Portal:Kho-ha̍k/Selected article

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Sú-iōng[kái goân-sú-bé]

Layout siat-kè: Portal:Kho-ha̍k/Selected article/Layout.

Tán-thāi ka-thiam[kái goân-sú-bé]

(Nā chhōe tio̍h sek-ha̍p ê bûn-chiuⁿ thang khai-lia̍t tī chia hông lī-ēng, he̍k-chiá ka-tī chiàu keh-sek ka-thiam sin--ê)

Lia̍t-toaⁿ[kái goân-sú-bé]

Portal:Kho-ha̍k/Selected article/1

1849 nî Dictionnaire D'Histoire Naturelle lāī-bīn ê tô͘.

Pat-kòa, ha̍k-miâ Birgus latro, sī siāng tōa chéng ê lio̍k-tē hē-lūi kiam chiat-chiok tōng-bu̍t. Bûn-hiàn kì-chài ê tōa-sè bô it-tēng. Kin-kù tōa pō͘-hūn ê chu-liāu, siāng tāng kàu 4.1 kong-kin, tn̂g 40 kong-hun, kha nā chhun tn̂g ē-tàng kàu 91 kong-hun. Kang--ê it-poaⁿ pí bó--ê khah tōa chiah. Pat-kòa ki-pún-siōng sī 1 khoán kià-seⁿ-á. Pat-kòa chú-iàu chia̍h kok chióng kóe-chí, pau-koah iâ-chí kap bû-hoa-kó. In Ū-hoat-tō͘ iōng i chho͘-ióng ê "khîⁿ-á" chiong iâ-chí khak kòng phòa, thang chia̍h lāi-bīn ê iâ-iû.


Portal:Kho-ha̍k/Selected article/2

Methane ê hòa-ha̍k kò͘-chō

Alkane sī chi̍t-ê chióng-lūi ê iú-ki hoà-ha̍p-bu̍t ê chóng-chheng, hòa-ha̍k-sek siá chò CnH2n+2, mā hō chò Paraffin. Alkane sī páu-hôthòaⁿ-hòa chú-sò͘ (hydrocarbon), in hun-chú lāi-té-ê só͘-ū thòaⁿ-sò͘ (C) kah chúi-sò͘ (H) gôan-chú chi kan ê hòa-ha̍k kiat-ha̍p lóng sī tan kiat-ha̍p. Alkane ê chú-iàu lâi-gôan sī chio̍h-iû kah thian-jiân-khì. Ta̍k-ê thòaⁿ-sò͘ gôan-chú ū 4-ê hoà-ha̍k kiat-ha̍p (C-H ia̍h-sī C-C), só͘-ū ê chúi-sò͘ gôan-chú lóng kah chi̍t-ê thòaⁿ-sò͘ gôan-chú sio-chiap (H-C). Kiat-kò͘ siāng kán-tan-ê alkane sī methane (CH4). Tī alkane ka-cho̍k lāi-té, thòaⁿ-sò͘ ê sò͘-liōng pēng bô hān-chè. Alkane ê hóan-èng-sèng bô kóng chin kiông. Só͘-ū-ê alkane lóng bô sek-tī mā bô khì-bī.


Portal:Kho-ha̍k/Selected article/3

Apollo 17 am 7. Dezember 1972 nî 12 goe̍h 7 ji̍t Apollo 17 jīn-bū hip--ê siōng.

Tē-kiûThài-iông-hē 8 lia̍p chú-iàu he̍k-chheⁿ chi it, tang-tiong chiàu in lî Ji̍t-thâu ê hn̄g-kīn lâi sǹg, Tē-kiû pâi tī tē-3-ūi. Tē-kiû sī se̍h Ji̍t-thâu chò kong-choán, siâng-sî iū-koh chò chū-choán ūn-tòng. Tē-kiû kong-chóan ūn-hêng ê kúi-tō liōng-kî-iok sī "ah-nn̄g-hêng"--ê. Tē-kiû se̍h Ji̍t-thâu ê 1-liàn to̍h sī kong-le̍k 1-nî, chū-chóan 1-kái to̍h chiâⁿ 1-kang. Tē-kiû sī Thài-iông-hē siōng tōa ê lio̍k-tē he̍k-chheⁿ, sī bo̍k-chêng ûi-chí, jîn-lūi chai-iáⁿ--ê î-it ū sèⁿ-miā tī-leh ê he̍k-chheⁿ. Tē-kiû ko͘-ko͘ ū 1-lia̍p thian-jiân ê oē-chheⁿ, tō-sī Go̍eh-niû. Ge̍h-niû se̍h Tē-kiû 1-khôan sī 1 go̍eh-ji̍t. Tē-kiû ê gōa-hêng sī téng-ē lio̍h-á khah píⁿ, tiong-ng lio̍h-á khah phòng, ē-sái kóng sī ah-nn̄g-hêng ê kiû-thé. Tē-kiû ū 2-tiâu chú-iàu ê pòan-kèng, khah tn̂g--ê hit-tiâu keng-kòe Chhiah-tō, tāi-iok 6,378 kong-lí tn̂g; khah té--ê hit-tiâu keng-kòe Lâm-Pak-ke̍k, tāi-iok 6,356 kong-lí tn̂g.


Portal:Kho-ha̍k/Selected article/4
Portal:Kho-ha̍k/Selected article/4