Phang-siū-eng

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Phang-o-chu he̍k kiò-chò phang-siū-eng (Hàn-jī: 蜂窩疽, 蜂岫癰; Hôa-gí: 蜂窩性組織炎; Eng-gí: cellulitis) sī phôe-hā cho·-chit ê kám-jiám. Tī hián-bî-kiàⁿ ē-té, phôe-hā cho·-chit ê pâi-lia̍t khòaⁿ--khí-lâi ná-chhin-chhiūⁿ phang-siū, só·-í kā kiò-chò phang-o-chu he̍k phang-siū-eng.

Phang-siū-eng tiāⁿ-tiāⁿ hoat-seng tī phôe-hu ū khang-chhùi ê sî, sè-khún keng-kòe khang-chhùi chhim-ji̍p chin-phôe-chân kap phôe-hā cho·-chit, sek-hòng to̍k-sò·, tiàm cho·-chit khang-phāng lāi chu-seng, ín-khí cho·-chit hoat-iām, siāng-bêng-hián ê chèng-chōng sī kio̍k-pō· phôe-hu ê hoat-âng, chéng-tiùⁿ, sio-jia̍t, kap thàng-thiàⁿ. Só·-kóng ê hoat-âng sī khang-chhùi kap hū-kīn piáu-bīn pìⁿ-chiâⁿ pí chèng-siông phôe-hu khah-âng; chéng-tiùⁿ sī kóng siū-siong ê só·-chaī lio̍h-lio̍h-á koân--khí-lâi; sio-jia̍t sī kóng bong-khí-lâi pí kî-thaⁿ khu-he̍k khah sio-lō; thàng-thiàⁿ sī kóng kha̍p--tio̍h ē thiàⁿ.

Nā-bô liâm-piⁿ tī-lâu, kám-jiám ē chhim-ji̍p ki-bah kin-mo̍h, tì-sú hāi-sú-sèng kin-mo̍h-iām (壞死性筋膜炎). Khai-hòng-sèng gōa-siong, hiang-káng-kha, bán-chhùi-khí, thn̂g-jiō-pēⁿ, thiàⁿ-hong, koaⁿ-ngē-hòa, kap bián-e̍k-la̍t khah-bái ê hoān-chiá khah-gâu hoat-seng chit-khoán chèng-thâu. Lēng-gōa, lāu-hòe-á, êng-ióng-put-liông, tōa-kho·-pé, kap kio̍k-pō· hiat-sioh sûn-khoân bái ê hoān-chiá mā-sī chit-khóan chèng-thâu ê ko-hong-hiám cho̍k-kûn.