Pang-chān thó-lūn:Án-chóaⁿ phah-jī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Keyman[kái goân-sú-bé]

Góa kám-kak hoān-sè m̄-bián lia̍t hiah chē POJ, tian-tò khòaⁿ--khí-lâi khah ho̍k-cha̍p, khah oh hoat-hiān kui-chek. A-giâu 03:35, 3 Oct 2004 (UTC)

Khó-lêng seng khóng kui-chek, liáu chia lia̍t choân-pió. Pektiong 08:46, 3 Oct 2004 (UTC)

Góa "install" 6.0 ê sūn, chhut-hiān sìn-sit kiò góa ài seng kā Keyman "uninstall" (the̍h-tiāu). M̄-koh soat-bêng kám m̄ sī kóng "thêng-chí" (exit) tō ē-iōng-tit ah?? A-giâu 01:06, 15 Oct 2004 (UTC)

Khó-lêng sī lí ê "Keyman runtime" sī kha kū pán ê. Chit ê "pojV0.6_package.exe" pau-koa siōng sin ê "keyman runtime" kap "poj keyman jī-poâⁿ". Na-sī lí ū kū pán ê keyman, khó-lêng su-iàu seng "uninstall"(the̍h-tiaū). Hó-chú sī bô su iàu ka-ki khì lia̍h keyman runtime. Goá èng-kai chhut 1-ê ka-na ū jī-poâⁿ ê pán-pún. Pektiong 03:14, 15 Oct 2004 (UTC)
OK, ló·-la̍t. Góa seng "thoè-chng" khoàⁿ-māi. Thâu-chêng ê soat-bêng ū sî-kan chiah koh kái. A-giâu 03:54, 15 Oct 2004 (UTC)
PS: Góa iōng ê Keyman sī 6.0.164.0 A-giâu 03:55, 15 Oct 2004 (UTC)

Che hām 0.5 pán chha tī tó-ūi? Góa chhì phah "x a", kiat-kó goân-chāi cháu chhut "x a". Sa bô niau-á-mn̂g.... A-giâu 01:32, 17 Oct 2004 (UTC)

m̄, khat-sit ū būn-tê. Goá tī goá sin ê Tablet PC téng-koân kin-pún bô hoat-tō "install". Chhiáⁿ tán goá chò "bug fix". 0.6 pán ū kā chi̍t-koá bô-iōng ê mi̍h the̍h-tiāu, mā ē-sài phah U+0358. Pektiong 03:53, 17 Oct 2004 (UTC)
XP Pro bô būn-tê (chng 1 piàn niâ). To-siā. A-giâu 05:39, 17 Oct 2004 (UTC)

TP Warning ài-kái, TP2.0 iōng unicode.... Pektiong 06:19, 14 5g 2005 (UTC)

pojV0.6_package.exe[kái goân-sú-bé]

http://wiki.holopedia.org/download/pojV0.6_package.exe chit chām-á lóng bē-tàng liân-soàⁿ. --Kiatgak 03:35, 3 Cha̍p-it-goe̍h 2005 (UTC)

Bô hoat tō liā loái ne --K3ngram 17:04, 1 Jī-goe̍h 2006 (UTC)
Oops! Hit tah í-keng khiau--khí ah (dead). Kái-chò sin bāng-chí [1]. A-giâu 17:28, 1 Jī-goe̍h 2006 (UTC)

Kiâⁿ kaù toh, Holopedia tō siá kaù toh[kái goân-sú-bé]

Chhiáⁿ khó-lū chhìn-chhái 1 tâi tiān-naú lóng ē-tit siá Holopedia ê 2 chióng su-kiû:

 • ē-hiáu siá Holopedia ê lâng khì kaù 1 ê sin só͘-chāi
 • bē-hiáu siá ê lâng tú chiap-chhiok Holopedia

Te̍k-sû jī-bó[kái goân-sú-bé]

  * Beh hō· lâng siu-kái ê ia̍h ū lia̍t chhut só·-ū ê "te̍k-sû jī-bó". Ē-sái kéng lâi iōng.
 1. Nā ū tēng-ji̍p tō bô chit ê pió, kám ē-tit cheng-ka?
  • Góa lóng khoàⁿ-ē-tio̍h neh.
 2. Kám ē-tit khah toā jī--chi̍t-su̍t-á? (khoàⁿ khah ū, khah hó kéng jī)
 3. Kám ē-tit khǹg tī khah hó chhi̍h ê só͘-chāi? (chhiūⁿ kóng "Editing ..." kap chhi̍h-liú-á tiong-ng, sûi-sî ē-tit ēng)
  • Bo̍k-chêng sī kā pió lok ji̍p khì MediaWiki:Copyrightwarning chit-ê khong-kan lāi-bīn (in-ūi MediaWiki pún-sin bô siat-kè hē pió ê só·-chāi).
 4. ...

Soàⁿ-téng choán-oāⁿ chò POJ[kái goân-sú-bé]

  * Mā ōe-sái iōng che [2]! Chin hó-iōng!
 1. Kám ē-tit kā i ê liân-kiat khǹg tiàm khah bêng-hián ê só͘-chāi? (khó-pí kóng "Editing ..." ê chhi̍h-liú-á hia)
 2. Su-siá ê keh-á kám ē-tit khah toā--tām-po̍h-á?
 3. Choáⁿ-oāⁿ--chhut-lâi ê POJ kap Holopedia ê chiàⁿ-jī-hoat kám ē-tit it-tì (2 pêng hō͘-siōng chhiâu--chi̍t-ē)?

--Kiatgak 02:09, 23 Cha̍p-it-goe̍h 2005 (UTC)

Chhiánn kóng khah siông-sè eh: tī Mac OS X, cháinn-iūnn īng OpenVanilla phah POJ. Lóo-la̍t.