跳至內容

Táⁿ-káu Eng-kok Léng-sū-koán Bûn-hòa Hn̂g-khu

Wikipedia (chū-iû ê pek-kho-choân-su) beh kā lí kóng...
Táⁿ-káu Eng-kok Léng-sū-koán

Táⁿ-káu Eng-kok Léng-sū-koán Bûn-hòa Hn̂g-khu (打狗英國領事館文化園區) pau-hâm nn̄g chō tī 1879 nî khí ê Eng-kok-sek kiàn-tio̍k kap chi̍t tiâu teng-san kó͘-tō. Léng-sū-koán tī Tâi-oân Ko-hiông-káng pak hōaⁿ ê Siàu-chûn-thâu bé-thâu piⁿ, sī hit-tang-chūn Eng-kok chèng-hú tī Táⁿ-káu chiáng-lí léng-sū gia̍p-bū ê tiōng-iàu kì-tiám. Tī Tâi-oân bo̍k-chiân hiān-chûn ê Se-iûⁿ-sek kīn-tāi kiàn-tio̍k tiong, Táⁿ-káu Eng-kok Léng-sū-koán ê nî-tāi siāng-kài kiú-oán.