Portal:Toān-kì

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Jîn-bu̍t toān-kì ê Mn̂g-kháu-ia̍h

Tùi bó͘ chi̍t-ê jîn-bu̍t sè-miā lâi-le̍k ê siông-sè kì-su̍t, hō chò toān-kì, nā khah kán-tan ê kài-siāu thang kóng sió-toān. Toān-kì m̄-ná sī khai-lia̍t chhiūⁿ kàu-io̍k, khang-khòe, koan-hē kap sí-bông téng ki-pún sū-si̍t, mā kì-lio̍k tùi-siōng tī chia sū-kiāⁿ tang-tiong ê keng-giām. Kap jîn-sū tóng-àn (profile) iā lí-le̍k-su (résumé) bô sio-siâng, chi̍t hūn toān-kì piáu-hiān tùi-siōng ê sè-miā kò͘-sū, kóng-kioh i sè-miā tang-tiong ê chē khoán hong-bīn, pau-koat keng-giām lāi ê chhin-sin sè-hāng tāi-chì, jî-chhiá mā khó-lêng pau-koat tùi i jîn-keh ê hun-sek.

Siū tio̍h kì-lio̍k tùi-siōng he̍k-chiá i-ê ka-cho̍k jīm-khó, ha̍p-chok, hia̍p-pān ê toān-kì, hō chò siū-khoân toān-kì. Nā sī kì-su̍t tùi-siōng ka-tī, he̍k-chiá kah lâng chò-hóe siá--chhut-lāi-ê, hō chò chū-toān. Toān-kì ê siá-chok it-poaⁿ sǹg sī hui-hi-kò͘-lūi, m̄-koh mā ē-tàng ēng hi-kò͘ ê hong-sek lâi kì-su̍t chi̍t-ê jîn-bu̍t ê sè-miā. Tùi bûn-ha̍k kàu tiān-iáⁿ, ū mûi-thé iūⁿ-sek chē khoán ê toān-kì.

Têng kéng kòe-soán hāng-bo̍k (piàⁿ-chheng)

Kòe-soán ê toān-kì

Lîm Bō͘-seng
Lîm Bō͘-seng (林茂生, 1887 nî 10 goe̍h 30 ji̍t – 1947 nî 3 goe̍h 11 ji̍t) sī Tâi-oân ê tiat-ha̍k-ka. I sī thong Tâi-oân thâu-chi̍t-ê thiat-ha̍k phok-sū, 1929 nî tit tio̍h Bí-kok Columbia Tāi-ha̍k ê tiat-ha̍k phok-sū ha̍k-ūi, bat tam-jīm koè Tâi-oân Tāi-ha̍k Bûn-ha̍k-īⁿ īⁿ-tiúⁿ. 1916 nî i tùi Tang-kiaⁿ Tè-kok Tāi-ha̍k chú-siu Tong-hong Thiat-ha̍k chut-gia̍p, sī Tâi-oân tē-it ê bûn-ha̍k-sū. 228 Sū-kiāⁿ hoat-seng liáu-āu, ū lâng chhiáⁿ i chhut-bīn hia̍p-siong sū-kiāⁿ ê chhu-lí pān-hoat, tè-bé tī 3 goe̍h 11 ji̍t, Tiong-hôa Bîn-kok ê jîn-oân lâi kā chhoā-cháu, liáu-āu to̍h si̍t-chong--khì.

Kòe-soán ê iáⁿ-siōng

Pa-se ê Pedro 2-sè (1825 nî 6 goe̍h 16 ji̍t – 1992 nî 9 goe̍h 2 ji̍t) sī Pa-se Tè-kok ê tē-jī-ê kiam siāng bóe tāi thóng-tī-chiá, chāi-ūi chiau-kòe 58 tang. I sī Rio de Janeiro chhut-sì--ê. Tī i-ê sî-tāi, Pa-se Tè-kok chiâⁿ chò kok-chè-sèng ê sè-le̍k.

Kin-á-ji̍t – 6 goe̍h 14 ji̍t

Lí kám chai-iáⁿ...

Hedy Lamarr

Wiki-Sū-kang

WikiProjects

Choan-bûn tī toān-kì ê khang-khòe:


Jîn-bu̍t lia̍t-toaⁿ

Lūi-pia̍t

Soán lâi khòaⁿ chhù-lūi-pia̍t

Wikimedia