Pas-taai

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Pas-taaiSaisiyat-cho̍k siōng-tōa ê chè-lé, gôan-té sī 1-tang pān 1-pái, Ji̍t-pún-sî-tāi chiah kái-chò 2-tang pān 1-pái. 10-tang ē pān 1-pái "10-nî tōa-chè".

Chit-ê chè-lé kap é-lâng ê bông-lêng ū koan-hē, só·-í Hàn-jîn kā kóng-chò É-lêng-chè.

É-lâng ê kò·-sū[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Chiâⁿ-kú chìn-chêng, Saisiyat-cho̍k khiā-khí ê só·-chāi, tùi-hōaⁿ ū tòa 1-tīn sin-kôan khah-bô 3-chhioh ê é-lâng, in put-chí-á khiáu, chhiùⁿ-koa kap thiàu-bú mā chin gâu. É-lâng khòaⁿ-tio̍h Saisiyat-cho̍k-lâng ê thó·-tē chin sán, tō kà in án-chóaⁿ choh-chhân, tī chò siu-sêng ê chè-lé ê sî, mā ē iau-chhiáⁿ Saisiyat-cho̍k ê lâng lâi chham-ka. M̄-koh é-lâng chiâⁿ hòⁿ-thit, tiāⁿ-tiāⁿ chhōe ki-hōe kā Saisiyat-cho̍k ê hū-jîn-lâng gio̍h-sio̍h, cho̍k-lâng sui-jiân chiâⁿ gîn, chóng--sī m̄-káⁿ pàng-siaⁿ.

Ū chi̍t-pái, chi̍t-tīn é-lâng iū-koh teh kā 1-ê cha-bó·-gín-a gio̍h-sio̍h, Saisiyat-cho̍k ê siàu-liân-lâng bē-kham-tit khì, choaⁿ-á kā é-lâng beh ēng lâi kòe khe, hit-tiâu soaⁿ-gî-pê chò ê chhiū-kiô téng-kôan chhòng-khang. Tng-tang chit-tīn é-lâng kiâⁿ chiūⁿ kiô, thiaⁿ-tio̍h chhiū-oe tn̄g--khì ê siaⁿ ê sî, iáu liōng-kóng hē sī chit-pò·-ki ê siaⁿ, kiat-kó é-lâng lóng-chóng po̍ah loeh tū-chúi-sí, kan-taⁿ 2-ê é-lâng tô-o̍ah.

Chit-2-ê é-lâng kā kà-sī Saisiyat-cho̍k-lâng ê tāi-chì 1-hāng 1-hāng pian-chò koa-sû, kà Saisiyat-cho̍k-lâng chhiùⁿ, koh kéng-kò in tio̍h chiàu iok-sok pān kì-liām é-lâng ê chè-lé, chhiùⁿ é-lâng kà ê koa, bô tō ē tú-tio̍h pháiⁿ-nî-tang, sīm-chì kui-cho̍k bia̍t-bông. Kóng soah, tō iân khe-hōaⁿ ǹg tang-pêng lī-khui, ná kiâⁿ ná kā kong-lông-chú ê hio̍h-á liah--khui, ná chiù-chhàm. Saisiyat-cho̍k-lâng ūi-tio̍h beh hō· é-lâng ê òan-hūn tiāⁿ--lo̍h-lâi, kiam beh kiû in ê gôan-liōng, choaⁿ-á kā pún-té ê siu-sêng-chè kái chò Pas-taai ( É-lêng-chè ).

Pas-taai ê pō·-sò·[siu-kái | kái goân-sú-bé]

Ùi lâm-chè-thôan chih-chiap é-lêng khí-kó·, keh-tńg-kang chiah koh ǹg pak ngiâ-chih é-lêng. Lâm kap pak 2-ê chè-thôan lóng ēng 3-mê 3-ji̍t, chú-iàu ê khám-chām chhiáⁿ khoàⁿ ē-bīn:

  • Kiat koaⁿ-bang iok-tēng chè-lé ê sî-kan
Chè-lé chìn-chêng 1,2 -kó·-go̍eh lâm pak 2-ê chè-thôan ē tī Lâm-chng ê khe-piⁿ khui-hōe, koat-tēng Pas-taai ê sî-kan.
  • Chhiáⁿ sîn
Pas-taai tē-it-kang thàu-chá, chú-chè ē chhōa cho̍k-lâng, Bīn ǹg tang chhiùⁿ chio-chhiáⁿ ê koa, chih-chiap é-lêng, hū-jîn-lâng cheng bí kiû hó-nî-tang. Hit-àm chha-put-to 7-tiám, chú-chè ē chhōa-thâu, koh chhiùⁿ-koa thiàu-bú ngiâ-chih é-lêng.
  • Àn-nāi é-lêng
Tē-2 àm, ēng koa kap bú hôe-siūⁿ éng-kòe kap é-lâng tàu-tīn ê chêng-hêng.
  • Hùn-sī
Tē-2 kang poàⁿ-mê 12-tiám, chú-chè khiā tī tōa-phiàn chhân-tē tiong-ng, hùn-sī cho̍k-lâng, chhiùⁿ walowalon ( Lûi-lú (雷女) ê koa ). Lóng-chóng ê lâng tio̍h khiā chiàⁿ, sī kui-ê chè-lé lāi-té siōng giâm-siok ê sî-chūn.
  • Sàng é-lêng
Tē-3 àm khai-sí sàng sîn ê koa-bú, it-ti̍t kah tē-4 kang thiⁿ phah-phú-kng chiah soah.
  • Kô· thô·-môai, thiàu kôan lia̍h koaⁿ-bang kap kā chin-chhiū chhâ ê kè-á phah hō· pháiⁿ
Ùi tē-4 kang thàu-chá ū sio-liân-sòa ê tián-lé khí -khiàn. Kô· thô·-môai ū chok-chhái ê lō·-iōng, thiàu kôan lia̍h koaⁿ-bang tāi-piáu hit-1-tang ê hok-khì. Kā chin-chhiū chhâ ê kè-á phah pháiⁿ ū kā é-lêng kóaⁿ cháu ê í-sù.
  • Chū-hōe ùi-lô
Tián-lé soah liáu-āu, ta̍k-ê ka-cho̍k lim-chiú, chia̍h chu̍t-bí-ko.
  • Khe-piⁿ sàng é-lêng
Tián-lé ê keh-tńg-kang, Tōa-e̍h (大隘) ê cho̍k-lâng, tioh khì kàu é-lêng khiā ê pōng-khang tùi-hōaⁿ ê khe-piⁿ sàng--in. In tī khe-piⁿ hiàn-chè, hang-bah, chhiùⁿ-koa thiàu-bú, kap chêng kúi-kang ê giâm-siok pi-ai ôan-chôan koh-iūⁿ. Kah chia, Pas-taai chiah sǹg-sī chóng soah.