Railroad Tycoon

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
跳至導覽 跳至搜尋

Railroad Tycoon sī 1 ê keng-chè bô·-gí kap chhek-lia̍k ê iû-hì. Ū 3 ê pán-pún: thâu-seng ê Railroad Tycoon (1990 nî), Railroad Tycoon II (1998 nî), kap Railroad Tycoon 3 (2003 nî). Railroad Tycoon chū-té sī iû-hì siat-kè-chiá (game designer) Sid Meier só· siá, MicroProse só· hoat-hêng, ah sui-bóng ū "Tycoon" chit-ê suffix, i kah RollerCoaster Tycoon kap Transport Tycoon chia-ê iû-hì oân-choân bô tī-tāi, in sī Eng-kok tn̂g-sek siat-kè-chiá Chris Sawyer só· hoat-tián--ê.

Bo̍k-tek[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Iû-hì ê bo̍k-tek sī chhòng-pān kap koán-lí 1 keng thih-lō· kong-sī, pau-koah pho·-siat thih-ki-lō·, khí-chō hóe-chhia-thâu, kap bé hóe-chhia chham an-pâi chhia-pang. Chit-ê iû-hì bô·-gí hòe-kiāⁿ kap lú-kheh ê kèng-su, koh-ū bî-hêng ê kó·-phiò-chhī-tiûⁿ ē-sái bé-bē ka-tī kap tùi-chhiú kong-sī ê kó·-phiò

Railroad Tycoon[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Thâu-khí-seng pán-pún thê-kiong chhit-thô-chiá ē-bīn chit kúi-ê tē-khu soán-tek kui kong-sī: Bí-kok se-pō·, kap tiong-se-pō· he̍k tang-pak-pō·, Eng-kok (tī khah-sè ê chhioh-tō· iáu-ū Eng-kok ê lâm-pō·), kap Au-chiu.

Chhit-thô ê lâng tam-jīm kong-sī ê keng-lí, ài po·-siat thih-ki-lō·, khí-chō hóe-chhia-thâu, kò·-bé hóe-chhia kap an-pâi chhia-pang, ah nā siūⁿ-beh ka-tī chí-hui hóe-chhia ūn-choán kap khí gia̍h-gōa ê kang-tiûⁿ mā ē-sái. Iû-hì lāi-té mā ū kî-thaⁿ ê thih-lō· kong-sī thàu-kòe kó·-phiò bé-bē kap "Rate Wars" lâi cheng-toat kong-sī ê keng-êng-koân

Iû-hì tú-khai-sí, chhit-thô-chiá ū chu-pún chi̍t-pah-bān (chi̍t-pòaⁿ sī kó·-piò, chi̍t-pòaⁿ sī tāi-khóaⁿ). Chhit-thô-chiá ē-sái hoat-hêng chài-koàn lâi cheng-ka hiān-kim, lī-lu̍t àn-chiàu iû-hì lāi-té bô-kâng sî-kî ê keng-chè kéng-khì jî-tēng. Tī Bí-kok se-pō· hit-ê iû-hì tiûⁿ-kéng, thâu-chi̍t-ê kā thih-lō· ùi Mississippi liâm kàu se-hōaⁿ ê lâng ē tit-tio̍h chi̍t-pah-bān ê siúⁿ-kim.

Iû-hì lāi-té ê hóe-chhia-thâu ū 4 chióng koh-iūⁿ kiàn-tiok: Sìn-hō-thá (Signal Tower), Sió-chām (Depot), Tōa-chām (Station), kap thih-lō· chóng-chām (Railroad terminal). Sìn-hō-thá thoân-sàng hóe-chhia thong-kòe ê sìn-hō, ē-sái khòng-chè hóe-chhia ê ūn-choán. Tû-liáu sìn-hō-thá, kî-thaⁿ ê chhia-thâu ho̍k-bū hū-kīn ê tē-khu; sió-chām ho̍k-bū ka-tī hit-ê square kap piⁿ-á 8 ê square (1 lìn), chóng-kiōng 9 ê square; tōa-chām ê ho̍k-bū hoān-ûi koh ke 1 lìn; ah chóng-chām ho̍k-bū tiong-hng hit-khu kap 3 lìn ê khu-he̍k. Chhit-thô-chiá siāng-chē ē-sái khí 32 ê chhia-thâu. Khí tē-1-ê chhia-thâu ê sî, mā khí tē-1-ê ên-jín pó-iúⁿ-tiûⁿ. Ta̍k keng pó-īúⁿ-chhiúⁿ ia̍h-sī chhit-thô-chiá koh-iūⁿ hóe-chhia-kiàⁿ ê seng-sán kang-tiûⁿ. Chhit-thô-chiá ē-sái kā chhia-thâu seng-kip he̍k kàng-kip. Kî-thaⁿ ê siat-si hó-pí léng-chông-khò·, kap hō·-thé-luh mā ē-sái cheng-ka.

Chhit-thô-chiá kā chhia-thâu khí hó-sè liáu-āu, ē-sái tī jīn-hô 1 keng iên-jín-kang-chhiûⁿ tá-chō hóe-chhia-bú, koh ka-siōng hóe-chhia-kiàⁿ, jiân-āu kā phài-chhut-khì ūn-choán. Chhit-thô-chiá ē-sái sûi-sî kái-piàn hóe-chhia tī bô-kâng chhia-thâu beh thoa ê hóe-chhia-kiàⁿ lia̍t-toaⁿ. Chia-ê hóe-chhia-kiàⁿ lia̍t-toaⁿ pau-koah sàng-phoe ê iū-piān-chhia, chài-lâng ê kheh-chhia, kap tek-pia̍t ê hòe-kiāⁿ chhia-siuⁿ. Hòe-kiāⁿ chhia-siuⁿ ū 9 chióng, hun-pia̍t ūn-sàng koh-iūⁿ lông-sán he̍k khòng-sán.

Phoe-sìn nā kín sang kàu-ūi, siu-ji̍p khah-chē. Kî-thaⁿ ê hòe-kiāⁿ nā jú-kín sang mā-sī than jú-chē, m̄-koh nā-sī hoè chài móa-móa ê sî, chit-ê hāu-kó tio̍h khah-chió, thong-siông chài-móa chiah khui-chhia chhut-hoat, án-ne khah-hó.

Pō·-siat thih-lō· ê sî, hóe-chhai ê sok-tō· sī khó-lū ê tiōng-tiám. Ká-sú thih-lō· ti̍t-ti̍t khui-kòe 1 lia̍p soaⁿ, sui-bóng kī-lî siāng-kīn, sok-tō· soah bān-tu-tu, án-ne m̄-sī siāng keng-chè ê hoat-tō·; èng-kai ài tī pêⁿ-tē pôaⁿ-seh, he̍k kai-chîⁿ ó· pōng-khang chiah-tio̍h. Sio-siâng ê khó-lū sī tō·-chûn ê èng-iōng, i sui-jiân khah-kùi khah-bān, m̄-koh tī bó·-mi̍h-á chêng-hêng hā, ē-sái sok-té kī-lî, án-ne tiān-tó khah keng-chè.

Pēng-m̄-sī ta̍k-ê chhia-thâu lóng-ē bé ta̍k-hāng ūn-sàng kàu hia ê hòe-kiāⁿ. Ū-ê hòe-kiāⁿ seng-sán-chiá bô su-iàu jīn-hô goân-liāu. Ū 2 chióng bô·-sek chhit-thô-chiá ē-sái soán-tek: Kán-tan Keng-chè (hó-pí, 1 ê chhia-thâu nā ho̍k-bū 2 ê siâⁿ-chhī í-siōng, án-ne i tio̍h ē bé só·-ū ê mi̍h-kiāⁿ) kap Ho̍p-cha̍p Keng-chè (1 ê chhia-thâu nā ho̍k-bū 2 ê siâⁿ-chhī, kan-taⁿ ē bé iû-piān, lú-kheh, chi̍t-kóa-á hòe-kiāⁿ; ho̍k-bū 4 ê chng-thâu ê chhia-thâu ē bé lú-kheh, kap bô-kâng ê hòe-kiāⁿ; ū thih-kang-tiûⁿ ê chhia-thâu chiah-ē bé mûi-thòaⁿ; kî-thaⁿ ê sán-phín ū koh-chū ê kò·-kheh bé-chú). Sì ê tē-khu tiûⁿ-he̍k ū koh-iūⁿ ê sán-phín chióng-lūi.