跳至內容

Siong-tùi-chú-gī

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...

Siong-tùi-chú-gī (相對主義) pēng m̄-sī chi̍t ê tan-it ê ha̍k-soat, sī chi̍t hē-lia̍t ê koan-tiám. In kiōng-tông ê chú-tê sī keng-giām, su-sióng, kè-ta̍t sīm-chì sī si̍t-chāi lāi-té ê chi̍t-koá chú-iàu hong-bīn chóng-sī siong-tùi kî-thaⁿ mi̍h-kiāⁿ lâi sêng-li̍p ê, tāns-ī goân-in pēng bô chheng-chhó. Pí-lūn kóng, chèng-tong lí-iû, tō-tek thui-chhek ia̍h-sī chin-lí ê piau-chún ū-sî-á sī siong-tùi giân-gú, bûn-hoà ia̍h seng-bu̍t kò͘-sêng ê. Tō-sǹg siong-tùi-chú-gī ê su-sióng hē-thóng tiāⁿ-tiāⁿ ē thui-ián chhut kî-kî-koài-koài ê kiat-lūn, tān-sī chia-ê kiat-lūn lāi chóng-sī ū tam-po̍h-á khip-ín-lâng ê só͘-chāi, só͘-í hō͘ chē-chē pōe-kéng kî-koài ê su-sióng-ka chhi-bê.

Siong-tùi-chú-gī oa̍h-beh piàn-ki̍p múi-chi̍t ê tiat-ha̍k léng-he̍k. Biâu-su̍t-sèng ê siong-tùi-chú-gī ê chē-chē pán-pún chiū sia̍p-ki̍p tio̍h siā-hōe kho-ha̍k ê chi̍t-koá tiat-ha̍k būn-tê, chhin-chhiūⁿ tùi ī-cho̍k bûn-hoà ia̍h iâu-oán le̍k-sú sî-tāi ê lí-kái kap kái-soeh. Kî-thaⁿ pán-pún ê siong-tùi-chú-gī sia̍p-ki̍p tio̍h koan-î cheng-sîn lōe-iông ê tiat-ha̍k būn-tê. Iáu-koh ū chi̍t-koá pán-pún ê siong-tùi-chú-gī sia̍p-ki̍p tio̍h kho-ha̍k tiat-ha̍k, chhin-chhiūⁿ khài-liām piàn-hoà hām put-khó-thong-iok-sèng.

Siong-tùi-chú-gī ê ōe-tê mā thoàⁿ-khui chì tiat-ha̍k léng-he̍k chi-goā; chhin-chhiūⁿ tō-tek siong-tùi-chú-gī ê chi̍t-koá pán-pún sīm-chì ui-hia̍p tio̍h lán tùi piau-chún kap kè-ta̍t ê khoàⁿ-hoat, pēng thàu-kòe che ui-hia̍p tio̍h siā-hōe kap hoat-lu̍t chè-tō͘. Ū-lâng kóng chin-lí ia̍h lí-iû ke-kiám mā sī siong-tùi ê, nā-sī chit khoán khoàⁿ-hoat sī chèng-khak ê ōe, he chiū ē tùi kheh-koan-sèng, tì-sek kap tì-le̍k hoat-tián téng-téng siōng-kài ki-pún ê būn-tê sán-seng kī-tāi ê éng-hióng.

Siong-tùi-chú-gī tiāⁿ-tiāⁿ ùi chi̍t-koá bô-lâng chit-gî ê só͘-chāi khai-sí, chhin-chhiūⁿ "lán lońg sī chi̍t-koá chāi bûn-hoà kap le̍k-sú bó͘ chi̍t ê kai-toāⁿ téng-bīn ê seng-bu̍t", ia̍h-sī "chéng-tong lí-iû bô-khó-lêng éng-oán chèng-tong"; ia̍h-sī "nā-sī lán bô-hoat-tō͘ iōng giân-gú kau-tâm"; ia̍h-sī "lán bōe-tàng bô iōng khài-liām lâi su-sióng" téng-téng. Chòe-āu tit-tio̍h chi̍t-koá bô-hoat-tō͘ siong-sìn koh chêng-āu mâu-tùn ê kiat-lūn.

Siong-koan[siu-kái | kái goân-sí-bé]