Oán-tong Chi̍p-thoân

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Oán-tong Chi̍p-thoân (遠東集團) sī Tâi-oân ê chi̍t ê hāⁿ chio̍h-hòa lêng-goân, chū-chi hòa-chhiam, chúi-nî kiàn-châi, pah-hòe lêng-siū, kim-iông ho̍k-bū, hái-lio̍k ūn-su, thong-sìn bāng-lō͘, êng-chō kiàn-tio̍k, koan-kong pn̄g-tiàm, siā-hōe kong-ek téng 10 gōa hāng sán-gia̍p ê khì-gia̍p chi̍p-thoân. Kî-hā khì-gia̍p ū 200 gōa keng, pau-hâm Oán-tong Pháng-chit (Oán-tong Sin Sè-kí), A-chiu Chúi-nî, Oán-tong Pah-hòe, Jū-bîn Hâng-ūn, Tong-liân Hòa-ha̍k, Hông-oán Heng-gia̍p, Oán-thoân Tiān-sìn, Oán-tong Kok-chè Siong-gia̍p Gîn-hâng téng 8 keng tī Tâi-oân chiūⁿ-chhī ê kong-si; kòe-khì bat ū chi̍t ê le̍k-sú kú-tn̂g ê A-tong Lú-chú Nâ-kiû Tūi. Kàu 2015 nî ûi-chí, chu-sán chóng-gia̍h chhiau-kòe Sin-tâi-phiò 2-tiāu 5000-bān îⁿ (758-ek Bí-kim), êng-gia̍p kim-gia̍h chhiau-kòe Sin-tâi-phiò 6100-ek îⁿ (187-ek Bí-kim), kó͘-tong jîn-sò͘ chhiau-kòe 60-bān lâng, siāng koân bat sī Tâi-oân tē-saⁿ tōa khì-gia̍p chi̍p-thoân.

Chi̍p-thoân ê chhòng-pān-jîn sī Chhî Iú-siông, sī 1930 nî-tāi tī Siōng-hái oa̍h-hián ê seng-lí-lâng, 1937 nî tī Siōng-hái sêng-li̍p Siōng-hái Oán-tong Chiam-chit Chhiúⁿ, 1949 nî kā goân-té tī Siōng-hái ê kang-chhiúⁿ sóa lâi Tâi-oân siat-li̍p "Oán-tong Chiam-chit Chhiúⁿ", pēng tī 1953 nî sêng-li̍p Oán-tong Pháng-chit, khai-sí tī Tâi-oân ê sū-gia̍p. Āu-lâi tī 1957 nî sêng-li̍p A-chiu Chúi-nî, 1967 nî sêng-li̍p Oán-tong Pah-hòe, 1969 nî sêng-li̍p Ū-chiong Kang-siong, A-tong Ki-su̍t Ha̍k-īⁿ, chiām-chiām hoat-tián chò chit-má ê kui-bô͘.

2009 nî 10 goe̍h 13 hō, Oán-tong Pháng-chit kái-miâ Oán-tong Sin Sè-kí, kán-chheng "Oán-tong-sin" (遠東新). 2019 nî, Oán-tong Chi̍p-thoân tī Tâi-oân sêng-li̍p 70 chiu-nî.