián-chîⁿ, to-gí ê pek-kho-choân-su. Wikipedia sī bāng-lō· téng siāng chē lâng sú-iōng ê 1-ê chham-khó sèng-chit ê bāng-chām; i ê chu-goân pêng-kin 1 ji̍t hông lia̍h 5-chheng-bān pái [1]. Tû-liáu thoân-thóng ê pek-kho-choân-su sû-tiâu í-gōa, iū-koh ū pau-koah tio̍h chú-iàu ê sin-bûn sū-kiāⁿ, lông-bîn-le̍k téng-téng ê lōe-iông.

Wikimedia Ki-kim-hōe chit-ê bô-tì-ì-beh-thàn-chîⁿ ê tan-ūi tī āu-piah chi-oān it-poaⁿ-sèng ê koán-lí kap chhau-chok. Lōe-iông hong-bīn oân-choân khai-hòng hō· chèng-lâng ha̍p-chok hoat-tián. Lōe-iông tōa-pō·-hūn sī sè-kài chē-chē kok ê jîn-sū tàu-tīn chhiâu--chhut-lâi ê kiat-kó. Chham-ka ê lâng chū-goān bô tēng-sî khai ka-kī ê sî-kan siá-chok, chè-tô·, siu-kái, chéng-lí, thó-lūn, soan-thoân chit-ê sū-kang.

Chí-mōe kang-sū
Wikipedia ê chûn-chāi sī in-ūi ū Wikimedia Ki-kim-hōe, chi̍t ê teh koán-lí kok-chióng giân-gí kap bián-hùi lōe-iông hāng-bo̍k ê hui-êng-lī cho͘-chit: