Siau-tû tùi hū-lú it-chhè hêng-sek khî-sī kong-iok

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
《Siau-tû tùi hū-lú it-chhè hêng-sek kî-sī kong-iok》phoe-chún chêng-hóng

《Siau-tû tùi hū-lú it-chhè hêng-sek kî-sī kong-iok》(Eng-gí: The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, CEDAW) sī chi̍t-hāng iú-koan Hū-lú koân-lī ê kok-chè kong-iok, choân-bûn kiōng 30 tiâu. Liân-ha̍p-kok tī 1979 nî 12 goe̍h 18 ji̍t ê tāi-hōe chiàu tē 34/180 hō koat-gī, thong-kòe iú-koan gī-àn pēng-chhiáⁿ khai-hòng hō͘ kok-kok chhiam-jī, phoe-chún kap ka-ji̍p seng-hāu, chiàu tē 27 tiâu tī 1 hāng kui-tēng tī 1981 nî 9 goe̍h khai-sí seng-hāu. Kong-iok khak-li̍p kui-chek, pó-chiòng hū-lú tī chèng-tī, hoat-lu̍t, kang-chok, kàu-io̍k, i-liâu ho̍k-bū, siong-gia̍p oa̍h-tōng kap ka-têng koan-hē téng kok-hong-bīn ê koân-lī.

Chit-ê kong-iok tē 1 tiâu, sī tùi "hū-lú ê kî-sī" tēng 1 ê thong-iōng ê tēng-gī: "Khiā-tī sèng-pia̍t lâi chòe--ê jīm-hô khu-piat, pâi-thek á-sī hān-chè, i ê éng-hióng ā-sī bo̍k-tek lóng kàu hóng-gāi á-sī hó͘-jīm hū-lú bô-lūn í-hun, bī-hun tī lâm-lú pêng-téng ê ki-chhó͘ téng-bīn jīn-bat, hiáng-iú á-sī tī chèng-tī, keng-chè, siā-hōe, bûn-hòa, kong-bîn ā-sī jīm-hô kî-thaⁿ hong-bīn ê jîn-koân kap ki-pún chū-iû."

Chit-ê kong-iok í-keng ū 188 ê sêng-oân-kok. Kong-iok ê sêng-oân-kok su-iàu sêng-lo̍k lí-hêng chi̍t hē-lia̍t ê chhò-si, kiat-sok it-chhè hêng-sek tùi hū-lú ê kî-sī, pau-koat:

  • Khak-pó tong-tē hoat-chè lâm-lú pêng-téng
  • Siat-li̍p ki-kò͘ ū-hāu pó-chiòng hū-lú bián siū kî-sī
  • Siau-tû kò-jîn, cho͘-chit, khì-gia̍p tùi hū-lú it-chhè hêng-sek kî-sī
  • Seng-io̍k-koân ê pó-chiòng

Siau-tû tùi hū-lú kî-sī úi-oân-hōe[siu-kái | kái goân-sí-bé]

Liân-ha̍p-kok tī tiâu-iok thong-kòe liáu-āu, sêng-li̍p siau-tû tùi hū-lú kî-sī úi-oân lâi kàm-chhat《Siau-tû tùi hū-lú it-chhè hêng-sek kî-sī kong-iok》ê lo̍h-si̍t, hū-chek tēng-kì sím-cha kok sêng-oân-kok chip-hêng kong-iok ê chìn-tián. Kun-kù kong-iok tē 18 tiâu, sêng-oân-kok ū chek-jīm tī kong-iok tùi kai kok seng-hāu liáu-āu chi̍t-tang lāi, í-kip tī í-āu chì-chió múi 4 nî chi̍t-pái, chiū kai kok chip-hêng kong-iok kok-hāng kui-tēng ǹg úi-oân-hōe thê-chhut pò-kò; chóng-sī úi-oân-hōe iā-ū koân tī sím-gī pò-kò liáu-āu thê-chhut kiàn-gī. Úi-oân-hōe tû-liáu chiap-siū kok sêng-oân-kok ê chèng-hú pò-kò í-gōa, mā chiap-siū kok hui-chèng-hú chō͘-chit só͘ thê-kiong ê chu-liāu.

Tâi-oân kap Kong-iok[siu-kái | kái goân-sí-bé]

2007 nî 1 goe̍h 5 ji̍t, Tiong-hôa-bîn-kok (Tâi-oân) sui-bóng pēng-m̄-sī liân-ha̍p-kok sêng-oân-kok, Li̍p-hoat-īⁿtē 6 kài tē 4 hōe-kî tē 15 pái hōe-gī thong-kòe Hêng-chèng-īⁿ hâm-chhiáⁿ sím-gī ê "Siau-tû tùi hū-lú it-chhè hêng-sek kî-sī kong-iok".[1] 2011 nî 5 goe̍h 20 ji̍t, Li̍p-hoat-ī tē 7 kài tē 7 hōe-kî tē 14 pái hōe-gī chè-tēng《Siau-tû tùi hū-lú it-chhè hêng-sek kî-sī kong-iok si-hêng-hoat》 kè-kiōng 9 tiâu, [2]Kâng-nî 6 goe̍h 8 hō Chóng-thóng Hôa-chóng - gī jī tē 10000117471 hō lēng kong-pò͘, ùi Bîn-kok 101 nî (2012 nî) 1 goe̍h 1 ji̍t khai-sí si-hêng.[3]

2006 nî 7 goe̍h, Hêng-chèng-ī thong-kòe "Thui-tōng Ngó͘-kok ka-ji̍p Liân-ha̍p-kok《Siau-tû tùi hū-lú it-chhè hêng-sek kî-sī kong-iok》" it àn, 2007 nî 1 goe̍h tī Li̍p-hoat-īⁿ tit-tio̍h bô ī-gī thong-kòe, keng-kòe chóng-thóng chhiam-sú liáu-āu, Gōa-kau-pō͘ Liân-ha̍p-kok kang-chok-sió-chō͘ úi-thok Nauru chū Liân-ha̍p-kok tāi-piáu-thoân, tāi choán-kau phoe-chún phoe-sìn hō͘ Liân-ha̍p-kok pì-su-chhù, khiok-sī sī saⁿ-goe̍h hā-sûn, Liân-ha̍p-kok pì-su-tiú Phoaⁿ Ki-bûn oān-ín Liân-ha̍p-kok Tāi-hōe tē 2758 hō koat-gī, í Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok tī Liân-ha̍p-kok î-it ha̍p-hoat tāi-piáu, Tâi-oân sī Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê chi̍t-pō͘-hūn chò lí-iû pī thòe-hôe.

Chham-khó bûn-hiàn[siu-kái | kái goân-sí-bé]