N'Ko bûn-jī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
N'Ko bûn-jī
ߒߞߏ
Script type
Creator Solomana Kante [en]
Time period
1949–bo̍ktsiân
Su-siá hong-hiòng Iù tò-pîng kàu tsìng-pîng
Languages N'Ko, Manding languages (Mandingo, Maninka,
Bambara, Dyula)
Related scripts
ISO 15924
ISO 15924 Nkoo, 165 Edit this on Wikidata, ​N’Ko
Unicode
Unicode alias
NKo
U+07C0–U+07FF
_BLANK_
 Tsit phian bûn-tsiunn pau-kuat kok-tsè im-piau (IPA) lāi-té ê gú-im tsuân-siá im-piau. Iú-kuan IPA hû-hō ê kài-siāu-sìng tsí-lâm, tshiánn tsham-ua̽t Pang-tsān: [ ], / / hām ⟨ ⟩ tsi-kan ê khu-piat, tshiánn tsham-ua̽t IPA § kuà-hō hām tsuân-lio̽k hun-keh-hû.

N'Ko bûn-jī (N'Ko-gú [en]: ߒߞߏ) sī Solomana Kante [en] tī 1949-nî siat-kè ê bûn-jī, sī Se-hui Mandé-gú ê hiān-tāi su-siá hē-thóng.[1][2] N'Ko tsit-ê sû, ì-sù sī "guá teh sóo-ū ê Mandé gú-giân lāi-té kóng", mā iōng teh N'Ko bûn-jī pian-siá ê Mandé bûn-ha̍k piau-tsún. Tsit-ê bûn-jī kah Alápik bûn-jī [en] ū tsi̍t-kuá-á sio-kâng ê sóo-tsāi; ti̍k-pia̍t sī i-ê hong-hiòng (uì tsiànn-pîng kàu tò-pîng ê bûn-jī [en]) kah té-pōo liân-tsiap ê jī-bió. Kah Alápik-gú bô kâng, pit-su tông-sî piau-kì siann-tiāu kah guân-im. N'Ko im-tiāu hông piau-kì tsiò piàn-im hû-hō, i-ê hong-sik luī-sū Alápik-gú lāi-té ê tsi̍t-kuá-á guân-im piau-kì.

Li̍k-sú[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Kante tshòng-kiàn N'Ko sī uī-tio̍h huê-ìng put tsûn-tsāi teh Hui-tsiu pún-thóo su-siá hē-thóng ê tshò-ngōo sìn-liām; pīng-tshiánn the̍h-kióng tsi̍t-tsióng koh-khah hó ê hong-sik lâi su-siá Mandé gú-giân. Tsia--ê gú-giân kui-ê sè-kí í-lâi tsú-iàu sú-iōng Ajami bûn-jī su-siá; tse pīng-bô uân-tsuân sik-ha̍p Mandé to̍k-iú ê gú-tiāu, iah-sī tsiânn-tsē Se-hui gú-giân kiōng-iú ê gú-tiāu. Teh N'Ko tsi-tshî tsiá tang-tiong liû-thuân tsiânn-khuah ê tsi̍t-ê kòo-sū sī: hit-sî Kante teh Bouake bô-tú-hó huat-hiān tsi̍t-ê leban tsok-ka ê tsi̍t-pún tsheh ê sî-tsūn; Kant i biān-lîm tio̍h tshòng-kiàn tsi̍t-ê to̍k-ti̍k hē-thóng ê ti̍k-pia̍t thiau-tsiàn; tsit-ê tsok-ka khin-sī kā Hui-tsiu gú-giân ting-tông "tō tshin-tshiūnn tsiáu-á ê gú-giân, bô-huat-tōo tsuán-lio̍k"[3] sui-bóng mā kóng-tio̍h Ajami ê li̍k-sú.[4] Kante teh Côte d'Ivoire Bingerville ê sî-tsūn ū siat-kè N'Ko, āu--lâi hông tshuā-kàu Kante ê tshut-senn tē Guinea Kankan.[5]

Tī 1949-nî 4-gue̍h 14-ji̍t (tsit-má ê N'Ko jī-bió ji̍t) bûn-jī hông jīn-uî í-king tīng-kó[6] ê sî-tsūn, N'Kokhai-sí iōng teh tsiânn-tsē kàu-io̍k su-tsik; Kante kā tsong-kàu bûn-hiàn tsuan-lio̍k tsò kho-ha̍k hām tiat-ha̍k bûn-hiàn, sīm-tsì tsi̍t-pún jī-tián.[7] Tsia--ê tsâi-liāu tsok-uî lé-bu̍t sàng hōo Se-hui kî-thann kóng Mandé-gú ê tē-khu. Tong-sî Guinea tī 1950 nî-tāi kah soo-liân kiàn-li̍p liân-hē ê sî-tsūn,tsit-khuán bûn-jī uì Tang-au siu--tio̍h tē-1 tâi phah-jī-ki.[8] Tsit-tsióng bûn-jī ê ín-ji̍p ín-huat tsi̍t-tiûnn ūn-tōng; teh Se-hui ing-gú kok-ka hām huat-gú kok-ka kóng Mandé-gú ê jîn-kûn tang-tiong theh-ko N'Ko bûn-jī ê sik-jī-lu̍t. N'Ko sik-jī iú-tsōo teh sok-tsō Guinea ê Maninka bûn-huà jīn-tông; tsit-khuán jīn-tông mā ka-kiông Se-hui kî-thann tē-khu ê Mandé jīn-tông.[9]

Jī-bió[siu-kái | kái goân-sí-bé]

N'Ko ê bûn-jī sī uì tsiànn-pîng hiòng tò-pîng su-siá ê, jī-bió tsi-kan sī sio liân-suà ê.

Guân-im[siu-kái | kái goân-sí-bé]

ɔ o u ɛ i e a
ߐ ߏ ߎ ߍ ߌ ߋ ߊ

Hú-im[siu-kái | kái goân-sí-bé]

r t d t͡ʃ d͡ʒ p b
ߙ ߕ ߘ ߗ ߖ ߔ ߓ
m g͡b l k f s rr
ߡ ߜ ߟ ߞ ߝ ߛ ߚ
ŋ h j w n ɲ
ߒ ߤ ߦ ߥ ߣ ߢ

Im-tiāu[siu-kái | kái goân-sí-bé]

N'Ko uses 7 diacritical marks to denote tonality and vowel length. Together with plain vowels, N'Ko distinguishes four tones: high, low, ascending, and descending; and two vowel lengths: long and short. Unmarked signs designate short, descending vowels.

high low rising falling
short ߫ ߬ ߭
long ߯ ߰ ߱ ߮

Sòo-jī[siu-kái | kái goân-sí-bé]

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
߀ ߁ ߂ ߃ ߄ ߅ ߆ ߇ ߈ ߉

Hui bió-gú huat-im hām jī-bió[siu-kái | kái goân-sí-bé]

N'Ko also provides a way of representing non-native sounds through the modification of its letters with diacritics.[10][11] These letters are used in transliterated names and loanwords.

Two dots above a vowel, resembling a diaeresis or umlaut mark, represent a foreign vowel: u-two-dots for the French /y/ sound, or e-two-dots for the French /ə/.

Diacritics are also placed above some consonant letters to cover sounds not found in Mandé, such as gb-dot for /g/; gb-line for /ɣ/; gb-two-dots for /k͡p/; f-dot for /v/; rr-dot for /ʁ/; etc.

Sòo-kì-huà[siu-kái | kái goân-sí-bé]

With the increasing use of computers and the subsequent desire to provide universal access to information technology, the challenge arose of developing ways to use the N'Ko script on computers. From the 1990s onwards, there were efforts to develop fonts and even web content by adapting other software and fonts. A DOS word processor named Koma Kuda was developed by Prof. Baba Mamadi Diané from Cairo University.[12] However the lack of intercompatibility inherent in such solutions was a block to further development.

Uikipitia[siu-kái | kái goân-sí-bé]

There is also a N’ko version of Wikipedia in existence since 26 November 2019, it contains 975 articles as of 16 August 2021, with 7,880 edits and 2,018 users.[13]

Unicode[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Further information: NKo (Unicode block)

N'Ko script was added to the Unicode Standard in July 2006 with the release of version 5.0. Additional characters were added in 2018.

UNESCO's Programme Initiative B@bel supported preparing a proposal to encode N'Ko in Unicode. In 2004, the proposal, presented by three professors of N'Ko (Baba Mamadi Diané, Mamady Doumbouya, and Karamo Kaba Jammeh) working with Michael Everson, was approved for balloting by the ISO working group WG2. In 2006, N'Ko was approved for Unicode 5.0. The Unicode block for N'Ko is U+07C0–U+07FF:

NKo[1][2]
Official Unicode Consortium code chart (PDF)
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
U+07Cx ߀ ߁ ߂ ߃ ߄ ߅ ߆ ߇ ߈ ߉ ߊ ߋ ߌ ߍ ߎ ߏ
U+07Dx ߐ ߑ ߒ ߓ ߔ ߕ ߖ ߗ ߘ ߙ ߚ ߛ ߜ ߝ ߞ ߟ
U+07Ex ߠ ߡ ߢ ߣ ߤ ߥ ߦ ߧ ߨ ߩ ߪ ߫ ߬ ߭ ߮ ߯
U+07Fx ߰ ߱ ߲ ߳ ߴ ߵ ߶ ߷ ߸ ߹ ߺ ߽ ߾ ߿
Tsù-kái
1.^ As of Unicode version 15.0
2.^ Grey areas indicate non-assigned code points

Tsù-kái[siu-kái | kái goân-sí-bé]

 1. Eberhard, David; Simons, Gary; Fennig, Charles, pian. (2019). "N'ko". Ethnoloque. June 12, 2019 khòaⁿ--ê. 
 2. Oyler, Dianne (Spring 2002). "Re-Inventing Oral Tradition: The Modern Epic of Souleymane Kanté". Research in African Literatures. 33 (1): 75–93. doi:10.1353/ral.2002.0034. JSTOR 3820930. OCLC 57936283. 
 3. Oyler, Dianne White (2001). "A Cultural Revolution in Africa: Literacy in the Republic of Guinea since Independence". The International Journal of African Historical Studies. 34 (3): 585–600. doi:10.2307/3097555. ISSN 0361-7882. JSTOR 3097555. 
 4. Donaldson, Coleman (2020). "The Role of Islam, Ajami writings, and educational reform in Sulemaana Kantè's N'ko". African Studies Review (ēng Eng-gí). 63 (3): 462–486. doi:10.1017/asr.2019.59. ISSN 0002-0206. 
 5. The N'ko Alphabet as a Vehicle of Indigenist Historiography, Diane Oyler, History in Africa , Volume 24 , January 1997 , pp. 239 - 256 DOI: https://doi.org/10.2307/3172028
 6. Oyler, Dianne White (November 2005). The History of N'ko and its Role in Mande Transnational Identity: Words as Weapons. Africana Homestead Legacy Publishers. p. 1. ISBN 978-0-9653308-7-9. 
 7. Oyler, Dianne White (2001). "A Cultural Revolution in Africa: Literacy in the Republic of Guinea since Independence". The International Journal of African Historical Studies. 34 (3): 585–600. doi:10.2307/3097555. ISSN 0361-7882. JSTOR 3097555. 
 8. Rosenberg, Tina (9 December 2011). "Everyone Speaks Text Message". The New York Times Magazine. p. 20. 
 9. Oyler, Dianne White (1994) Mande identity through literacy, the N'ko writing system as an agent of cultural nationalism. Toronto: African Studies Association.
 10. Doumbouya, Mamady (2012). Illustrated English/N'Ko Alphabet: An introduction to N'Ko for English Speakers (PDF). Philadelphia, PA, USA: N'Ko Institute of America. p. 29. 
 11. Sogoba, Mia (June 1, 2018). "N'Ko Alphabet: a West African Script". Cultures of West Africa. June 2, 2019 khòaⁿ--ê. 
 12. Personal note from the LISA/Cairo conference, in Dec. 2005, Don Osborn
 13. nqo:ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲:Statistics

Tsham-khó bûn-hiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Tsham-ua̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Guā-pōo liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: N'Ko script

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ū N'Ko bûn-jī ê pán-pún.