Portal:Bûn-hòa

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Bûn-hòa Mn̂g-kháu-ia̍h

Bûn-hòa sī lâng oa̍h-tāng ê hêng-sè, kiam hō͘ chia oa̍h-tāng sán-seng ì-bī kap tiōng-iàu-sèng ê siōng-cheng kò͘-chō. Bûn-hòa ē-tàng hông "liáu-kài chò liân kî-tiong chhòng-chō-chiá iā kēng-cheng ê siōng-cheng kap ì-bī ê hē-thóng, khiàm-khoat kò͘-tēng ê pian-kài, it-ti̍t leh liû-tōng, koh hō͘-siōng kau-liû kiam saⁿ-cheⁿ". Bûn-hòa ē-tàng tēng-gī chò só͘-ū seng-oa̍h ê hong-sek: pau-koat gē-su̍t, sìn-gióng, kap chi̍t-ê kûn-thé tāi-tāi siong-thoân ê chè-tō͘. Bûn-hòa mā hông kiò chò sī "kui-ê siā-hōe ê seng-oa̍h hong-sek". Chiàu kòng to̍h pau-koat thé-thóng, chhēng-chhah, giân-gí, chong-kàu, gî-sek, koh ū hêng-tōng ê kui-hoān, pí-lūn hoat-lu̍t kap tō-tek chhām sìn-gióng ê hē-thóng hâm gē-su̍t.

Têng kéng kòe-soán hāng-bo̍k (piàⁿ-chheng)

Kòe-soán ê bûn-chiuⁿ

poe-chîⁿ
Poa̍h-poe sī bîn-kan sìn-gióng tiong, ēng poe-chîⁿ hiòng sîn-bêng kiû-khit, mn̄g tāi-chì ê chi̍t chióng tōng-chok. Chi̍t hù poe-chîⁿ ū nn̄g-tè. Múi-tè kok-ū chi̍t-bīn im-bīn, chi̍t-bīn iông-bīn. Lán-lâng pēng-bô choân-lêng. Ū lio̍k-sîn-bô-chú, ū hiòng sîn-bêng khit-thó mn̍gh-kiāⁿ ê sî-chūn. Kiû-khit-chiá siang-chhiú hap-phâng poe-chîⁿ, khiân-sêng kháu-ho͘ tùi-siòng sîn-bêng miâ-hō, chheng-chhó bêng-khak kóng-chhut ka-kī--ê su-kiû, tông-sî chhéng-kiû sîn-bêng í chhut liân-soà kúi-siūⁿ-poe ûi-chún, siang-chhiú khin-khin hiat-chhut poe-chîⁿ, poe-chîⁿ tiāⁿ-tio̍h tī thô͘-kha ê chêng-hêng tō-sī sîn-bêng ê ì-sù.

Kòe-soán ê iáⁿ-siōng

Be̍k-se-ko ê pîn-pâi-chiongCredit: Juan Gabino (AlexCovarrubias chè-chok vector pán-pún)

Be̍k-se-ko ê Pîn-pâi-chiong, he̍k-chiá kóng Be̍k-se-ko Kok-ka Pîn-pâi (se. Escudo Nacional de México).

Kòe-soán ê jîn-bu̍t

Inô Kanori
Inô Kanori (伊能嘉矩; 1867 nî 6 goe̍h 11 ji̍t – 1925 nî 9 goe̍h 30 ji̍t) sī Ji̍t-pún ê jîn-lūi-ha̍k kiam bîn-sio̍k-ha̍k-ka, sī chin tiōng-iàu ê Tâi-oân gián-kiù ha̍k-chiá. I sī tùi Iwate-koān ê Tôno chhut-sì--ê. Inô tī 1886 nî ji̍p-khì Iwate-koān ê su-hoān ha̍k-hāu tha̍k-chheh, m̄-koh i chhui-sak ha̍k-seng ūn-tōng, choaⁿ-á hō͘ lâng thè-o̍h. Liáu-aū, i kòe Tang-kiaⁿ chū-siu, kiam chò sin-bûn siá-chok ê khang-khoè. Tùi 1893-nî khai-sí, i toè Tang-kiaⁿ Tè-kok Tāi-ha̍k ê Tuboi Syôgorô (坪井正五郎) kàu-siū tha̍k jîn-lūi-ha̍k. 1895-nî, Ji̍t-pún chiàm Tâi-oân, Inô í lio̍k-kun kò͘-oân ê sin-hūn kòe ka Tâi-oân, mā khai-sí i iok-lio̍k 10-tang ê Tâi-oân chāi-tē tiau-cha gián-kiù.

Lí kám chai-iáⁿ...

Mahabharata

Kòe-soán ê ín-kù

Susan Sontag
Susan Sontag, "Susan Sontag: The Rolling Stone Interview" chham Jonathan Cott (1978 nî; 1979 nî 10 goe̍h 4 ji̍t chhut-pán)

Lūi-pia̍t

Soán lâi khòaⁿ chhù-lūi-pia̍t

Koan-liân portal

Wikimedia