O͘-tiám-hún-tia̍p

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Bó--ê
Kang--ê

O͘-tiám-hún-tia̍p (Hàn-jī: 黑點粉蝶, ha̍k-miâ: Leptosia nina) sī Hún-tia̍p-kho (Pieridae) ê chi̍t-khoán boé-ia̍h-á.

Chhî Io̍k-hong (徐堉峰) tī 1999 nî "Tâi-oân-tia̍p Tô͘-kàm" (台灣蝶圖鑑) tē-it kńg chheh--nih, ū-kóng choân-kiû ê o͘-tiám-hún-tia̍p hō͘-lâng hun-chò 14 ê a-chéng, Tâi-oân ê chit-chéng pī jīn-ûi sī te̍k-iú a-chéng. Tâi-oân o͘-tiám-hún-tia̍p (Leptosia nina niobe Wallace) ê tē-it-ūi chhái-chi̍p kì-lo̍k-chiá sī Eng-kok-lâng Robert Swinhoe.

Hêng-thài[siu-kái | kái goân-sí-bé]

I ê si̍t-kó͘ nā thíⁿ--khui ū 40 kaù 45 mm khoah. I ê si̍t-kó͘ piáu-bīn kui-ê sī pe̍h--ê; chú-iàu ê te̍k-teng sī téng-koân-si̍t-kó͘ kha-chiah-phiaⁿ-bīn tiong-hng oá goā-chhek ū 1 lia̍p bêng-hián ê o͘-sek pan-tiám; pak-tó͘-bīn téng-koân-si̍t-kó͘ thâu-chêng-iân kap ē-kha-si̍t-kó͘ ū iù-iù sè-sè o͘-ka-pi-sek ê tiám chhin-chhiūⁿ hûn ê khoán. Bó--ê si̍t khah îⁿ khah khoah, kha-chiah-phiaⁿ-bīn téng-koân-si̍t ê si̍t-toan ū hoe-o͘-sek ê pan, pak-tó͘ boa̍t-toan kah ē-kha-si̍t āu-piah-iân lia̍h-chê. Kang--ê si̍t-kó͘ goā-hêng khah e̍h khah tn̂g, pak-tó͘ tn̂g-tō͘ chám-jiân khah té.

Hun-pò͘[siu-kái | kái goân-sí-bé]

濱野榮次 ê "Tâi-oân Tia̍p-lūi Seng-thài Toā-tô͘-kàm" (台灣蝶類生態大圖鑑, 1986) chheh--nih siá-kóng, o͘-tiám-hún-tia̍p khòng-hoat hun-pò͘ tī Tâi-oân pa̍k-pō͘ kàu Hêng-chhun poàⁿ-tó it-tāi, lâm-pō͘ kē hái-poa̍t soaⁿ-khu khah-chia̍p-khoàiⁿ. Tû-liáu Tâi-oân, iah hun-pò͘ tī Ìn-tō͘, Sri Lanka, Jawa, Hui-li̍p-pin, Tiong-lâm poàⁿ-tó, kap Tiong-kok lâm-pō͘ chia ê só͘-chāi. Lí Chùn-iân (李俊延) kap Ông Hāu-ga̍k (王效岳) ê "Tâi-oân Ô͘-tia̍p Tô͘-kàm" (2002 nî) mā-ū kóng--tio̍h, o͘-tiám-hún-tia̍p tī tiong-lâm-pō͘ kui-tang lóng-ū thang khoàⁿ, ah pa̍k-pō͘ sī hhun-thiⁿ kàu chhiu-thiⁿ khah-chē. Tī Tâi-oân ê hun-pò͘ ē-sái koân kàu hái-poa̍t 1500 kong-chhioh. Tiāⁿ-tiāⁿ ē-tàng khoàⁿ tio̍h i tī chhiū-nâ-piⁿ chhiū-á-kha leh phoe, khin-sńg khoaⁿ-bān.

Kià-chú si̍t-bu̍t[siu-kái | kái goân-sí-bé]

O͘-tia̍m-hún-tia̍p ê kià-chú si̍t-bu̍t ū Pe̍h-hoe-chhài-kho (Capparaceae) ê loē-hio̍h soaⁿ-kam (C. acutifolia), soaⁿ-kam (C. formosana), sió-chhì soaⁿ-kam (C. henri), Lân-sû soaⁿ-kam (C. lanceolaris), hî-bo̍k (C. adansonii), pêng-ho̍k-keng pe̍h-hoe-chhài (C. rutidosperma), téng-téng.

Goā-pō͘ liân-kiat[siu-kái | kái goân-sí-bé]

[1]