Portal:Toān-kì

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Jîn-bu̍t toān-kì ê Mn̂g-kháu-ia̍h

Tùi bó͘ chi̍t-ê jîn-bu̍t sè-miā lâi-le̍k ê siông-sè kì-su̍t, hō chò toān-kì, nā khah kán-tan ê kài-siāu thang kóng sió-toān. Toān-kì m̄-ná sī khai-lia̍t chhiūⁿ kàu-io̍k, khang-khòe, koan-hē kap sí-bông téng ki-pún sū-si̍t, mā kì-lio̍k tùi-siōng tī chia sū-kiāⁿ tang-tiong ê keng-giām. Kap jîn-sū tóng-àn (profile) iā lí-le̍k-su (résumé) bô sio-siâng, chi̍t hūn toān-kì piáu-hiān tùi-siōng ê sè-miā kò͘-sū, kóng-kioh i sè-miā tang-tiong ê chē khoán hong-bīn, pau-koat keng-giām lāi ê chhin-sin sè-hāng tāi-chì, jî-chhiá mā khó-lêng pau-koat tùi i jîn-keh ê hun-sek.

Siū tio̍h kì-lio̍k tùi-siōng he̍k-chiá i-ê ka-cho̍k jīm-khó, ha̍p-chok, hia̍p-pān ê toān-kì, hō chò siū-khoân toān-kì. Nā sī kì-su̍t tùi-siōng ka-tī, he̍k-chiá kah lâng chò-hóe siá--chhut-lāi-ê, hō chò chū-toān. Toān-kì ê siá-chok it-poaⁿ sǹg sī hui-hi-kò͘-lūi, m̄-koh mā ē-tàng ēng hi-kò͘ ê hong-sek lâi kì-su̍t chi̍t-ê jîn-bu̍t ê sè-miā. Tùi bûn-ha̍k kàu tiān-iáⁿ, ū mûi-thé iūⁿ-sek chē khoán ê toān-kì.

Têng kéng kòe-soán hāng-bo̍k (piàⁿ-chheng)

Kòe-soán ê toān-kì

Frank Lloyd Wright
Frank Lloyd Wright (1867 nî 6 goe̍h 8 ji̍t – 1959 nî 4 goe̍h 9 ji̍t) sī Bí-kok ê kiàn-tio̍k-su, sek-lāi siat-kè-su, chok-ka kiam kàu-io̍k-ka. Wright it-seng siat-kè chhiau-kòe 1,000 hāng kiàn-tio̍k, kî-tiong ū 532 ê oân-sêng. Wright ê siat-kè tiat-ha̍k sī iú-ki kiàn-tio̍k, kiông-tiāu kiàn-tio̍k-bu̍t kap khoân-kéng sī hô-hâi koh jîn-sèng-hòa ê. Chit hāng tiat-ha̍k ê siōng-hó ê lē chiū sī 1935 nî ê Fallingwater, pī hō-chò "Bí-kok le̍k-sú siōng siōng-úi-tāi ê kiàn-tio̍k-bu̍t". Wright siá-kòe 20 pún chheh kap lēng-gōa chē-chē bûn-chiuⁿ, i pún-sin tī Bí-kok kap Au-chiu iā sī chin siū-tio̍h hoan-gêng ê kà-chheh káng-su. Tī 1991 nî, Wright hō͘ Bí-kok Kiàn-tio̍k-su Hia̍p-hōe hō-chò "siōng-úi-tāi ê Bí-kok kiàn-tio̍k-su".

Kòe-soán ê iáⁿ-siōng

Hồ Chí Minh (1890 nî 5 goe̍h 19 ji̍t – 1969 nî 9 goe̍h 3 ji̍t), hip chi̍t tiuⁿ siōng ê sî (1921 nî) i koh hō Nguyễn Ái Quốc, sī Oa̍t-lâm ê kiōng-sán-chú-gī chèng-tī-ka kap kek-bēng-ka, i tī 1946 nî kàu 1955 nî sī Oa̍t-lâm Bîn-chú Kiōng-hô-kok ê chóng-lí, koh sī 1945 nî kàu 1969 nî ê chú-se̍k.

Kin-á-ji̍t – 4 goe̍h 4 ji̍t

Lí kám chai-iáⁿ...

László Bíró

Wiki-Sū-kang

WikiProjects

Choan-bûn tī toān-kì ê khang-khòe:


Jîn-bu̍t lia̍t-toaⁿ

Lūi-pia̍t

Soán lâi khòaⁿ chhù-lūi-pia̍t

Wikimedia